ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้ง

กบ 0023.2/ว 5093 ลว 8 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ