ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

ที่ กบ 0023.2/ว 4959 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ