ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ :

หนังสือ