ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารแนบ :

หนังสือ