ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กบ 0023.2/ว1016 ลว 24 กพ 64 การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ