ประกาศ
 

ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่ีอง มาตรทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ.

กบ0023.2/ว5507 ลว 9 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์กรบริหารส่วนตำบล

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ