ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว6064 ลว 16 ธค 63 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของ อบต
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกองฯ
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.(แก้ไขโครงสร้างส่วนราชการฯ)

เอกสารแนบ :

1.หนังสือนำส่ง   การกำหนดกอง   บริหารบุคคล