Welcome to Krabinoi.org
     
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
เว็บบอร์ด
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
ข่าวประชาสัมพันธ์
 จำหน่ายเสื้อ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ [2012-04-27] (อ่าน 587)
 แจ้งกำหนดการอบรมโครงการ หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย [2010-11-12] (อ่าน 624)
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ฯ [2010-10-28] (อ่าน 705)
 การถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายก อบต. [2010-10-27] (อ่าน 539)
ดูทั้งหมด
หนังสือราชการ
 การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [2019-07-15] (อ่าน 2)
 การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ อปท. [2019-07-12] (อ่าน 7)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท. [2019-07-12] (อ่าน 12)
 การกำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐและเอกชน ภายในพื้นที่จังหวัด [2019-07-12] (อ่าน 10)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [2019-07-11] (อ่าน 13)
 การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)ปีงบประมาน 25 [2019-07-11] (อ่าน 10)
 ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปี 2562 [2019-07-10] (อ่าน 20)
 การคัดเลือกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-07-10] (อ่าน 17)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาตร์มืออาชีพ : การประช [2019-07-10] (อ่าน 10)
 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [2019-07-10] (อ่าน 16)
ดูทั้งหมด
กระดานข่าว
  [2019-07-16] canada drugs online ldgdvossicledes (อ่าน 51)
  [2019-07-16] canada drugs ldgdvossicleeil (อ่าน 0)
  [2019-07-16] best canadian online pharmacy glolfdfvossiclefcy (อ่าน 3)
  [2019-07-16] canada online pharmacy glolfdfvossiclejhh (อ่าน 6)
  [2019-07-16] best canadian online pharmacy xfdtikdgfCheachlet (อ่าน 0)
  [2019-07-16] canada pharmacy online hugcxUnsestjk (อ่าน 9)
  [2019-07-16] canadian online pharmacy sfgslslHoarksotbgw (อ่าน 12)
  [2019-07-16] canadian pharmacy online ldgdvossiclemki (อ่าน 13)
  [2019-07-16] best canadian online pharmacy sdcgdspealBtjDooftc (อ่าน 0)
  [2019-07-16] canadian pharmacy cialis sdshhffcpiediaksd (อ่าน 0)
Post
 
Top!
Top!