ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา

ที่ กบ 0023.2/ว 4958 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ