ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ชุมชน

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (Train of the trainer) สู่ชุมชน

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ