ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา)

ให้ อปท.ที่ได้รับแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ถ่ายโอนกรมศาสนา) (ค่าตอบแทนครู ค่าวัสดุ ค่าทุนการศึกษา)

ส่งเอกสารขอเบิกได้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2552
หากไม่ดำเนินการจะถือว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน
เมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2552 งบประมาณเงินอุดหนุนนี้ก็พับไป

เอกสารแนบ :