ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบ 65 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 65

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ