ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ผู้แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 6 จังหวัดกระบี่

เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเดือนมกราคม 2559-มกราคม 2561) จังหวัดกระบี่
1. นายสมนึก พราหมณ์นาค ตำแหน่งปลัด อบต. เกาะกลาง ประธานเครือข่าย
2. นายมาโนช พรหมดวง ตำแหน่งรองปลัด อบต.ไสไทย รองประธานคนที่ 1
3. นายวรรธน ศิริวัฒน์ ตำแหน่งปลัด อบต.เกาะศรีบอยา รองประธานคนที่ 2
4. นางสมจิต หมุกแก้ว ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ทต.ปลายพระยา นายทะเบียน
5. นางอรอนงค์ นายาว ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง ผู้ช่วยนายทะเบียน
6. น.ส. นิสา สระศรี ตำแหน่งนิติกร อบต.เพหลา ประชาสัมพันธ์
7. นางวาสนา วรรณเพ็ชร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทับปลิก ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8. น.ส. สุกัญญา ลิขิตธำรงกวิน ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง อบต.อ่าวลึกน้อย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
9. น.ส. สุวิกรานต์ นนทศร ตำแหน่งนิติกร ทต.เขาพนม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. น.ส. สุธารัตน์ ขุนทอง ตำแหน่งปลัด อบต.คีรีวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. นางฐิรยากานต์ ทองภิบาล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปกาสัย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
12. นายเลอไทย จุลลางกูร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.พรุดินนา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13. นายสุชาติ ศรีชาย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ทุ่งไทรทอง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
14. น.ส. ยุพา ย่าแหม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เกาะลันตาใหญ่ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
15. นายนรากร พิมล ตำแหน่งปลัด อบต.คลองยาง เลขานุการ
16. นายถาวร ศรีราชญา ตำแหน่งนิติกร อบต.คลองยาง ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
17. นายภูเบศ คงจันทร์ ตำแหน่งนิติกร อบต.เขาทอง ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

เอกสารแนบ :