ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ

กบ 0023.2/ว 4566 ลว 8 กันยายน 2564 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.หนังสือนำส่ง
2.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอิ่น เพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครูองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564
3.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ในสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ   เอกสารแนบ   เอกสารแนบ