ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ

การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ :

หนังสือ