ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน

ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดกระบี่

เอกสารแนบ :

ตารางแสดงการเปิดเผยราคากลาง บก.06   คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ