ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูฯ (กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเมษ

แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (กรณีเยียวยาผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2559) (กบ 0023.2/ว1131 ลว.9 มี.ค.61)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ