ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 219

กบ 002302/ว 5506 ลว 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ