ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการศึกษาอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ :

ระกาศผลการเรียนดีเด่นของบุคลากรท้องถิ่นฯ