Welcome to Lamtap
     
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
เว็บบอร์ด
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียน
  แนวคำบรรยาย ของ ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรร เงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
  การซื้อการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  แนวทางการซื้อการจ้างโดยวิธีพิเศษ กรณีจำเป็นต้องซื้อหรือจ้างต่อเนื่อง กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิม
  สถานที่กลางสำหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  ประวัติวิทยากร นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์
  ประวัติวิทยากร นายปรเมศวร์ โตอดิเทพย์
  ประวัติวิทยากร นายสมยศ สรรพัชญา
  ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ ๒๕๕๓
  แนวทางการวินิจฉัยเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุของ อปท.ฉบับใหม่
  การบริหารงานพัสดุ และความเสี่ยง (อ.สมยศ) 21.04.10
   
 
Top!
Top!