ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6 (CAPE SAEL)
ผิวจรจร 5.00 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ระยะทาง 970 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหลุมขยะ หมู่ที่ 6 (CAPE SAEL) ผิวจราจร 5.00 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ระยะทาง 970 เมตร ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 2,023,000.-บาท (สองล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,011,500.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลท่างิ้วเชื่อถือ
6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 08.00 -12.00 น ณ หมู่ที่ 6 ตำบล
พรุดินา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 27 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (หากไม่มาดูสถานที่ตามกำหนดให้ถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว (หากมีอุปสรรคหรือปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาไม่ได้)

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา (ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

กำหนดให้เสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-10.30 น
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในวันอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 6,000.-บาท (หกพันบาทถ้วน) ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.thangew.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 075 - 666613 ในวันและเวลาราชการ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


(ลงชื่อ)
(นายเติม จันทร์ส่งแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา

เอกสารแนบ :