กระดานข่าว
 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการขุดเจาะและขยายเขตประปา จำนวน ๕ โ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะและขยายเขตประปา จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ ความลึก ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. ซอย นป. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) ราคากลาง ๒๓๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๕,๐๐๐.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา ๒๐ ลบ.ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ โดยขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งหอถังแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง ๒๑๐ เมตร ขยายท่อประปา PVC Ø ๓” ระยะทาง ๑๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) ราคากลาง ๘๒๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๐,๐๐๐.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓ โดยขยายท่อประปา PVC Ø ๒” ระยะทาง ๔๓๔ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) ราคากลาง ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน โดยขยายเขตประปาถนนบ้านตก หมู่ที่ ๕ ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) ราคากลาง ๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๐๐.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังประปา ๒๐ ลบ.ม. ขยายท่อประปา โดยขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ความลึก ๑๐๐ เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชม. ติดตั้งหอถังแชมเปญขนาด ๒๐ ลบ.ม. ขยายท่อประปา PVC Ø ๒” ระยะทาง ๕๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหนือคลองกำหนด) ราคากลาง ๗๘๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๙๐,๐๐๐.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลองเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยื่นซอง ณ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง และในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ ระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอเหนือคลอง) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.krabilocal.go.th,http://www.nuakhlong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๙-๒๒๔๖ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสผ๏ฟฝาน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน