ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffi

การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

เอกสารแนบ :

หนังสือ   สิ่งที่ส่งมาด้วย