ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

กบ 0023.2/ว 2845 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯพนักงานครู ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ