ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒-ว๖๗๘ ลง ๘ ก.พ. ๖๑ )

1 ปะหน้า

1.1 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ฯ

2. การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ ฯ

3. การให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนในกรณีที่่ได้คุณวุฒิเพิ่ม ฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ