ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ฉบับ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ