ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2559

แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม 2559 (กบ 0023.2/ว1132 ลว.9มี.ค.2561)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ