ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว4232 ลว 25 กันยายน 2561 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

1. หนังสือนำส่ง
2. หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ


เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ