กระดานข่าว
 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตก หมู่ที่ ๖

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาตก หมู่ที่ ๖
*************************************

องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาตก หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางถมดินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๓๔,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งทำเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หมู่ที่ ๖ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างหรือรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างแล้วตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการก่อสร้างเมื่อมีปัญหาในการทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ส่วนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ท้องถิ่นเหนือคลอง) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในราคาชุดละ ๘๐๐.- บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.Pakasai.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสมโภชน์ บุตรเผียน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
 

 

ชื่อผู้ตอบกระทู้: *
อีเมล์ :
ข้อความ : *
รูปภาพ : ๏ฟฝูป๏ฟฝาพ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสผ๏ฟฝาน
ข้อความ ในรูปภาพ : *ข้อความที่แสดงในรูป บรรทัดบน