ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

กบ 0023.2/ว 1650 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ