ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถ

การอนุมัติขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการที่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2560

เอกสารแนบ :

กบ0023.5/ว804 การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน