ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อ.บ.ต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (กบ ๐๐๒๓.๒ - ว ๖๗๙ ลง ๘ ก.พ ๖๑ )

1 ปะหน้า

1.1 การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ฯ

2. การจ่ายเงินช่วยพิเศษ ฯ

3. การให้พนักงานครูได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้คุณวุฒิเพิ่ม ฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ