Welcome to Krabinoi.org
     
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
เว็บบอร์ด
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
หนังสือราชการ
  [2020-08-03] ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (อ่าน 19)
  [2020-08-03] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 11)
  [2020-08-03] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา 2564 (อ่าน 12)
  [2020-08-03] ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน (channel spacing) (อ่าน 14)
  [2020-08-03] ประชาสัมพันธ์งานด้านกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและสำรวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชฯ (อ่าน 10)
  [2020-08-03] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 12)
  [2020-08-03] แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 12)
  [2020-08-03] หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ฯลฯ (อ่าน 16)
  [2020-07-30] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด ๑๙ (อ่าน 20)
  [2020-07-30] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 18)
  [2020-07-29] การจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 16)
  [2020-07-24] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเด็กปฐมวัยในจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (อ่าน 23)
  [2020-07-24] การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (อ่าน 18)
  [2020-07-24] ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 17)
  [2020-07-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 20)
  [2020-07-23] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองที่อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (อ่าน 17)
  [2020-07-23] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 14)
  [2020-07-23] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 13)
  [2020-07-23] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อ่าน 14)
  [2020-07-22] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 20)
  [2020-07-22] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 14)
  [2020-07-22] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 13)
  [2020-07-22] โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ฯลฯ (อ่าน 14)
  [2020-07-22] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 19)
  [2020-07-22] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2020-07-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 16)
  [2020-07-20] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ (อ่าน 29)
  [2020-07-20] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  (อ่าน 23)
  [2020-07-20] ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 17)
  [2020-07-17] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 21)
  [2020-07-17] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ (อ่าน 26)
  [2020-07-17] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (อ่าน 17)
  [2020-07-17] แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนฯ (อ่าน 18)
  [2020-07-17] ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 12)
  [2020-07-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 17)
  [2020-07-17] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2020-07-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวด 5/2563 (อ่าน 15)
  [2020-07-17] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 23)
  [2020-07-16] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 18)
  [2020-07-15] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 14)
  [2020-07-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 11)
  [2020-07-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 14)
  [2020-07-15] โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ (อ่าน 17)
  [2020-07-15] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 14)
  [2020-07-15] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 12)
  [2020-07-15] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF (อ่าน 12)
  [2020-07-15] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา (อ่าน 12)
  [2020-07-15] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 12)
  [2020-07-15] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 10)
  [2020-07-15] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 12)
  [2020-07-13] ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายฯ (อ่าน 19)
  [2020-07-13] ตอบแบบสำรวจความพร้อมของ อบต.ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (อ่าน 16)
  [2020-07-13] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2020-07-13] การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสฯ (อ่าน 18)
  [2020-07-13] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐฯ (อ่าน 14)
  [2020-07-13] โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา (อ่าน 15)
  [2020-07-10] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี 2563 (อ่าน 17)
  [2020-07-10] แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (อ่าน 22)
  [2020-07-10] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา (อ่าน 17)
  [2020-07-10] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  (อ่าน 24)
  [2020-07-09] การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ(INFO)ระบบใหม่ (อ่าน 26)
  [2020-07-09] ดำเนินการตอบแบบสอบถาม การเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 20)
  [2020-07-09] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 17)
  [2020-07-09] การฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 20)
  [2020-07-08] การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ (อ่าน 19)
  [2020-07-08] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มฯ (อ่าน 11)
  [2020-07-08] การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 12)
  [2020-07-08] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 15)
  [2020-07-08] การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 16)
  [2020-07-08] ปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข และขอเชิญเข้าร่วมประชุม (อ่าน 16)
  [2020-07-08] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันเพื่อรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน (อ่าน 21)
  [2020-07-08] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์ โครงการสำรวจประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 16)
  [2020-07-03] แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 21)
  [2020-07-03] ขอความร่วมมือออกหนังสือรับรองรายได้ (อ่าน 18)
  [2020-07-03] การดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) (อ่าน 13)
  [2020-07-03] การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลาง อปท.ระบบใหม่ (อ่าน 22)
  [2020-07-03] มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (อ่าน 18)
  [2020-07-02] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 20)
  [2020-07-02] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 14)
  [2020-07-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 11)
  [2020-07-02] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา (อ่าน 36)
  [2020-07-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 18)
  [2020-06-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ (อ่าน 20)
  [2020-06-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน (อ่าน 18)
  [2020-06-30] เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ฯ (อ่าน 21)
  [2020-06-29] โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 21)
  [2020-06-29] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (อ่าน 25)
  [2020-06-29] การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) (อ่าน 20)
  [2020-06-24] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 21)
  [2020-06-24] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและการผลิตสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัยฯ (อ่าน 22)
  [2020-06-24] แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2020-06-24] แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) (เด็กรหัส G) (อ่าน 17)
  [2020-06-24] การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 18)
  [2020-06-24] แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2020-06-24] การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม (อ่าน 17)
  [2020-06-24] การดำเนินการมาตรการเข้า - ออกจังหวัดกระบี่ (อ่าน 23)
  [2020-06-24] การสนับสนุนการใช้สินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน ชุมชน และท้องถิ่น (อ่าน 20)
  [2020-06-24] การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. (อ่าน 24)
  [2020-06-23] ยกเลิกการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (อ่าน 24)
  [2020-06-23] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 14)
  [2020-06-23] การประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 20)
  [2020-06-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามรายการที่นำจัดทำร่าง พรบ.โอนฯ (อ่าน 17)
  [2020-06-22] การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Nomal) (อ่าน 15)
  [2020-06-22] โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 (อ่าน 25)
  [2020-06-22] ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 23)
  [2020-06-22] ประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษา (อ่าน 21)
  [2020-06-22] การปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 15)
  [2020-06-22] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 (อ่าน 15)
  [2020-06-22] การคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 12)
  [2020-06-22] ประกาศพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (อ่าน 17)
  [2020-06-22] การนำเงินส่งค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 13)
  [2020-06-22] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (อ่าน 14)
  [2020-06-22] มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 18)
  [2020-06-22] แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 16)
  [2020-06-22] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 14)
  [2020-06-22] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น (อ่าน 16)
  [2020-06-22] หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. (อ่าน 15)
  [2020-06-22] ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 14)
  [2020-06-22] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2563 (อ่าน 18)
  [2020-06-19] การปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. (อ่าน 20)
  [2020-06-19] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (อ่าน 24)
  [2020-06-19] ขอเชิญประชุมหารือประเด็นการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับ อปท. (อ่าน 20)
  [2020-06-19] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (อ่าน 22)
  [2020-06-19] การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2020-06-18] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 24)
  [2020-06-18] แจ้งการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (อ่าน 20)
  [2020-06-18] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 16)
  [2020-06-18] แนวทางดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 22)
  [2020-06-18] แนวทางการเปิด-ปิด ภาคเรียนและแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษาฯ (อ่าน 16)
  [2020-06-17] การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 (อ่าน 17)
  [2020-06-17] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 (อ่าน 17)
  [2020-06-17] แผนปฏิบัติการการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 (อ่าน 16)
  [2020-06-17] การเร่งรัดการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 18)
  [2020-06-16] การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 22)
  [2020-06-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 17)
  [2020-06-16] หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นฯ (อ่าน 18)
  [2020-06-16] ขอรายชื่อผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 16)
  [2020-06-15] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 18)
  [2020-06-15] แนวทางการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (อ่าน 21)
  [2020-06-15] การประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 21)
  [2020-06-11] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 4ฉบับ (อ่าน 16)
  [2020-06-11] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 13)
  [2020-06-11] การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 23)
  [2020-06-11] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 (อ่าน 23)
  [2020-06-11] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี อปท.ในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 25)
  [2020-06-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ เดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 17)
  [2020-06-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2020-06-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 4/2563 (อ่าน 24)
  [2020-06-09] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือกฯ (อ่าน 21)
  [2020-06-09] ขอหารือการยกเว้นภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี (อ่าน 20)
  [2020-06-09] หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบฯ (อ่าน 16)
  [2020-06-09] การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติฯ (อ่าน 16)
  [2020-06-09] หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการฯ (อ่าน 17)
  [2020-06-09] การดำเนินพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว (อ่าน 19)
  [2020-06-08] รายงานยืนยันข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 27)
  [2020-06-08] ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 26)
  [2020-06-05] การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 22)
  [2020-06-05] การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ (อ่าน 22)
  [2020-06-05] การติดตั้ง APP หมอชนะในโทรศัพท์ Smart Phon (อ่าน 25)
  [2020-06-04] ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย (อ่าน 17)
  [2020-06-04] การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ฯ (อ่าน 20)
  [2020-06-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 20)
  [2020-06-02] การเสนอโครงการของ อปท.ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อ่าน 24)
  [2020-06-02] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 25)
  [2020-06-02] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.เดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 21)
  [2020-06-01] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 23)
  [2020-06-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 14)
  [2020-05-29] การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ฯ (อ่าน 21)
  [2020-05-29] การเตรียมความพร้อมเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ฯลฯ (อ่าน 19)
  [2020-05-29] การจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  (อ่าน 36)
  [2020-05-28] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 22)
  [2020-05-28] บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18)
  [2020-05-28] การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 30)
  [2020-05-28] การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งฯ (อ่าน 26)
  [2020-05-28] การเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (อ่าน 21)
  [2020-05-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 28)
  [2020-05-28] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (อ่าน 25)
  [2020-05-27] หารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 26)
  [2020-05-27] ขอความอนุเคราะห์เตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวฯ (อ่าน 26)
  [2020-05-27] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 28)
  [2020-05-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อ่าน 28)
  [2020-05-26] ขอส่งเอกสารการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 22)
  [2020-05-26] ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 : ป) (อ่าน 19)
  [2020-05-26] แนวทางสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 (อ่าน 18)
  [2020-05-26] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2563 (อ่าน 20)
  [2020-05-26] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการข้าราชการครู พนักงานครู ฯ (อ่าน 24)
  [2020-05-26] การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 16)
  [2020-05-26] ขอให้กำชับ อปท.ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 21)
  [2020-05-26] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือที่เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 19)
  [2020-05-26] ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 2564 (อ่าน 18)
  [2020-05-25] จัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 28)
  [2020-05-22] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19)
  [2020-05-22] กิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น : ของกิน ของเล่น ของใช้” (อ่าน 23)
  [2020-05-22] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อปท.  (อ่าน 27)
  [2020-05-22] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์แนวทางการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 24)
  [2020-05-22] ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 23)
  [2020-05-22] ขอข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (อ่าน 25)
  [2020-05-21] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง (อ่าน 22)
  [2020-05-20] ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายปี 2563 (อ่าน 31)
  [2020-05-20] การควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 28)
  [2020-05-20] การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 26)
  [2020-05-20] แนวทางปฏิบัติในการฉีดพ่นสารเคมีแอลกอฮอล์ (อ่าน 29)
  [2020-05-20] การจัดทำแผนการจัดการขยะติดเชื้อและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 22)
  [2020-05-20] การประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 22)
  [2020-05-20] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโควิค ฯ (อ่าน 26)
  [2020-05-20] การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 22)
  [2020-05-19] การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 22)
  [2020-05-19] การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรง (อ่าน 22)
  [2020-05-19] ซักซ้อมหล้กเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 26)
  [2020-05-19] การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน (อ่าน 16)
  [2020-05-19] รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ (อ่าน 20)
  [2020-05-19] หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายฯ (อ่าน 23)
  [2020-05-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 22)
  [2020-05-19] มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 22)
  [2020-05-19] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (อ่าน 17)
  [2020-05-19] การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และแจ้งข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (อ่าน 23)
  [2020-05-19] ขอรับการสนับสนุนติดตั้งเต็นท์โดมพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดตรวจ/จุดคัดกรองระดับอำเภอ (อ่าน 29)
  [2020-05-18] การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 33)
  [2020-05-18] การดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ (อ่าน 29)
  [2020-05-18] กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (อ่าน 27)
  [2020-05-15] ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (เพิ่มเติม) (อ่าน 28)
  [2020-05-15] การประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย การงดชุมนุมในที่สาธารณะ และการรักษาระยะห่างทางสังคม (อ่าน 24)
  [2020-05-15] การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (อ่าน 22)
  [2020-05-15] ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 33)
  [2020-05-14] ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ “10 มาตรการประจำวันป้องกัน COVID-19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” (อ่าน 20)
  [2020-05-14] การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ (อ่าน 19)
  [2020-05-14] การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 25)
  [2020-05-14] การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (อ่าน 19)
  [2020-05-14] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (อ่าน 20)
  [2020-05-14] บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ (อ่าน 22)
  [2020-05-14] การรายงานผลการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 25)
  [2020-05-14] การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช (อ่าน 21)
  [2020-05-14] การสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิค 19 (อ่าน 18)
  [2020-05-14] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 23)
  [2020-05-14] การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าน้ำประปา (อ่าน 25)
  [2020-05-13] ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ (อ่าน 28)
  [2020-05-13] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ (อ่าน 24)
  [2020-05-13] การโอนเงินจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค งวดที่ 1 (อ่าน 21)
  [2020-05-13] การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27)
  [2020-05-13] ส่งคำสั่ง คณะทำงานติดตามการประกอบกิจการด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชน (อ่าน 26)
  [2020-05-13] การเตรียมการเปิดแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 25)
  [2020-05-13] การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 26)
  [2020-05-13] การติดตามและตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ที่ให้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดฯ (อ่าน 24)
  [2020-05-12] ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม (อ่าน 24)
  [2020-05-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 30)
  [2020-05-12] ซักซ้อมการจัดสรรงบประมาณกรณีการปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 25)
  [2020-05-12] ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรร (อ่าน 25)
  [2020-05-12] แจ้งจัดสรรอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (อ่าน 22)
  [2020-05-08] การติดตามและตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ที่ให้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดฯ (อ่าน 41)
  [2020-05-08] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น (จปฐ) (อ่าน 25)
  [2020-05-08] สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (อ่าน 25)
  [2020-05-08] การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชย ฯ (อ่าน 25)
  [2020-05-08] มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 23)
  [2020-05-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล (อ่าน 21)
  [2020-05-08] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (อ่าน 20)
  [2020-05-08] การประเมินสถานประกอบการและกิจกรรมวิถีชีวิตของประชาชน (อ่าน 33)
  [2020-05-07] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 (อ่าน 25)
  [2020-05-07] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 25)
  [2020-05-07] ระบบยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์ในเขตปฏิรูปที่ดินฯลฯ (อ่าน 27)
  [2020-05-07] ขอเชิญประชุม (อ่าน 35)
  [2020-05-05] การดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 35)
  [2020-05-05] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 25)
  [2020-05-05] การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 27)
  [2020-05-01] การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ (อ่าน 25)
  [2020-05-01] การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 22)
  [2020-05-01] การกำหนดและขยายช่วงระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 21)
  [2020-05-01] มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 29)
  [2020-04-30] สำรวจความต้องการป้ายและสัญลักษณ์เตือนภัยสึนามิ (เพิ่มเติม) (อ่าน 24)
  [2020-04-30] ขยายเวลาการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี (อ่าน 20)
  [2020-04-30] ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กกต.ท้องถิ่น (อ่าน 20)
  [2020-04-30] การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคของ อปท (อ่าน 25)
  [2020-04-30] ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 27)
  [2020-04-30] การสำรวจพื้นที่ในการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 23)
  [2020-04-30] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 22)
  [2020-04-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 3/2563 (อ่าน 22)
  [2020-04-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (อ่าน 25)
  [2020-04-30] การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่าง (อ่าน 26)
  [2020-04-30] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น (อ่าน 21)
  [2020-04-29] ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ (อ่าน 28)
  [2020-04-29] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (อ่าน 28)
  [2020-04-29] หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 28)
  [2020-04-29] หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 31)
  [2020-04-28] ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ฯลฯ (อ่าน 31)
  [2020-04-28] รายงานการประชุม (อ่าน 29)
  [2020-04-28] การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม (อบต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 16)
  [2020-04-28] การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม (อบต.คลองท่อมเหนือ) (อ่าน 20)
  [2020-04-28] การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม (อบต.เพหลา) (อ่าน 15)
  [2020-04-28] การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม (ทต.ทรายขาว) (อ่าน 15)
  [2020-04-28] การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง เพิ่มเติม (อบต.พรุดินนา) (อ่าน 19)
  [2020-04-28] ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) (อ่าน 23)
  [2020-04-28] การติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ฯลฯ (อ่าน 20)
  [2020-04-27] การจัดตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการ ตู้กับข้าว ชาวกระบี่ (อ่าน 29)
  [2020-04-27] หลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท.จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ฯลฯ  (อ่าน 24)
  [2020-04-27] การโอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  (อ่าน 24)
  [2020-04-27] แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 38)
  [2020-04-27] ขยายเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 28)
  [2020-04-27] ขอขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 42)
  [2020-04-27] การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 36)
  [2020-04-23] ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ (อ่าน 59)
  [2020-04-23] ตอบแบบสำรวจออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 38)
  [2020-04-23] แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2020-04-23] การขยายเวลาการดำเนินการโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 9  (อ่าน 30)
  [2020-04-23] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (อ่าน 34)
  [2020-04-22] กรอกข้อมูลด้านคุณวุฒิการศึกษาและวันที่บรรจุเข้ารับราชการของข้าราชการ/พนักงานครูฯ (อ่าน 47)
  [2020-04-22] ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) (อ่าน 33)
  [2020-04-22] มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชำระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 34)
  [2020-04-22] การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ในระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียน (อ่าน 31)
  [2020-04-22] การกำหนดรายการในงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย (อ่าน 33)
  [2020-04-22] การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 33)
  [2020-04-21] จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (อ่าน 24)
  [2020-04-21] การแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการฯ (อ่าน 20)
  [2020-04-21] ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 (อ่าน 21)
  [2020-04-21] การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 23)
  [2020-04-21] ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2020-04-21] ยกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 28)
  [2020-04-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 29)
  [2020-04-20] เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 33)
  [2020-04-20] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ ปีงบ 2563 ครั้งที่ 2 (อ่าน 27)
  [2020-04-20] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (อ่าน 22)
  [2020-04-17] ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 40)
  [2020-04-17] ขอส่งระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปรียบเทียบฯ (อ่าน 25)
  [2020-04-17] อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 37)
  [2020-04-17] การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 (อ่าน 31)
  [2020-04-17] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 29)
  [2020-04-17] ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (อ่าน 32)
  [2020-04-16] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 38)
  [2020-04-16] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 26)
  [2020-04-16] การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2020-04-16] ขอความร่วมมือดูแลคุณภาพน้ำประปากรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 25)
  [2020-04-16] การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 34)
  [2020-04-15] การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 41)
  [2020-04-14] การใช้น้ำบาดาลประเภทอุปโภคหรือบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2020-04-14] แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 (อ่าน 29)
  [2020-04-14] แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 45)
  [2020-04-14] การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 40)
  [2020-04-13] การโอนเงินจัดสรรงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 36)
  [2020-04-13] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 32)
  [2020-04-13] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2020-04-13] การโอนเงินจัดสรรงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 20)
  [2020-04-13] การโอนเงินจัดสรรงบ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) (อ่าน 31)
  [2020-04-13] ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า (อ่าน 27)
  [2020-02-28] ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร (อ่าน 21)
  [2020-02-27] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนมีนาคม 2563 (อ่าน 22)
  [2020-02-27] การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ใต้ท้องทะเลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 30)
  [2020-02-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 18)
  [2020-02-27] การจัดงานประจำปีอำเภอคลองท่อม (อ่าน 27)
  [2020-02-27] การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี (อ่าน 28)
  [2020-02-26] การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบ e-GP (อ่าน 25)
  [2020-02-26] เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ (อ่าน 23)
  [2020-02-26] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 (อ่าน 23)
  [2020-02-26] แจ้งขยายปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 19)
  [2020-02-26] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) (อ่าน 22)
  [2020-02-26] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อ่าน 22)
  [2020-02-26] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินฯลฯ (อ่าน 22)
  [2020-02-26] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2020-02-26] แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ (อ่าน 20)
  [2020-02-26] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 30)
  [2020-02-26] การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2020-02-25] ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนและทบทวนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย (อ่าน 28)
  [2020-02-25] แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อปท. (อ่าน 26)
  [2020-02-25] การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 18)
  [2020-02-25] ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. (อ่าน 24)
  [2020-02-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 25)
  [2020-02-25] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 24)
  [2020-02-25] ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ ฉบับ (อ่าน 23)
  [2020-02-25] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 19)
  [2020-02-25] การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 23)
  [2020-02-25] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 25)
  [2020-02-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ งวดที่ ๑๒/๒๕๖๒ (อ่าน 28)
  [2020-02-24] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม2562 (อ่าน 19)
  [2020-02-24] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (อ่าน 24)
  [2020-02-24] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ (อ่าน 29)
  [2020-02-21] มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 25)
  [2020-02-21] การรับบุคคลเข้าฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 23)
  [2020-02-21] การบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (อ่าน 23)
  [2020-02-21] ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านโปรแกรมรายงานการสำรวจประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 23)
  [2020-02-20] การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 25)
  [2020-02-20] กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ประจำปี 2563 (อ่าน 24)
  [2020-02-20] ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุ (อ่าน 21)
  [2020-02-20] การโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เดือนมกราคม 2563 (อ่าน 19)
  [2020-02-20] การโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 23)
  [2020-02-20] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24)
  [2020-02-20] ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (อ่าน 22)
  [2020-02-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 20)
  [2020-02-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 24)
  [2020-02-20] ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2020-02-19] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 (อ่าน 26)
  [2020-02-19] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุ (อ่าน 23)
  [2020-02-19] ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2563 (อ่าน 29)
  [2020-02-19] การประชุมซักซ้อมและตรวจนิเทศงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2020-02-18] ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.สมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯลฯ (อ่าน 27)
  [2020-02-18] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อและกรอกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูในสังกัด (อ่าน 25)
  [2020-02-17] การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2020-02-14] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 24)
  [2020-02-14] ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ (อ่าน 30)
  [2020-02-14] มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 26)
  [2020-02-14] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 29)
  [2020-02-14] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 36)
  [2020-02-13] การกำกับดูแลสถานบริการในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ (อ่าน 26)
  [2020-02-12] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (อ่าน 27)
  [2020-02-12] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯลฯ (อ่าน 36)
  [2020-02-12] การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 (อ่าน 25)
  [2020-02-12] ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 (อ่าน 26)
  [2020-02-12] การโอนเงิน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ใน๙)และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (อ่าน 22)
  [2020-02-12] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 30)
  [2020-02-11] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (อ่าน 29)
  [2020-02-11] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน (อ่าน 32)
  [2020-02-11] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อ่าน 24)
  [2020-02-11] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (อ่าน 20)
  [2020-02-11] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี (อ่าน 30)
  [2020-02-11] ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. (อ่าน 29)
  [2020-02-07] สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติ (อ่าน 31)
  [2020-02-07] ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 (อ่าน 32)
  [2020-02-07] การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2020-02-07] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 (อ่าน 28)
  [2020-02-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 35)
  [2020-02-05] การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ (อ่าน 31)
  [2020-02-05] แนวทางปฏิบัติเพื่ิิอเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2563 (อ่าน 32)
  [2020-02-05] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเสวนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ครั้งที่ ๒ (อ่าน 31)
  [2020-02-05] ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่2/2562 (อ่าน 18)
  [2020-02-05] รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อ่าน 21)
  [2020-02-05] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 38)
  [2020-02-04] ประชุมซักซ้อมแนวทาง RT NT ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ (อ่าน 32)
  [2020-02-04] ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. (อ่าน 34)
  [2020-02-04] การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2020-01-31] การติดตามรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ฯลฯ (อ่าน 26)
  [2020-01-31] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 28)
  [2020-01-31] มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 25)
  [2020-01-31] การรายงานสถานะและความพร้อมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (อ่าน 37)
  [2020-01-31] การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)  (อ่าน 28)
  [2020-01-30] การประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 33)
  [2020-01-30] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 29)
  [2020-01-29] สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูเพื่อขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 47)
  [2020-01-29] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 33)
  [2020-01-29] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2020-01-28] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ่าน 35)
  [2020-01-28] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 26)
  [2020-01-28] การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (อ่าน 42)
  [2020-01-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ถนนปลอดภัย Road Safety (อ่าน 28)
  [2020-01-24] โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานของ อปท.ฯลฯ (อ่าน 28)
  [2020-01-24] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา (อ่าน 27)
  [2020-01-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง (อ่าน 21)
  [2020-01-24] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานของ อปท. (อ่าน 21)
  [2020-01-24] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 22)
  [2020-01-24] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2020-01-24] (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) (อ่าน 30)
  [2020-01-24] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) (อ่าน 30)
  [2020-01-24] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานสัมมนา (อ่าน 23)
  [2020-01-24] โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 21)
  [2020-01-24] สำรวจความต้องการโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (อ่าน 31)
  [2020-01-24] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 27)
  [2020-01-24] ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 25)
  [2020-01-24] ซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 23)
  [2020-01-24] แนวทางการปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (อ่าน 27)
  [2020-01-24] ปรับปรุงแบบคำขอรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2564 ประปาหมู่บ้าน (อ่าน 27)
  [2020-01-24] ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา (อ่าน 24)
  [2020-01-23] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 25)
  [2020-01-23] ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (อ่าน 30)
  [2020-01-23] ขอประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 25)
  [2020-01-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้( 1 ใน 9 )และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 23)
  [2020-01-23] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562 (อ่าน 22)
  [2020-01-23] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 25)
  [2020-01-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2020-01-23] การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 27)
  [2020-01-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ความพิการ ผู้ป่วยเอดส์  (อ่าน 28)
  [2020-01-23] การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2020-01-23] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 23)
  [2020-01-23] มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด (อ่าน 30)
  [2020-01-23] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 27)
  [2020-01-22] นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (อ่าน 24)
  [2020-01-22] ขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่อง การตรวจสอบอาคาร (อ่าน 26)
  [2020-01-21] ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย (อ่าน 31)
  [2020-01-21] รายงานแบบติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 30)
  [2020-01-21] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 27)
  [2020-01-21] แนวทางการดำเนินโครงการ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คุณภาพดี มีมาตรฐาน เด็กพัฒนาการสมวัย” (อ่าน 25)
  [2020-01-21] แจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (อ่าน 38)
  [2020-01-21] การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 24)
  [2020-01-21] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2563 (อ่าน 34)
  [2020-01-21] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 (อ่าน 30)
  [2020-01-21] การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (อ่าน 32)
  [2020-01-21] ิการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2563 (อ่าน 36)
  [2020-01-20] โครงการ ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ฯลฯ (อ่าน 31)
  [2020-01-20] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุยางพาราฯ (อ่าน 25)
  [2020-01-20] รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.และปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 32)
  [2020-01-20] ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 34)
  [2020-01-20] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 (อ่าน 27)
  [2020-01-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 26)
  [2020-01-17] แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 22)
  [2020-01-17] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ (อ่าน 26)
  [2020-01-16] โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ฯ (อ่าน 28)
  [2020-01-16] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ (อ่าน 25)
  [2020-01-16] ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data (อ่าน 30)
  [2020-01-15] การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 35)
  [2020-01-14] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักสันทนาการ (อ่าน 24)
  [2020-01-14] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาการท่องเที่ยว (อ่าน 27)
  [2020-01-14] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (อ่าน 24)
  [2020-01-14] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 29)
  [2020-01-14] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด (อ่าน 36)
  [2020-01-13] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 28)
  [2020-01-13] สำรวจข้อมูลพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและครูผู้ดูแลเด็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2020-01-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบริหารงานด้านวิศวกรรมฯ (อ่าน 22)
  [2020-01-13] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2020-01-13] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 31)
  [2020-01-13] กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 26)
  [2020-01-13] การส่งข้อมูลที่ดินมาตรา 92 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 32)
  [2020-01-13] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 19)
  [2020-01-13] การสำรวจพนักงานสถานธนานุบาลที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งฯ (อ่าน 21)
  [2020-01-09] โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 32)
  [2020-01-09] โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 22)
  [2020-01-09] โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 25)
  [2020-01-09] รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯลฯ (อ่าน 34)
  [2020-01-09] การเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563 (อ่าน 34)
  [2020-01-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (อ่าน 35)
  [2020-01-08] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 40)
  [2020-01-08] แผนการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2563 (อ่าน 27)
  [2020-01-07] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 33)
  [2020-01-07] ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง คุณสมบัติของผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกินในท้องที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 27)
  [2020-01-07] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 (อ่าน 32)
  [2020-01-07] ขอเชิญร่วมงานวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 32)
  [2020-01-06] สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ (อ่าน 40)
  [2020-01-06] ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง (อ่าน 35)
  [2020-01-06] ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 27)
  [2020-01-06] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนมกราคม 2563 (อ่าน 24)
  [2020-01-06] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 27)
  [2020-01-06] การอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภท ฝายน้ำล้น (อ่าน 29)
  [2020-01-06] การรับสมัครบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (อ่าน 23)
  [2020-01-03] ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอคลองท่อม คัพ ประจำปี 2563 (อ่าน 31)
  [2020-01-03] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 33)
  [2020-01-03] แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ ฯลฯ (อ่าน 27)
  [2020-01-03] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 27)
  [2020-01-03] แนวทางการแต่งตั้งผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24)
  [2020-01-03] การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 27)
  [2020-01-03] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 27)
  [2020-01-02] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 33)
  [2020-01-02] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (อ่าน 36)
  [2019-12-27] การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯลฯ (อ่าน 30)
  [2019-12-27] แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครูฯลฯ (อ่าน 26)
  [2019-12-27] มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 (อ่าน 23)
  [2019-12-27] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. (อ่าน 27)
  [2019-12-27] โครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 30)
  [2019-12-27] แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2019-12-26] การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (อ่าน 35)
  [2019-12-25] จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 (อ่าน 36)
  [2019-12-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าการศึกษาบุตร งวดที่ 1 (อ่าน 31)
  [2019-12-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (อ่าน 30)
  [2019-12-25] การขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 จังหวัดกระบี่ (อ่าน 30)
  [2019-12-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (อ่าน 35)
  [2019-12-24] การดำเนินการบันทึกข้อมูลผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (อ่าน 35)
  [2019-12-24] โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ (อ่าน 32)
  [2019-12-24] การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2019-12-23] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตุลาคม 2562 (อ่าน 35)
  [2019-12-23] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2019-12-23] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม การบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเหตุรำคาญ ฯลฯ (อ่าน 32)
  [2019-12-23] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 28)
  [2019-12-23] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 26)
  [2019-12-23] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 31)
  [2019-12-23] เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุง (อ่าน 31)
  [2019-12-23] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 30)
  [2019-12-23] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2019-12-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (อ่าน 29)
  [2019-12-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 27)
  [2019-12-20] ซักซ้อมแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2019-12-20] แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 25)
  [2019-12-20] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 31)
  [2019-12-20] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อ่าน 29)
  [2019-12-20] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 26)
  [2019-12-20] มาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ห้วงเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 26)
  [2019-12-20] การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา (อ่าน 26)
  [2019-12-17] การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 42)
  [2019-12-17] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 37)
  [2019-12-17] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 36)
  [2019-12-17] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 34)
  [2019-12-17] ขอประชาสัมพันธ์แผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (อ่าน 29)
  [2019-12-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (อ่าน 35)
  [2019-12-17] แจ้งการเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (อ่าน 36)
  [2019-12-16] แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 32)
  [2019-12-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) (อ่าน 29)
  [2019-12-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯลฯ (อ่าน 26)
  [2019-12-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 30)
  [2019-12-16] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ อปท.ระดับสูง (อ่าน 28)
  [2019-12-16] แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ (อ่าน 27)
  [2019-12-16] การประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (อ่าน 23)
  [2019-12-16] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (อ่าน 28)
  [2019-12-16] แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนฯลฯ (อ่าน 26)
  [2019-12-16] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5/2562 (อ่าน 30)
  [2019-12-16] การพัฒนาคลองท่อมเมืองสปา (อ่าน 32)
  [2019-12-13] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 34)
  [2019-12-13] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 31)
  [2019-12-11] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2563 (อ่าน 42)
  [2019-12-11] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 29)
  [2019-12-09] การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 38)
  [2019-12-09] การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (อ่าน 31)
  [2019-12-09] การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (อ่าน 27)
  [2019-12-09] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 25)
  [2019-12-09] ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 25)
  [2019-12-09] การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคฯ (อ่าน 36)
  [2019-12-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542  (อ่าน 29)
  [2019-12-09] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (อ่าน 29)
  [2019-12-09] การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2653-2567 (อ่าน 24)
  [2019-12-09] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง (อ่าน 27)
  [2019-12-09] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข - แมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 28)
  [2019-12-09] ตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก (อ่าน 25)
  [2019-12-09] ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฯลฯ (อ่าน 25)
  [2019-12-04] เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) (อ่าน 33)
  [2019-12-04] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำบัญชีเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ฯ (อ่าน 29)
  [2019-12-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2019-12-04] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 32)
  [2019-12-04] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน “คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 9” (อ่าน 33)
  [2019-12-04] การปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯลฯ (อ่าน 39)
  [2019-12-03] ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูล (อ่าน 34)
  [2019-12-03] ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสี่ (อ่าน 39)
  [2019-12-03] โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (อ่าน 34)
  [2019-11-28] แจ้งเวียนเพื่อแจ้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ และ ถือปฏิบัติ (อ่าน 48)
  [2019-11-28] การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นตามคู่มือลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นฉบับปรับปรุง (อ่าน 40)
  [2019-11-28] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 38)
  [2019-11-28] แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ฯ (อ่าน 32)
  [2019-11-28] โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 48)
  [2019-11-28] แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (อ่าน 35)
  [2019-11-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 36)
  [2019-11-28] การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 36)
  [2019-11-28] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม (อ่าน 30)
  [2019-11-28] ขอส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 35)
  [2019-11-28] การขอรับการสนุบสนุนโครงการส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2019-11-28] การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่ อปท (อ่าน 32)
  [2019-11-28] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2564โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 34)
  [2019-11-28] แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 37)
  [2019-11-27] การขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น 2564 (อ่าน 38)
  [2019-11-27] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (อ่าน 32)
  [2019-11-27] ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้ระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องร้องเรียน และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ (อ่าน 32)
  [2019-11-27] การจัดทำปฏิทินการท่องเที่ยวและปฏิทินกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 31)
  [2019-11-27] มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย (อ่าน 33)
  [2019-11-27] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ (อ่าน 39)
  [2019-11-27] การขอรับงบประมาณรายจ่าย2564การจัดการน้ำใต้ดิน (อ่าน 35)
  [2019-11-22] แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔-๒๕๖๒ (อ่าน 40)
  [2019-11-22] ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 37)
  [2019-11-22] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ฯลฯ (อ่าน 32)
  [2019-11-22] ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 39)
  [2019-11-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดิบนอกเขตการประปาส่นภูมิภาค ฤดูแล้ง 2562/63 (อ่าน 36)
  [2019-11-22] การประเมินคุณภาพผู้เรียนและความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 43)
  [2019-11-22] รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 38)
  [2019-11-22] ขอเชิญประชุมและร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) (อ่าน 40)
  [2019-11-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 39)
  [2019-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 43)
  [2019-11-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการลานกีฬา/สนามกีฬา (อ่าน 43)
  [2019-11-20] การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (อ่าน 50)
  [2019-11-20] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด อปท. (อ่าน 39)
  [2019-11-20] การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำ อปท. (อ่าน 33)
  [2019-11-19] การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (อ่าน 44)
  [2019-11-18] การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2019-11-18] แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 41)
  [2019-11-18] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลองค์กรของผู้บริโภค (อ่าน 37)
  [2019-11-18] เชิญรับสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ฯลฯ (อ่าน 48)
  [2019-11-14] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 42)
  [2019-11-14] ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายแบบใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.11 (อ่าน 36)
  [2019-11-14] ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 40)
  [2019-11-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2563 เพิ่มเติม (อ่าน 35)
  [2019-11-14] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 33)
  [2019-11-14] แนวทางการดำเนินโครงการสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพิ่มเติม (อ่าน 34)
  [2019-11-14] แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 32)
  [2019-11-14] การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค (อ่าน 36)
  [2019-11-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ฯลฯ (อ่าน 50)
  [2019-11-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ (อ่าน 41)
  [2019-11-14] ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 35)
  [2019-11-14] เปลี่ยนแปลงตารางการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (อ่าน 37)
  [2019-11-13] การคัดเลือกผู้แทน อปท.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขฯลฯ (อ่าน 35)
  [2019-11-13] ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (อ่าน 37)
  [2019-11-13] การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนากีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 37)
  [2019-11-11] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 39)
  [2019-11-11] ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ (อ่าน 64)
  [2019-11-11] แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47)
  [2019-11-11] ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค (อ่าน 32)
  [2019-11-11] ขอความร่วมมือ อปท.สนับสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 32)
  [2019-11-11] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาฯลฯ (อ่าน 30)
  [2019-11-11] โครงการฝีกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 10-16 (อ่าน 32)
  [2019-11-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ฯลฯ (อ่าน 29)
  [2019-11-05] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ (อ่าน 29)
  [2019-11-05] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (อ่าน 34)
  [2019-11-05] การโอนเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วย (อ่าน 27)
  [2019-11-05] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 30)
  [2019-11-05] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบก (อ่าน 33)
  [2019-11-05] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำ อปท. (อ่าน 50)
  [2019-11-04] แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ (อ่าน 40)
  [2019-11-04] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 35)
  [2019-11-04] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 40)
  [2019-11-04] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนา (อ่าน 37)
  [2019-11-04] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนฯลฯ (อ่าน 28)
  [2019-11-04] แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินฯลฯ (อ่าน 36)
  [2019-11-04] ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 (อ่าน 29)
  [2019-11-04] คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด (อ่าน 34)
  [2019-11-04] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ (อ่าน 36)
  [2019-10-31] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 42)
  [2019-10-31] การคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 32)
  [2019-10-30] การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ (อ่าน 48)
  [2019-10-30] สำรวจผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท. ที่ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนสิ้นสุดการอนุญาต (อ่าน 37)
  [2019-10-30] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 31)
  [2019-10-30] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 37)
  [2019-10-30] การแก้ไขปัญหาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 40)
  [2019-10-30] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 38)
  [2019-10-30] ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2019-10-30] การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv system) (อ่าน 37)
  [2019-10-29] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 37)
  [2019-10-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (อ่าน 41)
  [2019-10-28] รายงานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 40)
  [2019-10-28] แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ในการจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิมาราธ (อ่าน 33)
  [2019-10-28] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี่การบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 33)
  [2019-10-28] ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน (อ่าน 32)
  [2019-10-28] แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 2652 (อ่าน 33)
  [2019-10-28] การอบรมสัมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ อ (อ่าน 33)
  [2019-10-25] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2019-10-25] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน ฯลฯ (อ่าน 34)
  [2019-10-25] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 30)
  [2019-10-25] ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ (อ่าน 32)
  [2019-10-25] การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (อ่าน 36)
  [2019-10-22] ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 (อ่าน 33)
  [2019-10-22] นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 36)
  [2019-10-22] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาค (อ่าน 34)
  [2019-10-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 45)
  [2019-10-21] การขับเคลื่อนกิจกรรม เก็บด้วยรัก ตักด้วยใจ : กระบี่สวยด้วยมือเรา จังหวัดกระบี่ (อ่าน 37)
  [2019-10-21] แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐ (อ่าน 35)
  [2019-10-17] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ (อ่าน 61)
  [2019-10-17] ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่น ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน – วิ่ง มินิมาราธอน (อ่าน 49)
  [2019-10-17] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน และ (อ่าน 41)
  [2019-10-17] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อ (อ่าน 48)
  [2019-10-17] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2019-10-17] ซักซ้อมการมอบอำนาจ เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย 2456 (อ่าน 34)
  [2019-10-17] เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2019-10-17] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 40)
  [2019-10-17] การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ Official ชื่อ สคบ.-อปท. Official (อ่าน 42)
  [2019-10-17] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ (อ่าน 34)
  [2019-10-16] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย (อ่าน 41)
  [2019-10-16] ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น (อ่าน 31)
  [2019-10-16] ขอแจ้งกำหนดการวันฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี และยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง (อ่าน 29)
  [2019-10-11] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 39)
  [2019-10-11] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 27)
  [2019-10-11] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 35)
  [2019-10-11] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 36)
  [2019-10-11] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ลำคลอง (อ่าน 32)
  [2019-10-09] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 45)
  [2019-10-09] การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 36)
  [2019-10-09] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี ๒๕๖๒ ฯ (อ่าน 28)
  [2019-10-09] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (อ่าน 33)
  [2019-10-09] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 33)
  [2019-10-08] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ตามโครงการบูรณาการฐ (อ่าน 47)
  [2019-10-08] การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ (อ่าน 50)
  [2019-10-08] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านราย (อ่าน 36)
  [2019-10-08] แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารส (อ่าน 34)
  [2019-10-08] แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2019-10-08] แต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของอปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ระดับจังหวัด (อ่าน 28)
  [2019-10-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 31)
  [2019-10-08] ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก (อ่าน 27)
  [2019-10-08] สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (อ่าน 31)
  [2019-10-08] ขอความร่วมมือปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (อ่าน 27)
  [2019-10-08] การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 (อ่าน 38)
  [2019-10-08] การดำเนินการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 35)
  [2019-10-07] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2019-10-07] แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง (อ่าน 33)
  [2019-10-07] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ. (อ่าน 29)
  [2019-10-07] การโอนจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (อ่าน 30)
  [2019-10-07] การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ  (อ่าน 31)
  [2019-10-04] การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษา ฯ (อ่าน 30)
  [2019-10-04] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. (อ่าน 32)
  [2019-10-04] การประกาศผลการคัดเลือก อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 35)
  [2019-10-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯลฯ (อ่าน 30)
  [2019-10-04] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อ่าน 35)
  [2019-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 (อ่าน 33)
  [2019-10-02] โครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียนนักศึกษาเพื่อเอาชนะภัยท้องถนน (อ่าน 33)
  [2019-09-26] การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองใน ศพด.ของ อปท. (อ่าน 50)
  [2019-09-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 46)
  [2019-09-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสท (อ่าน 40)
  [2019-09-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ งวด (อ่าน 38)
  [2019-09-25] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบ (อ่าน 36)
  [2019-09-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ (อ่าน 42)
  [2019-09-25] โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAs (อ่าน 43)
  [2019-09-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสว (อ่าน 38)
  [2019-09-25] รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e - LAAS) (อ่าน 38)
  [2019-09-25] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 36)
  [2019-09-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2019-09-25] การตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 35)
  [2019-09-25] แนวทางการปฏิบัติงานในกรณีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. ( e - LAAS) ขัดข้องไม่สามารถเข้าใช้งานได้ (อ่าน 28)
  [2019-09-25] ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2019-09-25] การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ Official ชื่อ สคบ.-อปท. Official (อ่าน 38)
  [2019-09-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ (อ่าน 46)
  [2019-09-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 45)
  [2019-09-24] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (อ่าน 30)
  [2019-09-24] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (อ่าน 40)
  [2019-09-24] ขอความอนุเคราะห์รับรองผู้ประกอบการ/รา้นค้าเพื่อเข้าร่วมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิมช้อปใช้ (อ่าน 31)
  [2019-09-24] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน 37)
  [2019-09-24] การทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ (อ่าน 37)
  [2019-09-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรา (อ่าน 42)
  [2019-09-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 40)
  [2019-09-20] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ (ทต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 36)
  [2019-09-20] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ (อบต.เพหลา) (อ่าน 33)
  [2019-09-20] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ (ทต.คลองพนพัฒนา) (อ่าน 32)
  [2019-09-20] ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการ (ทต.ทรายขาว) (อ่าน 32)
  [2019-09-20] สำรวจรายชื่อข้าราชการครูที่ประสงค์ขอรับการประเมิน เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับเชียวชาญพิเศษ รอบ ต.ค. (อ่าน 32)
  [2019-09-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  (อ่าน 35)
  [2019-09-19] การสำรวจความเสียหาย/ผลกระทบ อันเกิดจากภัยพิบัติอุทกภัย (อ่าน 34)
  [2019-09-19] ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (อ่าน 28)
  [2019-09-19] การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (อ่าน 34)
  [2019-09-18] โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0 (อ่าน 33)
  [2019-09-18] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด.ของ อปท. ประจำ (อ่าน 31)
  [2019-09-18] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 25 - 33 (อ่าน 32)
  [2019-09-17] แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ (อ่าน 37)
  [2019-09-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณแก่ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ฯล (อ่าน 33)
  [2019-09-17] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร อปท. (อ่าน 32)
  [2019-09-17] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  (อ่าน 39)
  [2019-09-17] แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 45)
  [2019-09-17] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสว (อ่าน 35)
  [2019-09-17] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูน (อ่าน 38)
  [2019-09-17] ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2019-09-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภ (อ่าน 35)
  [2019-09-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 31)
  [2019-09-16] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 31)
  [2019-09-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได (อ่าน 34)
  [2019-09-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯลฯ (อ่าน 34)
  [2019-09-16] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ (อ่าน 28)
  [2019-09-16] ขอแจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สูตรการคำนวนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรั (อ่าน 29)
  [2019-09-16] ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 39)
  [2019-09-16] เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (อ่าน 31)
  [2019-09-16] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบและก่อสร้างอาคารเพื (อ่าน 40)
  [2019-09-16] ตอบแบบประเมินความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ (อ่าน 38)
  [2019-09-13] การประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (อ่าน 36)
  [2019-09-13] ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 43)
  [2019-09-12] การมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบและโรงเ (อ่าน 32)
  [2019-09-12] แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ (อ่าน 37)
  [2019-09-12] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน สิ้นปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 49)
  [2019-09-12] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560 – 2564 (อ่าน 33)
  [2019-09-10] แจ้งเวียนหนังสือเกี่ยวกับ พ ร บ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 48)
  [2019-09-10] มอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็น เจ้าท่า ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนำ้ไทย พระพุทธศักรราช ๒๔๕๖ (อ่าน 34)
  [2019-09-10] ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่ (อ่าน 31)
  [2019-09-10] การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 55)
  [2019-09-10] ขอเชิญประชุม (อ่าน 45)
  [2019-09-06] การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้านชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 46)
  [2019-09-06] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ฯลฯ (อ่าน 40)
  [2019-09-06] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ (อ่าน 29)
  [2019-09-06] ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 57)
  [2019-09-06] แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1กม ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  (อ่าน 26)
  [2019-09-06] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 34)
  [2019-09-06] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศเพื่อนบ้าน (อ่าน 32)
  [2019-09-06] การสำรวจข้อมูล อปท.ที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่ (อ่าน 31)
  [2019-09-06] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุน (อ่าน 36)
  [2019-09-05] ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 (อ่าน 33)
  [2019-09-05] การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (ฌค.2) (อ่าน 32)
  [2019-09-05] โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสังกัด อปท. หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 30)
  [2019-09-04] สรุปมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2019-09-04] โครงการวิถีธรรม สู่การดำเนินชีวิต สำหรับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช  (อ่าน 35)
  [2019-09-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อ่าน 34)
  [2019-09-04] การตรวจสอบการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 41)
  [2019-09-04] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 33)
  [2019-09-04] ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยใน ศพ (อ่าน 36)
  [2019-09-04] การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 36)
  [2019-08-29] ขอเชิญประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 52)
  [2019-08-28] แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (อ่าน 48)
  [2019-08-28] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 36)
  [2019-08-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 44)
  [2019-08-28] ขอความร่วมมือสำรวจหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 38)
  [2019-08-28] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562 (อ่าน 46)
  [2019-08-28] การอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 45)
  [2019-08-28] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) (อ่าน 44)
  [2019-08-28] นวัตกรรมการจัดการศึกษาที่เป็น Best practice ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2019-08-28] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 44)
  [2019-08-28] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ e-Plan (อ่าน 33)
  [2019-08-28] แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 26)
  [2019-08-27] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม อปท.ในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 31)
  [2019-08-27] ขอเชิญรับชมการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 36)
  [2019-08-27] ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 35)
  [2019-08-26] โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 40)
  [2019-08-26] การประชุมติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคใต้ (อ่าน 44)
  [2019-08-26] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2019-08-26] การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 44)
  [2019-08-26] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 26 (อ่าน 37)
  [2019-08-26] ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕ (อ่าน 37)
  [2019-08-26] แจ้งเวียนกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25 (อ่าน 40)
  [2019-08-26] ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 49)
  [2019-08-26] การทำสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ (อ่าน 37)
  [2019-08-26] แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2019-08-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 33)
  [2019-08-26] การเลี้ยงเกษียณอายุราชการของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ (อ่าน 34)
  [2019-08-23] ติดตามผลการเสนอแนะมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน (อ่าน 36)
  [2019-08-20] การคัดเลือกองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2562 (อ่าน 40)
  [2019-08-16] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาระดับประเทศ ประจำปีงบประม (อ่าน 46)
  [2019-08-16] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2019-08-16] เร่งรัดการตรวจสอบและปรับปรุงสภาพและขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำทั่วประเทศ (อ่าน 39)
  [2019-08-15] การรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 (อ่าน 33)
  [2019-08-15] สำรวจอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างสาธารณะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย (อ่าน 40)
  [2019-08-13] ขอเชิญประชุม (อ่าน 57)
  [2019-08-13] พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้นำท้องที่ และผู้บริหารท้องถิ่นในระดับพื้นที่ (อ่าน 46)
  [2019-08-09] มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 3 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค (อ่าน 45)
  [2019-08-09] การมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติ (อ่าน 44)
  [2019-08-09] การรายงานแบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 49)
  [2019-08-08] ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัต (อ่าน 40)
  [2019-08-07] แจ้งการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ (อ่าน 39)
  [2019-08-07] แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (อ่าน 38)
  [2019-08-07] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาแบบผิวดินและแบบบาดาล รูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 38)
  [2019-08-07] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศ (อ่าน 38)
  [2019-08-07] แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 35)
  [2019-08-07] พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 35)
  [2019-08-07] มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท (อ่าน 31)
  [2019-08-07] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน 39)
  [2019-08-06] ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนา (อ่าน 50)
  [2019-08-05] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุน (อ่าน 40)
  [2019-08-05] การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี (อ่าน 49)
  [2019-08-02] การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดำรงตำแหน่งทางกา (อ่าน 40)
  [2019-08-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการท (อ่าน 38)
  [2019-08-02] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหา (อ่าน 48)
  [2019-08-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2562 (อ่าน 39)
  [2019-08-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง อปท.ในการจัดทำบริการสาธารณะ (อ่าน 36)
  [2019-08-02] พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 37)
  [2019-08-02] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ฯลฯ (อ่าน 44)
  [2019-08-02] ขอเชิญเข้าร่วมการรับมอบสิ่งของพระราชทาน 904 วปร. (อ่าน 49)
  [2019-08-01] การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา (อ่าน 44)
  [2019-07-30] การประชุมการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ผ่านระบบ Web Conference  (อ่าน 42)
  [2019-07-30] ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 44)
  [2019-07-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (อ่าน 36)
  [2019-07-30] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก (อ่าน 49)
  [2019-07-30] รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 43)
  [2019-07-26] เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท.ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2019-07-26] การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ อปท. (อ่าน 30)
  [2019-07-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 40)
  [2019-07-25] สำรวจและจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอคลองท่อม (อ่าน 44)
  [2019-07-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 42)
  [2019-07-25] ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ (อ่าน 45)
  [2019-07-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2019-07-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 40)
  [2019-07-23] การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (อ่าน 40)
  [2019-07-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 40)
  [2019-07-23] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 36)
  [2019-07-22] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 45)
  [2019-07-22] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 39)
  [2019-07-22] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไตรม (อ่าน 46)
  [2019-07-22] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 117)
  [2019-07-22] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ (อ่าน 41)
  [2019-07-15] การดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (อ่าน 42)
  [2019-07-12] การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ อปท. (อ่าน 37)
  [2019-07-12] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ อปท. (อ่าน 52)
  [2019-07-12] การกำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐและเอกชน ภายในพื้นที่จังหวัด (อ่าน 50)
  [2019-07-11] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 46)
  [2019-07-11] การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)ปีงบประมาน 25 (อ่าน 48)
  [2019-07-10] ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนา ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ - เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ ประจำปี 2562 (อ่าน 58)
  [2019-07-10] การคัดเลือกโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 52)
  [2019-07-10] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาตร์มืออาชีพ : การประช (อ่าน 38)
  [2019-07-10] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 45)
  [2019-07-09] การยืนยันข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 42)
  [2019-07-09] การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ของ อปท. (อ่าน 40)
  [2019-07-09] รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.และปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 42)
  [2019-07-09] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบั (อ่าน 34)
  [2019-07-09] แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่าน 34)
  [2019-07-09] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อปท.และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 (อ่าน 38)
  [2019-07-09] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 32)
  [2019-07-09] ขอส่งคู่มือการบันทึกข้อมูลสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 40)
  [2019-07-08] การสำรวจจุดติดตั้ง Free Wi-Fi ในพื้นที่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 50)
  [2019-07-08] ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 (อ่าน 45)
  [2019-07-04] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 43)
  [2019-07-03] โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 46)
  [2019-07-02] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 1 ปี  (อ่าน 51)
  [2019-07-02] พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  (อ่าน 40)
  [2019-07-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2562 (อ่าน 40)
  [2019-07-02] กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ (อ่าน 41)
  [2019-07-01] ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 42)
  [2019-07-01] โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 (อ่าน 43)
  [2019-07-01] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2 (อ่าน 38)
  [2019-06-27] ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯลฯ (อ่าน 43)
  [2019-06-27] สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด (อ่าน 41)
  [2019-06-27] ขอความร่วมมือสำรวจสถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (อ่าน 38)
  [2019-06-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2019-06-27] ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. (อ่าน 40)
  [2019-06-27] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 40)
  [2019-06-27] แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในกา (อ่าน 42)
  [2019-06-27] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (อ่าน 42)
  [2019-06-26] การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ฯลฯ (อ่าน 49)
  [2019-06-26] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 43)
  [2019-06-26] การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (อ่าน 41)
  [2019-06-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 40)
  [2019-06-21] ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ (อ่าน 49)
  [2019-06-21] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. พ (อ่าน 41)
  [2019-06-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562 (อ่าน 45)
  [2019-06-21] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 35)
  [2019-06-21] ขอความร่วมมือให้ อปท.ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) (อ่าน 36)
  [2019-06-21] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ฯลฯ (อ่าน 44)
  [2019-06-21] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 46)
  [2019-06-21] การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเ (อ่าน 50)
  [2019-06-21] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อ่าน 46)
  [2019-06-21] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท (อ่าน 38)
  [2019-06-20] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 52)
  [2019-06-20] การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 43)
  [2019-06-20] ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (อ่าน 46)
  [2019-06-20] พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย (อ่าน 39)
  [2019-06-20] พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2)และ(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2562 ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย (อ่าน 38)
  [2019-06-20] โครงการฝึกอบรมหลักมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2019-06-20] พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 (อ่าน 48)
  [2019-06-20] การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยฯลฯ (อ่าน 38)
  [2019-06-19] พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ. 2562 (อ่าน 44)
  [2019-06-19] การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ของ อปท. (อ่าน 42)
  [2019-06-18] การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโ (อ่าน 45)
  [2019-06-17] การสำรวจการมีและใช้มาตรการด้านกฎหมายสาธารณสุข ปี 2562 (อ่าน 60)
  [2019-06-14] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเ (อ่าน 48)
  [2019-06-14] การกำหนดชื่อบัญชีและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 40)
  [2019-06-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2562 (อ่าน 41)
  [2019-06-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2019-06-14] การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 38)
  [2019-06-14] รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับ (อ่าน 35)
  [2019-06-14] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2562 (อ่าน 42)
  [2019-06-14] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน เพิ่มเติม (อ่าน 30)
  [2019-06-14] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ (อ่าน 38)
  [2019-06-14] การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (อ่าน 42)
  [2019-06-14] ส่งประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และคำอธิบายเพิ่มในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (อ่าน 49)
  [2019-06-14] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 46)
  [2019-06-14] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ (อ่าน 53)
  [2019-06-14] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 42)
  [2019-06-12] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 42)
  [2019-06-12] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2019-06-12] ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. (อ่าน 38)
  [2019-06-11] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 57)
  [2019-06-11] แผนขับเคลื่อนการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2566 (อ่าน 45)
  [2019-06-11] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 40)
  [2019-06-11] การเลือกเพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 44)
  [2019-06-10] การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงานเรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของ อปท. ในจังหวัด (อ่าน 44)
  [2019-06-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไ (อ่าน 41)
  [2019-06-07] การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (อ่าน 55)
  [2019-06-07] การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร (อ่าน 56)
  [2019-06-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 53)
  [2019-06-06] แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. (อ่าน 49)
  [2019-06-06] การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี พ.ศ.2563-2567 ของ อปท.ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2019-06-05] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (อ่าน 42)
  [2019-06-05] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 38)
  [2019-06-05] การจัดฝึกอบรม การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้ พรบ.ท้องถิ่นที่กำหนดใหม่ (อ่าน 51)
  [2019-05-31] ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อปท. (อ่าน 49)
  [2019-05-31] การดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 28)
  [2019-05-31] ขอเชิญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (อ่าน 45)
  [2019-05-31] การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 45)
  [2019-05-31] ส่งข้อมูลการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำของกรมชลประทานให้ อปท. (อ่าน 47)
  [2019-05-30] แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (อ่าน 55)
  [2019-05-30] ขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส พ.ศ. 2562 (อ่าน 49)
  [2019-05-30] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ (อ่าน 54)
  [2019-05-30] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ e-Plan (อ่าน 52)
  [2019-05-30] ขอส่งประเด็น/ข้อที่ปรับปรุงแก้ไขและคำอธิบายเพิ่มในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (อ่าน 53)
  [2019-05-30] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (อ่าน 54)
  [2019-05-30] แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. ประจำปี 2562 (อ่าน 44)
  [2019-05-30] คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด (อ่าน 42)
  [2019-05-30] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 33)
  [2019-05-29] การตรวจสอบการแต่งตั้งบุคลากร ตำแหน่งเลขานุการและที่ปรึกษานายก อปท. และการจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ อป (อ่าน 46)
  [2019-05-29] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น และระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศพด.ของ อปท. ประจำ (อ่าน 42)
  [2019-05-29] แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (อ่าน 46)
  [2019-05-29] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2019-05-29] เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (อ่าน 45)
  [2019-05-29] ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (อ่าน 37)
  [2019-05-29] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา (อ่าน 37)
  [2019-05-29] กฎหมายจัดตั้ง อปท. รวม 5 ฉบับ (อ่าน 38)
  [2019-05-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 38)
  [2019-05-29] หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 38)
  [2019-05-29] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2019-05-29] การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ของ อปท. (อ่าน 62)
  [2019-05-29] การคัดเลือกผู้แทน อปท. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่  (อ่าน 40)
  [2019-05-29] การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (อ่าน 62)
  [2019-05-29] ขอเชิญเข้าร่วมการถ่ายทำรายการสถานีปลอดภัย ช่อง 7HD ถนนปลอดภัยต้นแบบ หรือพื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการ (อ่าน 44)
  [2019-05-24] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 61)
  [2019-05-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศ (อ่าน 739)
  [2019-05-24] การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 54)
  [2019-05-24] การจัดทำข้อมูลถนนในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 49)
  [2019-05-24] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2019-05-24] ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (อ่าน 39)
  [2019-05-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 37)
  [2019-05-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 42)
  [2019-05-22] โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (อ่าน 34)
  [2019-05-16] ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (อ่าน 40)
  [2019-05-10] การจัดทำข้อมูลน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 56)
  [2019-05-10] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (อ่าน 76)
  [2019-05-10] การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2563-2567) (อ่าน 780)
  [2019-05-08] สำรวจพื้นที่ที่สมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร (อ่าน 51)
  [2019-05-08] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ (อ่าน 46)
  [2019-05-08] การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ (อ่าน 49)
  [2019-05-08] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 54)
  [2019-05-08] การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2019-05-08] ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (อ่าน 44)
  [2019-05-08] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลด้วยเหตุสูงอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 39)
  [2019-05-08] โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน 46)
  [2019-05-07] แบบสำรวจสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 53)
  [2019-05-07] การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)ปีงบประมาน 25 (อ่าน 35)
  [2019-05-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมฯ (อ่าน 33)
  [2019-05-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 22-24 (อ่าน 41)
  [2019-05-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 19 (อ่าน 43)
  [2019-05-03] ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพร (อ่าน 755)
  [2019-05-02] การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้ (อ่าน 68)
  [2019-05-01] ขอแจ้งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยอันตรายจากชุมชน ณ อาคารรวบรวมขยะอันตราย หมู่ที่ 7 ต.ไสไทย อ.เมือง (อ่าน 47)
  [2019-05-01] ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื (อ่าน 53)
  [2019-05-01] หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ (อ่าน 50)
  [2019-05-01] การซักซ้อมมาตรการเกี่ยวกับการร้องเรียน อปท. (อ่าน 45)
  [2019-05-01] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (อ่าน 38)
  [2019-05-01] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง (อทก.) รุ่นที่ 3-4 (อ่าน 38)
  [2019-05-01] ประกาศการรับสมัครผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2019-05-01] กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3-5 ปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 44)
  [2019-05-01] ขอเชิญร่วมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาปาล์มน้ำมัน (อ่าน 36)
  [2019-04-30] การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 55)
  [2019-04-30] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2019-04-30] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ปี (อ่าน 40)
  [2019-04-30] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 48)
  [2019-04-30] ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 (อ่าน 43)
  [2019-04-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง (อ่าน 58)
  [2019-04-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรา (อ่าน 38)
  [2019-04-30] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 38)
  [2019-04-30] ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (อ่าน 53)
  [2019-04-30] เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้าง (อ่าน 46)
  [2019-04-30] การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และ อปท. ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด (อ่าน 47)
  [2019-04-30] ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.การ (อ่าน 48)
  [2019-04-30] การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแล้วถ่ายโอนให้แก่ อปท. (อ่าน 33)
  [2019-04-29] การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร (อ่าน 42)
  [2019-04-29] แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (อ่าน 41)
  [2019-04-29] ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2562 (อ่าน 47)
  [2019-04-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 45)
  [2019-04-29] การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 41)
  [2019-04-29] มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (อ่าน 42)
  [2019-04-29] การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป (อ่าน 40)
  [2019-04-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แ (อ่าน 42)
  [2019-04-26] การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น (อ่าน 50)
  [2019-04-25] แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (อ่าน 51)
  [2019-04-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 ฯลฯ (อ่าน 729)
  [2019-04-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ (อ่าน 71)
  [2019-04-25] ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2019-04-25] โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 44)
  [2019-04-25] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 56)
  [2019-04-25] คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด (อ่าน 37)
  [2019-04-25] การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อ่าน 48)
  [2019-04-25] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย (อ่าน 39)
  [2019-04-25] การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (อ่าน 42)
  [2019-04-24] ขอความร่วมมือคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 (อ่าน 62)
  [2019-04-24] กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. (อ่าน 33)
  [2019-04-24] การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ (อ่าน 42)
  [2019-04-24] แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯลฯ (อ่าน 37)
  [2019-04-24] การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรย (อ่าน 39)
  [2019-04-24] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 รุ่นที่ 11 - 15 (อ่าน 41)
  [2019-04-24] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. (อ่าน 56)
  [2019-04-23] จัดส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (อ่าน 56)
  [2019-04-23] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข (อ่าน 39)
  [2019-04-23] การบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (อ่าน 35)
  [2019-04-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 53)
  [2019-04-19] การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (อ่าน 59)
  [2019-04-19] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 (อ่าน 52)
  [2019-04-19] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (อ่าน 55)
  [2019-04-19] การเตรียมการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 50)
  [2019-04-19] เชิญประชุมพิจารณาข้อสรุปการเลือกใช้แนวทางหรือวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยภายในกลุ่ม Clusters (อ่าน 59)
  [2019-04-19] ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อติดตามและปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระ (อ่าน 53)
  [2019-04-17] การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 (อ่าน 46)
  [2019-04-17] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 (อ่าน 47)
  [2019-04-17] ขอแจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 61)
  [2019-04-10] แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 115)
  [2019-04-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 38)
  [2019-04-10] การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 (อ่าน 47)
  [2019-04-10] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีก (อ่าน 46)
  [2019-04-10] ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม และสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต (อ่าน 46)
  [2019-04-10] การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสด (อ่าน 46)
  [2019-04-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 (อ่าน 43)
  [2019-04-09] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุด 4.0 (อ่าน 42)
  [2019-04-09] แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก (อ่าน 38)
  [2019-04-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2019-04-09] การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (อ่าน 39)
  [2019-04-09] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชน  (อ่าน 41)
  [2019-04-09] แนวทางในการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนใน ศพด. ของ อปท. (อ่าน 43)
  [2019-04-05] การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 61)
  [2019-04-03] ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 (อ่าน 48)
  [2019-04-03] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 40)
  [2019-04-03] โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกา (อ่าน 49)
  [2019-04-03] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่ (อ่าน 60)
  [2019-04-02] แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ (อ่าน 72)
  [2019-04-02] ขอทราบข้อมูลผู้มาช่วยราชการ อปท. (อ่าน 48)
  [2019-04-02] การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 51)
  [2019-04-02] แต่งตั้งคณะอำนวยการและการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร (อ่าน 49)
  [2019-04-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (อ่าน 54)
  [2019-04-01] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่ (อ่าน 58)
  [2019-04-01] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับกา (อ่าน 53)
  [2019-04-01] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่ (อ่าน 50)
  [2019-03-28] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 11 (อ่าน 45)
  [2019-03-28] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 61)
  [2019-03-28] ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตลาดใน อปท. (อ่าน 54)
  [2019-03-28] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการสำรวจทรัพย์สินข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างข (อ่าน 57)
  [2019-03-27] ขอความร่วมมือจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (อ่าน 45)
  [2019-03-27] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 (อ่าน 52)
  [2019-03-27] การสำรวจการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะของ อปท. (อ่าน 61)
  [2019-03-22] ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรร (อ่าน 48)
  [2019-03-22] มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 47)
  [2019-03-22] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11-15 (อ่าน 55)
  [2019-03-22] แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำ (อ่าน 39)
  [2019-03-22] การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2019-03-22] การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ. 25 (อ่าน 41)
  [2019-03-22] ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมของ อปท. (อ่าน 747)
  [2019-03-22] การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอคลองท่อม (ศอ.จอส.อำเภอคลองท่อม) (อ่าน 67)
  [2019-03-22] การร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 (อ่าน 54)
  [2019-03-22] หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 58)
  [2019-03-20] ขอความอนุเคราะห์ อปท.สนับสนุนบอร์ดนับคะแนนเพิ่มเติม (อ่าน 53)
  [2019-03-20] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของ อปท. พ.ศ.2562 (อ่าน 38)
  [2019-03-20] รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท.และปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 50)
  [2019-03-20] การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ อปท. (อ่าน 49)
  [2019-03-20] การออกคำสั่งให้นายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ พ้นจากตำแหน่ง ฯลฯ (อ่าน 57)
  [2019-03-20] ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 49)
  [2019-03-19] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 49)
  [2019-03-19] ขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (อ่าน 42)
  [2019-03-18] การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (อ่าน 61)
  [2019-03-15] สมาคมออนเซ็นญี่ปุ่นเยือนคลองท่อมเมืองสปา (อ่าน 58)
  [2019-03-13] การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (อ่าน 63)
  [2019-03-13] โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ฯลฯ (อ่าน 58)
  [2019-03-13] การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ตามโครงการบูรณาการฐ (อ่าน 56)
  [2019-03-12] การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ (อ่าน 56)
  [2019-03-08] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนที่แม่บท) ฯลฯ (อ่าน 54)
  [2019-03-08] ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (อ่าน 46)
  [2019-03-08] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 58)
  [2019-03-08] หลักราชการ 10 ประการ (อ่าน 43)
  [2019-03-07] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 45)
  [2019-03-07] การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. (อ่าน 61)
  [2019-03-07] การรายงานข้อมูลผลการบริหารจัดการขยะเปียกในพื้นที่ (อ่าน 57)
  [2019-03-06] โครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (อ่าน 39)
  [2019-03-06] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (อ่าน 67)
  [2019-03-06] การแก้ไขปัญหาการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดกระบี่พื้นที่น้ำพุร้อนเค็ม (อ่าน 52)
  [2019-03-06] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 57)
  [2019-03-04] มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (อ่าน 51)
  [2019-03-04] การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 58)
  [2019-03-01] แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 64)
  [2019-03-01] แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ. (อ่าน 50)
  [2019-03-01] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562 (อ่าน 68)
  [2019-03-01] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 48)
  [2019-03-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2562 (อ่าน 66)
  [2019-02-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 53)
  [2019-02-27] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 41)
  [2019-02-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั (อ่าน 44)
  [2019-02-27] แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน (อ่าน 42)
  [2019-02-27] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 45)
  [2019-02-26] การขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะฯลฯ (อ่าน 48)
  [2019-02-26] การรายงานข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง (อ่าน 56)
  [2019-02-26] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (อ่าน 53)
  [2019-02-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 42)
  [2019-02-22] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (อ่าน 49)
  [2019-02-22] เชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 62)
  [2019-02-22] เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด (อ่าน 47)
  [2019-02-20] การขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แ (อ่าน 42)
  [2019-02-20] การเจาะและใช้น้ำบาดาลของ อปท. (อ่าน 63)
  [2019-02-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรา (อ่าน 40)
  [2019-02-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 49)
  [2019-02-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อ (อ่าน 53)
  [2019-02-20] การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่าน 44)
  [2019-02-20] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2019-02-20] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2 (อ่าน 33)
  [2019-02-18] ขอเชิญประชุม (อ่าน 70)
  [2019-02-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประส (อ่าน 50)
  [2019-02-18] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 48)
  [2019-02-18] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ (อ่าน 51)
  [2019-02-18] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (อ่าน 44)
  [2019-02-18] การทำกิจการนอกเขตของ อปท. (อ่าน 42)
  [2019-02-18] ขอความร่วมมือ อปท.สนับสนุนการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (อ่าน 34)
  [2019-02-18] ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชก (อ่าน 44)
  [2019-02-15] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของ อบจ. เทศบาล และเมืองพัทยา (อ่าน 41)
  [2019-02-15] การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวั (อ่าน 45)
  [2019-02-15] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฯลฯ (อ่าน 46)
  [2019-02-15] รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6  (อ่าน 34)
  [2019-02-15] ขอเชิญชมและเชียร์กีฬาฟุตบอล เยาวชนและประชาชน ประจำปี 2562 (PM CUP 2019) (อ่าน 37)
  [2019-02-15] การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่าน 81)
  [2019-02-15] การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ (อ่าน 41)
  [2019-02-15] ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) (อ่าน 38)
  [2019-02-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2019-02-15] การตรวจสอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อมใช้งานได้เพื่อรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน Shape file จากกรมที่ (อ่าน 54)
  [2019-02-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 49)
  [2019-02-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 40)
  [2019-02-14] ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2019-02-14] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 33)
  [2019-02-14] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 13 (อ่าน 42)
  [2019-02-14] ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่ อปท. และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำล (อ่าน 42)
  [2019-02-13] กำชับการวางตนของบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 41)
  [2019-02-13] การกำกับดูแลสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และสถานที่ประก (อ่าน 46)
  [2019-02-12] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ (อ่าน 44)
  [2019-02-11] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ สำนักงาน ก.ถ. (อ่าน 36)
  [2019-02-11] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริม (นม) และอาหาร (อ่าน 55)
  [2019-02-11] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตร (อ่าน 41)
  [2019-02-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 (อ่าน 39)
  [2019-02-11] การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ทั่วประเทศ (อ่าน 34)
  [2019-02-11] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 เพิ่มเติม (อ่าน 39)
  [2019-02-11] ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อปท. (อ่าน 63)
  [2019-02-08] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 47)
  [2019-02-08] การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (อ่าน 43)
  [2019-02-07] การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (อ่าน 40)
  [2019-02-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 45)
  [2019-02-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสุนนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอก (อ่าน 44)
  [2019-02-07] การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้า (อ่าน 48)
  [2019-02-07] การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562 (อ่าน 49)
  [2019-02-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 51)
  [2019-02-06] ข้อมูลเกี่ยวกับ ไขมันทรานส์หลังกฎหมายบังคับใช้ (อ่าน 59)
  [2019-02-06] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม จำนวน 24 โครงการ (อ่าน 71)
  [2019-02-06] ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวตโครงการเน็ตประชารัฐ (อ่าน 34)
  [2019-02-06] การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 45)
  [2019-02-06] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (หลักสูตรประจำ) (เป็นเบ (อ่าน 43)
  [2019-02-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 46)
  [2019-02-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2561 (อ่าน 57)
  [2019-02-01] ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2558-2561 (อ่าน 41)
  [2019-02-01] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 42)
  [2019-02-01] การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อปท. (อ่าน 42)
  [2019-02-01] มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท (อ่าน 46)
  [2019-02-01] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคารว่าด้วยอาคารประเภทควบคุมการใช้ (อ่าน 48)
  [2019-02-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 42)
  [2019-02-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 52)
  [2019-01-25] รายงานการจัดทำ ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 73)
  [2019-01-23] ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb (อ่าน 62)
  [2019-01-23] ประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 64)
  [2019-01-23] การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 53)
  [2019-01-23] การสั่งใช้และการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ (อ่าน 53)
  [2019-01-23] ขอให้ประชาสัมพันธ์ข่าว กรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา AETS ในช่วงต้นปี 2562 (อ่าน 53)
  [2019-01-23] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 60)
  [2019-01-23] การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีไฟไหม้ (อ่าน 67)
  [2019-01-23] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 74)
  [2019-01-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 52)
  [2019-01-22] การตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อปท. (อ่าน 53)
  [2019-01-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แ (อ่าน 62)
  [2019-01-21] การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (อ่าน 53)
  [2019-01-21] แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยกา (อ่าน 52)
  [2019-01-18] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญ (อ่าน 67)
  [2019-01-16] ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจปี พ.ศ.2521 ถึง  (อ่าน 46)
  [2019-01-16] การคัดเลือก อปท.ดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 43)
  [2019-01-16] การสำรวจสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 53)
  [2019-01-16] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (อ่าน 76)
  [2019-01-16] นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปี 2562 (อ่าน 51)
  [2019-01-16] ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ่าน 42)
  [2019-01-16] ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น (อ่าน 57)
  [2019-01-16] การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (อ่าน 48)
  [2019-01-16] การประกาศงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 76)
  [2019-01-14] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 62)
  [2019-01-14] ดำเนินงานตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (อ่าน 43)
  [2019-01-14] การประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2562 (อ่าน 742)
  [2019-01-14] การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร (อ่าน 43)
  [2019-01-14] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 56)
  [2019-01-14] ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา 904  (อ่าน 54)
  [2019-01-14] การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 71)
  [2019-01-11] การรายงานกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เพื่อขับเคลื่อนกระบี่เมืองกีฬา Sport City (อ่าน 62)
  [2019-01-11] แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ (อ่าน 51)
  [2019-01-10] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 57)
  [2019-01-10] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 โค (อ่าน 57)
  [2019-01-10] ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุนชนภายในเขตเทศบาล (อ่าน 59)
  [2019-01-10] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 55)
  [2019-01-09] การสำรวจข้อมูลต้นไม้เพื่อคัดเลือกเป็น รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 58)
  [2019-01-09] ขอเชิญเจ้าหน้าที่ในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (อ่าน 61)
  [2019-01-09] หารือการขอรับเบี้ยความพิการ (อ่าน 55)
  [2019-01-09] ขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (อ่าน 50)
  [2019-01-08] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ (อ่าน 60)
  [2019-01-08] การดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่ถูกต้อง (อ่าน 82)
  [2019-01-07] การเร่งรัดติดตามงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อ่าน 42)
  [2019-01-07] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจประจำเดือนมกราคม 2562 (อ่าน 54)
  [2019-01-07] ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน (อ่าน 54)
  [2019-01-07] การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (อ่าน 42)
  [2019-01-03] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประช (อ่าน 50)
  [2019-01-03] แผนการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 64)
  [2019-01-03] โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (อ่าน 55)
  [2019-01-03] การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (อ่าน 39)
  [2019-01-03] ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์ให้ อปท.เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุ (อ่าน 60)
  [2019-01-03] การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 (อ่าน 49)
  [2019-01-03] การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (อ่าน 55)
  [2019-01-03] การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูล (อ่าน 48)
  [2018-12-28] การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริก (อ่าน 46)
  [2018-12-28] ขอส่งเอกสารประกอบการสนับสนุนส่งเสริมการใช้ยางพาราของ อปท. (อ่าน 61)
  [2018-12-28] การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 46)
  [2018-12-28] การรายงานผลการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (อ่าน 51)
  [2018-12-28] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 39)
  [2018-12-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2561 (อ่าน 143)
  [2018-12-28] หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8 (อ่าน 44)
  [2018-12-28] สถานการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ (อ่าน 54)
  [2018-12-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 46)
  [2018-12-25] การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. (อ่าน 762)
  [2018-12-25] การสำรวจข้อมูลเพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ (อ่าน 63)
  [2018-12-25] รายงานการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ระหว่าง อปท. กับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ (อ่าน 61)
  [2018-12-25] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นฯ (อ่าน 59)
  [2018-12-25] รายงานการประชุมชี้แจงโครงการทำถนนผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน (อ่าน 60)
  [2018-12-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 56)
  [2018-12-25] หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (อ่าน 59)
  [2018-12-25] กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 (อ่าน 47)
  [2018-12-20] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (อ่าน 79)
  [2018-12-20] สรุปนโยบายนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2 (อ่าน 55)
  [2018-12-20] เร่งรัดและสร้างความเข้าใจ อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ (อ่าน 47)
  [2018-12-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบ (อ่าน 58)
  [2018-12-20] การจัดให้มีป้ายเตือนอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (อ่าน 54)
  [2018-12-20] ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 48)
  [2018-12-19] การประชุมให้ข้อมูลประเพณีท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2018-12-19] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำ (อ่าน 59)
  [2018-12-18] รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 65)
  [2018-12-18] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 (อ่าน 69)
  [2018-12-17] เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 46)
  [2018-12-17] การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 39)
  [2018-12-14] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ฯลฯ (อ่าน 59)
  [2018-12-14] การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท ขึ้นไป ประจำปีงบประ (อ่าน 84)
  [2018-12-13] แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 42)
  [2018-12-13] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์ โครงการสำรวจประจำเดือนธันวาคม 2561 (อ่าน 64)
  [2018-12-13] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 (อ่าน 71)
  [2018-12-12] การรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 48)
  [2018-12-12] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ป (อ่าน 68)
  [2018-12-12] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 58)
  [2018-12-12] การทบทวนใบอนุญาตของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (อ่าน 70)
  [2018-12-12] การคัดเลือกผู้บริหาร อปท.ดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 50)
  [2018-12-12] ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อแก้ไขปัญหาการออกหนังสือสำคัญสำหร (อ่าน 45)
  [2018-12-12] แจ้งประกาศผลการตัดสินการประกวดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น ระดับประเทศ (อ่าน 55)
  [2018-12-12] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (อ่าน 69)
  [2018-12-12] ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (อ่าน 48)
  [2018-12-12] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ป (อ่าน 47)
  [2018-12-12] การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 40)
  [2018-12-12] การเตรียมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ (อ่าน 55)
  [2018-12-12] แจ้งกำหนดการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการ (อ่าน 49)
  [2018-12-12] การสำรวจงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 55)
  [2018-12-11] การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำของประเทศไทย (อ่าน 51)
  [2018-12-11] ขอส่งเอกสารการลงทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 70)
  [2018-12-11] แนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (อ่าน 69)
  [2018-12-07] พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 50)
  [2018-12-07] ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมา (อ่าน 49)
  [2018-12-07] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม (อ่าน 67)
  [2018-12-07] การจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชน (อ่าน 49)
  [2018-12-06] การสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ชุมชน (อ่าน 64)
  [2018-12-06] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (อ่าน 53)
  [2018-12-06] การประชุมชี้แจงโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน (อ่าน 62)
  [2018-12-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. (อ่าน 55)
  [2018-12-04] โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อ่าน 71)
  [2018-12-04] ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อปท. (อ่าน 80)
  [2018-12-04] การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาเมืองสีเขียว (อ่าน 75)
  [2018-12-04] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน (อ่าน 61)
  [2018-12-04] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่จังหวัด (อ่าน 54)
  [2018-12-04] การยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือของ อปท. (อ่าน 49)
  [2018-12-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 64)
  [2018-12-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. (อ่าน 53)
  [2018-12-04] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 65)
  [2018-12-04] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 72)
  [2018-12-03] การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ (อ่าน 62)
  [2018-12-03] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ (อ่าน 53)
  [2018-12-03] แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (อ่าน 53)
  [2018-11-29] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนแบบสำรวจการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ (อ่าน 65)
  [2018-11-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล (อ่าน 54)
  [2018-11-29] การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจห (อ่าน 57)
  [2018-11-29] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ฯลฯ (อ่าน 67)
  [2018-11-29] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. สำหรับเดือนกันยายน 2561 (อ่าน 60)
  [2018-11-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ (อ่าน 45)
  [2018-11-29] ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่าง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (อ่าน 44)
  [2018-11-29] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (อ่าน 58)
  [2018-11-28] ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (อ่าน 60)
  [2018-11-28] การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2562 (อ่าน 60)
  [2018-11-28] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 68)
  [2018-11-27] การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (อ่าน 68)
  [2018-11-27] การเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานพระมหากรุณา (อ่าน 53)
  [2018-11-24] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 (อ่าน 76)
  [2018-11-24] สำรวจความต้องการฝึกอบรมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 68)
  [2018-11-24] สำรวจความต้องการของ อปท.ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญ (อ่าน 59)
  [2018-11-23] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ( CCTV System (อ่าน 91)
  [2018-11-23] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. (อ่าน 67)
  [2018-11-23] การดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.ฯลฯ (อ่าน 65)
  [2018-11-23] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการหารือ การขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย (อ่าน 53)
  [2018-11-23] การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและ อบต. (อ่าน 58)
  [2018-11-23] โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (อ่าน 64)
  [2018-11-23] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการก่อสร้างอาคาร (อ่าน 91)
  [2018-11-22] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 92)
  [2018-11-22] โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 69)
  [2018-11-21] แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพผลผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ (อ่าน 58)
  [2018-11-21] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (อ่าน 78)
  [2018-11-21] แจ้งแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2 (อ่าน 73)
  [2018-11-21] การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ และความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2561 (อ่าน 56)
  [2018-11-21] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 66)
  [2018-11-20] การเตรียมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดกระบี่ (อ่าน 71)
  [2018-11-20] ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก (อ่าน 63)
  [2018-11-20] โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 67)
  [2018-11-20] คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แ (อ่าน 71)
  [2018-11-20] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 (อ่าน 65)
  [2018-11-20] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อปท. (อ่าน 64)
  [2018-11-16] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 56)
  [2018-11-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2018-11-15] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ (อ่าน 63)
  [2018-11-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครง (อ่าน 83)
  [2018-11-15] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 66)
  [2018-11-15] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 81)
  [2018-11-15] ขยายระยะเวลาการเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ (อ่าน 80)
  [2018-11-13] เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 67)
  [2018-11-13] การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี โดย อปท. (อ่าน 88)
  [2018-11-13] ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒ (อ่าน 55)
  [2018-11-13] มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามข้อ 18 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัด (อ่าน 68)
  [2018-11-09] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการก่อสร (อ่าน 801)
  [2018-11-09] สำรวจข้อมูลการจัดทำความร่วมมือบริการสาธารณะระหว่าง อปท. (อ่าน 66)
  [2018-11-09] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่ (อ่าน 836)
  [2018-11-09] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน (อ่าน 69)
  [2018-11-08] การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  (อ่าน 71)
  [2018-11-08] มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่าง ๆ ฯลฯ (อ่าน 71)
  [2018-11-08] โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (อ่าน 99)
  [2018-11-08] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในร (อ่าน 75)
  [2018-11-08] การประชุมชี้แจงการทำปาล์มน้ำมันคุณภาพ (อ่าน 56)
  [2018-11-06] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559(ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) (อ่าน 76)
  [2018-11-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 93)
  [2018-11-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (อ่าน 71)
  [2018-11-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้าน (อ่าน 77)
  [2018-11-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 157)
  [2018-11-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 78)
  [2018-11-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอาหารเสริม และอาหารกลางวัน ไต (อ่าน 68)
  [2018-11-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพค (อ่าน 95)
  [2018-11-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด (อ่าน 87)
  [2018-11-06] แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 56)
  [2018-11-01] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (อ่าน 97)
  [2018-11-01] ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเ (อ่าน 75)
  [2018-11-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้าง/ปรับปรุงแ (อ่าน 97)
  [2018-11-01] จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ (อ่าน 72)
  [2018-11-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและปรั (อ่าน 95)
  [2018-11-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหร (อ่าน 89)
  [2018-10-31] การตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอ (อ่าน 69)
  [2018-10-29] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (อ่าน 67)
  [2018-10-29] การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 81)
  [2018-10-26] การประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Biennale, krabi 2018 (อ่าน 58)
  [2018-10-26] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี 2562 (อ่าน 66)
  [2018-10-26] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมา (อ่าน 73)
  [2018-10-26] แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 1 ฯ (อ่าน 58)
  [2018-10-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 59)
  [2018-10-26] การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหาร อบต.เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 52)
  [2018-10-26] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 56)
  [2018-10-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อ ผู้หญิงเก่งปี 2562 และองค์กรท้องถิ่นดีเด่น ปี 2562 (อ่าน 63)
  [2018-10-24] การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. (อ่าน 71)
  [2018-10-24] การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 68)
  [2018-10-24] โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 66)
  [2018-10-24] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯลฯ (อ่าน 58)
  [2018-10-22] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 (อ่าน 69)
  [2018-10-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 68)
  [2018-10-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 54)
  [2018-10-22] ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุด เราได้เรียนรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่น (อ่าน 48)
  [2018-10-22] การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 61)
  [2018-10-18] การยกระดับและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดย อปท.และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจสู่ตลาดประชารัฐปล (อ่าน 69)
  [2018-10-18] การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั (อ่าน 80)
  [2018-10-18] ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ดอกแก้วกัลยา (อ่าน 67)
  [2018-10-18] ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.ประจำปีงบปร (อ่าน 81)
  [2018-10-18] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 69)
  [2018-10-17] การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯลฯ (อ่าน 48)
  [2018-10-16] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. (อ่าน 80)
  [2018-10-16] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชน (อ่าน 55)
  [2018-10-16] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำป (อ่าน 80)
  [2018-10-16] มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงทาง (อ่าน 67)
  [2018-10-16] แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลกา (อ่าน 62)
  [2018-10-16] การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.สายงานการสอน (อ่าน 57)
  [2018-10-12] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2562 (อ่าน 79)
  [2018-10-12] ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา (อ่าน 77)
  [2018-10-12] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง (อ่าน 81)
  [2018-10-12] การบริหารงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุข (อ่าน 70)
  [2018-10-12] การเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (อ่าน 64)
  [2018-10-12] ปรับแก้ไขแนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่ง (อ่าน 65)
  [2018-10-11] การประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 (อ่าน 84)
  [2018-10-11] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 60)
  [2018-10-11] แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2018-10-11] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 4 (อ่าน 63)
  [2018-10-11] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง (อ่าน 80)
  [2018-10-11] การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย (อ่าน 68)
  [2018-10-11] การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตน้ำดื่มระดับชุมชน (อ่าน 58)
  [2018-10-11] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ.2548 (อ่าน 54)
  [2018-10-10] การดำเนินโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 76)
  [2018-10-10] การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (อ่าน 66)
  [2018-10-10] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ (อ่าน 73)
  [2018-10-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภ (อ่าน 61)
  [2018-10-08] การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม  (อ่าน 68)
  [2018-10-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 57)
  [2018-10-05] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชา (อ่าน 63)
  [2018-10-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 54)
  [2018-10-03] ขอส่งสำเนาหนังสือ (อ่าน 76)
  [2018-10-03] ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นส่งโครงการก่อสร้างเข้าร่วมโครงการ CoST (อ่าน 70)
  [2018-10-03] ขอส่งสำเนาหนังสือ (อ่าน 63)
  [2018-10-03] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2018-10-03] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสว (อ่าน 77)
  [2018-10-03] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปฯลฯ  (อ่าน 85)
  [2018-10-01] ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2561 (อ่าน 79)
  [2018-09-28] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 53)
  [2018-09-28] แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรค 3 (อ่าน 65)
  [2018-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบกลาง รายการ (อ่าน 66)
  [2018-09-28] หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 51)
  [2018-09-28] โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท. (อ่าน 52)
  [2018-09-28] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง (อ่าน 55)
  [2018-09-28] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 52)
  [2018-09-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนา (อ่าน 54)
  [2018-09-28] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 (อ่าน 60)
  [2018-09-28] แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (อ่าน 53)
  [2018-09-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (อ่าน 56)
  [2018-09-27] การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 57)
  [2018-09-27] การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ฯลฯ (อ่าน 57)
  [2018-09-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 67)
  [2018-09-27] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ และการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (อ่าน 52)
  [2018-09-27] แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการลงรายละเอียดในใบแจ้งและใบอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.25 (อ่าน 53)
  [2018-09-27] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ (อ่าน 57)
  [2018-09-27] โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินใน (อ่าน 63)
  [2018-09-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2018-09-27] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด.ของ อปท. ประจำปีการศึกษ (อ่าน 49)
  [2018-09-27] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. สำหรับเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 775)
  [2018-09-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 59)
  [2018-09-26] ขอเชิญรับชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสอออนไลน์ ฯลฯ (อ่าน 53)
  [2018-09-21] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (อ่าน 74)
  [2018-09-21] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อ่าน 58)
  [2018-09-21] แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 87)
  [2018-09-19] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 60)
  [2018-09-19] หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 67)
  [2018-09-19] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบ 2558  (อ่าน 55)
  [2018-09-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด (อ่าน 92)
  [2018-09-19] สำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ อปท. โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) (อ่าน 76)
  [2018-09-19] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 58)
  [2018-09-19] โครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 58)
  [2018-09-18] การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทาง (อ่าน 67)
  [2018-09-17] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 66)
  [2018-09-17] แจ้งกิจกรรม กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 17 (อ่าน 85)
  [2018-09-14] แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 256 (อ่าน 78)
  [2018-09-14] การตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. (อ่าน 63)
  [2018-09-14] โครงการ/กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ. 2561 ฯลฯ (อ่าน 54)
  [2018-09-14] การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (อ่าน 60)
  [2018-09-14] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (อ่าน 71)
  [2018-09-12] การขับเคลื่อนโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 ฯลฯ (อ่าน 74)
  [2018-09-12] ขอความร่วมมือเร่งรัดให้ อปท.จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต (อ่าน 59)
  [2018-09-07] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. (อ่าน 85)
  [2018-09-07] การจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของ อปท. (อ่าน 78)
  [2018-09-07] การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 49)
  [2018-09-07] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาห (อ่าน 105)
  [2018-09-07] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 65)
  [2018-09-07] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งผู (อ่าน 78)
  [2018-09-06] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน จังหวัดกระบี่ พังง (อ่าน 75)
  [2018-09-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯล (อ่าน 70)
  [2018-09-04] เชิญประชุมเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (อ่าน 88)
  [2018-09-03] การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีส (อ่าน 58)
  [2018-09-03] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (อ่าน 61)
  [2018-09-03] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน (อ่าน 62)
  [2018-09-03] การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประ (อ่าน 62)
  [2018-09-03] สำรวจและบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจำปี และเงินทุนการศึกษา (อ่าน 69)
  [2018-08-31] โครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาของและผู้ช่วยพนักงานรักษาของ สถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 69)
  [2018-08-31] ขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นฯ ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นสภานิติบัญญ (อ่าน 60)
  [2018-08-31] ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 84)
  [2018-08-30] การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 66)
  [2018-08-30] ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไ (อ่าน 69)
  [2018-08-30] การขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด (อ่าน 49)
  [2018-08-30] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 63)
  [2018-08-30] แจ้งเตรียมความพร้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ป (อ่าน 67)
  [2018-08-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แ (อ่าน 69)
  [2018-08-24] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับ อปท. (อ่าน 73)
  [2018-08-24] โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 61)
  [2018-08-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 72)
  [2018-08-23] การพิจารณาเร่งรัดดำเนินการเรื่องที่มีระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด (อ่าน 57)
  [2018-08-23] การเปรียบเทียบ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (อ่าน 73)
  [2018-08-23] การบันทึกข้อมูลนายทะเบียนประวัติ และผู้ช่วยนายทะเบียนประวัติ (อ่าน 66)
  [2018-08-23] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. (อ่าน 65)
  [2018-08-23] แจ้งคำสั่งและขอเชิญประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 64)
  [2018-08-22] เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 83)
  [2018-08-22] การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (อ่าน 69)
  [2018-08-22] การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 70)
  [2018-08-22] โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 78)
  [2018-08-22] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ (อ่าน 64)
  [2018-08-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.เรือไทย พุทธศักราช 248 (อ่าน 55)
  [2018-08-22] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน ก.ย. 59 ฯลฯ (อ่าน 81)
  [2018-08-21] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 63)
  [2018-08-21] ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 58)
  [2018-08-21] ผลการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 56)
  [2018-08-21] การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้านชุมชน (อ่าน 65)
  [2018-08-21] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (อ่าน 62)
  [2018-08-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 56)
  [2018-08-21] ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่กลับต้นสังกัด (อ่าน 61)
  [2018-08-21] การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 52)
  [2018-08-21] ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 58)
  [2018-08-20] ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน  (อ่าน 65)
  [2018-08-20] ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ขอยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศ (อ่าน 66)
  [2018-08-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 98)
  [2018-08-14] การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับหลักสูตรการฝึกอบรม (อ่าน 78)
  [2018-08-14] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราช (อ่าน 82)
  [2018-08-09] การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของ อปท. (อ่าน 80)
  [2018-08-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 74)
  [2018-08-09] การเร่งรัดดำเนินการตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการดำเนินงานเ (อ่าน 59)
  [2018-08-09] การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. (อ่าน 91)
  [2018-08-08] สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศของ อปท. (อ่าน 61)
  [2018-08-08] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน (อ่าน 57)
  [2018-08-08] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 65)
  [2018-08-08] โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (อ่าน 69)
  [2018-08-08] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 58)
  [2018-08-08] การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้อง (อ่าน 60)
  [2018-08-08] แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 74)
  [2018-08-08] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 70)
  [2018-08-06] ขอส่งสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 4 เรื่อง  (อ่าน 76)
  [2018-08-06] สำรวจรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่ (อ่าน 79)
  [2018-08-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2018-08-06] การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 65)
  [2018-08-06] ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท.พ.ศ.2561 (อ่าน 56)
  [2018-08-06] การจัดให้มี ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน (อ่าน 70)
  [2018-08-06] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 64)
  [2018-08-06] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวัน (อ่าน 76)
  [2018-08-03] การขับเคลื่อนโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับจังหวัด พ.ศ.2561 (อ่าน 67)
  [2018-08-03] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กระบี่สะอาด ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 55)
  [2018-08-03] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  (อ่าน 60)
  [2018-08-03] การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ (อ่าน 69)
  [2018-08-03] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 56)
  [2018-08-03] การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 58)
  [2018-08-03] การซักซ้อมแนวทางปฎิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2018-08-02] ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  (อ่าน 70)
  [2018-07-31] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Synergy for Management (Synergy) รุ่นที่ 3 (อ่าน 91)
  [2018-07-31] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป (อ่าน 107)
  [2018-07-31] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ (อ่าน 102)
  [2018-07-31] อนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 77)
  [2018-07-31] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 71)
  [2018-07-31] แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 78)
  [2018-07-31] ขอแจ้งผลการดำเนินงานและขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบโดย อปท. (อ่าน 72)
  [2018-07-31] กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (อ่าน 59)
  [2018-07-31] การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเหลือจ่าย เ (อ่าน 95)
  [2018-07-31] โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จ.กระบี่ พ.ศ.2561 (อ่าน 74)
  [2018-07-31] การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 64)
  [2018-07-26] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 62)
  [2018-07-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 74)
  [2018-07-25] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีปัญห (อ่าน 68)
  [2018-07-25] ขยายเวลาโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปล (อ่าน 80)
  [2018-07-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (อ่าน 74)
  [2018-07-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 59)
  [2018-07-25] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ  (อ่าน 79)
  [2018-07-25] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุขของ อปท. (อ่าน 65)
  [2018-07-20] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อส่งมอบหนังสือให้ ศพด. (อ่าน 68)
  [2018-07-20] การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัด อปท. (อ่าน 71)
  [2018-07-19] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากร (อ่าน 76)
  [2018-07-19] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ (อ่าน 93)
  [2018-07-19] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 71 (อ่าน 100)
  [2018-07-19] ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)พ.ศ.2561 และแผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในฤดูฝนในเข (อ่าน 82)
  [2018-07-19] ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (อ่าน 67)
  [2018-07-19] การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 90)
  [2018-07-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 74)
  [2018-07-19] ขอเปลี่ยนแปลงวันโอนเงินค่าฝึกอบรมโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั (อ่าน 66)
  [2018-07-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเ (อ่าน 94)
  [2018-07-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาห (อ่าน 74)
  [2018-07-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สู (อ่าน 78)
  [2018-07-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะ (อ่าน 79)
  [2018-07-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 69)
  [2018-07-19] แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัด อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การดำเนินการตามมาตรฐานการ (อ่าน 64)
  [2018-07-19] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องร (อ่าน 64)
  [2018-07-18] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (อ่าน 69)
  [2018-07-18] การจัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เพื่อขอรับการสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ. (อ่าน 77)
  [2018-07-17] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห (อ่าน 86)
  [2018-07-17] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2018-07-17] แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องตลาดของ อปท. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ (อ่าน 66)
  [2018-07-17] การจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณตามแบบรายงานโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสั (อ่าน 66)
  [2018-07-17] ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมมารดานางเตือน ขานทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลคลองพน (อ่าน 79)
  [2018-07-13] โครงการตามรอย เกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 12 พ.ศ.2561 (อ่าน 77)
  [2018-07-13] แจ้งเลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (อ่าน 81)
  [2018-07-13] ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (อ่าน 86)
  [2018-07-11] ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่กลับต้นสังกัด (อ่าน 81)
  [2018-07-11] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (อ่าน 68)
  [2018-07-11] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 56)
  [2018-07-11] ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (อ่าน 71)
  [2018-07-11] การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) (อ่าน 70)
  [2018-07-11] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ Code of Conduct การท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ่าน 55)
  [2018-07-11] การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญา และสนธิสัญญาต่างๆ (อ่าน 71)
  [2018-07-10] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.ประจำปีงบฯ 2562 (อ่าน 80)
  [2018-07-10] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. (อ่าน 83)
  [2018-07-10] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2018-07-10] โครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯลฯ (อ่าน 78)
  [2018-07-10] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 68)
  [2018-07-10] ผลการตรวจสอบข้อมูลกรณีบริษัทกล่าวอ้างเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (อ่าน 66)
  [2018-07-09] สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 80)
  [2018-07-09] ประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 77)
  [2018-07-09] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 65)
  [2018-07-09] ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 (อ่าน 54)
  [2018-07-09] ติดตามผลการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. (อ่าน 58)
  [2018-07-06] การเร่งรัดการดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสัตว์และการจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติฯ (อ่าน 83)
  [2018-07-06] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (อ่าน 71)
  [2018-07-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯลฯ (อ่าน 74)
  [2018-07-06] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (อ่าน 79)
  [2018-07-06] โครงการอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ เพิ่มเติม (อ่าน 68)
  [2018-07-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 69)
  [2018-07-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 83)
  [2018-07-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 59)
  [2018-07-04] การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 76)
  [2018-07-04] การกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นใน อปท. (อ่าน 70)
  [2018-07-04] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 66)
  [2018-07-03] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบฯ 2561 ของ อปท. (อ่าน 75)
  [2018-07-03] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ (อ่าน 68)
  [2018-07-03] การรับฟังความเห็นต่อร่าง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 76)
  [2018-07-03] กำชับและเร่งรัดให้ อปท. รายงานข้อมูลแบบรายงานการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ (อ่าน 89)
  [2018-06-29] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ (อ่าน 84)
  [2018-06-29] การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 (อ่าน 77)
  [2018-06-29] ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 65)
  [2018-06-29] การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 (อ่าน 74)
  [2018-06-29] การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ (อ่าน 80)
  [2018-06-29] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 67)
  [2018-06-29] งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 (อ่าน 69)
  [2018-06-27] การดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยมยั่งยื (อ่าน 80)
  [2018-06-26] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (อ่าน 64)
  [2018-06-26] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ฯลฯ (อ่าน 70)
  [2018-06-25] แนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (อ่าน 78)
  [2018-06-21] การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ อปท. (อ่าน 74)
  [2018-06-21] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 74)
  [2018-06-21] ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค (อ่าน 67)
  [2018-06-21] กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพิ่มเติม (อ่าน 61)
  [2018-06-20] ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 73)
  [2018-06-20] ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรมตามโครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ป (อ่าน 109)
  [2018-06-20] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (อ่าน 93)
  [2018-06-19] รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองใ (อ่าน 72)
  [2018-06-19] การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร (อ่าน 68)
  [2018-06-19] แจ้งเวียนผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 60)
  [2018-06-19] การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ อปท. (อ่าน 74)
  [2018-06-18] แต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (อ่าน 69)
  [2018-06-18] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. (อ่าน 92)
  [2018-06-18] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 (อ่าน 63)
  [2018-06-18] โครงการความร่วมมือระหว่างแหล่งน้ำพุร้อนอะริมะกับอำเภอคลองท่อม (อ่าน 62)
  [2018-06-18] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2561 (อ่าน 80)
  [2018-06-18] ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 66)
  [2018-06-18] การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 80)
  [2018-06-18] การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน (อ่าน 60)
  [2018-06-18] มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน (อ่าน 78)
  [2018-06-14] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 61)
  [2018-06-12] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2558(ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) (อ่าน 61)
  [2018-06-12] แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น เพิ่มเติม (อ่าน 75)
  [2018-06-12] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 (อ่าน 70)
  [2018-06-12] หารือการทำบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา (อ่าน 68)
  [2018-06-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 55)
  [2018-06-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 54)
  [2018-06-12] แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 55)
  [2018-06-12] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 62)
  [2018-06-11] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 77)
  [2018-06-11] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน 76)
  [2018-06-11] การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ (อ่าน 89)
  [2018-06-11] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม (อ่าน 59)
  [2018-06-08] การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (อ่าน 76)
  [2018-06-08] การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 68)
  [2018-06-08] ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ (อ่าน 59)
  [2018-06-08] โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ประจำปี 2561 (อ่าน 68)
  [2018-06-07] การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2018-06-07] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเข (อ่าน 75)
  [2018-06-06] โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ (อ่าน 74)
  [2018-06-06] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 70)
  [2018-06-06] กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน (อ่าน 57)
  [2018-06-06] การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (อ่าน 71)
  [2018-06-05] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินสถานภาพสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและการจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 71)
  [2018-06-05] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 68)
  [2018-06-01] ขอเชิญประชุมการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิ (อ่าน 87)
  [2018-05-31] โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 97)
  [2018-05-31] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 63)
  [2018-05-31] ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานการสอน และสายงานนิเทศการศึกษา (อ่าน 57)
  [2018-05-31] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการยกร่างข้อบัญญัติด้วยเทคนิค วิธีก (อ่าน 65)
  [2018-05-31] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2018-05-31] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบฯ 2561 ของ อปท. (อ่าน 64)
  [2018-05-31] ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (อ่าน 59)
  [2018-05-31] ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 63)
  [2018-05-31] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (อ่าน 58)
  [2018-05-31] ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. (อ่าน 71)
  [2018-05-31] การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและการยกเ (อ่าน 99)
  [2018-05-30] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา (อ่าน 84)
  [2018-05-30] รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561 (อ่าน 88)
  [2018-05-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ด้วยจักรยาน ตามโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุ (อ่าน 64)
  [2018-05-30] แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดเรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (อ่าน 77)
  [2018-05-30] รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561 (อ่าน 83)
  [2018-05-30] ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายตามข้อตกลง MOA ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (อ่าน 71)
  [2018-05-30] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ (อ่าน 93)
  [2018-05-30] โครงการอบรมเทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 66)
  [2018-05-24] การกำหนดเลขที่ตำแหน่งใหม่เป็น 12 หลัก ของข้าราชการครู/พนักงานครูสังกัด อปท. (อ่าน 101)
  [2018-05-24] การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ ศพด. สังกัด อปท. (อ่าน 103)
  [2018-05-24] ขอให้เร่งรัดการพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯลฯ (อ่าน 67)
  [2018-05-24] ขอความอนุเคราะห์รายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 79)
  [2018-05-24] ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (อ่าน 87)
  [2018-05-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 66)
  [2018-05-23] มติคณะรัฐมนตรีตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2) (อ่าน 77)
  [2018-05-18] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (อ่าน 88)
  [2018-05-18] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 256 (อ่าน 83)
  [2018-05-18] การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯลฯ (อ่าน 84)
  [2018-05-18] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2018-05-18] ขอทราบจำนวนขยะอันตรายจากครัวเรือนที่เก็บรวบรวมไว้ ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน (อ่าน 83)
  [2018-05-17] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 (อ่าน 87)
  [2018-05-17] การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด.ของ อปท. ประจำปีการศึกษ (อ่าน 96)
  [2018-05-17] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ (อ่าน 82)
  [2018-05-17] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการและกิจกรรมด้านขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดการจัดก (อ่าน 94)
  [2018-05-17] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนเมษายน 2561 (อ่าน 83)
  [2018-05-17] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2018-05-17] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2018-05-17] การติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (อ่าน 59)
  [2018-05-17] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่สมควรปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภั (อ่าน 57)
  [2018-05-17] การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปี 2561 (อ่าน 63)
  [2018-05-16] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูช (อ่าน 87)
  [2018-05-16] ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (อ่าน 85)
  [2018-05-16] การขับเคลื่อนโครงการแม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 92)
  [2018-05-16] ขอความร่วมมือคัดเลือกสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 (อ่าน 81)
  [2018-05-15] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 93)
  [2018-05-11] รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 91)
  [2018-05-11] ขอความร่วมมือเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 96)
  [2018-05-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 92)
  [2018-05-09] ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฯลฯ (อ่าน 91)
  [2018-05-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 96)
  [2018-05-09] การศึกษาดูงาน (อ่าน 89)
  [2018-05-08] โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อ่าน 82)
  [2018-05-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด. ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 90)
  [2018-05-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯลฯ (อ่าน 105)
  [2018-05-08] ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 (อ่าน 90)
  [2018-05-08] แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2018-05-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 84)
  [2018-05-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ประจำปีงบ 2558  (อ่าน 72)
  [2018-05-08] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2559  (อ่าน 90)
  [2018-05-08] ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเทศบาลทั่วประเทศ (อ่าน 72)
  [2018-05-08] สรุปสาระสำคัญประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ฯลฯ (อ่าน 70)
  [2018-05-08] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและกำห (อ่าน 77)
  [2018-05-07] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (อ่าน 90)
  [2018-05-07] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน (อ่าน 83)
  [2018-05-07] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประม (อ่าน 67)
  [2018-05-03] ขอเรียนเชิญนำคณะเฝ้ารับเสด็จฯ ในพิธีเปิดและร่วมงาน งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช (อ่าน 86)
  [2018-05-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก (อ่าน 95)
  [2018-05-03] แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (อ่าน 75)
  [2018-05-03] รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (อ่าน 92)
  [2018-05-03] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 97)
  [2018-05-03] การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ  (อ่าน 75)
  [2018-05-03] แจ้งผลการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.ประจำปี 2561 (อ่าน 80)
  [2018-05-03] การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในงานเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม (อ่าน 73)
  [2018-05-03] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 80)
  [2018-05-01] การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 120)
  [2018-05-01] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 94)
  [2018-05-01] การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ (อ่าน 80)
  [2018-05-01] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง (อ่าน 101)
  [2018-05-01] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่อง ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555  (อ่าน 87)
  [2018-05-01] การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการขอทำบัตรพนักงานเจ้า (อ่าน 84)
  [2018-05-01] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้อ (อ่าน 74)
  [2018-05-01] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเ (อ่าน 84)
  [2018-04-27] การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (อ่าน 88)
  [2018-04-27] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในเขต 11 (อ่าน 90)
  [2018-04-27] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2561 (อ่าน 85)
  [2018-04-27] การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ (อ่าน 82)
  [2018-04-27] ข้อมูลวารสารเศรฐกิจและสังคม ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 เรื่อง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้ (อ่าน 81)
  [2018-04-27] การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (อ่าน 97)
  [2018-04-26] การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จังหวัดกระบี่  (อ่าน 92)
  [2018-04-25] ขอให้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและหลักฐานตามเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข (อ่าน 107)
  [2018-04-25] การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยใน ศพด.ของ อปท. (อ่าน 86)
  [2018-04-25] การปรับปรุงตลาดในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 73)
  [2018-04-25] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561 (อ่าน 75)
  [2018-04-25] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560 (อ่าน 84)
  [2018-04-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (อ่าน 93)
  [2018-04-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 84)
  [2018-04-25] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ฯลฯ (อ่าน 73)
  [2018-04-25] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคน (อ่าน 93)
  [2018-04-25] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการท่องเที่ยวโดยชุมชน (อ่าน 80)
  [2018-04-25] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ (อ่าน 78)
  [2018-04-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม อาหารกลางวัน การจัดการ (อ่าน 90)
  [2018-04-25] ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 (อ่าน 77)
  [2018-04-25] เผยแพร่สื่อการเรียนรู้หลากหลายสไตล์อาเซียน (อ่าน 66)
  [2018-04-25] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ 31 มีนาคม 2561 (อ่าน 82)
  [2018-04-25] กิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 75)
  [2018-04-23] การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ. 2561 (อ่าน 98)
  [2018-04-23] ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 (อ่าน 94)
  [2018-04-23] การดำเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (อ่าน 95)
  [2018-04-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพ (อ่าน 77)
  [2018-04-23] โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล. (อ่าน 92)
  [2018-04-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน (อ่าน 79)
  [2018-04-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไตรมาสท (อ่าน 87)
  [2018-04-19] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ไตรมา (อ่าน 81)
  [2018-04-19] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 84)
  [2018-04-18] การแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (อ่าน 91)
  [2018-04-18] หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 90)
  [2018-04-18] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 78)
  [2018-04-18] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (อ่าน 99)
  [2018-04-18] แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. (อ่าน 78)
  [2018-04-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2561 (อ่าน 107)
  [2018-04-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 1/2561 (อ่าน 102)
  [2018-04-18] ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงา (อ่าน 93)
  [2018-04-18] ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ของ อปท. (อ่าน 87)
  [2018-04-18] แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา (อ่าน 66)
  [2018-04-17] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 107)
  [2018-04-17] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (อ่าน 84)
  [2018-04-17] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อ่าน 74)
  [2018-04-17] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 66)
  [2018-04-17] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภา (อ่าน 81)
  [2018-04-17] โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (อ่าน 78)
  [2018-04-17] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. (อ่าน 70)
  [2018-04-17] การตรวจสอบโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข และการประชุมวิชาการ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธาร (อ่าน 70)
  [2018-04-11] การสำรวจการออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติของ อปท. ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ (อ่าน 75)
  [2018-04-04] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ (อ่าน 82)
  [2018-04-04] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออ (อ่าน 105)
  [2018-04-04] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2018-04-04] การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ อปท. (อ่าน 87)
  [2018-04-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 96)
  [2018-04-02] ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บทบาทของ อปท.กับการสนับสนุนการป้องกันและแ (อ่าน 96)
  [2018-04-02] ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 96)
  [2018-04-02] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 71)
  [2018-04-02] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ (อ่าน 96)
  [2018-04-02] ขอแจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชี อบต.ท้องที่ (อ่าน 103)
  [2018-04-02] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 84)
  [2018-04-02] ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 12 เรื่อง เพื่อให้ อปท.ทราบและถือปฏิบัติ (อ่าน 92)
  [2018-04-02] การรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม จังหวัดกระบี่  (อ่าน 89)
  [2018-03-30] แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (อ่าน 78)
  [2018-03-30] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (อ่าน 79)
  [2018-03-30] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (อ่าน 102)
  [2018-03-30] ผลการประชุมขยะทะเลระดับอาเซียน เรื่อง การลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน (อ่าน 82)
  [2018-03-30] การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 (อ่าน 98)
  [2018-03-30] การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (อ่าน 769)
  [2018-03-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ บทบาทของ อปท.กับการสนับสนุนการป้องกันและแ (อ่าน 96)
  [2018-03-30] พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ (อ่าน 89)
  [2018-03-30] หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 80)
  [2018-03-28] การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 78)
  [2018-03-28] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2561 (อ่าน 87)
  [2018-03-28] จัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาของสำนักงบประมาณในการขอรับงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทา (อ่าน 105)
  [2018-03-28] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 (อ่าน 83)
  [2018-03-28] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนาย (อ่าน 100)
  [2018-03-28] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 76)
  [2018-03-23] ซักซ้อมการใช้จ่ายเงินสะสมจากการประชุมฯ (อ่าน 78)
  [2018-03-23] การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2018-03-22] ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 91)
  [2018-03-22] การตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 74)
  [2018-03-16] การสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดระบบการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด (อ่าน 95)
  [2018-03-16] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 69)
  [2018-03-16] เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานและปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วน (อ่าน 91)
  [2018-03-16] การตรวจสอบโครงการก่อสร้างของ อปท. (อ่าน 83)
  [2018-03-14] ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และขอเชิญประชุม (อ่าน 74)
  [2018-03-14] แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน (อ่าน 73)
  [2018-03-14] การจัดทำหนังสือราชการ (อ่าน 69)
  [2018-03-13] การจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (อ่าน 799)
  [2018-03-12] ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ (อ่าน 77)
  [2018-03-12] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 74)
  [2018-03-12] ขอความร่วมมือดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความเป็นอันตรายหรือความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสินค้าประเภ (อ่าน 77)
  [2018-03-12] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีเรื่องร้องเรียนวัดหนองม่วง (อ่าน 78)
  [2018-03-09] โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (อ่าน 101)
  [2018-03-09] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (อ่าน 75)
  [2018-03-09] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (อ่าน 83)
  [2018-03-09] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการที่ต้องใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ (อ่าน 57)
  [2018-03-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (อ่าน 77)
  [2018-03-09] โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี (อ่าน 67)
  [2018-03-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว (อ่าน 69)
  [2018-03-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแนวทาง การดำเนินงาน หรือบันทึกข้อตกลงควา (อ่าน 62)
  [2018-03-07] การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (อ่าน 116)
  [2018-03-07] มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (อ่าน 79)
  [2018-03-07] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส (อ่าน 73)
  [2018-03-07] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน (อ่าน 74)
  [2018-03-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 76)
  [2018-03-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (อ่าน 79)
  [2018-03-02] ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่  (อ่าน 74)
  [2018-03-02] การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน (อ่าน 66)
  [2018-02-28] การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2018-02-28] ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโครงสร้าง (อ่าน 68)
  [2018-02-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 66)
  [2018-02-26] แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ปี 2560/61 (อ่าน 72)
  [2018-02-26] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน (อ่าน 62)
  [2018-02-26] การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขอ (อ่าน 68)
  [2018-02-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 61)
  [2018-02-23] การรายงานเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี จังหวัดกระบี่ (อ่าน 88)
  [2018-02-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 77)
  [2018-02-22] ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่สมควรได้รับการพิจารณารับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 (อ่าน 68)
  [2018-02-22] การจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางสังคม (อ่าน 73)
  [2018-02-21] ขอเชิญร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (อ่าน 83)
  [2018-02-21] แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (อ่าน 58)
  [2018-02-21] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 56)
  [2018-02-21] การดำเนินการขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน งบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ (อ่าน 59)
  [2018-02-21] การทำบันทึกข้อตกลง (อ่าน 74)
  [2018-02-21] การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. (อ่าน 61)
  [2018-02-21] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 65)
  [2018-02-20] การขอใช้รหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ (อ่าน 57)
  [2018-02-19] ขอเลื่อนกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 69)
  [2018-02-16] การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและติดตามการจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 70)
  [2018-02-16] โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร อปท. (อ่าน 69)
  [2018-02-16] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 73)
  [2018-02-16] การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. (อ่าน 55)
  [2018-02-16] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเ (อ่าน 61)
  [2018-02-16] โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2561 ฯลฯ (อ่าน 63)
  [2018-02-13] ขอให้ อปท.ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 70)
  [2018-02-13] ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (อ่าน 62)
  [2018-02-08] การเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนมกราคม 2561 (อ่าน 106)
  [2018-02-08] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2018-02-08] การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (อ่าน 69)
  [2018-02-08] ขอให้ อปท.บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสม (อ่าน 73)
  [2018-02-08] แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย (อ่าน 70)
  [2018-02-08] การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 (อ่าน 78)
  [2018-02-08] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2561 (อ่าน 74)
  [2018-02-08] รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 73)
  [2018-02-07] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุดที่ 7 (อ่าน 64)
  [2018-02-07] ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ขอ (อ่าน 80)
  [2018-02-06] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯ (อ่าน 62)
  [2018-02-06] การสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของ อปท. (อ่าน 71)
  [2018-02-06] การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ของ อปท. (อ่าน 73)
  [2018-02-05] การสร้างสนามฟุตซอลโดยใช้ยางธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (อ่าน 63)
  [2018-02-05] แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของ อปท. (อ่าน 79)
  [2018-02-02] ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2561 (อ่าน 71)
  [2018-02-02] แบบสำรวจข้อมูลการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ (อ่าน 64)
  [2018-02-02] ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ (อ่าน 75)
  [2018-01-31] การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน (อ่าน 71)
  [2018-01-31] หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 68)
  [2018-01-31] การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน (อ่าน 65)
  [2018-01-31] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 60)
  [2018-01-31] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 72)
  [2018-01-31] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี 2561 (อ่าน 75)