ภาพกิจกรรม
 

ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของสำนักงานประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ศาลากลางจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

1
1  

2
2  

3
3  

4
4  

5
5