ประกาศ
 

มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565

กบ 0023.2/ว 33 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ