ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว4249 ลว 26 กันยายน 2561 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ
3.หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนฯ

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ