ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ4) พ.ศ.2564

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉ4) พ.ศ.2564

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ