ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

โครงการฝึกอบรม การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรม (LTAX GIS) และ (LTAX 3000)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ