ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 1 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 2644 ลว 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2