ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

กบ 0023.2/ว 5120 ลว 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ