กระดานข่าว
 

การสอบรองปลัด อบต. 6

ชื่อตำแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล 6

ตำแหน่งประเภท บริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบความยากและคุณภาพของงานสูง รับผิดชอบงานการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางรัฐศาสตร์ การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ
2. ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานท้องถิ่นหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6) หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6 (เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ทั่วไป 6)
******** จึงอยากถามผู้รู้ว่า ถ้าเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ 6 จบ รัฐศาสตร์ แต่ปัจจุบันทำงาน เทศบาล หากอบต.เปิดสอบรองปลัด อบต. 6 สามารถไป สอบได้หรือไม่ ขอบคุณครับ
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : รูปภาพแสดงรหัสผ่าน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน