ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7)

กบ 0023.2/ว 727 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7)

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ