ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 5468 ลว 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกรฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรอง(ฉบับที่2) พ.ศ.2564
กบ 0023.2/ว 5469 ลว 1 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
3. หนังสือนำส่ง
4. หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ