ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565

กบ 0023.2/ว 1246 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ