Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
  [2016-05-30] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 13)
  [2016-05-30] ขอให้พิจาณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม (อ่าน 46)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการ (อ่าน 24)
  [2016-05-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมา (อ่าน 17)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 23)
  [2016-05-27] แจ้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา2559 (อ่าน 16)
  [2016-05-27] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 19)
  [2016-05-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 36)
  [2016-05-26] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี (อ่าน 49)
  [2016-05-26] การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2016-05-26] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 37)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2016-05-25] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 53)
  [2016-05-25] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น(Local Sufficiency School : LSS) (อ่าน 35)
  [2016-05-25] สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (lnternet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2016-05-25] สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (อ่าน 238)
  [2016-05-24] การสำรวจความพร้อมหมู่บ้านที่ไม่มีประปา จำนวน 881 หมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ สายธารพระบารมี 7 รอบราชิน (อ่าน 50)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 113)
  [2016-05-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 73)
  [2016-05-19] แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละองค์ก (อ่าน 57)
  [2016-05-18] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 65)
  [2016-05-18] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 50)
  [2016-05-18] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 86)
  [2016-05-17] วัฒนธรรมอาเซียนที่ควรรู้ (อ่าน 52)
  [2016-05-17] การจัดหาภาชนะเก็บกักน้ำสาธารณะสำหรับอุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน (อ่าน 58)
  [2016-05-17] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2559 (อ่าน 82)
  [2016-05-17] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 46)
  [2016-05-17] การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัยชีประจำปี (อ่าน 38)
  [2016-05-16] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2559 (อ่าน 49)
  [2016-05-16] รายงานเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2016-05-16] โครงการเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้รางวัลครูดีเด่น STEM Education (อ่าน 43)
  [2016-05-12] แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 79)
  [2016-05-12] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (อ่าน 54)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ  (อ่าน 357)
  [2016-05-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 205)
  [2016-05-11] โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อ่าน 71)
  [2016-05-11] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2016-05-11] การพิจรณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแ่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 78)
  [2016-05-11] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 65)
  [2016-05-11] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 124)
  [2016-05-11] การจัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2016-05-11] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 66)
  [2016-05-11] แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 89)
  [2016-05-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 93)
  [2016-05-11] ขอนำคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 57)
  [2016-05-11] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 54)
  [2016-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 68)
  [2016-05-04] แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 116)
  [2016-05-03] การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2016-05-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e- LASS เดือนเมษายน 2559 (อ่าน 91)
  [2016-05-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานสนับสนุนการจัดการศีกษาขั้ (อ่าน 105)
  [2016-05-02] ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (อ่าน 81)
  [2016-05-02] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 71)
  [2016-05-02] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม (อ่าน 114)
  [2016-05-02] การเลื่อนการจำหน่วยทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาลทั่วไปซึ่งไม่สถานธนานุบาลภาคและเขต (ระดับลูกเขต) (อ่าน 45)
  [2016-05-02] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 35)
  [2016-05-02] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 47)
  [2016-05-02] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 106)
  [2016-05-02] โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 62)
  [2016-04-29] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 151)
  [2016-04-29] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 76)
  [2016-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2559 (อ่าน 374)
  [2016-04-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 4/2559 (อ่าน 465)
  [2016-04-29] การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ระยะกลาง (อ่าน 73)
  [2016-04-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ครู/อาจารย์ เพื่อเข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลก (อ่าน 54)
  [2016-04-29] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 97)
  [2016-04-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 263)
  [2016-04-28] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2016-04-28] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 51)
  [2016-04-27] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 61)
  [2016-04-27] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 82)
  [2016-04-27] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 71)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 60)
  [2016-04-26] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 108)
  [2016-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 123)
  [2016-04-26] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 133)
  [2016-04-26] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษาสังกัด (อ่าน 62)
  [2016-04-26] การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 51)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 57)
  [2016-04-26] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘ (ปี (อ่าน 119)
  [2016-04-22] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 136)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนันสนุ (อ่าน 186)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารเสริม (นม) อาหารกลา (อ่าน 139)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 135)
  [2016-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช่จ่ายสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 114)
  [2016-04-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 184)
  [2016-04-20] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕ (อ่าน 154)
  [2016-04-19] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบา (อ่าน 129)
  [2016-04-18] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 101)
  [2016-04-18] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 91)
  [2016-04-12] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 54)
  [2016-04-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 99)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 519)
  [2016-04-12] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 239)
  [2016-04-12] การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้อง (อ่าน 220)
  [2016-04-12] การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (อ่าน 330)
  [2016-04-12] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 66)
  [2016-04-12] ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง (อ่าน 52)
  [2016-04-12] แจ้งกำชับการดำเนินการตาม แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 76)
  [2016-04-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 144)
  [2016-04-11] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2016-04-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 160)
  [2016-04-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ (อ่าน 151)
  [2016-04-08] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (อ่าน 106)
  [2016-04-08] การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (อ่าน 447)
  [2016-04-08] การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการส่วนภูมิภา (อ่าน 113)
  [2016-04-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจ่ายอำนาจให (อ่าน 119)
  [2016-04-08] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน มีนาคม 2559 (อ่าน 80)
  [2016-04-07] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 110)
  [2016-04-07] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 70)
  [2016-04-07] การโอนจัดสรรงบประม่ณรายจ่ายประจำปีงบประม่ณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั (อ่าน 176)
  [2016-04-05] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2016-04-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 130)
  [2016-04-01] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมา (อ่าน 147)
  [2016-04-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 408)
  [2016-04-01] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น (อ่าน 106)
  [2016-04-01] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 444)
  [2016-04-01] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 107)
  [2016-04-01] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 83)
  [2016-04-01] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 93)
  [2016-04-01] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 80)
  [2016-04-01] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 75)
  [2016-03-31] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 71)
  [2016-03-31] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 72)
  [2016-03-31] การกำหนดแผนการตรวจการปกิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและตรวจสอบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 200)
  [2016-03-29] ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 88)
  [2016-03-29] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 102)
  [2016-03-29] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2016-03-29] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำ (อ่าน 73)
  [2016-03-29] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2016-03-29] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพ (อ่าน 144)
  [2016-03-29] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 75)
  [2016-03-29] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 76)
  [2016-03-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 182)
  [2016-03-29] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับรอบการ (อ่าน 130)
  [2016-03-29] แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณภายใต้โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแ (อ่าน 95)
  [2016-03-29] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 133)
  [2016-03-29] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 103)
  [2016-03-25] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 121)
  [2016-03-25] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 155)
  [2016-03-25] การจัดตวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัตืราชการ ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2016-03-25] แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ้นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะร (อ่าน 84)
  [2016-03-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 78)
  [2016-03-25] สำรวจความต้องการใช้เครื่อง EDC (อ่าน 189)
  [2016-03-25] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริม (อ่าน 103)
  [2016-03-25] สรุปผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 87)
  [2016-03-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน (อ่าน 136)
  [2016-03-24] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อ่าน 114)
  [2016-03-24] การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.ฯ (อ่าน 280)
  [2016-03-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 97)
  [2016-03-24] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental He (อ่าน 80)
  [2016-03-24] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 94)
  [2016-03-23] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 94)
  [2016-03-23] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2016-03-21] ขอความเห็นชอบใช้เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 154)
  [2016-03-18] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 145)
  [2016-03-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 172)
  [2016-03-18] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนกุมภาพันธ (อ่าน 206)
  [2016-03-17] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 139)
  [2016-03-17] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งและขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 105)
  [2016-03-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนแลังบประมาณทางการศึกษาขององค์การปกครองส (อ่าน 137)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2016-03-17] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 58)
  [2016-03-17] หลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 63)
  [2016-03-16] การดำเนินงานตามคู่มือประชาชนกระบวนงานออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (อ่าน 128)
  [2016-03-16] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 106)
  [2016-03-16] ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 345)
  [2016-03-16] รายงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 143)
  [2016-03-16] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 134)
  [2016-03-15] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 113)
  [2016-03-15] แจ้งแนวทางแาละหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด, ฯลฯ (อ่าน 94)
  [2016-03-15] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในสถานศึกษาปี 2559 (อ่าน 83)
  [2016-03-15] สำรวจสถานศึกษาเข้าร่วมดำเนินการจัดการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพื่อเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 73)
  [2016-03-15] ัึการนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2016-03-15] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 243)
  [2016-03-14] รับสมัครทุนการศึกษาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (อ่าน 67)
  [2016-03-14] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ (อ่าน 70)
  [2016-03-14] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 143)
  [2016-03-11] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 148)
  [2016-03-11] โครงงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคล้ง (อ่าน 128)
  [2016-03-11] การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ (อ่าน 350)
  [2016-03-11] มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 291)
  [2016-03-11] แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (อ่าน 349)
  [2016-03-11] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 135)
  [2016-03-10] แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนสู่วิทยาฐานะให้สูงข (อ่าน 88)
  [2016-03-10] โครงการพัฒนาเทคนิดวิธีการเสริมสร้างผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียน ( O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้ส (อ่าน 59)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 461)
  [2016-03-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 251)
  [2016-03-10] สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (อ่าน 159)
  [2016-03-10] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 109)
  [2016-03-09] ขอเชิญประชุม (อ่าน 161)
  [2016-03-09] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปหครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 125)
  [2016-03-09] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 121)
  [2016-03-08] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 133)
  [2016-03-08] ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฏิบัตหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควา (อ่าน 95)
  [2016-03-08] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 68)
  [2016-03-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 178)
  [2016-03-07] ผลงานสอบคัดเลือกผผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์ (อ่าน 91)
  [2016-03-07] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ยุ (อ่าน 136)
  [2016-03-07] การโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ่าน 212)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 330)
  [2016-03-04] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 504)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 131)
  [2016-03-03] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 132)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติ ครม.  (อ่าน 310)
  [2016-03-03] ข้อร้องเรียนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 338)
  [2016-03-03] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน (อ่าน 125)
  [2016-03-03] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสัวสดิการชุมชน ตามตัวชี้ (อ่าน 137)
  [2016-03-03] ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (อ่าน 303)
  [2016-03-03] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 203)
  [2016-03-03] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 (อ่าน 73)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 107)
  [2016-03-02] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครร (อ่าน 109)
  [2016-03-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 126)
  [2016-03-01] การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 191)
  [2016-03-01] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 249)
  [2016-03-01] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 119)
  [2016-03-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 200)
  [2016-02-29] การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสการพัฒนาท้องถิ (อ่าน 87)
  [2016-02-29] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ (อ่าน 216)
  [2016-02-29] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 65)
  [2016-02-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 344)
  [2016-02-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 236)
  [2016-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปีการจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 159)
  [2016-02-25] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 170)
  [2016-02-25] การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏ (อ่าน 137)
  [2016-02-24] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตัวชี้วัด ๑.๔ ร้อยละของเทศบาลแล (อ่าน 125)
  [2016-02-24] การขอรับรองการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและ (อ่าน 118)
  [2016-02-23] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 169)
  [2016-02-23] การปรับอัตราเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 70)
  [2016-02-23] เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 163)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding) ในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ซิฟิลิส โรคเรื้อน  (อ่าน 93)
  [2016-02-19] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 78)
  [2016-02-19] แนวทางการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในการป้องกันควบคุมวัณโรค เอดส์ ฯ (อ่าน 112)
  [2016-02-19] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ (อ่าน 155)
  [2016-02-19] ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 220)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 125)
  [2016-02-19] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 114)
  [2016-02-17] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (อ่าน 190)
  [2016-02-16] การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 138)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 133)
  [2016-02-16] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2016-02-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2016-02-15] ผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคแล (อ่าน 66)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 66)
  [2016-02-15] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจำนำ (อ่าน 74)
  [2016-02-15] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 85)
  [2016-02-15] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะควกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 123)
  [2016-02-15] ปรกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานบัญชี ประจ (อ่าน 97)
  [2016-02-15] แจ้งหนังสือเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 532)
  [2016-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 149)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 92)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 420)
  [2016-02-11] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 220)
  [2016-02-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 152)
  [2016-02-10] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 181)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 116)
  [2016-02-10] ขอจัดตั้งฝ่ายและกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็น ก.ท. (อ่าน 209)
  [2016-02-10] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (อ่าน 326)
  [2016-02-10] หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 136)
  [2016-02-10] หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง (อ่าน 125)
  [2016-02-10] การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 241)
  [2016-02-09] ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency) (อ่าน 86)
  [2016-02-09] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 83)
  [2016-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 180)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมยางพารา (อ่าน 100)
  [2016-02-05] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 168)
  [2016-02-04] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 87)
  [2016-02-04] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (เชิญประชุม) (อ่าน 258)
  [2016-02-03] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 248)
  [2016-02-03] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกา (อ่าน 81)
  [2016-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเสริมการบำบัดฟื (อ่าน 197)
  [2016-02-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรั (อ่าน 246)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 843)
  [2016-02-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2559 (อ่าน 709)
  [2016-02-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 283)
  [2016-02-01] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 104)
  [2016-02-01] การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 179)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 203)
  [2016-01-29] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ชุดที่ ๖ (อ่าน 117)
  [2016-01-29] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจร (อ่าน 112)
  [2016-01-28] การหารือแนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิททธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ (อ่าน 152)
  [2016-01-28] ประชุมประจำปีเพื่อเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ชุดที่ ๖ (อ่าน 174)
  [2016-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 229)
  [2016-01-28] การโอนจัดสรรสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพผู้พิการ งวด 2/2559 (อ่าน 222)
  [2016-01-28] การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 59 (อ่าน 137)
  [2016-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 416)
  [2016-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปรายการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึษ (อ่าน 166)
  [2016-01-27] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 148)
  [2016-01-26] หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติ จำนวน 6 เรื่อง (อ่าน 853)
  [2016-01-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 110)
  [2016-01-25] การคัดเลือกครูประจำการเป็นครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ (อ่าน 115)
  [2016-01-22] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส (อ่าน 112)
  [2016-01-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขยาเส (อ่าน 147)
  [2016-01-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 166)
  [2016-01-21] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2559 (อ่าน 270)
  [2016-01-21] ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม (อ่าน 130)
  [2016-01-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 195)
  [2016-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคั (อ่าน 181)
  [2016-01-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 194)
  [2016-01-19] การจัดทำโครงการมอบเป็นของขัวญให้แก่ประชาชน มหาดไทยหว่งใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 275)
  [2016-01-19] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (อ่าน 108)
  [2016-01-19] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (อ่าน 167)
  [2016-01-19] ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ (อ่าน 98)
  [2016-01-19] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 133)
  [2016-01-18] การสำรวจความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผวมของยางพารา สำหรับจัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพารา (ก (อ่าน 119)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 107)
  [2016-01-15] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับศูน (อ่าน 74)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ฯ (อ่าน 647)
  [2016-01-15] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลฯ (อ่าน 352)
  [2016-01-14] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 251)
  [2016-01-13] การติดตามประเมิณผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นตำ่การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลแ (อ่าน 144)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 174)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการทุ (อ่าน 128)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 200)
  [2016-01-13] ขั้นตอนการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (อ่าน 199)
  [2016-01-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค (อ่าน 197)
  [2016-01-13] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 91)
  [2016-01-13] การปรับอัตรเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 74)
  [2016-01-13] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2016-01-12] การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว (อ่าน 120)
  [2016-01-12] การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 220)
  [2016-01-12] ซักซ้อมแนวทางการคำนวนภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 472)
  [2016-01-12] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 141)
  [2016-01-12] แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 399)
  [2016-01-11] แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง ป (อ่าน 537)
  [2016-01-11] เชิญประชุมหัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 238)
  [2016-01-11] แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557  (อ่าน 339)
  [2016-01-11] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2016-01-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม ประ (อ่าน 92)
  [2016-01-11] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุน ศพด.2557 ให้อปท.ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 361)
  [2016-01-11] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 113)
  [2016-01-11] การดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 128)
  [2016-01-08] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2559 (อ่าน 83)
  [2016-01-08] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 159)
  [2016-01-07] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 254)
  [2016-01-07] การกำหนดหลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 253)
  [2016-01-07] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 115)
  [2016-01-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 392)
  [2016-01-06] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๕๙ (อ่าน 132)
  [2016-01-05] มาตรการระงับการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 196)
  [2016-01-05] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 216)
  [2016-01-05] แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 408)
  [2016-01-04] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 121)
  [2016-01-04] การแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู (อ่าน 238)
  [2016-01-04] การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 112)
  [2016-01-04] รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ (อ่าน 121)
  [2016-01-04] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 133)
  [2016-01-04] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 243)
  [2016-01-04] การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอง (อ่าน 77)
  [2015-12-30] ขยายอายุการใช้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 137)
  [2015-12-29] เงินอุดหนุนสำหรับภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) (อ่าน 108)
  [2015-12-29] การประชุม ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 13/2558 (อ่าน 598)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 671)
  [2015-12-29] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ 4 ฉบับ (อ่าน 377)
  [2015-12-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 436)
  [2015-12-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2558 (อ่าน 548)
  [2015-12-28] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 131)
  [2015-12-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อง (อ่าน 179)
  [2015-12-28] ซํกซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 87)
  [2015-12-28] รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 392)
  [2015-12-28] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 109)
  [2015-12-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง ตำแห (อ่าน 323)
  [2015-12-25] รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (อ่าน 82)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 267)
  [2015-12-24] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 155)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 99)
  [2015-12-23] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนำ้อุปโภคบริโภค แก่ประชาช (อ่าน 79)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 73)
  [2015-12-23] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่าน (อ่าน 71)
  [2015-12-23] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) (อ่าน 180)
  [2015-12-22] การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 105)
  [2015-12-18] การดำเนินการโครงการกระบี่ โกลบอล ซิตี้ (อ่าน 317)
  [2015-12-17] การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (อ่าน 151)
  [2015-12-15] เชิญประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแห (อ่าน 383)
  [2015-12-15] แจ้งการจัดสรรการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 188)
  [2015-12-15] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (อ่าน 129)
  [2015-12-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2015-12-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 119)
  [2015-12-14] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 509)
  [2015-12-09] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 139)
  [2015-12-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่ (อ่าน 131)
  [2015-12-09] ระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (อ่าน 148)
  [2015-12-03] โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 124)
  [2015-12-03] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (อ่าน 103)
  [2015-12-02] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 171)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 197)
  [2015-12-02] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช (อ่าน 135)
  [2015-12-02] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 112)
  [2015-12-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบอุดหนุนทั่วไป สำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึก (อ่าน 124)
  [2015-12-02] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2015-12-02] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 137)
  [2015-12-01] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 123)
  [2015-12-01] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเ (อ่าน 166)
  [2015-12-01] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 136)
  [2015-12-01] สรุปประเด็นการประชุม (อ่าน 194)
  [2015-11-30] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 107)
  [2015-11-30] มติก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ (อ่าน 625)
  [2015-11-30] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (อ่าน 489)
  [2015-11-30] จัดส่งรายชื่อบุคคลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่เป็ (อ่าน 117)
  [2015-11-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนน (อ่าน 169)
  [2015-11-30] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุน (อ่าน 118)
  [2015-11-27] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 104)
  [2015-11-27] การติดต่อสอบถามการปฎิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 98)
  [2015-11-27] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 80)
  [2015-11-27] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๕ (พ.ศ ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศคณะกรรมการคว (อ่าน 145)
  [2015-11-27] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 806)
  [2015-11-27] การรับรองความถูกต้องของข้อมููลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (อ่าน 162)
  [2015-11-27] ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ (อ่าน 123)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 63)
  [2015-11-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 65)
  [2015-11-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 312)
  [2015-11-24] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดุแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป (อ่าน 169)
  [2015-11-24] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดุแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติในบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรป (อ่าน 97)
  [2015-11-23] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญาหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคฯ (อ่าน 142)
  [2015-11-23] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 98)
  [2015-11-23] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 151)
  [2015-11-23] ขอเชิญประชุม (อ่าน 228)
  [2015-11-20] การรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) ป (อ่าน 170)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งก (อ่าน 135)
  [2015-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 146)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 118)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 87)
  [2015-11-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเ (อ่าน 86)
  [2015-11-19] หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (อ่าน 101)
  [2015-11-19] โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 152)
  [2015-11-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 211)
  [2015-11-18] แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (อ่าน 103)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนกา (อ่าน 204)
  [2015-11-17] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (อ่าน 170)
  [2015-11-17] ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (อ่าน 80)
  [2015-11-17] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (อ่าน 429)
  [2015-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่ (อ่าน 117)
  [2015-11-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้จัดสรรปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ ที (อ่าน 195)
  [2015-11-16] การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (อ่าน 139)
  [2015-11-13] ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 153)
  [2015-11-13] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 191)
  [2015-11-13] แผนปฏิบัติการโครงการดำเนินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 147)
  [2015-11-12] มอบหมายผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ของเทศบาล (อ่าน 166)
  [2015-11-12] แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 239)
  [2015-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 112)
  [2015-11-12] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง (อ่าน 100)
  [2015-11-11] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 147)
  [2015-11-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ( (อ่าน 163)
  [2015-11-11] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 175)
  [2015-11-11] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 212)
  [2015-11-10] แจ้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเชิงทะเล มาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานุบาลเทศบาลเขาพนมเนื่อ (อ่าน 88)
  [2015-11-10] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 117)
  [2015-11-10] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 173)
  [2015-11-10] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 101)
  [2015-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสนับสนุนกา (อ่าน 204)
  [2015-11-09] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 134)
  [2015-11-09] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่ไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 117)
  [2015-11-09] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 86)
  [2015-11-09] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (อ่าน 89)
  [2015-11-09] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 94)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 485)
  [2015-11-09] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 252)
  [2015-11-09] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายสเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมค่า่ใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมก (อ่าน 192)
  [2015-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 154)
  [2015-11-09] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่นอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 137)
  [2015-11-09] แนวทางในการควบคุมสถานบริการท่องเที่ยว และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว (อ่าน 95)
  [2015-11-05] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 127)
  [2015-11-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 185)
  [2015-11-05] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนำ้ พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๕๙ (อ่าน 117)
  [2015-11-05] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 175)
  [2015-11-04] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 218)
  [2015-11-04] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 166)
  [2015-11-04] แจ้งจะทำการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 186)
  [2015-11-04] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู (อ่าน 138)
  [2015-11-03] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เดือนตุลาคม 2558 (อ่าน 244)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพ (อ่าน 152)
  [2015-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 147)
  [2015-11-03] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 742)
  [2015-11-03] ขอเชิญประชุม (อ่าน 192)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 194)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขา (อ่าน 168)
  [2015-11-02] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 216)
  [2015-11-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 114)
  [2015-11-02] แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ซึ่งรับบำนาญพิเศษในฐาน (อ่าน 117)
  [2015-11-02] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 555)
  [2015-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนการส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 145)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2015-10-29] โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 196)
  [2015-10-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 183)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 130)
  [2015-10-29] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 139)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 115)
  [2015-10-29] การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 342)
  [2015-10-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให (อ่าน 191)
  [2015-10-27] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน (อ่าน 108)
  [2015-10-22] การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 152)
  [2015-10-22] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (อ่าน 146)
  [2015-10-22] การสนับสนุนภารกิจของศูนย์ติดตามสถานการณ์ฯ คสช. (อ่าน 108)
  [2015-10-21] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ศพด. และหัวหน้าศูนย์ ศพด.ฯ (อ่าน 192)
  [2015-10-21] แก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบ (อ่าน 169)
  [2015-10-21] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 383)
  [2015-10-20] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 153)
  [2015-10-20] การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (อ่าน 148)
  [2015-10-20] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 205)
  [2015-10-19] แนวทางปฏิบัติกรณีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้ (อ่าน 168)
  [2015-10-16] รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีปี ๒๕๕๘ ในระบบ E LAAS (อ่าน 304)
  [2015-10-16] แจ้งกำชับเทสบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าใช้งานระบบและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู (อ่าน 161)
  [2015-10-16] แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององ (อ่าน 168)
  [2015-10-16] การยกเว้นระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศฯ. ๒๕๓๕ และที (อ่าน 256)
  [2015-10-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ๒๕๕๘ (อ่าน 227)
  [2015-10-16] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E LAAS เดือนกันยายน 2558 (อ่าน 120)
  [2015-10-16] การยกเว้นระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศฯ. ๒๕๓๕ และที (อ่าน 143)
  [2015-10-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 129)
  [2015-10-14] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อส้ราง (อ่าน 122)
  [2015-10-13] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 195)
  [2015-10-13] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 169)
  [2015-10-13] เน้นยำ้มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 112)
  [2015-10-13] การจัดงาน มหกรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) (อ่าน 91)
  [2015-10-13] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (LOCAL COMPETENCY TEST : LCT ประจำการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 105)
  [2015-10-09] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 415)
  [2015-10-08] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรป (อ่าน 94)
  [2015-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการสร้างเสริมส (อ่าน 170)
  [2015-10-08] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 79)
  [2015-10-08] ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 96)
  [2015-10-06] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2015-10-06] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 121)
  [2015-10-05] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 150)
  [2015-10-05] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ในกองท (อ่าน 551)
  [2015-10-05] หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเอก (อ่าน 238)
  [2015-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 91)
  [2015-09-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ (อ่าน 308)
  [2015-09-30] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 191)
  [2015-09-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 285)
  [2015-09-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 (อ่าน 984)
  [2015-09-29] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2558 (อ่าน 545)
  [2015-09-29] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 485)
  [2015-09-29] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 335)
  [2015-09-29] แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 365)
  [2015-09-29] อบรมสัมมนา Thailand Local government Summit 2015 (อ่าน 193)
  [2015-09-28] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงกา (อ่าน 314)
  [2015-09-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ (อ่าน 309)
  [2015-09-28] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2015-09-28] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก (อ่าน 114)
  [2015-09-23] เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนำ้ท่วมฉับพลัน นำ้ป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 108)
  [2015-09-22] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 222)
  [2015-09-22] แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2015-09-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรได้ประเภทภาษีมูค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รราชกา (อ่าน 224)
  [2015-09-21] การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท (อ่าน 172)
  [2015-09-21] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น เข้าร่วมพิธีโล่พร้อมเกรียรติบัตร ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ (อ่าน 139)
  [2015-09-18] การจัดสรรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ สำหรับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 281)
  [2015-09-17] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 181)
  [2015-09-17] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 112)
  [2015-09-17] สำรวจความต้องการฝึกอบรมการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 172)
  [2015-09-16] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 126)
  [2015-09-16] การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ ไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 298)
  [2015-09-15] การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 163)
  [2015-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 125)
  [2015-09-14] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 299)
  [2015-09-11] ขอเชิญประชุมดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 340)
  [2015-09-10] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 265)
  [2015-09-10] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม (อ่าน 132)
  [2015-09-09] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 129)
  [2015-09-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 CCTV (อ่าน 172)
  [2015-09-09] โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๘  (อ่าน 140)
  [2015-09-09] การปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS เดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 271)
  [2015-09-08] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน (อ่าน 95)
  [2015-09-07] การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 193)
  [2015-09-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 (อ่าน 585)
  [2015-09-07] การทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 194)
  [2015-09-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติให้แก่อำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 252)
  [2015-09-04] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 155)
  [2015-09-04] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์จะได้รับบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 115)
  [2015-09-02] สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น (อ่าน 176)
  [2015-09-01] มาตรการเฝ้าระวังป้องกันความปลอดภัยของสถานธนานุบาล (อ่าน 87)
  [2015-09-01] กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา (อ่าน 129)
  [2015-09-01] สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 183)
  [2015-09-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2558 (อ่าน 503)
  [2015-09-01] กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2015-09-01] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม (อ่าน 198)
  [2015-08-31] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 178)
  [2015-08-28] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 280)
  [2015-08-28] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 167)
  [2015-08-27] การนำหลักสูตร โตไปไม่โกง ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 113)
  [2015-08-27] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 80)
  [2015-08-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 171)
  [2015-08-27] การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 123)
  [2015-08-26] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบ (e-Plan) (อ่าน 114)
  [2015-08-26] แบบสำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 207)
  [2015-08-26] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2015-08-25] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2015-08-25] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5 ป (อ่าน 133)
  [2015-08-24] หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (อ่าน 587)
  [2015-08-24] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 460)
  [2015-08-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม (อ่าน 229)
  [2015-08-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 86)
  [2015-08-20] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า (อ่าน 134)
  [2015-08-20] ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตราฐานน้ำเพื่ออุปโภค (อ่าน 120)
  [2015-08-20] ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา  (อ่าน 132)
  [2015-08-20] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 389)
  [2015-08-20] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด (อ่าน 149)
  [2015-08-20] แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 144)
  [2015-08-19] หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 178)
  [2015-08-19] การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (อ่าน 115)
  [2015-08-18] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 286)
  [2015-08-18] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2015-08-18] แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 215)
  [2015-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 129)
  [2015-08-17] แบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (อ่าน 153)
  [2015-08-17] การเตรียมตัวป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน นำป่าไหลหลาก (อ่าน 142)
  [2015-08-17] ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล(นำร่อง) (อ่าน 133)
  [2015-08-13] รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 193)
  [2015-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ (อ่าน 795)
  [2015-08-13] ประกาศ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ๑ ฉบับ (อ่าน 437)
  [2015-08-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. (อ่าน 341)
  [2015-08-13] ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล  (อ่าน 205)
  [2015-08-13] ขอเชิญประชุม (อ่าน 287)
  [2015-08-12] การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 144)
  [2015-08-10] สำรวจอัตรากำลังผู้บริหารและครูสังกัดสถานศึกษา (อ่าน 162)
  [2015-08-10] สำรวจสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าว (อ่าน 124)
  [2015-08-07] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจ่ายอำนาจให้แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 198)
  [2015-08-06] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAs เดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 199)
  [2015-08-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) (อ่าน 166)
  [2015-08-06] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 224)
  [2015-08-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 307)
  [2015-08-05] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 322)
  [2015-08-05] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2558 (อ่าน 927)
  [2015-08-05] แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 107)
  [2015-08-05] การโอนเงิน (ค่ารายจ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 120)
  [2015-08-05] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 224)
  [2015-08-05] ซักซ้อมแนวทางการตรวจสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2015-08-05] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 83)
  [2015-08-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (อ่าน 119)
  [2015-08-05] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2015-08-04] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2558 (อ่าน 586)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 197)
  [2015-08-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 162)
  [2015-08-04] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 168)
  [2015-08-04] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ (อ่าน 104)
  [2015-08-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 169)
  [2015-08-03] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 127)
  [2015-07-29] แจ้งผลการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและสมทบค่าก่อสร้างอาคาร ศพด. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 124)
  [2015-07-29] การจัดการขยะในสถานศึกษา (อ่าน 121)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) (อ่าน 130)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) (อ่าน 123)
  [2015-07-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ (อ่าน 167)
  [2015-07-29] การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าสนันสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร (อ่าน 108)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) (อ่าน 124)
  [2015-07-29] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2015-07-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 192)
  [2015-07-29] การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 (อ่าน 120)
  [2015-07-28] ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis (อ่าน 178)
  [2015-07-27] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 133)
  [2015-07-27] การกำหนดงานตามตัวชี้วัดรับรองการปฏิบัติราชการ (อ่าน 158)
  [2015-07-27] ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 99)
  [2015-07-27] ขออนุมัติโครงการการป้องกันและแก้ไบปัญหายาเสพติด (อ่าน 207)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 173)
  [2015-07-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 155)
  [2015-07-27] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 101)
  [2015-07-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 269)
  [2015-07-27] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ (อ่าน 143)
  [2015-07-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (อ่าน 293)
  [2015-07-27] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ้งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่า (อ่าน 113)
  [2015-07-27] ขออนุมัติใช้เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ืพัฒานเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประ (อ่าน 113)
  [2015-07-27] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการบริหารสา (อ่าน 162)
  [2015-07-27] การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนการแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 143)
  [2015-07-27] โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 121)
  [2015-07-24] การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 116)
  [2015-07-23] การสัมนนาเผยแพร่ยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน (อ่าน 108)
  [2015-07-22] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 112)
  [2015-07-22] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2015-07-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการกระจาย (อ่าน 151)
  [2015-07-22] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 110)
  [2015-07-22] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาขนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 97)
  [2015-07-21] การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง (อ่าน 131)
  [2015-07-21] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันและส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 262)
  [2015-07-20] แจ้งว่าเพื่อให้การดำเนินการจัดทำคู๋มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตข (อ่าน 255)
  [2015-07-20] ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 323)
  [2015-07-20] กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ คสช. (อ่าน 92)
  [2015-07-20] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 229)
  [2015-07-17] การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประ (อ่าน 192)
  [2015-07-16] ส่งรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password (อ่าน 226)
  [2015-07-15] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 263)
  [2015-07-15] ปฎิบัติหน้าที่แทนสถานธนานุบาล (อ่าน 80)
  [2015-07-15] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 107)
  [2015-07-14] แนวทางการปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2015-07-14] แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 262)
  [2015-07-14] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ (อ่าน 89)
  [2015-07-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 186)
  [2015-07-13] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 314)
  [2015-07-13] เชิงประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินโครงการ/กิจกรรม (อ่าน 266)
  [2015-07-13] สำรวจข้อมูลประปา (อ่าน 123)
  [2015-07-13] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 183)
  [2015-07-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 281)
  [2015-07-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล กรณีราคาทองผันผวน (อ่าน 96)
  [2015-07-10] การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อ่าน 124)
  [2015-07-10] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 97)
  [2015-07-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (อ่าน 252)
  [2015-07-09] แจ้งโอนจัดสรรโอนขายบิลประจำเดือนตค57-มิย 58 (ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จากกรมการขนส่งทางบก) (อ่าน 425)
  [2015-07-09] รายงานผลการดำเนินงานบนบัญชี e-LAAS ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 194)
  [2015-07-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหผนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนส (อ่าน 408)
  [2015-07-09] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ (อ่าน 337)
  [2015-07-08] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 145)
  [2015-07-08] ขอส่งข้อมูลประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 134)
  [2015-07-08] ประกาศ ก.ท.จ จังหวัดกระบี่ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา (อ่าน 347)
  [2015-07-08] ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงา (อ่าน 393)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 153)
  [2015-07-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสรา้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู (อ่าน 151)
  [2015-07-07] ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ่าน 227)
  [2015-07-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี (อ่าน 168)
  [2015-07-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ กรณีไม่มีหนี (อ่าน 133)
  [2015-07-06] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณประจำปี 2559 รายการอุดหนุนเงินทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 286)
  [2015-07-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส้่วนท้อง (อ่าน 208)
  [2015-07-06] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 280)
  [2015-07-06] การรายงบานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน(Organizer) การจัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่ม (อ่าน 107)
  [2015-07-06] การรายงบานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน(Organizer) การจัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่ม (อ่าน 92)
  [2015-07-06] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่16) (อ่าน 99)
  [2015-07-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 292)
  [2015-07-02] แจ้งแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 149)
  [2015-07-02] แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 543)
  [2015-07-01] หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (อ่าน 176)
  [2015-07-01] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท (อ่าน 227)
  [2015-06-30] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้และผลิตสื่อสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 146)
  [2015-06-30] มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (อ่าน 103)
  [2015-06-30] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 164)
  [2015-06-30] หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (อ่าน 188)
  [2015-06-30] แก้ไขเพิ่มเติมมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 530)
  [2015-06-30] การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 385)
  [2015-06-29] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 858)
  [2015-06-29] เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 219)
  [2015-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2558 (อ่าน 602)
  [2015-06-26] ขอเชิญประชุม (อ่าน 212)
  [2015-06-25] การดำเนินโครงการธนาคารขยะ (อ่าน 129)
  [2015-06-25] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงาบประมาณ 2559 (อ่าน 108)
  [2015-06-24] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด้วยวิธีสหกรณ์ (อ่าน 111)
  [2015-06-24] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติิหอพัก 2558 (อ่าน 150)
  [2015-06-24] การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. เรื่อง (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจฯ ฉบับที่ 3 (อ่าน 157)
  [2015-06-24] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (อ่าน 111)
  [2015-06-24] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2015-06-24] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 114)
  [2015-06-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 183)
  [2015-06-23] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณประจำปี 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 158)
  [2015-06-23] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 580)
  [2015-06-23] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 445)
  [2015-06-22] การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 275)
  [2015-06-18] การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 381)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 132)
  [2015-06-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 104)
  [2015-06-18] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 429)
  [2015-06-18] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 172)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 233)
  [2015-06-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและขั้ตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 324)
  [2015-06-17] รายงานการจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาด (อ่าน 155)
  [2015-06-16] เลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม ITA (อ่าน 162)
  [2015-06-15] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ปี 2558 (อ่าน 133)
  [2015-06-15] ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งแ (อ่าน 178)
  [2015-06-15] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IQ เพื่อยกระดับสติปัญญา (อ่าน 152)
  [2015-06-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 167)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 191)
  [2015-06-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้ส (อ่าน 170)
  [2015-06-11] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น lntegrity and  (อ่าน 194)
  [2015-06-11] การจัดสรรอัตราผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ช่วย และพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี 2558 (อ่าน 210)
  [2015-06-11] การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (อ่าน 179)
  [2015-06-10] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่ีอจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ้นตามพระราชบัญญัติกา (อ่าน 183)
  [2015-06-10] การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 145)
  [2015-06-10] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  (อ่าน 180)
  [2015-06-09] การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 118)
  [2015-06-09] การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 152)
  [2015-06-09] เชิญประชุม (อ่าน 384)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 150)
  [2015-06-05] สำรวจรายชื่อข้าราชการและพนักงานครูของโรงเรียนสังกัด อปท.ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ณ  (อ่าน 129)
  [2015-06-05] การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 146)
  [2015-06-05] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 138)
  [2015-06-04] การดำเนินการจัดทำ big Cleaning Day (อ่าน 210)
  [2015-06-04] การจัดส่งหนังสือคู่มือโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเท (อ่าน 121)
  [2015-06-04] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (อ่าน 124)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์พกพาในระบบออนไลน์ (อ่าน 113)
  [2015-06-04] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ccis) (อ่าน 244)
  [2015-06-03] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 161)
  [2015-06-02] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 157)
  [2015-06-02] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... (อ่าน 119)
  [2015-05-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2558 (อ่าน 501)
  [2015-05-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 371)
  [2015-05-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2558 (อ่าน 875)
  [2015-05-27] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 132)
  [2015-05-27] รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 119)
  [2015-05-27] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง (อ่าน 161)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 123)
  [2015-05-26] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 111)
  [2015-05-25] การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 154)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน  (อ่าน 151)
  [2015-05-25] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (อ่าน 115)
  [2015-05-25] การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2015-05-25] การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 294)
  [2015-05-25] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจำทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวย (อ่าน 246)
  [2015-05-25] ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (อ่าน 125)
  [2015-05-22] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) (อ่าน 208)
  [2015-05-22] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 334)
  [2015-05-22] ขออนุมัติใช้เงินสมทบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 134)
  [2015-05-22] เชิญประชุม (อ่าน 298)
  [2015-05-21] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2558 (อ่าน 206)
  [2015-05-21] การเร่่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 156)
  [2015-05-21] จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2558 (อ่าน 177)
  [2015-05-19] แนวทางปฏิบัติมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 191)
  [2015-05-19] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 150)
  [2015-05-19] การบรรจุแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้จัดสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2015-05-18] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ (อ่าน 445)
  [2015-05-18] ออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 185)
  [2015-05-18] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 126)
  [2015-05-18] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2015-05-18] แก้ไขข้อความ (อ่าน 200)
  [2015-05-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (อ่าน 141)
  [2015-05-15] แจ้งโอนจัดสรรเงินเดือนครูศพด.(เดือนตุลาคม2556-มิถุนายน2557) (อ่าน 473)
  [2015-05-15] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 199)
  [2015-05-15] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 99)
  [2015-05-14] การประชุมชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (อ่าน 123)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 170)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 353)
  [2015-05-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 133)
  [2015-05-14] การโอนเงินภาษีค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พศ (อ่าน 233)
  [2015-05-14] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 124)
  [2015-05-14] ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 464)
  [2015-05-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 163)
  [2015-05-12] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 143)
  [2015-05-12] การประชุมระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 127)
  [2015-05-12] โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการ (อ่าน 121)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย (อ่าน 139)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 118)
  [2015-05-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้อายุ ป (อ่าน 125)
  [2015-05-11] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 122)
  [2015-05-11] การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 165)
  [2015-05-07] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน เมษายน 2558 (อ่าน 222)
  [2015-05-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 311)
  [2015-05-07] การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย (อ่าน 149)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 138)
  [2015-05-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2015-05-07] กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณรการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง (อ่าน 145)
  [2015-05-07] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (อ่าน 281)
  [2015-05-07] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหาร (อ่าน 120)
  [2015-05-07] ขอรับบริจาดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (อ่าน 99)
  [2015-05-07] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 110)
  [2015-05-06] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (อ่าน 365)
  [2015-05-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์ (อ่าน 248)
  [2015-05-06] การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ (อ่าน 242)
  [2015-05-06] การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (อ่าน 255)
  [2015-05-06] มาตรการชะลอการสอบแข็งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 185)
  [2015-05-06] ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 171)
  [2015-05-06] ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 145)
  [2015-05-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 139)
  [2015-05-06] การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 99)
  [2015-05-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 159)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 122)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 122)
  [2015-05-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 138)
  [2015-05-01] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง (อ่าน 139)
  [2015-05-01] การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 167)
  [2015-05-01] การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 145)
  [2015-05-01] การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำ (อ่าน 145)
  [2015-04-29] วักว้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 159)
  [2015-04-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 465)
  [2015-04-28] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 177)
  [2015-04-28] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 144)
  [2015-04-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2558 (อ่าน 470)
  [2015-04-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2558 (อ่าน 606)
  [2015-04-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 330)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 418)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 378)
  [2015-04-27] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 290)
  [2015-04-27] การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก (อ่าน 153)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่ (อ่าน 154)
  [2015-04-24] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (อ่าน 112)
  [2015-04-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 288)
  [2015-04-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 113)
  [2015-04-24] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 130)
  [2015-04-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 201)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘ งบประมาณอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให (อ่าน 212)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 92)
  [2015-04-24] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล พ (อ่าน 146)
  [2015-04-24] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 129)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 121)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เง (อ่าน 128)
  [2015-04-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหน (อ่าน 211)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสัวสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 95)
  [2015-04-23] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 86)
  [2015-04-23] ยกเลิกหลักเกณ์การกู้เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2015-04-23] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (อ่าน 107)
  [2015-04-23] การกำหนดค่าใช้จ่ายผ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 84)
  [2015-04-23] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 148)
  [2015-04-21] การเลื่อนและจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (กรณีราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 107)
  [2015-04-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกั (อ่าน 245)
  [2015-04-21] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 209)
  [2015-04-21] การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (อ่าน 122)
  [2015-04-20] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ป (อ่าน 141)
  [2015-04-20] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘) (อ่าน 142)
  [2015-04-20] ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (อ่าน 117)
  [2015-04-20] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 112)
  [2015-04-20] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 117)
  [2015-04-17] การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 116)
  [2015-04-17] การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชนกรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (อ่าน 107)
  [2015-04-17] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสะอาดและถูก (อ่าน 120)
  [2015-04-17] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2015-04-17] ขอเชิญประชุมหารือขยายผลโครงการธนาคารขยะชุมชน (อ่าน 149)
  [2015-04-16] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 124)
  [2015-04-16] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 119)
  [2015-04-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราช (อ่าน 223)
  [2015-04-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุ (อ่าน 367)
  [2015-04-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบ (อ่าน 166)
  [2015-04-10] กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 231)
  [2015-04-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแก่คนพิการหรือ (อ่าน 175)
  [2015-04-09] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS เดือน มีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 165)
  [2015-04-09] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 134)
  [2015-04-09] ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง (อ่าน 118)
  [2015-04-09] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 456)
  [2015-04-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 96)
  [2015-04-09] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที 3/2558 (อ่าน 354)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดจากลิงค์ ด้านล่าง (อ่าน 201)
  [2015-04-08] หลักเกณฑ์และวิธีปฏบัติการบันทึกบีญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 211)
  [2015-04-01] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 307)
  [2015-04-01] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 158)
  [2015-04-01] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 255)
  [2015-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 755)
  [2015-03-31] คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารคณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่งด้านการป้องกันการทุจริต (อ่าน 143)
  [2015-03-31] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 195)
  [2015-03-31] การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อ่าน 209)
  [2015-03-30] หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด (อ่าน 176)
  [2015-03-27] การแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 582)
  [2015-03-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ (อ่าน 250)
  [2015-03-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้อ (อ่าน 142)
  [2015-03-26] ขออนุมัติใช้เงินสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่นประ (อ่าน 208)
  [2015-03-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 202)
  [2015-03-26] การขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 115)
  [2015-03-26] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 380)
  [2015-03-25] การแก้ไขระเบียบสำนักงาน จ.ส.ทง ว่าด้วยพนักงานสถานธนุบาลของค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ (อ่าน 117)
  [2015-03-24] การจัดสรรรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่ยมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 166)
  [2015-03-24] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อ่าน 120)
  [2015-03-24] การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 (อ่าน 133)
  [2015-03-24] การว้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ (อ่าน 110)
  [2015-03-24] การโอนจัดสรรงบประมณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุ (อ่าน 512)
  [2015-03-24] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 177)
  [2015-03-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 134)
  [2015-03-23] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 142)
  [2015-03-23] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 112)
  [2015-03-23] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 120)
  [2015-03-23] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (อ่าน 219)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 200)
  [2015-03-20] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 139)
  [2015-03-20] การแก้ไขหลักเกณฑ์การวื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 175)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 476)
  [2015-03-17] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 613)
  [2015-03-16] การอบรมสัมมนาชี้แจงคณะทำงาน (Core Team) ตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 254)
  [2015-03-16] การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (อ่าน 195)
  [2015-03-13] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 157)
  [2015-03-13] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 170)
  [2015-03-13] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 173)
  [2015-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 213)
  [2015-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 115)
  [2015-03-12] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 224)
  [2015-03-12] การพักสภาพการเป็นนักศึกษาตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิท (อ่าน 161)
  [2015-03-12] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 469)
  [2015-03-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (งบประมาณ 2558-2560) (อ่าน 320)
  [2015-03-12] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 156)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 188)
  [2015-03-12] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 142)
  [2015-03-12] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 192)
  [2015-03-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 237)
  [2015-03-10] ร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนเกเบี้ยนหาดนพรัตน์ธารา หมู่ที่ 3 ,5 ต.อ่าวนาง (อ่าน 102)
  [2015-03-10] ร่าง TOR โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันการกัดเซาะหาดต้นไทน เกาะพีพี (อ่าน 88)
  [2015-03-09] ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ สถ.จำกัด ประจำปี 2558 (อ่าน 110)
  [2015-03-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 210)
  [2015-03-06] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 141)
  [2015-03-06] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 145)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2015-03-05] แจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 151)
  [2015-03-03] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 238)
  [2015-03-03] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2015-03-02] คู่มือผู้ได้รับอนุญาต มอก.1494-2551:โต๊ะเรียน และ มอก.1495-2541:เก้าอี้เรียน (อ่าน 173)
  [2015-03-02] วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 310)
  [2015-02-27] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก (อ่าน 607)
  [2015-02-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 227)
  [2015-02-27] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 144)
  [2015-02-27] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 132)
  [2015-02-27] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 199)
  [2015-02-27] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 130)
  [2015-02-27] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 130)
  [2015-02-27] การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 142)
  [2015-02-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 542)
  [2015-02-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน 923)
  [2015-02-26] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (อ่าน 173)
  [2015-02-26] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 115)
  [2015-02-26] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 178)
  [2015-02-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการก่อสร้า (อ่าน 190)
  [2015-02-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 197)
  [2015-02-25] เงินอุดหนุนสำหรับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 149)
  [2015-02-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 198)
  [2015-02-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 101)
  [2015-02-25] โครงการสร้างวิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 144)
  [2015-02-25] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 145)
  [2015-02-25] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ฯ (อ่าน 122)
  [2015-02-25] ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 112)
  [2015-02-25] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ (อ่าน 114)
  [2015-02-25] การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (อ่าน 114)
  [2015-02-24] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 128)
  [2015-02-24] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา (อ่าน 131)
  [2015-02-24] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 199)
  [2015-02-24] การสำรวจข้อมูล อปท.ประจำปี 2557 และข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 139)
  [2015-02-23] แจ้งบัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 198)
  [2015-02-23] แจ้งแก้ไขรายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 155)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 155)
  [2015-02-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 284)
  [2015-02-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ (อ่าน 458)
  [2015-02-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญฺกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 248)
  [2015-02-19] แจ้งการโอนเงิน อบจ.เพื่อรอส่งมอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 135)
  [2015-02-19] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 130)
  [2015-02-18] สำข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 134)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 149)
  [2015-02-13] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 132)
  [2015-02-12] เเต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 135)
  [2015-02-12] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 152)
  [2015-02-12] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 165)
  [2015-02-12] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 173)
  [2015-02-11] การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 144)
  [2015-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ (ค่ารักษาพยาบาล) ผ่านทางระบบ GFMIS (อ่าน 243)
  [2015-02-10] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 138)
  [2015-02-10] แจ้งโอนจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 262)
  [2015-02-10] กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 172)
  [2015-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนุนการถ่ (อ่าน 345)
  [2015-02-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 147)
  [2015-02-09] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 259)
  [2015-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.งวด 1/2558 (อ่าน 199)
  [2015-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ อปท.งวด 4/2557 (อ่าน 179)
  [2015-02-06] ขอเชิญประชุมหารือขับเคลื่อนวาระเด็กกระบี่ดี...มีอนาคต (อ่าน 177)
  [2015-02-05] การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 176)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่ารักษาพยาบาล) (อ่าน 220)
  [2015-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 193)
  [2015-02-04] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 148)
  [2015-02-04] สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนว (อ่าน 148)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 190)
  [2015-02-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 209)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 228)
  [2015-01-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 325)
  [2015-01-30] หนังสื่อแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 806)
  [2015-01-30] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ป (อ่าน 197)
  [2015-01-29] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลก (อ่าน 178)
  [2015-01-29] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 204)
  [2015-01-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 234)
  [2015-01-28] สรุปประเด็นสำคัญมาตรการปรับลดราคางานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 198)
  [2015-01-27] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 882)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 265)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ค่ากระแสไฟฟ (อ่าน 241)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 467)
  [2015-01-27] รายละเอียดโครงการ/รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทีมีลักษณะเป็นรายจ่ายลงทุนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (อ่าน 178)
  [2015-01-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 135)
  [2015-01-27] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 121)
  [2015-01-27] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนันสนุนการบริหารจัดการขององค์กรป (อ่าน 158)
  [2015-01-27] หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพักงาน กรณีภาระค่าใช้จ่ายเกินร้อย 40 ตามมาตรา 35 แห (อ่าน 407)
  [2015-01-27] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 306)
  [2015-01-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 512)
  [2015-01-27] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 164)
  [2015-01-26] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 194)
  [2015-01-26] ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 132)
  [2015-01-22] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (อ่าน 176)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก (อ่าน 161)
  [2015-01-22] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต (อ่าน 187)
  [2015-01-22] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 207)
  [2015-01-22] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 459)
  [2015-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 484)
  [2015-01-20] รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 169)
  [2015-01-20] แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 144)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 (อ่าน 239)
  [2015-01-20] อัตราเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 115)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 353)
  [2015-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าใช่จ่ายสนั (อ่าน 304)
  [2015-01-20] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ปร (อ่าน 208)
  [2015-01-19] การใช้จ่ายเงินอุหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพั (อ่าน 188)
  [2015-01-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนบริการสาธารณสุข งวด 1 (อ่าน 173)
  [2015-01-19] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการตามโครงการสบับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภา (อ่าน 181)
  [2015-01-19] แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 254)
  [2015-01-19] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 141)
  [2015-01-19] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (โอนจัดสรรครั้งเดียวเต็ม (อ่าน 232)
  [2015-01-19] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 182)
  [2015-01-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) พ.ย.2557 (อ่าน 166)
  [2015-01-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ต.ค.2557 (อ่าน 147)
  [2015-01-14] แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวด 2/2558 (อ่าน 220)
  [2015-01-14] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการคนพิการหรือทุพพลภาพ (เพิ่มเติมอัตราใหม่และงวด 2/2558) (อ่าน 190)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งผู้สังเกตการสอบประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ฯ (อ่าน 133)
  [2015-01-14] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโค (อ่าน 208)
  [2015-01-14] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 195)
  [2015-01-14] แจ้งคำสั่งการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ฯ (อ่าน 140)
  [2015-01-14] การดำเนินการพัฒนางานวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดฯ (อ่าน 155)
  [2015-01-13] การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 113)
  [2015-01-13] ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 148)
  [2015-01-13] ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 189)
  [2015-01-13] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 511)
  [2015-01-13] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 1/2557 (อ่าน 287)
  [2015-01-12] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 175)
  [2015-01-12] แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมืองฯ (อ่าน 132)
  [2015-01-12] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 145)
  [2015-01-08] แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง (อ่าน 142)
  [2015-01-08] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ (อ่าน 176)
  [2015-01-08] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 212)
  [2015-01-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทัวไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 387)
  [2015-01-07] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับปรุงข้อมูลในระบบ SIS (อ่าน 206)
  [2015-01-07] การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 179)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๒ (อ่าน 133)
  [2015-01-06] การจัดสรรงบประมาณการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 173)
  [2015-01-06] เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 325)
  [2015-01-06] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs (อ่าน 160)
  [2015-01-06] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 155)
  [2015-01-05] แจ้งย้ำเตือนปฏิทินการปฏิบัติงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 106)
  [2015-01-05] หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๙๔ แ (อ่าน 185)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 183)
  [2015-01-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 180)
  [2014-12-30] การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส (อ่าน 172)
  [2014-12-30] การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 187)
  [2014-12-30] การจัดทำแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 151)
  [2014-12-29] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 226)
  [2014-12-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 154)
  [2014-12-29] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2014-12-29] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 162)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าช่วยเหลือบุตร ครั้งที่ ๒ (อ่าน 139)
  [2014-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ ๒ (อ่าน 134)
  [2014-12-26] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศด้วยเทคโนโล (อ่าน 214)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 162)
  [2014-12-25] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 178)
  [2014-12-25] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 119)
  [2014-12-25] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 180)
  [2014-12-25] มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 832)
  [2014-12-24] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 809)
  [2014-12-23] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 183)
  [2014-12-23] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 141)
  [2014-12-23] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 148)
  [2014-12-23] แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 150)
  [2014-12-23] การรายงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 186)
  [2014-12-19] แบบรายงานการจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ (อ่าน 179)
  [2014-12-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 451)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะกิจให้แก (อ่าน 267)
  [2014-12-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก (อ่าน 390)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 177)
  [2014-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ ๑ (อ่าน 159)
  [2014-12-16] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 141)
  [2014-12-16] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 132)
  [2014-12-16] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 309)
  [2014-12-15] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 154)
  [2014-12-15] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ ๒๕๕๗ (อ่าน 184)
  [2014-12-12] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 217)
  [2014-12-12] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 221)
  [2014-12-12] แจ้งรายชื่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 236)
  [2014-12-12] แจ้งรายชื่่อ อปท.ที่ยังไม่โอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัด อปท. (อ่าน 192)
  [2014-12-11] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว (อ่าน 188)
  [2014-12-08] ซักซ้อมการรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ตามข้อเสนอแนะ สตง. (อ่าน 320)
  [2014-12-08] โครงการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานโฉนดชุมชน (อ่าน 188)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล (อ่าน 323)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อ่าน 456)
  [2014-12-03] แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (อ่าน 146)
  [2014-12-03] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 155)
  [2014-12-02] สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 223)
  [2014-12-02] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 226)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 329)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 248)
  [2014-12-02] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 204)
  [2014-12-02] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 210)
  [2014-12-01] ขอเชิญการประชุม (อ่าน 252)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศพด.ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (อ่าน 330)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาอปท.เร่งด่วนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 285)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 205)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 146)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อ่าน 193)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจภารกิจถ่ายโอนกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน (อ่าน 185)
  [2014-12-01] การโอนจัดสรรอุดหนุนเฉพาะกิจประปาหมู่บ้านครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 146)
  [2014-12-01] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 601)
  [2014-12-01] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 224)
  [2014-12-01] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 349)
  [2014-12-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 261)
  [2014-11-28] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 272)
  [2014-11-28] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 1057)
  [2014-11-28] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน ศพด. งวดที่ 1/2558 (อ่าน 537)
  [2014-11-28] แจ้งการโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อบจ. (อ่าน 144)
  [2014-11-28] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 181)
  [2014-11-27] แจ้งประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก (อ่าน 134)
  [2014-11-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 237)
  [2014-11-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุน (อ่าน 356)
  [2014-11-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 119)
  [2014-11-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำ (อ่าน 269)
  [2014-11-26] ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (อ่าน 215)
  [2014-11-26] ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 238)
  [2014-11-26] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 188)
  [2014-11-25] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 255)
  [2014-11-25] โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการบริหารโดยใช (อ่าน 217)
  [2014-11-25] ให้ อปท. รายงานกรณีที่เงินงบประมาณไม่เพียงพอ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สุงอายุ และโครงการ (อ่าน 174)
  [2014-11-25] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 144)
  [2014-11-25] การจดสิทธิบัตรสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 178)
  [2014-11-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุน (อ่าน 480)
  [2014-11-24] การจัดงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่า (อ่าน 297)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปะปา (อ่าน 163)
  [2014-11-24] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม (อ่าน 154)
  [2014-11-24] สำรวจข้อมูลจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ (อ่าน 169)
  [2014-11-24] โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 136)
  [2014-11-24] เฉลยข้อสอบ (อ่าน 243)
  [2014-11-24] การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 174)
  [2014-11-21] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 232)
  [2014-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 194)
  [2014-11-21] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 158)
  [2014-11-21] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้ (อ่าน 231)
  [2014-11-18] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 200)
  [2014-11-18] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 305)
  [2014-11-17] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 244)
  [2014-11-17] แจ้งผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิิ่นของ อปท. (อ่าน 238)
  [2014-11-17] การจัดการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังห (อ่าน 229)
  [2014-11-14] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์พ (อ่าน 221)
  [2014-11-13] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน อปท. เล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 243)
  [2014-11-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 245)
  [2014-11-13] ราย อปท. ในจังหวัดกระบี่ ที่ปิดบัญชีผ่านระบบ E-LAAS ณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  (อ่าน 386)
  [2014-11-13] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปก (อ่าน 177)
  [2014-11-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิกา (อ่าน 236)
  [2014-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอ (อ่าน 530)
  [2014-11-12] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 154)
  [2014-11-11] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 146)
  [2014-11-11] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด้กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 232)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 209)
  [2014-11-11] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 143)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 179)
  [2014-11-10] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 135)
  [2014-11-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ และประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 898)
  [2014-11-10] ขอเชิญประชุม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอยจังหวั (อ่าน 241)
  [2014-11-07] ขอให้รายงานการจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 204)
  [2014-11-07] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 193)
  [2014-11-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 295)
  [2014-11-07] กำหนดการส่งผลงานทางวิขาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๑ ปี) (อ่าน 136)
  [2014-11-07] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กร (อ่าน 195)
  [2014-11-06] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 151)
  [2014-11-06] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ (อ่าน 147)
  [2014-11-06] มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอลทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 125)
  [2014-11-06] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2014-11-06] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี E-LAAS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 156)
  [2014-11-06] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำ (อ่าน 141)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 137)
  [2014-11-04] ซักซ้อมแนวทางการใช่จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 299)
  [2014-11-03] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 228)
  [2014-11-03] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2557 (อ่าน 404)
  [2014-11-03] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผยพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 157)
  [2014-11-03] มาตราการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 140)
  [2014-10-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 1150)
  [2014-10-31] การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 213)
  [2014-10-31] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 168)
  [2014-10-31] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของ คสช ที่ ๘๕/๒๕๕๗  (อ่าน 197)
  [2014-10-31] การสร้างภาพลักษณ์และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ การกำหนดในวันศุกร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันหยุด (อ่าน 165)
  [2014-10-31] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 194)
  [2014-10-30] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี ๒๕๕๘ (อ่าน 194)
  [2014-10-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2557 (อ่าน 658)
  [2014-10-30] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรพพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ (อ่าน 419)
  [2014-10-29] แจ้ง อปท. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนและข้อมูลอิ่นๆโดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)  (อ่าน 256)
  [2014-10-29] หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม นม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 202)
  [2014-10-29] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ไม (อ่าน 221)
  [2014-10-29] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 199)
  [2014-10-29] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๐ พรรษา (อ่าน 158)
  [2014-10-29] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 303)
  [2014-10-29] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (อ่าน 223)
  [2014-10-28] โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได (อ่าน 372)
  [2014-10-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ (อ่าน 755)
  [2014-10-28] การแจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบปร (อ่าน 317)
  [2014-10-28] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 212)
  [2014-10-27] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 239)
  [2014-10-27] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 237)
  [2014-10-27] กำหนดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 171)
  [2014-10-27] โครงการปฐิมนิเทศและเพิ่มประสิมธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ ประ (อ่าน 182)
  [2014-10-27] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 242)
  [2014-10-27] แจ้งการโอนเงินจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 295)
  [2014-10-21] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 505)
  [2014-10-20] การดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.และข้อราชการอื่นๆ (อ่าน 255)
  [2014-10-20] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โรค (อ่าน 165)
  [2014-10-17] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 525)
  [2014-10-17] การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 236)
  [2014-10-16] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 154)
  [2014-10-16] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 324)
  [2014-10-16] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2014-10-16] การเร่งรัดต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 164)
  [2014-10-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ (อ่าน 314)
  [2014-10-15] บัญชีรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 462)
  [2014-10-14] ซักซ้อมการส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 327)
  [2014-10-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 650)
  [2014-10-14] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.งวด 4/2556และงวด 1/2557 (อ่าน 357)
  [2014-10-14] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 274)
  [2014-10-10] ขอให้ตรวจสอบและยืนยันฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ SIS (อ่าน 212)
  [2014-10-10] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. INFO (อ่าน 263)
  [2014-10-10] สรุปผลการมอบนโบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 151)
  [2014-10-10] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเทศ (อ่าน 214)
  [2014-10-10] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 139)
  [2014-10-10] แจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล้กในสังกัด อปท. เรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 186)
  [2014-10-10] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 160)
  [2014-10-10] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ ๕๗ (อ่าน 205)
  [2014-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 193)
  [2014-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (อ่าน 349)
  [2014-10-10] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 433)
  [2014-10-10] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 563)
  [2014-10-10] แจ้งแนวทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน (อ่าน 167)
  [2014-10-09] การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อปท. (อ่าน 180)
  [2014-10-09] ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (อ่าน 139)
  [2014-10-09] การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 284)
  [2014-10-08] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ ๒๕ (อ่าน 232)
  [2014-10-08] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 245)
  [2014-10-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 272)
  [2014-10-07] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 147)
  [2014-10-07] การเตรียมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 236)
  [2014-10-07] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 255)
  [2014-10-06] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 142)
  [2014-10-06] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณะสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 157)
  [2014-10-06] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 146)
  [2014-10-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 111)
  [2014-10-06] รายงานข้อมูลการจ่ายโบนัส ปี ๒๕๕๕,๒๕๕๖ (อ่าน 488)
  [2014-10-06] สำรวจครูผู้ดูแลเด็กที่บรรจุแต่งตั้งและยังไม่เข้ารับการอบรมในปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (อ่าน 173)
  [2014-10-03] ตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด.อปท. (อ่าน 218)
  [2014-10-02] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 175)
  [2014-10-02] สำรวจข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการคู่มือและเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 153)
  [2014-10-02] แบบฟอร์มรายงานข้อมูลพนักงานจ้างผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. (อ่าน 340)
  [2014-10-02] เรงรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2014-10-01] แนวทางเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อปท. (อ่าน 383)
  [2014-10-01] ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (อ่าน 242)
  [2014-10-01] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในระบบสารสนเ (อ่าน 178)
  [2014-09-30] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 157)
  [2014-09-30] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 240)
  [2014-09-30] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2014-09-30] หารือแนวทางอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาภาค ๕ ครั้งที่ ๓๑  (อ่าน 143)
  [2014-09-30] การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ปปช. กรณีถนนชำรุดเสียหายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 130)
  [2014-09-30] กรอกข้อมูลเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรและข้อมูลสวัสดิการค่าเช่าบ้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 152)
  [2014-09-30] เสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ๑๐๐ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (อ่าน 111)
  [2014-09-30] ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศบาลออกพรรษาและลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 137)
  [2014-09-29] แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้ (อ่าน 631)
  [2014-09-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 631)
  [2014-09-29] รายงานประมาณการงบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯ (อ่าน 404)
  [2014-09-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 251)
  [2014-09-26] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 1730)
  [2014-09-26] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2557 (อ่าน 757)
  [2014-09-26] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 267)
  [2014-09-26] ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗ (อ่าน 142)
  [2014-09-26] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 152)
  [2014-09-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือนกันยายน 2557 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2557 (อ่าน 857)
  [2014-09-25] กำหนดหลักสูตรเสริมสำหรับพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 205)
  [2014-09-25] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 192)
  [2014-09-25] หารือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1208)
  [2014-09-25] ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 1082)
  [2014-09-24] การขอขยายชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม (อ่าน 165)
  [2014-09-24] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 181)
  [2014-09-24] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด. (อ่าน 167)
  [2014-09-24] แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 138)
  [2014-09-24] บันทึกข้อมูลซ่อมแท็บแล็ตแบบออนไลน์ (อ่าน 120)
  [2014-09-24] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของ อปท. กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง (อ่าน 244)
  [2014-09-24] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘๕/๒๕๕๗ (อ่าน 230)
  [2014-09-23] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 160)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 181)
  [2014-09-23] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน ศพด ปี 57 (อ่าน 164)
  [2014-09-18] กำหนดการยกเว้นไม่ใช้บังคับข้อกำหนดการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 133)
  [2014-09-18] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 450)
  [2014-09-18] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่อสร้างอาตารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 193)
  [2014-09-17] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่ 17 กันยายน 2557 (อ่าน 593)
  [2014-09-17] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 156)
  [2014-09-17] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 154)
  [2014-09-16] อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 252)
  [2014-09-16] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประ (อ่าน 325)
  [2014-09-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 188)
  [2014-09-16] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 (อ่าน 542)
  [2014-09-16] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 220)
  [2014-09-15] เชิญชี้แจงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (อ่าน 394)
  [2014-09-15] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริม (อ่าน 248)
  [2014-09-12] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 229)
  [2014-09-12] มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 351)
  [2014-09-12] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณอุดหนุน(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ประจำปีงบประมาณ ๕๗ ผ่านทางระบบ  (อ่าน 271)
  [2014-09-12] สำรวจค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (อ่าน 208)
  [2014-09-12] คำแนะนำประชาชน เรื่องการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 169)
  [2014-09-12] ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (อ่าน 173)
  [2014-09-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ และ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ หลักเกณ์และเงื่อนไขในการสืบสวน การลงโทษทางวินัย การออกจา (อ่าน 331)
  [2014-09-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ (อ่าน 284)
  [2014-09-11] สำรวจบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 266)
  [2014-09-11] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ งบเงินอุดหนุน ฯลฯ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย.๕๗)  (อ่าน 493)
  [2014-09-11] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (อ่าน 134)
  [2014-09-11] การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 284)
  [2014-09-10] กำหนดส่งผลงานวิชาการครู พนักงานครูและบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเลือ่นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รอบเดือนเมษายน  (อ่าน 135)
  [2014-09-10] การยืนยันข้อมูลคุณวุฒิครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 240)
  [2014-09-09] ซักซ้อมแนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 296)
  [2014-09-09] การสำรวจข้อมุลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 179)
  [2014-09-09] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการ กทม. เพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 273)
  [2014-09-09] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ตาม ม.๓๕ แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารงา (อ่าน 344)
  [2014-09-09] ประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 192)
  [2014-09-09] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 222)
  [2014-09-08] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่  (อ่าน 165)
  [2014-09-08] การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างป (อ่าน 154)
  [2014-09-08] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี (อ่าน 315)
  [2014-09-08] แจ้งผลการประเมินข้อราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 174)
  [2014-09-05] การบัญทึกบัญชีระบบ E-LAAS (อ่าน 435)
  [2014-09-04] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 286)
  [2014-09-04] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 169)
  [2014-09-03] มอบหมายผู้แทนประเมินโบนัส ๕๗ (ทถจ. มอบ ทถอ.) (อ่าน 411)
  [2014-09-03] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัส ๕๗ เทศบาล (อ่าน 235)
  [2014-09-03] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินโบนัส ๕๗ อบต. (อ่าน 353)
  [2014-09-03] บิดานางสาวภิญญาพัชญ์ เพ็ชรพันธ์ (น้องเพ็ญ) ถึงแก่กรรม (อ่าน 276)
  [2014-09-02] ผลการดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ (อ่าน 217)
  [2014-09-02] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (อ่าน 436)
  [2014-09-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 248)
  [2014-09-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. (อ่าน 323)
  [2014-09-01] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์กร (อ่าน 198)
  [2014-09-01] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 254)
  [2014-09-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๔/๒ (อ่าน 170)
  [2014-08-29] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 8/2557 (อ่าน 573)
  [2014-08-29] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 280)
  [2014-08-28] การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2014-08-28] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 226)
  [2014-08-28] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญ พ.ศ ๒๕๕๘ (อ่าน 186)
  [2014-08-26] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 656)
  [2014-08-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 259)
  [2014-08-22] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 252)
  [2014-08-22] แจ้งโอนเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 207)
  [2014-08-19] สำรวจข้อมูลสิ่งก่อรสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. (อ่าน 436)
  [2014-08-19] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสา (อ่าน 274)
  [2014-08-19] แนวทางการปรับอัตราเงินเดินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓ (อ่าน 624)
  [2014-08-19] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 458)
  [2014-08-19] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร (อ่าน 206)
  [2014-08-19] การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 301)
  [2014-08-18] ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อ่าน 183)
  [2014-08-18] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 134)
  [2014-08-18] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 155)
  [2014-08-18] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและกิจกรรมส่ (อ่าน 220)
  [2014-08-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่ว (อ่าน 284)
  [2014-08-18] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 251)
  [2014-08-15] แจ้งสำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญฯ (อ่าน 150)
  [2014-08-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2 (อ่าน 154)
  [2014-08-14] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (ท (อ่าน 212)
  [2014-08-14] แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น (อ่าน 184)
  [2014-08-14] การเร่งรัดส่งเงินสบทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ขาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (อ่าน 187)
  [2014-08-14] แจ้งเลื่อนการปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 170)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 724)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ลว 5 สค 2557 จำนวน 4 ฉบับ (อ่าน 1018)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  (อ่าน 351)
  [2014-08-13] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมฉ (อ่าน 498)
  [2014-08-13] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 536)
  [2014-08-13] การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างของจังหวัดกระบี่ 3 แห่ง (อ่าน 272)
  [2014-08-08] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 383)
  [2014-08-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 141)
  [2014-08-08] แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อ่าน 269)
  [2014-08-08] ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อ่าน 277)
  [2014-08-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้  (อ่าน 328)
  [2014-08-08] ได้วางระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงาน (อ่าน 187)
  [2014-08-06] ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมินรับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 135)
  [2014-08-06] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (อ่าน 138)
  [2014-08-06] แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน (อ่าน 249)
  [2014-08-06] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม (อ่าน 315)
  [2014-08-06] หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติ อบต. (อ่าน 242)
  [2014-08-06] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 1 2557 (อ่าน 271)
  [2014-08-06] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  (อ่าน 192)
  [2014-08-05] การตรวจสอบการคลังอปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 328)
  [2014-08-05] งดการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นบางมาตราฐานชั่วคราว (อ่าน 270)
  [2014-08-05] การขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (อ่าน 285)
  [2014-08-05] การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นห (อ่าน 206)
  [2014-08-04] มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (อ่าน 190)
  [2014-08-04] เงินเดือน และค่าตอบแทนผูบริหาร ฉบับ 2/2557 (อ่าน 340)
  [2014-08-04] ซักซ้อมการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ 2558 ของ ทถ. (อ่าน 287)
  [2014-08-04] สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 151)
  [2014-08-04] กำหนดวันหยุดราชการ (อ่าน 206)
  [2014-08-01] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้ อ ป ท ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (อ่าน 255)
  [2014-08-01] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่5 (อ่าน 189)
  [2014-07-31] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/57 (อ่าน 150)
  [2014-07-31] ซักซ้อมแนวทางการจัดทางงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (อ่าน 199)
  [2014-07-31] การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสังคม (อ่าน 184)
  [2014-07-30] การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 169)
  [2014-07-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 685)
  [2014-07-30] การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ของ อปท. (อ่าน 581)
  [2014-07-30] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อ ป ท (อ่าน 267)
  [2014-07-30] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง (อ่าน 252)
  [2014-07-30] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 169)
  [2014-07-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 239)
  [2014-07-29] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี (อ่าน 248)
  [2014-07-29] การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 150)
  [2014-07-28] ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 265)
  [2014-07-28] แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2014-07-28] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (อ่าน 212)
  [2014-07-28] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่น (อ่าน 290)
  [2014-07-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 301)
  [2014-07-28] แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรกฎาคม 2557 (อ่าน 413)
  [2014-07-28] การคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนต่ำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานบัญ (อ่าน 138)
  [2014-07-25] การดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 (อ่าน 211)
  [2014-07-25] การขอใช้บัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 605)
  [2014-07-24] สำรวจคุณวุฒิการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 241)
  [2014-07-24] มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 205)
  [2014-07-24] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ (อ่าน 202)
  [2014-07-24] ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเข้าร่วมพิธีมอบโลเกียรติบัตรฯ ปี 57 (อ่าน 141)
  [2014-07-23] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 55-56 (อ่าน 279)
  [2014-07-17] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( cctv ) พ.ศ. 2558 (อ่าน 249)
  [2014-07-17] การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 188)
  [2014-07-17] จัดเก็บและนำส่งรายได้ อ ป ท (อ่าน 284)
  [2014-07-17] การเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๖  (อ่าน 241)
  [2014-07-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (อ่าน 213)
  [2014-07-17] เเจ้งมติ ก.อบต.ครั้งที่6/57 (อ่าน 859)
  [2014-07-16] สำรวจอดีตข้าราชการตำเเหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ๘หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่าน 207)
  [2014-07-15] ติดตามเรื่องการจัดการเเละส่งต่อคนป๋วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 152)
  [2014-07-15] สำรวจเเละยืนยันความต้องการอาคารเรียนฯทางการศึกษาของอปท (อ่าน 229)
  [2014-07-15] การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย (อ่าน 163)
  [2014-07-15] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อ่าน 180)
  [2014-07-10] การจัดทำบัญชีถื่อจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็กประจำปี2557 (อ่าน 910)
  [2014-07-09] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 213)
  [2014-07-09] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเ (อ่าน 161)
  [2014-07-08] การออกใบอนุญาตวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔ (อ่าน 171)
  [2014-07-08] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 150)
  [2014-07-08] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ของ อปท (อ่าน 230)
  [2014-07-07] แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ (อ่าน 636)
  [2014-07-07] รายงานข้อมูลเด็กเล็กของอปท.เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 198)
  [2014-07-04] เชิญประชุมวีดีทัศน์ทางไกล(video conference) (อ่าน 231)
  [2014-07-03] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2557 (อ่าน 659)
  [2014-07-01] การเร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 170)
  [2014-06-30] ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือทุกชนิดของ อ ป ท  (อ่าน 178)
  [2014-06-30] กรอกข้อมูลก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 222)
  [2014-06-30] โครงการบ้าน ธอส.- กบข ครั้งที่10 (อ่าน 305)
  [2014-06-27] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (อ่าน 222)
  [2014-06-27] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 (อ่าน 307)
  [2014-06-26] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 159)
  [2014-06-26] การบันทึกข้อมูลขั้นตอนลงนามสัญญาเเละขั้นตอนการเบิกจ่ายผ่านระบบe-plan ปี57 (อ่าน 213)
  [2014-06-26] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาถนนฯลฯประจำปีงบประมาณ58 (อ่าน 219)
  [2014-06-26] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  (อ่าน 182)
  [2014-06-26] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 142)
  [2014-06-26] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ สถานการศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 118)
  [2014-06-26] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (อ่าน 239)
  [2014-06-26] หารือเเนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจตำเเหน่งผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 195)
  [2014-06-24] โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำเดือน มิถุนายน (อ่าน 534)
  [2014-06-24] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 203)
  [2014-06-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อ ป ท พ.ศ 2542งวดที่5ปีงบประมาณ2557 (อ่าน 299)
  [2014-06-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 155)
  [2014-06-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) (อ่าน 227)
  [2014-06-19] ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (อ่าน 150)
  [2014-06-17] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร ๑๔ (อ่าน 164)
  [2014-06-16] ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 228)
  [2014-06-13] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๗ (CC (อ่าน 287)
  [2014-06-13] การเร่งรัดส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 226)
  [2014-06-12] ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท. (อ่าน 236)
  [2014-06-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนเมษายน 2557 (อ่าน 256)
  [2014-06-11] แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 202)
  [2014-06-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2014-06-06] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 223)
  [2014-06-06] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (อ่าน 486)
  [2014-06-05] การรายงานผลการดำเนินงานตรมมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและ (อ่าน 153)
  [2014-06-05] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 191)
  [2014-06-04] การโอนเงินภาษี่มูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 201)
  [2014-06-04] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/56 (อ่าน 627)
  [2014-06-03] การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.57 (อ่าน 275)
  [2014-06-03] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 907)
  [2014-06-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 666)
  [2014-06-03] การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (อ่าน 172)
  [2014-06-03] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS ประจำเดือนพฤษภาคม 57 (อ่าน 210)
  [2014-06-03] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของอปท.ประจำปีงบ58 (อ่าน 162)
  [2014-06-03] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) (อ่าน 190)
  [2014-06-03] ให้ อปท. ตรวจสอบข้อมูลแล้วรายงสนจังหวัด โดยด่วนที่สุด (อ่าน 196)
  [2014-06-02] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (อ่าน 215)
  [2014-06-02] การบันทึกข้อมูลในระบบ e-pLan ปี 57 ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ (อ่าน 232)
  [2014-06-02] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 (อ่าน 279)
  [2014-05-30] การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 153)
  [2014-05-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท พ.ศ.2542งวดที่4พ.ศ.2557 (อ่าน 273)
  [2014-05-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) (อ่าน 264)
  [2014-05-30] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (อ่าน 141)
  [2014-05-30] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 749)
  [2014-05-29] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.และเงินข้าราชการถ่ายโอนฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (อ่าน 670)
  [2014-05-29] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 216)
  [2014-05-23] การกำหนดแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานทางการเงินของ อปท (อ่าน 461)
  [2014-05-22] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งที่2 (อ่าน 296)
  [2014-05-22] ขอเชิญประชุม (อ่าน 265)
  [2014-05-16] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่1/57 (อ่าน 399)
  [2014-05-16] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 166)
  [2014-05-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557) (อ่าน 637)
  [2014-05-16] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่4 (อ่าน 369)
  [2014-05-16] ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเง (อ่าน 235)
  [2014-05-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 319)
  [2014-05-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557งบเงินอุดหนุน เงิบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 413)
  [2014-05-14] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. (อ่าน 148)
  [2014-05-12] รายงานสานะการนำเข้าข้อมูลเนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนของอปท.ประจำเดือนเม.ย57 (อ่าน 179)
  [2014-05-12] รายงานสานะการนำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปของอปท.ประจำเดือนเม.ย57 (อ่าน 205)
  [2014-05-08] การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล จังหวัดกร (อ่าน 175)
  [2014-05-08] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (อ่าน 227)
  [2014-05-06] ขอความร่วมมือรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ (อ่าน 171)
  [2014-05-06] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 191)
  [2014-05-01] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (อ่าน 270)
  [2014-05-01] สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ (อ่าน 172)
  [2014-04-30] รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 524)
  [2014-04-30] บิดาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ถึงแก่กรรม (อ่าน 212)
  [2014-04-30] โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 (อ่าน 140)
  [2014-04-29] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 (อ่าน 164)
  [2014-04-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 971)
  [2014-04-29] การปฏิบัติในกาขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ (อ่าน 169)
  [2014-04-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 729)
  [2014-04-28] การรับประกันต่อความชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) (อ่าน 127)
  [2014-04-28] โครงการวันที่ละลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 (อ่าน 120)
  [2014-04-24] การจัดการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (อ่าน 182)
  [2014-04-24] ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ (อ่าน 129)
  [2014-04-23] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากต่ำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 145)
  [2014-04-23] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 57 งวดที่ 2(เดือน เม.ย-มิ (อ่าน 250)
  [2014-04-23] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ ศพด.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทุนการศึกษา  (อ่าน 460)
  [2014-04-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) (อ่าน 342)
  [2014-04-23] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2 (อ่าน 168)
  [2014-04-22] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม (อ่าน 232)
  [2014-04-21] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 270)
  [2014-04-21] การพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ปี ๒๕๕๗ (อ่าน 172)
  [2014-04-18] จัดทำทำเนียบหน่ยวงาน/องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุปี57 (อ่าน 176)
  [2014-04-18] การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 179)
  [2014-04-17] ขอความร่วมมือในการคัดเลือกหน่วยงานในสังกัดที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่นปี57 (อ่าน 153)
  [2014-04-11] การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 332)
  [2014-04-11] อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2557โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 218)
  [2014-04-11] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 302)
  [2014-04-10] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 (อ่าน 168)
  [2014-04-10] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ปี2557 (อ่าน 164)
  [2014-04-09] เเบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเเละสัญญาน Internet ในการเช้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ (อ่าน 279)
  [2014-04-09] โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา (อ่าน 150)
  [2014-04-09] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 154)
  [2014-04-09] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ของอปท.ปี57 (อ่าน 191)
  [2014-04-09] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 155)
  [2014-04-08] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี57 (อ่าน 214)
  [2014-04-04] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื (อ่าน 270)
  [2014-04-03] การประกาศเจตนารมณ์การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ-ปลอดโรคภายในปี2563 (อ่าน 167)
  [2014-04-02] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 (อ่าน 168)
  [2014-04-02] การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. (อ่าน 186)
  [2014-04-02] การประกวดอปท.เเละสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นปีงบประมาณ57 (อ่าน 150)
  [2014-04-02] ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 124)
  [2014-03-31] รายชื่ออปท.ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลขั้นตอนอนุมัติงบประมาณผ่านระบบe-planปี57 (อ่าน 285)
  [2014-03-31] มติ กท.จ.กระบี่ ครั้งที่3/2557 (อ่าน 657)
  [2014-03-31] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่3/2557 (อ่าน 876)
  [2014-03-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 186)
  [2014-03-27] การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1 ประจำปี 2557 (อ่าน 248)
  [2014-03-25] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 162)
  [2014-03-25] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 (อ่าน 156)
  [2014-03-25] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 170)
  [2014-03-25] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่3 (อ่าน 465)
  [2014-03-25] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด.ค่าจัดการเรียนการสอน (อ่าน 481)
  [2014-03-24] การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูสำหรับตำเเหน่งสายงานบริหารการศึกษาฯ (อ่าน 183)
  [2014-03-24] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.และเงินข้าราชการถ่ายโอนฯ ประจำเดือนมีนาคม 2557 (อ่าน 435)
  [2014-03-24] การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 179)
  [2014-03-21] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินอุดหนุนทั่วไป) (อ่าน 207)
  [2014-03-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 170)
  [2014-03-20] การส่งมอบเงิน อบจ. เพื่อรอส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 137)
  [2014-03-20] การโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนมกราคม 2557 (อ่าน 251)
  [2014-03-20] การโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประจำเดือนธัันวาคม 2556 (อ่าน 177)
  [2014-03-20] การโอนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 (อ่าน 177)
  [2014-03-20] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 1/2557 (อ่าน 207)
  [2014-03-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 117)
  [2014-03-19] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 169)
  [2014-03-17] การบันทึกเเละปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ57 (อ่าน 211)
  [2014-03-14] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการระบบสารสนเทศ(e-plan)ปี57 (อ่าน 191)
  [2014-03-14] แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 202)
  [2014-03-14] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนฯ ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 (อ่าน 794)
  [2014-03-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 291)
  [2014-03-13] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินง (อ่าน 264)
  [2014-03-12] การสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูสำหรับตำเเหน่งสายงานบริหารการศึกษาฯ (อ่าน 204)
  [2014-03-12] สำรวจคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้ดูเเลเด็กที่ได้รับการบรรจุเเต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 239)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557 (อ่าน 208)
  [2014-03-11] รายละเอียดการโอนเงินสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด TO BE NUMBERONE (อ่าน 263)
  [2014-03-11] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ปี57 (อ่าน 176)
  [2014-03-11] การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคผันผวน) (อ่าน 155)
  [2014-03-11] หลักเกณฑ์เเละวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 138)
  [2014-03-07] หลักเกณฑ์เเละวิธีปฎิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาลของอปท. (อ่าน 124)
  [2014-03-07] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่5พ.ศ.2555 (อ่าน 159)
  [2014-03-05] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.ซัมมิท 2014 (อ่าน 182)
  [2014-03-05] การจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2557 (อ่าน 231)
  [2014-03-05] เเจ้งอปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดตรวจสอบการได้รับการจัดสรรงบประมาณฯสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (อ่าน 172)
  [2014-03-04] การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 216)
  [2014-03-04] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่2/57 (อ่าน 948)
  [2014-03-04] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่2/57 (อ่าน 605)
  [2014-03-03] ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 160)
  [2014-02-28] เร่งรัดอปท.บันทึกข้อมูลแผนพัฒนาสามปีผ่านระบบ e-plan ปี 57 (อ่าน 220)
  [2014-02-28] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 342)
  [2014-02-27] แจ้งโอนเงินอุดหนุนสำหรับบุคลากรถ่ายโอนเงินสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับฯ ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์2557 (อ่าน 280)
  [2014-02-27] การตั้งงบปะมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (อ่าน 203)
  [2014-02-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 295)
  [2014-02-26] โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันปี2557 (อ่าน 190)
  [2014-02-25] ตำเเหน่งเเละวิทยฐานะพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ (อ่าน 515)
  [2014-02-25] แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสำหรับศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อ่าน 477)
  [2014-02-24] การขับเคลื่อนวาระเเห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่๒ สนับสนุนเเละพัฒนาการรวมกลุ่มฯ (อ่าน 181)
  [2014-02-24] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปญหาไฟป่าเเละหมอกควันประจำปี56 (อ่าน 168)
  [2014-02-24] รายละเอียดโอนเงินสนับสนุน ศพด.ประจำวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (อ่าน 435)
  [2014-02-24] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง (อ่าน 249)
  [2014-02-24] แจ้งโอนจัดสรรเงินสวัสดิการผู้พิการและผู้สูงอายุ งวด ๒/๒๕๕๗ (อ่าน 378)
  [2014-02-24] การเลื่อนเเละการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองคำผันผวน) (อ่าน 149)
  [2014-02-21] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 2/2557 (อ่าน 380)
  [2014-02-20] แจ้งจัดสรรงบประมาณสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และสวัสดิการผู้พิการฯ งวด 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 218)
  [2014-02-19] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (อ่าน 298)
  [2014-02-19] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 210)
  [2014-02-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 255)
  [2014-02-13] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557งบเงินอุดหนุน เงิบอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 527)
  [2014-02-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ(ศพด)ปี57 (อ่าน 323)
  [2014-02-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2550-2552)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 232)
  [2014-02-04] แจ้งโอนเงินประจำวันที่ 27 มกราคม 2557. (อ่าน 427)
  [2014-02-04] จัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 265)
  [2014-02-04] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 222)
  [2014-02-04] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 ชุดที่ 5 (อ่าน 233)
  [2014-02-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด.งวด 1/2557 (จัดทำแผนเิบิกจ่าย) (อ่าน 430)
  [2014-02-04] มติ ก.ทจ. จังหวัดกระบี่ครั้งที่1/57 (อ่าน 635)
  [2014-02-03] รายชื่ออปท.ที่่ยังไม่บันทึกข้อมูลนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนประจำเดือน1-31ม.ค.57ผ่านระบ (อ่าน 279)
  [2014-02-03] มติ ก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่1/57 (อ่าน 1009)
  [2014-01-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 332)
  [2014-01-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 182)
  [2014-01-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ (อ่าน 318)
  [2014-01-29] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 260)
  [2014-01-29] เเนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯ (อ่าน 218)
  [2014-01-29] ขอความร่วมมือสำรวจเเละยืนยันจำนวนชุมชนเเละหมู่บ้านในเขตอปท.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อ่าน 181)
  [2014-01-28] ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรม สถ. (อ่าน 232)
  [2014-01-28] ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ CCTV (อ่าน 273)
  [2014-01-28] การจัดสถานที่ปิดประกาศเเละที่ติดเเผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 179)
  [2014-01-27] แจ้งจัดทำแผนเบิกเงินศพด.งวด 1/2557 (ฉบับร่าง) (อ่าน 393)
  [2014-01-21] ขอเลื่อนการประชุมเครือข่ายวินัยวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ (อ่าน 225)
  [2014-01-17] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 695)
  [2014-01-15] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบฯอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้น (อ่าน 223)
  [2014-01-15] การขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเเละการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 195)
  [2014-01-15] เเจ้งการปรับปรุงรหัสธุรกิจทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 229)
  [2014-01-13] การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท. ผู้เเทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 206)
  [2014-01-13] การเบิกเงินเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56เพิ่มเติม (อ่าน 530)
  [2014-01-12] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) (อ่าน 214)
  [2014-01-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจฯ งวดที่ 11/2556 (อ่าน 328)
  [2014-01-12] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (อ่าน 297)
  [2014-01-10] การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอปท. (อ่าน 225)
  [2014-01-10] การโอนจัดสรรงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรัีบ(ศพด)ปี57งวดที่1(เดือนต.ค.56-มี.ค.57) (อ่าน 414)
  [2014-01-09] การสำรวจข้อมูล อปท.ฯ และข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯ (อ่าน 222)
  [2014-01-09] โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 186)
  [2014-01-06] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 1118)
  [2014-01-06] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม (อ่าน 332)
  [2014-01-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่ 12/56 (อ่าน 783)
  [2013-12-26] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯเเละโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดอปท.ประจำปี2556 (อ่าน 191)
  [2013-12-26] รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 232)
  [2013-12-26] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน เเละพัฒนาขีดความสามารถของอปท. (อ่าน 189)
  [2013-12-26] ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (อ่าน 227)
  [2013-12-25] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างฯ (อ่าน 235)
  [2013-12-25] แจ้งโอนเงินผู้สูงอายุ และผู้พิการ งวด 1/2557 (อ่าน 410)
  [2013-12-25] รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี อปท.วันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖ (อ่าน 360)
  [2013-12-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี57เงินอุดหนุนทั่วไปเพือ่สนับสนุนการกระจายอำนาจให้เเก่อปท.งวดที่1 (อ่าน 288)
  [2013-12-24] เร่งรัดอปท.ที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำเข้าข้อมูลนโยบายเร่งด่วน(เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน)ประจำปี57ผ (อ่าน 222)
  [2013-12-20] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ57 (อ่าน 293)
  [2013-12-20] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ2557 (อ่าน 209)
  [2013-12-19] การเเต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)ฯ (อ่าน 215)
  [2013-12-17] การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 235)
  [2013-12-17] เร่งรัดอปท.ที่ยังไม่กรอกเงินอุดหนุนทั่วไปประจำเดือน ธ.ค.56 (อ่าน 333)
  [2013-12-16] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างตัวบ่งชี้เเละการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จังหวัดตรัง (อ่าน 199)
  [2013-12-13] การกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษเเละวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของอปท.ประจำปีงบ57 (อ่าน 220)
  [2013-12-13] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 205)
  [2013-12-12] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ (อ่าน 305)
  [2013-12-12] การเเต่งตั้งคณะกรรมการระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(sis)เเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศฯ (อ่าน 299)
  [2013-12-11] การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา (อ่าน 226)
  [2013-12-06] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่  (อ่าน 1277)
  [2013-12-06] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่  (อ่าน 710)
  [2013-12-04] ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กรเข้าร่วมโครงการคัดเลือกดีเด่นสำหรับผู้สูงอายุ ปี57 (อ่าน 200)
  [2013-12-03] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่57 (อ่าน 229)
  [2013-12-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 11/56 (อ่าน 872)
  [2013-12-02] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจัดทำเเละประสานเเผนพัฒนาสามปี(2558-2560)ของอปท. (อ่าน 240)
  [2013-12-02] การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่11สิทธิกับความปลอดภัยทางถนน (อ่าน 188)
  [2013-12-02] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 10/2556 (อ่าน 486)
  [2013-12-02] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ57ฯเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (อ่าน 265)
  [2013-11-27] การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณพ.ศ.2556-กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 278)
  [2013-11-26] เเจ้งเเนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี56เเก่ผู้สูงอายุเเละพิการฯ (อ่าน 245)
  [2013-11-26] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเิงินอุดหนุนฯเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบ57งวดที่1 (ต.ค.56-มี.ค.57)เเละผู้พิการ (อ่าน 273)
  [2013-11-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. (อ่าน 187)
  [2013-11-26] การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส ๑ (อ่าน 333)
  [2013-11-21] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อ่าน 176)
  [2013-11-21] การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 282)
  [2013-11-21] สำรวจค่ารักษาพยาบาลของครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อ่าน 229)
  [2013-11-19] การสนับสนุนงบประมาณรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 212)
  [2013-11-19] การโอนจัดสรรโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่านในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขึ้นพื้นฐาน งบประมาณปี (อ่าน 348)
  [2013-11-19] เร่งรัดอปท.ที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปี56ผ่านระบบ e-planด่วน (อ่าน 293)
  [2013-11-18] การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  (อ่าน 242)
  [2013-11-18] แนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ๒๕๕๕-๕๙ (อ่าน 254)
  [2013-11-18] ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการการจัดซื้อาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๕๖ (อ่าน 261)
  [2013-11-14] การประกวดอปท.เเละสถานศึกษาที่จัดทำเเผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (อ่าน 199)
  [2013-11-14] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (อ่าน 387)
  [2013-11-14] อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 215)
  [2013-11-11] การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 322)
  [2013-11-11] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังห (อ่าน 275)
  [2013-11-08] เร่งรัดการรายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 249)
  [2013-11-08] แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายด้วยใบเสร็จ กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) (อ่าน 324)
  [2013-11-07] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 661)
  [2013-11-06] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/56 (อ่าน 1033)
  [2013-11-05] รายชื่อ อปท.ที่ปิดบัญชีระบบ e-LAAS สำเร็จ (อ่าน 399)
  [2013-11-05] รายชื่ออปท.ที่่ยังไม่บันทึกข้อมูลสถิติคลังปี56ผ่านระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 403)
  [2013-11-05] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 268)
  [2013-11-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/56 (อ่าน 829)
  [2013-10-31] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (อ่าน 352)
  [2013-10-30] กรมเชื้อเพลิงพลังงานได้จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่4/56 (อ่าน 345)
  [2013-10-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนกระจายอำนาจฯ (อ่าน 354)
  [2013-10-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 199)
  [2013-10-30] เเจ้งจัดสรรงบประมาณเเละเเนวทางการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 471)
  [2013-10-30] การเจาะเเละใช้น้ำบาดาลของอปท (อ่าน 228)
  [2013-10-30] ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย (อ่าน 198)
  [2013-10-30] เเนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละผู้พิการฯ (อ่าน 225)
  [2013-10-28] โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาพื้นฐาน (อ่าน 230)
  [2013-10-28] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ (อ่าน 249)
  [2013-10-28] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2013-10-28] การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กรณีมีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีง (อ่าน 266)
  [2013-10-24] ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน (อ่าน 321)
  [2013-10-24] ขอเเจ้งรหัสการเข้าบันทึกข้อมูลสถิติการคลังผ่านระบบข้อมูลกลางของอปท.เเต่ละเเห่ง (อ่าน 371)
  [2013-10-24] สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูเเลเด็ก(ศพด) ณ ปัจจุบัน (อ่าน 352)
  [2013-10-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 356)
  [2013-10-22] จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด ๓/๒๕๕๖ (อ่าน 313)
  [2013-10-22] ชี้เเจงขั้นตอนระยะเวลาในการลงทะเบียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเเก็สครัวเรือน (อ่าน 236)
  [2013-10-22] เร่งรัดอปท.นำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายปี 56 ผ่านระบบe-plan (อ่าน 289)
  [2013-10-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖ (อ่าน 309)
  [2013-10-11] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 218)
  [2013-10-11] เเนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อ่าน 248)
  [2013-10-11] รับสมัครคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 223)
  [2013-10-09] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ค่าเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 358)
  [2013-10-09] โครงการรางวัลครูดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand STEM Teacher Awards) (อ่าน 246)
  [2013-10-03] ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูฯ (อ่าน 247)
  [2013-10-03] คำเเนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม (อ่าน 242)
  [2013-10-03] การซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมารเพื่อดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 327)
  [2013-10-03] ตรวจสอบฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุเเละผู้พิการที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ2557 (อ่าน 330)
  [2013-10-02] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ค่าเงินเดือนครูผู้ดูเเลเด็ก (อ่าน 322)
  [2013-10-01] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีของอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 252)
  [2013-09-30] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 381)
  [2013-09-27] แจ้งโอนจัดสรรเงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก กันยายน 2556 (อ่าน 628)
  [2013-09-27] ขอความร่วมมือในการลงทะบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นฯ (อ่าน 717)
  [2013-09-27] การบันทึกข้อมูลเเผนอัตรากำลังสามปีผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 476)
  [2013-09-27] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลจัดเก็บรายได้ (อ่าน 321)
  [2013-09-27] ประกาสกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (อ่าน 1112)
  [2013-09-27] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลฯ (อ่าน 625)
  [2013-09-26] การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบเเทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 790)
  [2013-09-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโครงการป้องกันยาเสพติด กันยายน 2556 (อ่าน 540)
  [2013-09-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่8/56 (อ่าน 505)
  [2013-09-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 8/56 (อ่าน 683)
  [2013-09-26] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่9/56 (อ่าน 695)
  [2013-09-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่9/56 (อ่าน 916)
  [2013-09-25] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2556 (อ่าน 319)
  [2013-09-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อ่าน 430)
  [2013-09-24] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบ กบท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 352)
  [2013-09-24] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 272)
  [2013-09-24] จัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2556 (อ่าน 329)
  [2013-09-23] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจัีงหวัด (อ่าน 211)
  [2013-09-23] แจ้งรับเช็คประจำวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ (อ่าน 293)
  [2013-09-23] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม (อ่าน 515)
  [2013-09-23] ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาชี้แจงกระบวนการรับแจ้งสิทธิ์ และลงทะเบียนเพิ่มเติม (อ่าน 293)
  [2013-09-23] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 ฯ (อ่าน 231)
  [2013-09-20] กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ (อ่าน 267)
  [2013-09-20] เเก้ไขรายละเอียดรายการเเละคุณลักษณะเฉพาะรายการรถโดยสารขนาด12 ที่นั่งฯ (อ่าน 235)
  [2013-09-20] กำหนดราคามาตรฐานเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดฯ (อ่าน 218)
  [2013-09-18] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรฐกิจไทย (อ่าน 231)
  [2013-09-18] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 8/2556 (อ่าน 364)
  [2013-09-18] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 (อ่าน 299)
  [2013-09-16] การสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมเข้าถึงเเละใช้ประโยชน์ (อ่าน 247)
  [2013-09-16] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานเบี้ยยังชีพของอปท.ประจำปีงบ57 (อ่าน 236)
  [2013-09-16] แนวทางการดำเนินตามกระบวนงาน OSCC ศูนย์ช่วยดหลือสังคม (อ่าน 249)
  [2013-09-16] แนวทางการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 (อ่าน 205)
  [2013-09-16] แนวทางการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 (อ่าน 219)
  [2013-09-13] เเนวทางการเทียบตำเเหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 620)
  [2013-09-13] การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการเตรียมความพร้อมในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 295)
  [2013-09-13] การเลื่อนและการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล (อ่าน 219)
  [2013-09-13] ขอความร่วมมือในการสำรวจและจัดทำข้อมูลครัวเรือนที่ไมีมีไฟฟ้าใช้ (อ่าน 247)
  [2013-09-13] แจ้งรัีบเช็ึค (อ่าน 279)
  [2013-09-12] ให้จัดส่งหนังสือขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 291)
  [2013-09-10] การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และปีต่ (อ่าน 280)
  [2013-09-09] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 237)
  [2013-09-09] การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ (อ่าน 350)
  [2013-09-09] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อ่าน 253)
  [2013-09-06] โครงการสำรวจครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยผุ้ดูแลเด็ก ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึก (อ่าน 264)
  [2013-09-06] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS )ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 295)
  [2013-09-06] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการท้องถิ่น (อ่าน 364)
  [2013-09-06] การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐานระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น (อ่าน 239)
  [2013-09-06] เร่งรัดการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 247)
  [2013-09-06] รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2556 เมื่ (อ่าน 693)
  [2013-09-05] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่กรีดยางพาราระดับตำบล ฯ (อ่าน 372)
  [2013-09-04] การสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 309)
  [2013-09-03] รายงานข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 274)
  [2013-09-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 187)
  [2013-09-03] คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (อ่าน 304)
  [2013-09-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2 (อ่าน 249)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยา (อ่าน 277)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรเงินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ำพกพา (แท็บเล็ต) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ผ (อ่าน 244)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 3/2556 (อ่าน 351)
  [2013-08-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2555) ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (อ่าน 257)
  [2013-08-29] เเนวทางการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของอปท (อ่าน 334)
  [2013-08-29] แจ้งรับเช็คประจำวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 270)
  [2013-08-29] สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เหนือครอง และ อ. (อ่าน 258)
  [2013-08-29] แจ้งโอนจัดสรรเงิน ศพด. ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 522)
  [2013-08-28] ด่วนที่สุดการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นปี2556 (อ่าน 269)
  [2013-08-28] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 305)
  [2013-08-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 319)
  [2013-08-26] สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะไปเข้าร่วมพิธีในการรับมอบเข็มเกียรติคุณเเละประกาศเกียรติคุณ (อ่าน 239)
  [2013-08-23] โครงการอบรมและสัมมนาผู้บริหารสถานธนานุบาลขององค์กรปกครอส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 185)
  [2013-08-23] การบริหารงบประมาณเงินอดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ 2 (อ่าน 272)
  [2013-08-22] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่ายงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาของศาลฎีกาปผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเม (อ่าน 257)
  [2013-08-19] ขอความร่วมมืออปท.ทุกเเห่งกรอบเเบบสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดcctvในพื่นที่อปท.ทุกเเห่ง (อ่าน 320)
  [2013-08-16] บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย(บช1)ของสำนักงาน ป.ป.ช. (อ่าน 356)
  [2013-08-16] การโอนเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 4/2556 (อ่าน 289)
  [2013-08-16] โครงการพัฒนาระบบสุขาพภิบาลที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษาปี 2556 (อ่าน 185)
  [2013-08-15] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แท๊บเล็ต (อ่าน 214)
  [2013-08-15] อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพต (อ่าน 253)
  [2013-08-14] เเจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจให้เเก่อปทระดับจังหวัดครั้งที่2/56 (อ่าน 275)
  [2013-08-14] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ (อ่าน 285)
  [2013-08-13] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนฯคนพิการเเละผู้สูงอายุปี56 (อ่าน 240)
  [2013-08-13] การเสนอเรื่องเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนเเปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 289)
  [2013-08-09] ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำเเละความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (อ่าน 222)
  [2013-08-09] แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 435)
  [2013-08-08] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2556รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 220)
  [2013-08-08] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองผันผวน) (อ่าน 192)
  [2013-08-08] เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบเเละการจำเเนกประเภทรายรับเเละรายจ่ายประจำปีของอปท (อ่าน 216)
  [2013-08-08] เเนวทางปฏิบัติในการจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของอปท. (อ่าน 222)
  [2013-08-08] เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) (อ่าน 181)
  [2013-08-08] การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่1.1.6รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น (อ่าน 225)
  [2013-08-06] โครงการที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันยาเสพติดเพื่อติดตั้งกล้องCCTV (อ่าน 310)
  [2013-08-06] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 )กค.2556 (อ่าน 336)
  [2013-08-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท.งวด 2/2556 (อ่าน 302)
  [2013-08-06] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)เม.ย.,พ.ค.และมิ.ย. 2556 (อ่าน 329)
  [2013-08-05] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 254)
  [2013-08-02] หลักหเกณฑ์เเละเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯ (อ่าน 205)
  [2013-08-01] การดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนของอปท. (อ่าน 286)
  [2013-08-01] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 7/2556 (อ่าน 354)
  [2013-08-01] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ. (อ่าน 187)
  [2013-08-01] การพิจารณาก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 220)
  [2013-08-01] รูปแบบเละการจำเเนกประเภทรายรับเเละรายจ่ายที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557 (อ่าน 281)
  [2013-07-30] ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด้กปฐมวัย(ศพด)ปี56 (อ่าน 211)
  [2013-07-30] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. (อ่าน 286)
  [2013-07-30] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ของอปท (อ่าน 269)
  [2013-07-30] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่7/56 (อ่าน 1224)
  [2013-07-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่7/56 (อ่าน 766)
  [2013-07-29] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสังกัดอปท. (อ่าน 272)
  [2013-07-29] การสำรวจประสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 278)
  [2013-07-26] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2556 (อ่าน 220)
  [2013-07-26] ซักซ้อมเเนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปี56ร้อยละของเทศบาลฯ (อ่าน 207)
  [2013-07-26] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 206)
  [2013-07-26] แจ้งโอนเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรกฎาคม 2556 (อ่าน 520)
  [2013-07-19] การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 218)
  [2013-07-19] ส่งครูผู้ดูเเลเด็กหรือผู้ดูเเลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อ (อ่าน 202)
  [2013-07-17] ขอแก้ไขรายการ (อ่าน 268)
  [2013-07-16] เเบบสำรวจข้อมูล(ศพด)อำเภออ่าวลึก (อ่าน 305)
  [2013-07-15] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น(CCIS)ปี56 (อ่าน 319)
  [2013-07-15] การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (อ่าน 188)
  [2013-07-15] ขอความร่วมมือดำเนินการโครงการ1อำเภอ1ทุนรุ่นที่4รอบสอง (อ่าน 203)
  [2013-07-12] รายงานการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 870)
  [2013-07-12] แจ้งเปลี่ยนอีเมล บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 472)
  [2013-07-12] ตรวจสอบสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 56 (อ่าน 247)
  [2013-07-11] ขอเชิญร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 203)
  [2013-07-11] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือA.L.T.C(ระดับ3ท่อน) (อ่าน 197)
  [2013-07-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำเเนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเเละอนามัยสิ่งเเวดล้อม (อ่าน 222)
  [2013-07-11] การตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามเเผนพัฒนาสามปีของอปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 210)
  [2013-07-11] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกเเบบบูรณาการของประเทศไทยครั้งที่2/56 (อ่าน 213)
  [2013-07-11] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ57รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 217)
  [2013-07-10] การโอนจัีดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทุนการศึกษา ผดด.) (อ่าน 549)
  [2013-07-09] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 6/2556 (อ่าน 380)
  [2013-07-09] ยกเลิกการชะลอการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ปีงบประม (อ่าน 259)
  [2013-07-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 219)
  [2013-07-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใ้ห้แก่ราชการส่วน (อ่าน 336)
  [2013-07-09] การโอนจัดสรรเงินสนับสนุน ศพด. (เพิ่มเติม) (อ่าน 433)
  [2013-07-08] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 385)
  [2013-07-05] ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามเเบบOSCCศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯเเละตอบเเบบสำรวจ (อ่าน 207)
  [2013-07-05] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาฯปี57 (อ่าน 253)
  [2013-07-03] ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามกระบวนงานOSCCศูนย์ช่วยเหลือสังคมเเละขอให้ตอบเเบบสำรวจฯ (อ่าน 246)
  [2013-07-02] การยื่นคำร้องขอย้ายของพนักงานสถานธนานุบาลของอปท (อ่าน 199)
  [2013-07-02] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯรอบ 2 ประจำ (อ่าน 301)
  [2013-07-02] การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาสังคมที่เพิ่มขึ้น (อ่าน 203)
  [2013-07-02] ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2557ของอปท (อ่าน 295)
  [2013-07-02] การเลื่อนจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล(ราคาทองผันผวน) (อ่าน 205)
  [2013-07-01] ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำเเละความต้องการมีอาชีพของคนพิการ (อ่าน 235)
  [2013-07-01] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 247)
  [2013-06-28] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ครั้งที่6/56 (อ่าน 1064)
  [2013-06-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ครั้งที่6/56 (อ่าน 739)
  [2013-06-26] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูเเลเด็กปีงบประมาณ2556 (อ่าน 295)
  [2013-06-26] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 294)
  [2013-06-25] โอนจัดสรรเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมิถุนายน 2556 (อ่าน 585)
  [2013-06-25] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 (อ่าน 382)
  [2013-06-25] การแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการฃมรมปลัดองค์การบริหารส่ (อ่าน 210)
  [2013-06-24] ให้อปท.ตรวจสอบข้อมูล(ศพด)ในระบบ(CCIS)ปี56 (อ่าน 253)
  [2013-06-24] แนวทางการเปิดเผยราคากลางที่ได้ปรับปรุงใหม่โดยให้ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้ (อ่าน 321)
  [2013-06-24] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาปี2556 (อ่าน 249)
  [2013-06-24] การคัดเลือกครูผู้ดูเเลเด็ก ผู้ดูเเลเด็กดีเด่นของ(ศพด)ปี56 (อ่าน 215)
  [2013-06-21] รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2556 (อ่าน 780)
  [2013-06-20] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท งวด 5/2556 (อ่าน 386)
  [2013-06-19] การตรวจสอบการกู้เงินของอปท (อ่าน 309)
  [2013-06-18] รายงานค่ารักษาพยาบาล (อ่าน 711)
  [2013-06-18] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเเล็ต)ในโรงเรียนสังกัดอปท. (อ่าน 204)
  [2013-06-18] ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติเละผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู (อ่าน 205)
  [2013-06-14] ขอเน้นย้ำการควบคุมเเละป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 228)
  [2013-06-14] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนฯครุภัณฑ์การศึกษาศพด (อ่าน 277)
  [2013-06-14] การเร่งรัดการดำเนินงานโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ56 (อ่าน 337)
  [2013-06-13] การเปิดรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการฯ (อ่าน 212)
  [2013-06-13] การสนับสนุนมาตราการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมฯ (อ่าน 229)
  [2013-06-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรายได้ประเภทภาษีมุลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะใ้ห้แก่ราชการส่วน (อ่าน 409)
  [2013-06-12] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)งบประมาณปี พ.ศ (อ่าน 330)
  [2013-06-12] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 325)
  [2013-06-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศพดของอปทปี56เพิ่มเติม (อ่าน 300)
  [2013-06-12] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ปี56 (อ่าน 210)
  [2013-06-12] โครงการวางเเผนครอบครัวสุนัขเเมว เพื่อเเก้ไขปัญหาสุนัขเเละเเมวจรจัดอย่างยั่งยืน (อ่าน 210)
  [2013-06-12] การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร (อ่าน 215)
  [2013-06-11] การจัดการเเข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (อ่าน 210)
  [2013-06-11] ขอให้กำชับผู้บริหารโรงเรียนเเละครูให้เข้มงวดเรื่องการดูเเลรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน (อ่าน 195)
  [2013-06-11] โครงการฝึกอบรมข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังห (อ่าน 284)
  [2013-06-10] การดำเนินการสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เเละการจัดทำเเผนติดตั้งกล้องของอปท. (อ่าน 239)
  [2013-06-06] การโอนจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท งวด 1-/42556 (อ่าน 395)
  [2013-06-06] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 326)
  [2013-06-05] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 225)
  [2013-06-05] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบ56 (อ่าน 213)
  [2013-06-05] การอนุมัติงบประมาณสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กรณีหารือของเทศบาลเมืองลำพู (อ่าน 251)
  [2013-06-05] โครงการรณรงค์เชิญชวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE เเละประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินคนละ ๑ บาทขึ้นไปเพื่อสนับ (อ่าน 211)
  [2013-06-04] การดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 341)
  [2013-06-04] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในศูนย์เด็กเล็ก (อ่าน 325)
  [2013-06-04] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 366)
  [2013-06-04] รายงานผงการดำเนินโครงการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ2556 (อ่าน 334)
  [2013-06-03] ขอทราบความต้องการเเพทย์ ทันตเเพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 248)
  [2013-06-03] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ (อ่าน 330)
  [2013-06-03] การดำเนินการตามกฎกระทรวงมาตราฐานในการบริหาร จัดการ ด้านอาชีวอนามัยในการทำงานฯ (อ่าน 208)
  [2013-06-03] การดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 233)
  [2013-06-03] ขอความร่วมมือในการเข้าใช้งานเเละกรอกข้อมูลระบบบริหารเเละติดตามการส่งเสริมอปท.ด้านงานทาง (อ่าน 229)
  [2013-06-03] เเผนเเม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่๓ ( พ.ศ.2556-2559) (อ่าน 224)
  [2013-06-03] การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบ ๙ มาตราฐานฯ (อ่าน 229)
  [2013-06-03] หารือสิทธิการรับเงินเบี้ยความพิการเเละเบี้ยผู้สูงอายุ (อ่าน 231)
  [2013-06-03] การถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเเบบอเนกประสงค์(Smart Card) (อ่าน 350)
  [2013-06-03] ขอความอนุเคราะห์บรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีเเละครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติงบรายจ่ายประจำปี57 (อ่าน 286)
  [2013-06-02] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2556 (อ่าน 1597)
  [2013-06-02] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5-2556 (อ่าน 885)
  [2013-05-31] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) (อ่าน 379)
  [2013-05-31] แจ้งโอนจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 2/2556 (อ่าน 384)
  [2013-05-31] ขอให้กำหนดมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเบิกค่าใช้จ่ายในการจั (อ่าน 262)
  [2013-05-31] การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ (อ่าน 262)
  [2013-05-31] แจ้งโอนจัดสรรเงินศพด.งวด 2/2556 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 472)
  [2013-05-29] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556 กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังฯ (อ่าน 330)
  [2013-05-29] สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต ขอให้ตรวจสอบข้อมูล (อ่าน 372)
  [2013-05-29] การควบคุมเเละป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกปี56 (อ่าน 226)
  [2013-05-28] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด (ระบบccis) ประจำปี2556 (อ่าน 350)
  [2013-05-28] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานของอปท.ฯ (อ่าน 232)
  [2013-05-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 351)
  [2013-05-27] พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 399)
  [2013-05-27] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 3/2556 (อ่าน 358)
  [2013-05-27] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 297)
  [2013-05-23] ขอเเจ้งรายชื่อผู้ประกอบการเเละเเนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่1/56 (อ่าน 289)
  [2013-05-23] เเผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัยฯตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 260)
  [2013-05-23] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่5 (อ่าน 203)
  [2013-05-23] การคัดเลือกครูดีเด่นด้านการป้องกันเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 217)
  [2013-05-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการเเละจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ56โครงการยาเสพติดงวดที่1 (อ่าน 307)
  [2013-05-21] การกรอกข้อมูลรายได้ในระบบข้อมูลกลางที่อปท.จัดเก็บ (อ่าน 327)
  [2013-05-21] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาปี2556 (อ่าน 279)
  [2013-05-20] หลักเกณฑ์เเละนเเนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน1/56 (อ่าน 272)
  [2013-05-20] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอาชีพ การป้องกัน และเฝ้าระวัง งวดที่ 1/2556 (อ่าน 396)
  [2013-05-17] ประกาศสหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการให้ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี 2556 (อ่าน 421)
  [2013-05-15] ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างให้สอดคล้องตามประกาศอัตราค่าจ้างแรงงานขึ้นต่ำ  (อ่าน 281)
  [2013-05-15] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 345)
  [2013-05-14] การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี2556 (อ่าน 224)
  [2013-05-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ศพด.งวด 2/2556 (จัดทำแผนเิบิกจ่าย) (อ่าน 648)
  [2013-05-09] การสำรวจข้อมูลการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เเละอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ (อ่าน 354)
  [2013-05-09] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 341)
  [2013-05-08] แจ้งโอนจัดสรรค่าภาคหลวงแร่งวด 4/2555 (อ่าน 394)
  [2013-05-08] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันครั้งที่3/2556 (อ่าน 246)
  [2013-05-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 333)
  [2013-05-08] การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ (อ่าน 335)
  [2013-05-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)มีนาคม 2556 (อ่าน 336)
  [2013-05-08] หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิก คชจ.ในการจัดงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมและบำรุงรัำกษาจารีตประเพณีฯ (อ่าน 505)
  [2013-05-08] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2 (อ่าน 282)
  [2013-05-07] การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80 พ.ร.บ.สิ่งเเวดล้อมพ.ศ.2535 (อ่าน 283)
  [2013-05-03] ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 56ฯ (อ่าน 270)
  [2013-05-03] ขอความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนเเละศพด (อ่าน 248)
  [2013-05-03] แจ้งรับเช็ค (อ่าน 374)
  [2013-05-02] การใช้งานเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 267)
  [2013-05-02] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ(ศพด)ปี56งวดที่2 (เดือนเม.ย-ก.ย.56) (อ่าน 420)
  [2013-05-01] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ2556 ร้อยละของเทศบาลฯ (อ่าน 248)
  [2013-04-29] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2556 (อ่าน 1082)
  [2013-04-26] มติ ก.อบต.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4-2556 (อ่าน 1282)
  [2013-04-26] ขอความร่วมมืออปท.สนับสนุนสถานที่เพื่อจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุน (อ่าน 236)
  [2013-04-26] ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 217)
  [2013-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 263)
  [2013-04-26] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวด 2/2556 (อ่าน 414)
  [2013-04-26] การเร่งรัดนำส่งเงิน กบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (อ่าน 263)
  [2013-04-26] ขอเชิญ(ศพด)เข้าร่วมโครงการมสด.ส่งยิ้มทั่วไทยให้ครูเล่าเรื่องฯ (อ่าน 277)
  [2013-04-25] เเนวทางเเละหลักเกณฑ์การจักทำเเผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเเละเเผนพัฒนาสามปีพ.ศ.57-59 ของอปท. (อ่าน 265)
  [2013-04-25] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 313)
  [2013-04-22] การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด. (อ่าน 531)
  [2013-04-19] แก้ไขข้อผิดพลาดในระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 (อ่าน 445)
  [2013-04-18] เเนวทางการพัฒนาเเละประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงฯ (อ่าน 301)
  [2013-04-18] การายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดอปท. (อ่าน 240)
  [2013-04-18] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้เเทนราษฎร (อ่าน 222)
  [2013-04-18] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของจังหวัด เรื่องผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ (อ่าน 284)
  [2013-04-17] รายงานการประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 (อ่าน 673)
  [2013-04-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางของระ (อ่าน 301)
  [2013-04-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้อบจ.มกราคม2556 (อ่าน 246)
  [2013-04-11] แจ้งโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (อ่าน 389)
  [2013-04-10] แจ้งโอนเงินอุดหนุนผู้สูงอายุงวด 2/2556 (อ่าน 453)
  [2013-04-10] การจัดเก็บและนำส่งรายได้อปท.(นิติกรรมที่ดิน)กุมภาพันธ์ 2556 (อ่าน 538)
  [2013-04-10] การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเเละทุกคนในสังคมฯ (อ่าน 271)
  [2013-04-09] ด่วนที่สุด การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชี (กสถ.)3-56 (อ่าน 915)
  [2013-04-09] ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (อ่าน 240)
  [2013-04-09] ขอให้ตรวจสอบกรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขอบเขตถ่ายโอนภารกิจ (อ่าน 240)
  [2013-04-09] โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี2556 (อ่าน 198)
  [2013-04-09] ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน (อ่าน 234)
  [2013-04-09] โครงการศึกษาอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำเเผนพัฒนาการศึกษาฯ(ศพด)ประจำปี56 (อ่าน 319)
  [2013-04-09] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 315)
  [2013-04-05] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่คนพิการประจำปีงบ56 งวดที่2เดือนเม.ย-ก.ย.56 (อ่าน 289)
  [2013-04-05] เเจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯเเก่ผู้สูงอายุประจำปีงบ56งวดที่2 เดือนเม.ย-ก.ย56 (อ่าน 268)
  [2013-04-05] โครงการอาหารปลอดภัยโรคในโรงเรียนเเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 227)