ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

เอกสารแนบ :

หนังสือ