LONG LIVE THE KING
Welcome to Krabinoi.org
     
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
เว็บบอร์ด
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
หนังสือราชการ
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 5)
  [2016-05-25] สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (อ่าน 10)
  [2016-05-25] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 12)
  [2016-05-25] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 18)
  [2016-05-23] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 36)
  [2016-05-23] สำรวจการตั้งงบประมาณโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 22)
  [2016-05-23] แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละ อปท. (อ่าน 17)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 33)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 29)
  [2016-05-19] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2016-05-19] การจัดประชุมและนิทรรศการ Thailand Domestic MICE Mart 2016 (อ่าน 22)
  [2016-05-19] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2559 (อ่าน 19)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 30)
  [2016-05-18] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 27)
  [2016-05-18] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2559 (อ่าน 20)
  [2016-05-18] การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 24)
  [2016-05-17] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 20)
  [2016-05-17] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและอบต. (อ่าน 27)
  [2016-05-17] โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 200,000 บาท (อ่าน 24)
  [2016-05-17] ขอเชิญประชุม (อ่าน 30)
  [2016-05-16] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 20)
  [2016-05-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบฯ 5 (อ่าน 31)
  [2016-05-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 23)
  [2016-05-13] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 16)
  [2016-05-13] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 17)
  [2016-05-13] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 41)
  [2016-05-12] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 15)
  [2016-05-12] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2016-05-11] ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (อ่าน 62)
  [2016-05-11] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ฯลฯ (อ่าน 14)
  [2016-05-11] การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2016-05-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2016-05-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 21)
  [2016-05-11] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 18)
  [2016-05-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี จังหวัดกระบี่ (อ่าน 22)
  [2016-05-10] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 27)
  [2016-05-10] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 20)
  [2016-05-10] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 20)
  [2016-05-10] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 19)
  [2016-05-10] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 17)
  [2016-05-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 19)
  [2016-05-10] เชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (อ่าน 23)
  [2016-05-04] โครงการเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (อ่าน 25)
  [2016-05-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารเสริม อาหารกลางวัน เงินเดือนครู (อ่าน 27)
  [2016-05-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิก (อ่าน 23)
  [2016-05-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม เดือนมีนาค (อ่าน 24)
  [2016-05-04] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 26)
  [2016-05-04] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 28)
  [2016-05-04] โครงการจดทะเบียนคนพิการจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 (อ่าน 29)
  [2016-05-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 23)
  [2016-05-03] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 23)
  [2016-05-03] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 22)
  [2016-05-03] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 21)
  [2016-05-02] การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 26)
  [2016-05-02] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2559 (อ่าน 27)
  [2016-05-02] การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2016-04-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 30)
  [2016-04-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 41)
  [2016-04-27] การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (อ่าน 34)
  [2016-04-27] ขอให้ อปท.ในจังหวัดกระบี่ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (อ่าน 29)
  [2016-04-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด.งวด 3 (อ่าน 37)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 21)
  [2016-04-27] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 21)
  [2016-04-27] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘  (อ่าน 27)
  [2016-04-26] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2016-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2016-04-26] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการฯ (อ่าน 22)
  [2016-04-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 28)
  [2016-04-26] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ฯลฯ (อ่าน 28)
  [2016-04-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 25)
  [2016-04-26] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 30)
  [2016-04-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการบำบั (อ่าน 29)
  [2016-04-26] การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ (อ่าน 26)
  [2016-04-26] การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (อ่าน 27)
  [2016-04-26] กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24)
  [2016-04-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 30)
  [2016-04-22] ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (อ่าน 39)
  [2016-04-22] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามน (อ่าน 24)
  [2016-04-22] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 19)
  [2016-04-22] การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริฯลฯ (อ่าน 26)
  [2016-04-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2559 เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการจัดก (อ่าน 35)
  [2016-04-20] แจ้งกำชับการดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (อ่าน 35)
  [2016-04-20] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 28)
  [2016-04-20] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 20)
  [2016-04-20] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน มีนาคม 2559 (อ่าน 25)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....ทต.ทรายขาว (อ่าน 25)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....ทต.คลองพนพัฒนา (อ่าน 16)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.พรุดินนา (อ่าน 16)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.คลองท่อมเหนือ (อ่าน 16)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.เพหลา (อ่าน 12)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.คลองท่อมใต้ (อ่าน 17)
  [2016-04-12] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 26)
  [2016-04-11] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 34)
  [2016-04-11] การจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง  (อ่าน 30)
  [2016-04-11] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 29)
  [2016-04-11] แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 (อ่าน 25)
  [2016-04-11] แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณ ฯลฯ (อ่าน 26)
  [2016-04-11] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 23)
  [2016-04-11] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 59 งวดที่ 3 (อ่าน 34)
  [2016-04-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบฯ 5 (อ่าน 33)
  [2016-04-11] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 27)
  [2016-04-11] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 21)
  [2016-04-11] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24)
  [2016-04-07] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 32)
  [2016-04-05] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 29)
  [2016-04-05] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 18)
  [2016-04-05] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 24)
  [2016-04-05] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 27)
  [2016-04-05] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 27)
  [2016-04-05] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 28)
  [2016-04-04] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 31)
  [2016-04-01] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 36)
  [2016-04-01] การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.ฯ (อ่าน 32)
  [2016-04-01] การดำเนินงานตามคู่มือประชาชนกระบวนงานออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (อ่าน 30)
  [2016-04-01] ขอให้ อปท. ในจังหวัดกระบี่ ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (อ่าน 38)
  [2016-04-01] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2016-04-01] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 46)
  [2016-04-01] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 22)
  [2016-03-31] ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง (อ่าน 31)
  [2016-03-31] การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2016-03-30] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและอบต. (อ่าน 45)
  [2016-03-30] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 23)
  [2016-03-30] ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2016-03-30] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 25)
  [2016-03-30] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2016-03-25] การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ (อ่าน 44)
  [2016-03-25] แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (อ่าน 33)
  [2016-03-25] มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 40)
  [2016-03-25] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 29)
  [2016-03-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ  (อ่าน 48)
  [2016-03-23] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 48)
  [2016-03-23] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 48)
  [2016-03-23] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (อ่าน 47)
  [2016-03-22] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 37)
  [2016-03-22] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนกุมภาพันธ (อ่าน 38)
  [2016-03-21] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2016-03-18] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 34)
  [2016-03-17] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว (อ่าน 34)
  [2016-03-17] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 28)
  [2016-03-17] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2016-03-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 33)
  [2016-03-15] ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฏิบัตหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์  (อ่าน 33)
  [2016-03-14] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 33)
  [2016-03-14] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง (อ่าน 40)
  [2016-03-14] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 18)
  [2016-03-11] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 58)
  [2016-03-10] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูป อปท.ที่ยั (อ่าน 41)
  [2016-03-10] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 (อ่าน 29)
  [2016-03-10] ข้อเรียกร้องของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล (อ่าน 27)
  [2016-03-10] ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (อ่าน 41)
  [2016-03-08] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 27)
  [2016-03-08] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 48)
  [2016-03-08] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรป (อ่าน 26)
  [2016-03-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 72)
  [2016-03-07] การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2016-03-07] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 34)
  [2016-03-07] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 57)
  [2016-03-03] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 38)
  [2016-03-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2016-03-02] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 36)
  [2016-03-01] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 42)
  [2016-03-01] การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏ (อ่าน 42)
  [2016-03-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี การจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 51)
  [2016-03-01] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ (อ่าน 40)
  [2016-03-01] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 21)
  [2016-03-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 25)
  [2016-02-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 52)
  [2016-02-24] ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2016-02-24] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 40)
  [2016-02-23] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 39)
  [2016-02-23] เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2016-02-18] ขอให้โอนเงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 53)
  [2016-02-17] การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 30)
  [2016-02-17] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2016-02-16] แบบสำรวจผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 52)
  [2016-02-16] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2016-02-16] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 46)
  [2016-02-16] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 37)
  [2016-02-16] แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 50)
  [2016-02-16] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 40)
  [2016-02-15] แจ้งหนังสือเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 46)
  [2016-02-12] หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 38)
  [2016-02-12] การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 28)
  [2016-02-12] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 41)
  [2016-02-12] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 28)
  [2016-02-12] ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. (อ่าน 21)
  [2016-02-12] หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง (อ่าน 24)
  [2016-02-12] ขอเชิญเข้าอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 33)
  [2016-02-12] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 35)
  [2016-02-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน (อ่าน 26)
  [2016-02-12] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2016-02-11] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 26)
  [2016-02-10] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 33)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 35)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 31)
  [2016-02-03] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 29)
  [2016-02-03] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 51)
  [2016-02-03] การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประม (อ่าน 25)
  [2016-02-02] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ชุดที่ ๖ (อ่าน 22)
  [2016-02-02] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559 (อ่าน 28)
  [2016-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่  (อ่าน 73)
  [2016-02-01] ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ แจ่ม แก้วรัตน์ (อ่าน 34)
  [2016-01-26] หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 48)
  [2016-01-26] หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 35)
  [2016-01-19] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 66)
  [2016-01-19] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 44)
  [2016-01-14] แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำต้นทุน (อ่าน 138)
  [2016-01-14] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 38)
  [2016-01-14] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2016-01-14] การกำหนดหลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2016-01-13] ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ คล้อย มุณีแนม (อ่าน 29)
  [2016-01-13] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 43)
  [2016-01-13] เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยเอกลักษณ์กระบี่ (อ่าน 100)
  [2016-01-12] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 และ LTAX GIS ของ อปท. (อ่าน 57)
  [2016-01-12] เชิญประชุมหัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 29)
  [2016-01-08] มาตรการระงับการสอบแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว (อ่าน 29)
  [2016-01-08] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 26)
  [2016-01-08] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 36)
  [2016-01-08] แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 67)
  [2016-01-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 34)
  [2016-01-08] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (อ่าน 24)
  [2016-01-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10/2558 (อ่าน 46)
  [2016-01-08] การดำเนินงานตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (อ่าน 25)
  [2016-01-08] ซักซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 25)
  [2016-01-08] ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 39)
  [2016-01-07] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 27)
  [2016-01-07] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 59)
  [2016-01-06] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 52)
  [2016-01-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรของ อปท. เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่  (อ่าน 33)
  [2016-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่  (อ่าน 77)
  [2016-01-06] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 26)
  [2016-01-06] การดำเนินการโครงการกระบี่โกลบอล ซิตี้ (อ่าน 49)
  [2016-01-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง  (อ่าน 86)
  [2016-01-06] การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี (อ่าน 26)
  [2016-01-05] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 26)
  [2016-01-04] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 34)
  [2016-01-04] การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 32)
  [2015-12-29] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ปีงบฯ 2560 (อ่าน 48)
  [2015-12-25] ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในกา (อ่าน 44)
  [2015-12-25] แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของ (อ่าน 33)
  [2015-12-25] สำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 30)
  [2015-12-24] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 และ LTAX GIS ของ อปท. (อ่าน 57)
  [2015-12-24] การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (อ่าน 42)
  [2015-12-24] การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (อ่าน 33)
  [2015-12-24] การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 65)
  [2015-12-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559 (อ่าน 28)
  [2015-12-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 44)
  [2015-12-24] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 (อ่าน 52)
  [2015-12-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่ อปท. (อ่าน 71)
  [2015-12-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 49)
  [2015-12-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 71)
  [2015-12-16] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2015-12-16] การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไ (อ่าน 49)
  [2015-12-16] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 45)
  [2015-12-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 40)
  [2015-12-14] ระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (อ่าน 35)
  [2015-12-14] เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 81)
  [2015-12-14] ติดตามและเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 29)
  [2015-12-14] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดแข่งขัน ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 ประจำป (อ่าน 22)
  [2015-12-14] การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 77)
  [2015-12-11] ขอความร่วมมือมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 30)
  [2015-12-11] กฎกระทรวงฉบับที่ 65 พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ่าน 77)
  [2015-12-11] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 40)
  [2015-12-11] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 39)
  [2015-12-09] กฎกระทรวงฉบับที่ 65 พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ่าน 85)
  [2015-12-04] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 46)
  [2015-12-04] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 41)
  [2015-12-04] การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 33)
  [2015-12-04] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช (อ่าน 27)
  [2015-12-04] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 86)
  [2015-12-04] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2015-12-04] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 46)
  [2015-12-03] การสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 43)
  [2015-12-03] รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (อ่าน 68)
  [2015-12-02] การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 35)
  [2015-12-02] การรับรองความถูกต้องของข้อมููลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (อ่าน 33)
  [2015-12-02] ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ (อ่าน 33)
  [2015-12-02] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (อ่าน 42)
  [2015-12-02] ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2015-12-02] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (อ่าน 46)
  [2015-12-02] การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการป (อ่าน 40)
  [2015-12-02] การปลอมแปลงลายมือชื่อสถาปนิกในเอกสารที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (อ่าน 37)
  [2015-12-02] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 42)
  [2015-12-01] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 50)
  [2015-12-01] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนนที่องค์กรปกคร (อ่าน 57)
  [2015-11-30] การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2558 (อ่าน 34)
  [2015-11-26] โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 70)
  [2015-11-26] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้ อปท.ปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 42)
  [2015-11-26] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 29)
  [2015-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ปีงบฯ 25 (อ่าน 69)
  [2015-11-25] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 54)
  [2015-11-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 55)
  [2015-11-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล (อ่าน 56)
  [2015-11-24] ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (อ่าน 30)
  [2015-11-24] หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (อ่าน 39)
  [2015-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา  (อ่าน 51)
  [2015-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) (อ่าน 56)
  [2015-11-24] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 (อ่าน 47)
  [2015-11-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2558 (อ่าน 43)
  [2015-11-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ศพ (อ่าน 71)
  [2015-11-23] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 34)
  [2015-11-23] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (อ่าน 36)
  [2015-11-23] แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (อ่าน 34)
  [2015-11-19] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 49)
  [2015-11-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 43)
  [2015-11-19] การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ประจำปี 2559 (อ่าน 56)
  [2015-11-19] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (อ่าน 39)
  [2015-11-18] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 62)
  [2015-11-18] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 42)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ CCTV และรายการก่อสร้า (อ่าน 82)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการ (อ่าน 73)
  [2015-11-18] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 (อ่าน 35)
  [2015-11-17] การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2015-11-17] การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 43)
  [2015-11-16] การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (อ่าน 48)
  [2015-11-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 255 (อ่าน 76)
  [2015-11-16] การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 45)
  [2015-11-16] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 46)
  [2015-11-16] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 38)
  [2015-11-16] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 145)
  [2015-11-13] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 37)
  [2015-11-13] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 (อ่าน 37)
  [2015-11-13] เกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 41)
  [2015-11-13] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 28)
  [2015-11-12] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 46)
  [2015-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 69)
  [2015-11-12] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 41)
  [2015-11-12] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 33)
  [2015-11-12] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 55)
  [2015-11-11] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน 56)
  [2015-11-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 94)
  [2015-11-11] ขอความร่วมมือให้ อปท.นำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 36)
  [2015-11-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 78)
  [2015-11-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 47)
  [2015-11-10] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2015-11-10] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 57)
  [2015-11-09] แนวทางในการควบคุมสถานบริการท่องเที่ยว และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว (อ่าน 40)
  [2015-11-09] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 64)
  [2015-11-09] แจ้งการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 48)
  [2015-11-06] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เดือนตุลาคม 2558 (อ่าน 64)
  [2015-11-03] ขอเชิญประชุม (อ่าน 67)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 307)
  [2015-11-03] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (อ่าน 118)
  [2015-11-02] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 53)
  [2015-11-02] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 54)
  [2015-11-02] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 49)
  [2015-11-02] แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ฯลฯ (อ่าน 48)
  [2015-11-02] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 322)
  [2015-11-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ (อ่าน 49)
  [2015-10-30] การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (อ่าน 55)
  [2015-10-30] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 52)
  [2015-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ (อ่าน 182)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2015-10-29] การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 52)
  [2015-10-28] การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 82)
  [2015-10-28] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2015-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน (อ่าน 185)
  [2015-10-26] การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. (อ่าน 68)
  [2015-10-26] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 50)
  [2015-10-22] การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 47)
  [2015-10-22] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (อ่าน 60)
  [2015-10-22] แก้ไขข้อความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ (อ่าน 84)
  [2015-10-22] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ศพด. และหัวหน้าศูนย์ ศพด.ฯ (อ่าน 79)
  [2015-10-22] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 206)
  [2015-10-22] แนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 94)
  [2015-10-22] การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (อ่าน 109)
  [2015-10-20] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 60)
  [2015-10-20] การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไ (อ่าน 100)
  [2015-10-20] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 65)
  [2015-10-19] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 67)
  [2015-10-19] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 255 (อ่าน 137)
  [2015-10-19] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 70)
  [2015-10-16] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E LAAS เดือนกันยายน 2558 (อ่าน 90)
  [2015-10-16] รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีปี ๒๕๕๘ ในระบบ E LAAS (อ่าน 123)
  [2015-10-14] เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 57)
  [2015-10-14] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 77)
  [2015-10-14] การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) (อ่าน 102)
  [2015-10-13] การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 63)
  [2015-10-13] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประ (อ่าน 74)
  [2015-10-13] ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 57)
  [2015-10-13] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 90)
  [2015-10-09] ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 48)
  [2015-10-09] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้ (อ่าน 78)
  [2015-10-09] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 45)
  [2015-10-07] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 74)
  [2015-10-06] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2015-10-06] หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้า (อ่าน 81)
  [2015-10-06] หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา (อ่าน 63)
  [2015-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 51)
  [2015-10-02] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 152)
  [2015-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 48)
  [2015-10-02] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแ (อ่าน 86)
  [2015-10-02] แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง อปท. (อ่าน 160)
  [2015-10-02] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 152)
  [2015-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 54)
  [2015-10-02] แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 58)
  [2015-10-02] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแ (อ่าน 67)
  [2015-10-02] ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักรไทย (อ่าน 53)
  [2015-10-02] ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 (อ่าน 34)
  [2015-09-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแ (อ่าน 94)
  [2015-09-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 193)
  [2015-09-30] อบรมสัมมนา Thailand Local government Summit 2015 (อ่าน 46)
  [2015-09-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ (อ่าน 98)
  [2015-09-30] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 135)
  [2015-09-30] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก (อ่าน 38)
  [2015-09-30] เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 38)
  [2015-09-30] ประชาสัมพันธ์โครงการ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ฯลฯ (อ่าน 87)
  [2015-09-29] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 61)
  [2015-09-29] การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท (อ่าน 65)
  [2015-09-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุน ศพด. ของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 255 (อ่าน 375)
  [2015-09-23] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 60)
  [2015-09-22] การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 53)
  [2015-09-22] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 45)
  [2015-09-22] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 39)
  [2015-09-22] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 65)
  [2015-09-21] การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2015-09-18] การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรเพื่อบรรจุฯ (อ่าน 105)
  [2015-09-18] การกันเงินงบประมาณ 2558 ไว้เบิกเลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี 2558 (อ่าน 185)
  [2015-09-18] การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  (อ่าน 58)
  [2015-09-17] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 61)
  [2015-09-15] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 41)
  [2015-09-15] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (อ่าน 47)
  [2015-09-15] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 72)
  [2015-09-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 68)
  [2015-09-14] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 192)
  [2015-09-14] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (อ่าน 48)
  [2015-09-14] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2015-09-14] ขอเชิญประชุมดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 129)
  [2015-09-14] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 46)
  [2015-09-11] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 65)
  [2015-09-11] การทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2015-09-08] กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2015-09-08] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม (อ่าน 85)
  [2015-09-08] กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา (อ่าน 53)
  [2015-09-08] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 52)
  [2015-09-08] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการศูนย์ขวัญของแผ่นดินอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 39)
  [2015-09-08] สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2015-09-08] สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสั (อ่าน 90)
  [2015-09-07] การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 50)
  [2015-09-07] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 40)
  [2015-09-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภ (อ่าน 48)
  [2015-09-07] การเลี้ยงเกษียณอายุราชการนายอำเภอคลองท่อม (อ่าน 54)
  [2015-09-04] แนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 87)
  [2015-09-03] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 68)
  [2015-08-31] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิ (อ่าน 149)
  [2015-08-31] หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (อ่าน 117)
  [2015-08-31] แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 65)
  [2015-08-31] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2015-08-31] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 71)
  [2015-08-28] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 49)
  [2015-08-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. (อ่าน 183)
  [2015-08-28] การดำเนินการตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 85)
  [2015-08-28] การสำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2015-08-27] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 42)
  [2015-08-27] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 45)
  [2015-08-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 60)
  [2015-08-25] แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 60)
  [2015-08-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 48)
  [2015-08-24] ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา (อ่าน 46)
  [2015-08-24] ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (อ่าน 41)
  [2015-08-24] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 45)
  [2015-08-24] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมกลุ (อ่าน 45)
  [2015-08-24] แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 68)
  [2015-08-24] หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 57)
  [2015-08-24] การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (อ่าน 35)
  [2015-08-24] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 55)
  [2015-08-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2015-08-21] แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 55)
  [2015-08-21] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 44)
  [2015-08-19] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (อ่าน 57)
  [2015-08-19] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. (อ่าน 68)
  [2015-08-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 76)
  [2015-08-19] รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 49)
  [2015-08-19] มาตรการเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ (อ่าน 48)
  [2015-08-18] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 68)
  [2015-08-18] การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 (อ่าน 39)
  [2015-08-18] แบบสำรวจ อปท.ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (อ่าน 61)
  [2015-08-18] ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล (อ่าน 60)
  [2015-08-18] การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 109)
  [2015-08-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 41)
  [2015-08-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 95)
  [2015-08-13] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่ (อ่าน 110)
  [2015-08-13] การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม (อ่าน 49)
  [2015-08-11] สำรวจสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าว (อ่าน 49)
  [2015-08-11] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 43)
  [2015-08-07] แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 56)
  [2015-08-07] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2015-08-07] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2015-08-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (อ่าน 62)
  [2015-08-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 7/2558 (อ่าน 65)
  [2015-08-06] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2015-08-06] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการคว (อ่าน 44)
  [2015-08-05] ให้บรรจุการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตัดถ่างรถที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเงินสนับ (อ่าน 58)
  [2015-08-04] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 64)
  [2015-08-03] การจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท.งวดที่ 4 (อ่าน 241)
  [2015-08-03] การจัดการขยะในสถานศึกษา (อ่าน 52)
  [2015-08-03] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 80)
  [2015-08-03] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ่าน 45)
  [2015-08-03] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 52)
  [2015-08-03] การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 (อ่าน 58)
  [2015-08-03] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 50)
  [2015-08-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 93)
  [2015-08-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบฯ 58 ครั้งท (อ่าน 81)
  [2015-07-29] ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis (อ่าน 67)
  [2015-07-29] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม อปท.สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน (อ่าน 241)
  [2015-07-29] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของ อปท.นำหลักปรัชญาของเศ (อ่าน 51)
  [2015-07-28] แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2015-07-28] การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 35)
  [2015-07-28] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 65)
  [2015-07-28] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ ฯลฯ (อ่าน 67)
  [2015-07-28] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการบริการสา (อ่าน 299)
  [2015-07-28] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 43)
  [2015-07-28] การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯลฯ (อ่าน 45)
  [2015-07-28] การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 61)
  [2015-07-27] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำป (อ่าน 69)
  [2015-07-27] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของสภาพัฒนาการเมืองประจำปี 2558 (อ่าน 50)
  [2015-07-27] ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 43)
  [2015-07-27] การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน (อ่าน 54)
  [2015-07-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 47)
  [2015-07-24] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.25 (อ่าน 45)
  [2015-07-24] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 49)
  [2015-07-24] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 50)
  [2015-07-22] กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ คสช. (อ่าน 74)
  [2015-07-22] การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อปท. ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 (อ่าน 72)
  [2015-07-22] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 67)
  [2015-07-22] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 60)
  [2015-07-22] การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท. (อ่าน 85)
  [2015-07-22] ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 48)
  [2015-07-20] ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ่าน 69)
  [2015-07-20] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 45)
  [2015-07-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ เดือน มิ.ย. 58 (อ่าน 50)
  [2015-07-20] การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อ่าน 43)
  [2015-07-17] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 56)
  [2015-07-17] ส่งรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password (อ่าน 74)
  [2015-07-17] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 224)
  [2015-07-17] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 44)
  [2015-07-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท (อ่าน 231)
  [2015-07-14] การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 71)
  [2015-07-14] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่16)พ.ศ.2558 (อ่าน 74)
  [2015-07-13] สำรวจข้อมูลประปา (อ่าน 60)
  [2015-07-13] หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (อ่าน 61)
  [2015-07-13] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ (อ่าน 102)
  [2015-07-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6/2558 (อ่าน 64)
  [2015-07-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 65)
  [2015-07-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สุงอายุ ปีงบ 58 ครั้งที่ 8  (อ่าน 67)
  [2015-07-13] ขอส่งข้อมูลประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 52)
  [2015-07-13] การกวดขันดูแลความปลอดภัยและตรวจสภาพการใช้เครื่องเล่น (อ่าน 46)
  [2015-07-13] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 55)
  [2015-07-10] การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน(Organizer) การจัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ของอป (อ่าน 47)
  [2015-07-10] การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณ ปี 2555 - 2557 กรณีไม่มีหน (อ่าน 70)
  [2015-07-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 190)
  [2015-07-10] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 61)
  [2015-07-09] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 83)
  [2015-07-09] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท (อ่าน 76)
  [2015-07-09] หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (อ่าน 105)
  [2015-07-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 345)
  [2015-07-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณประจำปี 2559 รายการอุดหนุนเงินทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 455)
  [2015-07-08] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 114)
  [2015-07-08] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2558 (อ่าน 55)
  [2015-07-07] แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2015-07-07] การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามโครงการท่องเที่ยววิถีไทย ปลอดภัยทั่วทิศ (อ่าน 93)
  [2015-07-07] มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (อ่าน 46)
  [2015-07-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 69)
  [2015-07-07] ขอความร่วมมือเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 48)
  [2015-07-06] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนข (อ่าน 104)
  [2015-07-06] แนวทางปฏิบัติการอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 74)
  [2015-07-06] ขอเชิญร่วมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 64)
  [2015-07-01] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 92)
  [2015-07-01] การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. ฯลฯ (อ่าน 68)
  [2015-07-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5/2558 (อ่าน 65)
  [2015-07-01] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ปี 2558 (อ่าน 96)
  [2015-07-01] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้และผลิตสื่อสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 84)
  [2015-07-01] การปฏิบัติงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 62)
  [2015-07-01] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2015-06-30] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (อ่าน 47)
  [2015-06-30] การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 49)
  [2015-06-30] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2015-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 133)
  [2015-06-30] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 47)
  [2015-06-30] การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2015-06-30] การดำเนินโครงการธนาคารขยะ (อ่าน 70)
  [2015-06-29] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 48)
  [2015-06-29] การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และอัตราราคางานต่อหน่วย (อ่าน 78)
  [2015-06-29] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาประชุม (อ่าน 68)
  [2015-06-29] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด (อ่าน 61)
  [2015-06-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 86)
  [2015-06-26] ขอเชิญประชุม (อ่าน 88)
  [2015-06-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อ่าน 68)
  [2015-06-24] การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (อ่าน 55)
  [2015-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 61)
  [2015-06-24] ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งแ (อ่าน 66)
  [2015-06-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 64)
  [2015-06-19] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 77)
  [2015-06-19] การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 90)
  [2015-06-19] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 61)
  [2015-06-19] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 163)
  [2015-06-18] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง (อ่าน 55)
  [2015-06-17] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IQ เพื่อยกระดับสติปัญญา (อ่าน 70)
  [2015-06-17] การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (อ่าน 62)
  [2015-06-17] ให้บรรจุแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแผนพัฒนาสามปี (อ่าน 83)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 116)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้ส (อ่าน 81)
  [2015-06-17] รายงานการจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาด (อ่าน 89)
  [2015-06-17] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 56)
  [2015-06-16] ขอเลื่อนการประชุม (อ่าน 60)
  [2015-06-16] เลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม ITA (อ่าน 56)
  [2015-06-16] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 48)
  [2015-06-16] ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2015-06-16] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 81)
  [2015-06-16] การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 96)
  [2015-06-16] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 47)
  [2015-06-16] การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2015-06-15] การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯลฯ (อ่าน 69)
  [2015-06-15] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 71)
  [2015-06-15] การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 (อ่าน 97)
  [2015-06-12] การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 58)
  [2015-06-12] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2015-06-11] การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 62)
  [2015-06-11] การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 50)
  [2015-06-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ccis) (อ่าน 78)
  [2015-06-11] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 77)
  [2015-06-11] ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง (อ่าน 65)
  [2015-06-10] การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 96)
  [2015-06-10] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (อ่าน 287)
  [2015-06-10] โครงการบริการอินเตอร์เน็ตฟรี (อ่าน 81)
  [2015-06-10] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 90)
  [2015-06-10] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 59)
  [2015-06-10] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... (อ่าน 59)
  [2015-06-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน (อ่าน 50)
  [2015-06-09] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจำทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 77)
  [2015-06-09] การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมม (อ่าน 70)
  [2015-06-09] การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 61)
  [2015-06-09] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (อ่าน 66)
  [2015-06-09] เชิญประชุม (อ่าน 62)
  [2015-06-08] การดำเนินการจัดทำ Big Cleaning Day ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2015-06-08] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้า (อ่าน 56)
  [2015-06-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 64)
  [2015-06-05] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (อ่าน 76)
  [2015-06-05] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (อ่าน 66)
  [2015-06-04] ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (อ่าน 66)
  [2015-06-04] รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 67)
  [2015-06-04] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (อ่าน 51)
  [2015-06-04] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและการขอโอน (อ่าน 69)
  [2015-06-04] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองก (อ่าน 105)
  [2015-06-04] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง (อ่าน 53)
  [2015-06-03] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 143)
  [2015-06-02] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2015-05-29] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 54)
  [2015-05-29] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 85)
  [2015-05-29] โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท. (อ่าน 101)
  [2015-05-26] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) (อ่าน 57)
  [2015-05-26] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 61)
  [2015-05-26] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 68)
  [2015-05-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 77)
  [2015-05-25] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 62)
  [2015-05-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 66)
  [2015-05-25] แก้ไขข้อความ (อ่าน 61)
  [2015-05-25] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 277)
  [2015-05-25] แนวทางปฏิบัติมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 65)
  [2015-05-22] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 94)
  [2015-05-22] ผลการคัดเลืกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ปี 2558 (อ่าน 133)
  [2015-05-22] ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระบี่นครแห่งการอ่าน (อ่าน 64)
  [2015-05-22] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 107)
  [2015-05-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 178)
  [2015-05-21] การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (อ่าน 56)
  [2015-05-21] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 60)
  [2015-05-21] การประชุมชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (อ่าน 49)
  [2015-05-20] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 83)
  [2015-05-20] การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 56)
  [2015-05-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 87)
  [2015-05-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 95)
  [2015-05-20] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2015-05-20] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (อ่าน 74)
  [2015-05-19] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 72)
  [2015-05-18] การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 65)
  [2015-05-18] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผน (อ่าน 79)
  [2015-05-18] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 109)
  [2015-05-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (อ่าน 70)
  [2015-05-15] การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ฯลฯ (อ่าน 112)
  [2015-05-15] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 71)
  [2015-05-15] การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำ (อ่าน 59)
  [2015-05-15] ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 53)
  [2015-05-15] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 50)
  [2015-05-12] การปฏิบัติการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 72)
  [2015-05-12] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 101)
  [2015-05-06] สำรวจกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (อ่าน 67)
  [2015-05-06] การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อปท. (อ่าน 85)
  [2015-05-06] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 140)
  [2015-05-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 73)
  [2015-05-01] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (อ่าน 84)
  [2015-05-01] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 76)
  [2015-05-01] ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเ (อ่าน 61)
  [2015-04-30] ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (อ่าน 62)
  [2015-04-30] การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม 2558 (อ่าน 59)
  [2015-04-29] ยกเลิกหลักเกณ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2015-04-29] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 75)
  [2015-04-29] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255 (อ่าน 97)
  [2015-04-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ (อ่าน 76)
  [2015-04-29] กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2015-04-29] การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก (อ่าน 61)
  [2015-04-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (อ่าน 55)
  [2015-04-27] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 55)
  [2015-04-27] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (อ่าน 59)
  [2015-04-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 143)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท.งวดที่ 3 (อ่าน 152)
  [2015-04-24] ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (อ่าน 51)
  [2015-04-22] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 (อ่าน 118)
  [2015-04-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 79)
  [2015-04-22] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 64)
  [2015-04-22] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2015-04-22] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของ อปท.ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย (อ่าน 69)
  [2015-04-21] ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง (อ่าน 86)
  [2015-04-21] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 53)
  [2015-04-21] การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 84)
  [2015-04-21] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 78)
  [2015-04-21] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที 3/2558 (อ่าน 75)
  [2015-04-21] การประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 60)
  [2015-04-21] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 58)
  [2015-04-21] ขอความร่วมมือปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (อ่าน 87)
  [2015-04-21] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 65)
  [2015-04-20] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2015-04-10] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 101)
  [2015-04-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542  (อ่าน 89)
  [2015-04-10] หลักเกณฑ์และวิธีปฏบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2015-04-10] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2015-04-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 77)
  [2015-04-10] ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 67)
  [2015-04-09] ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 65)
  [2015-04-09] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 67)
  [2015-04-09] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 66)
  [2015-04-09] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 61)
  [2015-04-09] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 72)
  [2015-04-09] ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 90)
  [2015-04-08] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกระบี่ปลอดโฟม พ.ศ. 2558 (อ่าน 89)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 60)
  [2015-04-08] ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร (อ่าน 82)
  [2015-04-03] การสำรวจความคิดเห็นการทำปฏิญญาคลองท่อมเมืองน้ำพุร้อนและสปา (อ่าน 67)
  [2015-04-01] การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท (อ่าน 118)
  [2015-04-01] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 101)
  [2015-04-01] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อ่าน 462)
  [2015-04-01] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 67)
  [2015-04-01] การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 64)
  [2015-04-01] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท. (อ่าน 103)
  [2015-03-31] คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558 (อ่าน 64)
  [2015-03-30] การแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 200)
  [2015-03-30] ขอความร่วมมือจัดผู้เข้าร่วมโครงการเวทีความคิดปฏิรูปประเทศ (อ่าน 73)
  [2015-03-30] ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรขอ (อ่าน 62)
  [2015-03-30] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อ่าน 76)
  [2015-03-30] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 61)
  [2015-03-30] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 56)
  [2015-03-30] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 52)
  [2015-03-30] ขออนุมัติใช้เงินสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 97)
  [2015-03-27] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ (อ่าน 80)
  [2015-03-27] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 137)
  [2015-03-25] การแก้ไขหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2015-03-25] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (อ่าน 78)
  [2015-03-25] ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง (อ่าน 65)
  [2015-03-25] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (อ่าน 70)
  [2015-03-25] การตรวจสอบและยืนยันโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 65)
  [2015-03-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 63)
  [2015-03-24] การประชุมสัญจรของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ (อ่าน 61)
  [2015-03-23] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (อ่าน 63)
  [2015-03-20] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 74)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประ (อ่าน 93)
  [2015-03-20] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (อ่าน 67)
  [2015-03-20] คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟ (อ่าน 123)
  [2015-03-20] แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะนำประกอบการพิจารณา ประจำปี 2558 (อ่าน 91)
  [2015-03-20] การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 89)
  [2015-03-20] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 68)
  [2015-03-18] การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (อ่าน 88)
  [2015-03-17] การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 (อ่าน 70)
  [2015-03-17] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 69)
  [2015-03-17] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 59)
  [2015-03-17] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 62)
  [2015-03-17] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2015-03-16] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (อ่าน 61)
  [2015-03-13] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 81)
  [2015-03-13] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประ (อ่าน 94)
  [2015-03-13] ขอเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการและรายงานการสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประ (อ่าน 77)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 84)
  [2015-03-12] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 61)
  [2015-03-12] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) (อ่าน 94)
  [2015-03-12] เชิญชวนสวมเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ (อ่าน 71)
  [2015-03-12] การประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 55)
  [2015-03-12] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 72)
  [2015-03-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 64)
  [2015-03-11] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ (อ่าน 67)
  [2015-03-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 143)
  [2015-03-11] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน (อ่าน 72)
  [2015-03-11] การพิจารณาดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างใหม่ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 72)
  [2015-03-09] ขอเชิญร่วมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 75)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2015-03-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 82)
  [2015-03-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 75)
  [2015-03-06] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 98)
  [2015-03-06] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 66)
  [2015-03-05] วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 94)
  [2015-03-05] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 76)
  [2015-03-05] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 67)
  [2015-03-05] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2015-03-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 76)
  [2015-03-03] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2557 (อ่าน 69)
  [2015-03-03] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบฯ 2558 (อ่าน 93)
  [2015-03-03] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 150)
  [2015-03-02] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (อ่าน 75)
  [2015-03-02] ขอเชิญประชุม (อ่าน 77)
  [2015-03-02] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 59)
  [2015-03-02] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 65)
  [2015-02-27] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 82)
  [2015-02-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับส (อ่าน 237)
  [2015-02-25] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 93)
  [2015-02-25] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 125)
  [2015-02-24] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 84)
  [2015-02-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีน (อ่าน 211)
  [2015-02-23] เปลี่ยนแแปลงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 (อ่าน 68)
  [2015-02-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ (อ่าน 71)
  [2015-02-23] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.งวด 1/2558 (อ่าน 56)
  [2015-02-23] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ อปท.งวด 4/2557 (อ่าน 57)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2015-02-23] รายงานข้อมูล ปัญหา ข้อขัดข้อง ในการหาผู้รับจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2015-02-20] รายงานข้อมูลภัยแล้งและแนวทางช่วยเหลือ (อ่าน 77)
  [2015-02-19] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (อ่าน 72)
  [2015-02-18] สำรวจข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 75)
  [2015-02-17] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 72)
  [2015-02-17] แนวทางการประดับธงชาติ (อ่าน 83)
  [2015-02-17] การดำเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจริยธรรม คุณธรรม ความร (อ่าน 86)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 82)
  [2015-02-13] พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 25 (อ่าน 88)
  [2015-02-12] ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 78)
  [2015-02-12] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 82)
  [2015-02-11] การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อ่าน 112)
  [2015-02-11] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 105)
  [2015-02-11] ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 66)
  [2015-02-11] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 62)
  [2015-02-11] การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 61)
  [2015-02-10] แจ้งโอนจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 105)
  [2015-02-10] กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 79)
  [2015-02-10] การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 58)
  [2015-02-10] การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 63)
  [2015-02-10] หนังสือแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 101)
  [2015-02-10] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 90)
  [2015-02-10] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 75)
  [2015-02-09] หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯ (อ่าน 96)
  [2015-02-09] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 78)
  [2015-02-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลก (อ่าน 70)
  [2015-02-09] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (อ่าน 86)
  [2015-02-09] การรายงานข้อมูลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 (อ่าน 81)
  [2015-02-09] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 95)
  [2015-02-06] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (อ่าน 78)
  [2015-02-06] การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (อ่าน 103)
  [2015-02-06] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก (อ่าน 89)
  [2015-02-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 118)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุงถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนฯ ป (อ่าน 105)
  [2015-02-04] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) พ.ย.2557 (อ่าน 83)
  [2015-02-04] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2015-02-04] โครงการคลองท่อมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% (อ่าน 87)
  [2015-02-04] การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน 85)
  [2015-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 162)
  [2015-02-02] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 93)
  [2015-02-02] เชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 79)
  [2015-02-02] แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสการอบรม สัมมนา โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (อ่าน 85)
  [2015-02-02] แจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 75)
  [2015-02-02] ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 69)
  [2015-02-02] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (อ่าน 101)
  [2015-02-02] การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 (อ่าน 74)
  [2015-02-02] การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 (อ่าน 75)
  [2015-02-02] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 71)
  [2015-02-02] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 68)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุม (อ่าน 93)
  [2015-01-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 77)
  [2015-01-29] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 67)
  [2015-01-28] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 65)
  [2015-01-28] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 73)
  [2015-01-27] รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 64)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (อ่าน 128)
  [2015-01-27] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2557 (อ่าน 79)
  [2015-01-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ต.ค.2557 (อ่าน 68)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 130)
  [2015-01-26] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 (อ่าน 82)
  [2015-01-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 73)
  [2015-01-23] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 65)
  [2015-01-23] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2015-01-23] อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 66)
  [2015-01-23] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 77)
  [2015-01-23] แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 74)
  [2015-01-22] แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวด 2/2558 (อ่าน 87)
  [2015-01-22] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการคนพิการหรือทุพพลภาพ (เพิ่มเติมอัตราใหม่และงวด 2/2558) (อ่าน 92)
  [2015-01-22] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 76)
  [2015-01-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (อ่าน 69)
  [2015-01-21] แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 77)
  [2015-01-21] ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 80)
  [2015-01-21] ขอให้โอนเงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอคลองท่อม (อ่าน 85)
  [2015-01-20] ร่างพระราชกฤษฎีการาคาปานกลางของที่ดิน ฯลฯ (อ่าน 86)
  [2015-01-19] โครงการกระบี่เมืองจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อ่าน 71)
  [2015-01-19] ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการจัดอบรมโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 73)
  [2015-01-19] โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว (อ่าน 65)
  [2015-01-19] การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (อ่าน 87)
  [2015-01-19] โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 77)
  [2015-01-16] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 92)
  [2015-01-15] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 75)
  [2015-01-15] โครงการฝึกอบรมของ อปท. (อ่าน 119)
  [2015-01-15] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 (อ่าน 75)
  [2015-01-15] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (อ่าน 74)
  [2015-01-15] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs (อ่าน 58)
  [2015-01-14] การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส (อ่าน 74)
  [2015-01-14] หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๙๔ (อ่าน 71)
  [2015-01-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 70)
  [2015-01-14] การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 80)
  [2015-01-13] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 172)
  [2015-01-13] ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 58)
  [2015-01-13] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 84)
  [2015-01-13] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปร (อ่าน 71)
  [2015-01-13] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) (อ่าน 93)
  [2015-01-13] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 57)
  [2015-01-13] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 56)
  [2015-01-12] การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2015-01-12] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 68)
  [2015-01-08] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 68)
  [2015-01-08] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 103)
  [2015-01-08] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 85)
  [2015-01-08] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯลฯ (อ่าน 116)
  [2015-01-07] การทำประชาพิจารณ์ (อ่าน 98)
  [2015-01-07] เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 155)
  [2015-01-07] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (อ่าน 82)
  [2015-01-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 84)
  [2015-01-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ฯลฯ (อ่าน 77)
  [2015-01-06] การปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 73)
  [2015-01-06] ซักซ้อมการรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ตามข้อเสนอแนะ สตง. (อ่าน 100)
  [2015-01-06] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 120)
  [2015-01-05] ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นายวรภัฒ แก้วรัตน์ (อ่าน 83)
  [2014-12-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (อ่าน 69)
  [2014-12-30] ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (อ่าน 80)
  [2014-12-30] ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 73)
  [2014-12-30] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ฯลฯ (อ่าน 76)
  [2014-12-30] แจ้ง มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 81)
  [2014-12-30] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 221)
  [2014-12-30] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 63)
  [2014-12-29] การปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 (อ่าน 74)
  [2014-12-26] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 88)
  [2014-12-26] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 85)
  [2014-12-26] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2014-12-25] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 70)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 71)
  [2014-12-25] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 75)
  [2014-12-23] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดงานเทศกาลประจำปีของส่วนราชการ (อ่าน 91)
  [2014-12-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ม.ค.58) (อ่าน 85)
  [2014-12-23] แจ้งแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 (อ่าน 100)
  [2014-12-23] การจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 80)
  [2014-12-23] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2558 (อ่าน 98)
  [2014-12-23] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 76)
  [2014-12-22] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 90)
  [2014-12-22] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว (อ่าน 77)
  [2014-12-22] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 70)
  [2014-12-22] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 104)
  [2014-12-22] แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2  (อ่าน 70)
  [2014-12-22] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e- (อ่าน 73)
  [2014-12-22] การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 (อ่าน 82)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 71)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวดที่ 11 ปีงบฯ 2557 (อ่าน 71)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (อ่าน 67)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ 2542 งวดที่ 10 ปีงบฯ (อ่าน 75)
  [2014-12-18] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (พ.ย. 57) (อ่าน 70)
  [2014-12-18] ขอเชิญประชุม การจัดงานวัน BIG Cleaning Day (อ่าน 72)
  [2014-12-18] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 115)
  [2014-12-16] โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม ฯลฯ (อ่าน 89)
  [2014-12-16] ขอให้จัดทำบัญชีโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม ฯลฯ (อ่าน 88)
  [2014-12-12] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2557 (อ่าน 93)
  [2014-12-11] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมความรู้ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (อ่าน 63)
  [2014-12-09] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมความรู้ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (อ่าน 76)
  [2014-12-09] การจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 (อ่าน 90)
  [2014-12-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 107)
  [2014-12-08] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 130)
  [2014-12-08] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน ศพด. งวดที่ 1/2558 (อ่าน 240)
  [2014-12-08] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 88)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อ่าน 153)
  [2014-12-03] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 120)
  [2014-12-03] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 113)
  [2014-12-01] เวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2 (อ่าน 73)
  [2014-11-28] การนำส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 105)
  [2014-11-26] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย นำใส (อ่าน 99)
  [2014-11-26] การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 87)
  [2014-11-26] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 77)
  [2014-11-25] การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก ฯลฯ (อ่าน 88)
  [2014-11-25] แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2558 (อ่าน 90)
  [2014-11-25] การจัดสรร งปม. เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ (อ่าน 102)
  [2014-11-25] เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม (อ่าน 83)
  [2014-11-25] โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณืและจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 (อ่าน 79)
  [2014-11-25] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ต.ค. 57) (อ่าน 95)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา (อ่าน 102)
  [2014-11-24] การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 85)
  [2014-11-24] การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคาร (อ่าน 71)
  [2014-11-24] การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ประจำปี 2558 (อ่าน 130)
  [2014-11-24] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 81)
  [2014-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 98)
  [2014-11-24] การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 82)
  [2014-11-24] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2014-11-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 80)
  [2014-11-21] การจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 (อ่าน 437)
  [2014-11-20] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2014-11-20] การจัดสรร งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 175)
  [2014-11-20] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (อ่าน 75)
  [2014-11-19] แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน (อ่าน 90)
  [2014-11-19] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 96)
  [2014-11-17] ขอเชิญประชุม (อ่าน 121)
  [2014-11-17] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ (อ่าน 176)
  [2014-11-17] สภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (อ่าน 106)
  [2014-11-17] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 78)
  [2014-11-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สุงอายุ ฯลฯ ปีงบ 58 งวดที่  (อ่าน 118)
  [2014-11-17] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์ก (อ่าน 116)
  [2014-11-17] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 85)
  [2014-11-17] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ฯ (อ่าน 69)
  [2014-11-17] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 84)
  [2014-11-17] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 100)
  [2014-11-17] เตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 118)
  [2014-11-14] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ (อ่าน 140)
  [2014-11-14] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบฯ 2559 (อ่าน 76)
  [2014-11-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ฯ ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 160)
  [2014-11-14] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.  (อ่าน 65)
  [2014-11-14] การเร่งรัดรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินมาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2558-2561 (อ่าน 102)
  [2014-11-13] แจ้งขอให้การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำป (อ่าน 78)
  [2014-11-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (ต.ค.57-มี.ค.58) (อ่าน 169)
  [2014-11-12] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (อ่าน 113)
  [2014-11-11] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 88)
  [2014-11-11] การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 91)
  [2014-11-11] การกำกับดูแล และตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับการทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและสุขภาพของ (อ่าน 60)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 101)
  [2014-11-11] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 61)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือ อปท.ในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 133)
  [2014-11-11] ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 75)
  [2014-11-11] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 85)
  [2014-11-11] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 69)
  [2014-11-11] มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 65)
  [2014-11-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 82)
  [2014-11-11] การดำเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ฯลฯ (อ่าน 77)
  [2014-11-07] การส่งสาวงามเข้าประกวดสาวงามปกาสัยในงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี 2558 (อ่าน 125)
  [2014-11-07] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 214)
  [2014-11-07] ตรวจสอบโครงการ(เพิ่มเติม) (อ่าน 79)
  [2014-11-07] ตรวจสอบโครงการ (อ่าน 74)
  [2014-11-06] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 (อ่าน 101)
  [2014-11-06] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.255 (อ่าน 86)
  [2014-11-06] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 68)
  [2014-11-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.  (อ่าน 92)
  [2014-11-05] ขอส่งรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 (อ่าน 87)
  [2014-11-05] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 86)
  [2014-11-05] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 60)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 57)
  [2014-11-05] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห (อ่าน 74)
  [2014-11-03] การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ (อ่าน 75)
  [2014-11-03] การพิจารณายกเว้นหรือลดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 81)
  [2014-11-03] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ก.ย. 57) (อ่าน 93)
  [2014-10-30] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 94)
  [2014-10-30] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 82)
  [2014-10-30] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้ อ ป ท ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 83)
  [2014-10-30] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ  (อ่าน 92)
  [2014-10-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุ (อ่าน 179)
  [2014-10-30] โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได (อ่าน 70)
  [2014-10-30] แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี2558 (อ่าน 254)
  [2014-10-30] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัด (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 115)
  [2014-10-30] กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึษาท้องถิ่น (SIS) (อ่าน 84)
  [2014-10-30] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 254)
  [2014-10-30] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 192)
  [2014-10-29] สรุปผลการประชุมการตีราคากลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ (อ่าน 96)
  [2014-10-28] แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ (อ่าน 103)
  [2014-10-28] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 155)
  [2014-10-28] แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  (อ่าน 199)
  [2014-10-28] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 103)
  [2014-10-28] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 105)
  [2014-10-27] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 201)
  [2014-10-27] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 153)
  [2014-10-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (พ.ย. 57) (อ่าน 73)
  [2014-10-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ส.ค.57) (อ่าน 98)
  [2014-10-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ก.ค.57) (อ่าน 77)
  [2014-10-22] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ (อ่าน 75)
  [2014-10-22] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแทนตำแหน (อ่าน 95)
  [2014-10-22] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 117)
  [2014-10-21] สำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาล (อ่าน 79)
  [2014-10-21] การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 85)
  [2014-10-20] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 85)
  [2014-10-20] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 120)
  [2014-10-20] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 164)
  [2014-10-20] การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำกหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพ (อ่าน 108)
  [2014-10-20] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 117)
  [2014-10-20] ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 100)
  [2014-10-20] วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (อ่าน 72)
  [2014-10-20] ขอความร่วมมืองดจุดพลุไฟและปล่อยโคมลอย (อ่าน 80)
  [2014-10-15] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯลฯ (อ่าน 107)
  [2014-10-15] เชิญประชุมตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.25 (อ่าน 133)
  [2014-10-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 80)
  [2014-10-15] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 74)
  [2014-10-15] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2557 (อ่าน 88)
  [2014-10-15] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศฯ ประจำ (อ่าน 93)
  [2014-10-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 92)
  [2014-10-15] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อป (อ่าน 73)
  [2014-10-15] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 97)
  [2014-10-15] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 69)
  [2014-10-15] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 136)
  [2014-10-15] สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 72)
  [2014-10-13] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 70)
  [2014-10-13] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 84)
  [2014-10-13] แนางทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 104)
  [2014-10-13] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 101)
  [2014-10-13] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 (อ่าน 122)
  [2014-10-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯลฯ (อ่าน 104)
  [2014-10-13] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 64)
  [2014-10-13] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 71)
  [2014-10-13] ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 และ  (อ่าน 103)
  [2014-10-09] การประกอบพิธีในวันปิยมหาราช (อ่าน 92)
  [2014-10-09] แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 134)
  [2014-10-09] หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 98)
  [2014-10-09] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท. (อ่าน 124)
  [2014-10-09] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มึสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศก (อ่าน 80)
  [2014-10-09] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. (อ่าน 79)
  [2014-10-09] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 255 (อ่าน 85)
  [2014-10-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 151)
  [2014-10-09] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ (อ่าน 88)
  [2014-10-09] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท. (อ่าน 59)
  [2014-10-09] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 76)
  [2014-10-09] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด แ (อ่าน 66)
  [2014-10-08] การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปี 2557 (อ่าน 186)
  [2014-10-08] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฯ (อ่าน 78)
  [2014-10-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 127)
  [2014-10-08] ขอเชิญประชุมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ปลัดฯ) (อ่าน 69)
  [2014-10-08] ขอเชิญประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล(นายกฯ) (อ่าน 67)
  [2014-10-07] โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2556-255 (อ่าน 104)
  [2014-10-07] การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ (อ่าน 87)
  [2014-10-07] ขอให้ อปท. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่ (อ่าน 113)
  [2014-10-07] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 89)
  [2014-10-07] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (อ่าน 89)
  [2014-10-07] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 80)
  [2014-10-07] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 88)
  [2014-10-06] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 74)
  [2014-09-30] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 203)
  [2014-09-30] ขอเชิญประชุม (อ่าน 114)
  [2014-09-29] ผลการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2557 (อ่าน 121)
  [2014-09-29] ให้ อปท. บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2014-09-29] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (แบบ ทน.สบจ.2/2557) (อ่าน 141)
  [2014-09-26] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 126)
  [2014-09-26] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 69)
  [2014-09-26] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบฯ 57 (อ่าน 199)
  [2014-09-26] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 65)
  [2014-09-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ต.ค. 57) (อ่าน 77)
  [2014-09-26] โครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน (อ่าน 74)
  [2014-09-25] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ส.ค. 57) (อ่าน 105)
  [2014-09-25] สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนตามโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่างๆ (อ่าน 89)
  [2014-09-24] ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (อ่าน 89)
  [2014-09-19] ประกาศ ก.ท.จ. การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ (อ่าน 131)
  [2014-09-19] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 126)
  [2014-09-19] คำแนะนำประชาชน เรื่องการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 62)
  [2014-09-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 117)
  [2014-09-19] มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 118)
  [2014-09-19] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 75)
  [2014-09-19] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 93)
  [2014-09-19] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการ กทม. เพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 79)
  [2014-09-19] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด.ของ อปท. ปีงบฯ 57 งวดที่ 3 (อ่าน 178)
  [2014-09-19] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 80)
  [2014-09-19] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด (อ่าน 72)
  [2014-09-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดการระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดกระบี่ (อ่าน 79)
  [2014-09-18] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 (อ่าน 117)
  [2014-09-17] ขอเลื่อนการจัดงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 84)
  [2014-09-16] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 95)
  [2014-09-16] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. (อ่าน 87)
  [2014-09-16] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (อ่าน 95)
  [2014-09-16] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.  (อ่าน 94)
  [2014-09-16] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ก.ค. 57) (อ่าน 81)
  [2014-09-16] สำรวจค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (อ่าน 72)
  [2014-09-15] การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 114)
  [2014-09-15] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 112)
  [2014-09-11] ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) (อ่าน 82)
  [2014-09-10] การสำรวจข้อมุลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 83)
  [2014-09-10] แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS) (อ่าน 83)
  [2014-09-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ 2542 งวดที่ 8 ปีงบฯ  (อ่าน 89)
  [2014-09-09] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 78)
  [2014-09-09] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมหรือบำรุงรักษาถนนที่ได้รับถ่ายโอนจา (อ่าน 96)
  [2014-09-08] การทบทวนข้อมูลและจัดลำดับความเร่งด่วนของข้อมูลสภาพปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ (อ่าน 86)
  [2014-09-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2014-09-08] การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2014-09-05] แก้ไขรายละเอียดขอเชิญนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม (อ่าน 101)
  [2014-09-04] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 91)
  [2014-09-04] ขอเชิญนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม (อ่าน 94)
  [2014-09-03] ประสานขอความร่วมมือกับอำเภอและ อปท.ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64/2557 (อ่าน 81)
  [2014-09-03] ผู้ตรวจสอบอาคารที่การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง (อ่าน 72)
  [2014-09-03] แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 83)
  [2014-08-29] ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อ่าน 102)
  [2014-08-29] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 90)
  [2014-08-29] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 163)
  [2014-08-29] แนวทางการปรับอัตราเงินเดินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓ (อ่าน 137)
  [2014-08-29] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 78)
  [2014-08-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (อ่าน 81)
  [2014-08-29] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (อ่าน 88)
  [2014-08-29] ขอให้ยื่นเอกสารรับการตรวจประเมินผลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (อ่าน 112)
  [2014-08-28] รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. (อ่าน 89)
  [2014-08-28] ตรวจประเมินการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) (อ่าน 166)
  [2014-08-26] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 98)
  [2014-08-26] แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ (อ่าน 85)
  [2014-08-26] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 79)
  [2014-08-26] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 91)
  [2014-08-26] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (อ่าน 83)
  [2014-08-26] บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 136)
  [2014-08-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ก.ย. 57) (อ่าน 79)
  [2014-08-22] ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า เข้าพรรษา เป็น งดเหล้าให้ ครบพรรษา (อ่าน 79)
  [2014-08-20] สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. (อ่าน 106)
  [2014-08-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 (อ่าน 93)
  [2014-08-19] ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อ่าน 117)
  [2014-08-19] งดการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นบางมาตราฐานชั่วคราว (อ่าน 80)
  [2014-08-19] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม (อ่าน 136)
  [2014-08-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (อ่าน 84)
  [2014-08-18] รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจการก่อสร้าง ฯลฯ (อ่าน 103)
  [2014-08-15] การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ของ อปท. (อ่าน 110)
  [2014-08-15] แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2014-08-13] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้ อ ป ท ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (อ่าน 95)
  [2014-08-13] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่น (อ่าน 160)
  [2014-08-13] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง (อ่าน 90)
  [2014-08-13] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 96)
  [2014-08-13] มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (อ่าน 83)
  [2014-08-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ (อ่าน 165)
  [2014-08-07] ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 136)
  [2014-08-07] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ในเขตจังหวัดกระบี่  (อ่าน 110)
  [2014-08-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (อ่าน 116)
  [2014-08-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 120)
  [2014-08-07] การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสังคม (อ่าน 84)
  [2014-08-07] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/57 (อ่าน 74)
  [2014-08-06] แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2014-08-06] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 1 2557 (อ่าน 107)
  [2014-08-06] การขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่าน 86)
  [2014-08-06] การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ (อ่าน 104)
  [2014-08-06] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 6/2557 (อ่าน 103)
  [2014-08-06] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 55-56 (อ่าน 98)
  [2014-08-06] สำรวจคุณวุฒิการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 162)
  [2014-08-05] การขอใช้บัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2014-08-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 166)
  [2014-08-05] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด.ของ อปท. (อ่าน 204)
  [2014-08-05] การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 97)
  [2014-08-04] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 181)
  [2014-08-04] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (อ่าน 113)
  [2014-08-04] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (อ่าน 90)
  [2014-08-01] การดำเนินงานออกเยี่ยมผู้ยากไร้อำเภอคลองท่อม (อ่าน 89)
  [2014-08-01] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท (อ่าน 151)
  [2014-07-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อ ป ท (อ่าน 104)
  [2014-07-29] การเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๖ (อ่าน 92)
  [2014-07-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (อ่าน 86)
  [2014-07-29] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 119)
  [2014-07-29] การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย (อ่าน 81)
  [2014-07-29] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 88)
  [2014-07-29] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (อ่าน 87)
  [2014-07-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ส.ค. 57) (อ่าน 95)
  [2014-07-24] การตีราคาปานกลางที่ดิน (อ่าน 133)
  [2014-07-22] การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 100)
  [2014-07-22] ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 94)
  [2014-07-22] ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบฯ 2558 (อ่าน 97)
  [2014-07-22] ขอความร่วมมือในการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (อ่าน 94)
  [2014-07-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (อ่าน 95)
  [2014-07-18] แจ้งเลื่อน สภากาแฟ ก.ค. 2557 (อ่าน 84)
  [2014-07-18] ขอแจ้งเลื่อนเวลาการประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 90)
  [2014-07-18] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (อ่าน 86)
  [2014-07-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ก.ค. 57 (อ่าน 80)
  [2014-07-18] สำรวจอดีตข้าราชการตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป รายงานให้ท้องถิ่นอำเภอทราบ ภาย (อ่าน 95)
  [2014-07-18] การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 96)
  [2014-07-17] สำรวจอดีตข้าราชการตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่าน 79)
  [2014-07-17] การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปี 2557 (อ่าน 142)
  [2014-07-16] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท (อ่าน 167)
  [2014-07-16] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 82)
  [2014-07-16] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ (อ่าน 124)
  [2014-07-16] สำรวจ อปท. ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน (อ่าน 107)
  [2014-07-16] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 99)
  [2014-07-10] แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ (อ่าน 95)
  [2014-07-10] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 2557 รุ่น 2/57 (อ่าน 97)
  [2014-07-10] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 34 (อ่าน 95)
  [2014-07-10] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2/2557 (อ่าน 90)
  [2014-07-09] ขอเปลี่ยนแปลงเวลา โครงการ ผวจ.กระบี่ พบชาวไทยมุสลิมในโอกาส เดือนรอมฎอน จากเวลา 18.30 น. เป็น 17.30 น (อ่าน 78)
  [2014-07-08] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (อ่าน 130)
  [2014-07-08] ขอส่งโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อ่าน 97)
  [2014-07-08] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (อ่าน 88)
  [2014-07-08] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฯลฯ (อ่าน 90)
  [2014-07-07] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2557 (อ่าน 83)
  [2014-07-07] รายงานข้อมูลเด็กเล็กของอปท.เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 98)
  [2014-07-03] แจ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 (อ่าน 125)
  [2014-07-03] หารือแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 200)
  [2014-07-03] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 57 (อ่าน 112)
  [2014-07-02] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 70)
  [2014-07-02] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 (อ่าน 79)
  [2014-07-02] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 87)
  [2014-07-01] คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ (อ่าน 73)
  [2014-07-01] คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (อ่าน 70)
  [2014-07-01] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของการขุดดิน (อ่าน 80)
  [2014-07-01] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 94)
  [2014-06-30] กรอกข้อมูลก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 99)
  [2014-06-30] ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือทุกชนิดของ อ ป ท (อ่าน 81)
  [2014-06-30] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 78)
  [2014-06-30] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบฯ 2558 (อ่าน 73)
  [2014-06-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาถนนฯลฯประจำปีงบประมาณ58 (อ่าน 88)
  [2014-06-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ 2542 งวดที่ 5 ปีงบฯ 2557 (อ่าน 86)
  [2014-06-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้ว (อ่าน 68)
  [2014-06-27] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 94)
  [2014-06-26] ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (อ่าน 81)
  [2014-06-26] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลั (อ่าน 83)
  [2014-06-26] การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฯลฯ (อ่าน 86)
  [2014-06-26] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนเมษายน 2557 (อ่าน 72)
  [2014-06-26] ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท. (อ่าน 87)
  [2014-06-25] การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท (อ่าน 75)
  [2014-06-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจ (อ่าน 77)
  [2014-06-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ก.ค. 57) (อ่าน 77)
  [2014-06-24] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร 14  (อ่าน 74)
  [2014-06-24] กำหนดการประชุมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน และหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณ (อ่าน 77)
  [2014-06-20] การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท. (อ่าน 105)
  [2014-06-20] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ (อ่าน 73)
  [2014-06-20] ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2014-06-20] การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (อ่าน 62)
  [2014-06-20] การขยายระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557 (อ่าน 68)
  [2014-06-20] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (พ.ค. 57) (อ่าน 68)
  [2014-06-20] การขอรับการสนับสนุนโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่าน 80)
  [2014-06-20] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ มิ.ย.57 (อ่าน 75)
  [2014-06-19] การจัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ (อ่าน 66)
  [2014-06-19] แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 79)
  [2014-06-19] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานยังชีพ ฯลฯ (อ่าน 70)
  [2014-06-19] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 68)
  [2014-06-19] ติดตามเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2556 (อ่าน 71)
  [2014-06-16] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท.ปี 2557 (ccis)  (อ่าน 112)
  [2014-06-13] ผลการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 77)
  [2014-06-13] ให้ อปท. จัดเตรียมบุคลากรและเอกสารในการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. (อ่าน 113)
  [2014-06-13] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2557 (อ่าน 85)
  [2014-06-13] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2014-06-12] การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก ฯลฯ (อ่าน 73)
  [2014-06-12] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2 (อ่าน 74)
  [2014-06-12] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) ฯลฯ (อ่าน 89)
  [2014-06-12] การแจ้งกำหนดระยะเวลาการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 73)
  [2014-06-12] ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (อ่าน 94)
  [2014-06-12] การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)  (อ่าน 72)
  [2014-06-12] สรุปผลการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 81)
  [2014-06-12] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2014-06-12] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 142)
  [2014-06-11] การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2557 (อ่าน 106)
  [2014-06-09] เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 100)
  [2014-06-05] ให้ อปท. ส่งแบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดไปที่จังหวัด ด่วนค่ะ (อ่าน 135)
  [2014-06-04] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (เม.ย. 57) (อ่าน 116)
  [2014-06-04] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 57 (อ่าน 115)
  [2014-06-04] การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2014-06-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 72)
  [2014-06-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 88)
  [2014-06-04] การดำเนินการตามแนวทางเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ของกรมควบคุมโรค (อ่าน 84)
  [2014-06-04] รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 107)
  [2014-06-04] ขอความอนุเคราะห์สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (อ่าน 125)
  [2014-06-04] การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2558-2561 (อ่าน 854)
  [2014-06-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน ศพด. ปีงบฯ 2557 งวดที่ 2 (อ่าน 169)
  [2014-06-04] ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท. ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (อ่าน 108)
  [2014-06-04] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนุบสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 4) (อ่าน 103)
  [2014-06-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจ (อ่าน 84)
  [2014-06-04] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(มี.ค. 57) (อ่าน 77)
  [2014-06-03] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ฯลฯ (อ่าน 68)
  [2014-06-03] การขอปรังปรุงส่วนราชการระดับกองเป็นสำนัก (อ่าน 78)
  [2014-06-03] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบฯ 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 99)
  [2014-06-03] การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับค้างชำระของ อปท. (อ่าน 90)
  [2014-06-03] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 98)
  [2014-06-02] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557 (อ่าน 92)
  [2014-05-30] ประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (อ่าน 98)
  [2014-05-30] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 (อ่าน 80)
  [2014-05-30] ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุราชการ ฯลฯ (อ่าน 97)
  [2014-05-29] การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบ (อ่าน 90)
  [2014-05-29] หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกรณีคุณวุฒิประกา (อ่าน 130)
  [2014-05-29] การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ (อ่าน 92)
  [2014-05-29] อนุมัติจัดสรรงบฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ (อ่าน 90)
  [2014-05-29] การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นแล (อ่าน 108)
  [2014-05-29] การจัดทำเนื้อหาความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนลงในเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (อ่าน 76)
  [2014-05-29] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (อ่าน 74)
  [2014-05-29] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 (อ่าน 71)
  [2014-05-28] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฯลฯ (อ่าน 71)
  [2014-05-28] ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา (อ่าน 60)
  [2014-05-28] การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ (อ่าน 78)
  [2014-05-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (มิ.ย. 57) (อ่าน 80)
  [2014-05-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 70)
  [2014-05-26] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ พ.ค.57 (อ่าน 71)
  [2014-05-26] ขอยกเลิกโครงการบริหารงานห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท. (อ่าน 74)
  [2014-05-16] การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จ.กระบี่ (อ่าน 111)
  [2014-05-16] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (อ่าน 98)
  [2014-05-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ก.พ. 57) (อ่าน 99)
  [2014-05-08] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 84)
  [2014-05-07] หารือการขอรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ (อ่าน 126)
  [2014-05-06] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 92)
  [2014-05-06] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 107)
  [2014-05-06] โครงการตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ปี 2557 (อ่าน 84)
  [2014-05-01] บิดาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ถึงแก่กรรม (อ่าน 78)
  [2014-04-30] ขอรับใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2557 (อ่าน 114)
  [2014-04-30] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ประจำปีงบฯ 2557 ทุนการศึกษา (อ่าน 133)
  [2014-04-28] ขอความร่วมมือบรรจุโครงการบริหารงานห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท. (อ่าน 95)
  [2014-04-28] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (มี.ค. 57) (อ่าน 85)
  [2014-04-28] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ฯลฯ (อ่าน 80)
  [2014-04-28] มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (อ่าน 78)
  [2014-04-28] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบฯ 57 (อ่าน 104)
  [2014-04-25] การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน/องค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (อ่าน 81)
  [2014-04-25] การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 68)
  [2014-04-25] การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 65)
  [2014-04-25] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 (อ่าน 70)
  [2014-04-25] รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างแล (อ่าน 82)
  [2014-04-25] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 80)
  [2014-04-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 90)
  [2014-04-25] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด.ของ อปท. ปีงบฯ 57 ฯลฯ (อ่าน 147)
  [2014-04-25] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 68)
  [2014-04-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (พ.ค. 57) (อ่าน 81)
  [2014-04-22] การจัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (อ่าน 86)
  [2014-04-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ (อ่าน 97)
  [2014-04-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เม.ย.57 (อ่าน 81)
  [2014-04-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท.ปี 2557 (อ่าน 114)
  [2014-04-11] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 80)
  [2014-04-11] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (อ่าน 96)
  [2014-04-09] แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสัญญาณ Internet (อ่าน 105)
  [2014-04-04] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (อ่าน 87)
  [2014-04-04] ส่งคำชี้แจงกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. ปี 57 (อ่าน 90)
  [2014-04-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 101)
  [2014-04-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 79)
  [2014-04-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจ (อ่าน 90)
  [2014-04-03] แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 94)
  [2014-04-03] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนุบสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 3) (อ่าน 103)
  [2014-04-03] สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางกา (อ่าน 144)
  [2014-04-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ม.ค. 57) (อ่าน 79)
  [2014-04-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ธ.ค. 56) (อ่าน 75)
  [2014-04-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(พ.ย. 56) (อ่าน 67)
  [2014-04-01] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุน ศพด. ปีงบฯ 57 ค่าจัดการเรียนการสอน (อ่าน 152)
  [2014-04-01] โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 (อ่าน 81)
  [2014-04-01] ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (อ่าน 66)
  [2014-04-01] การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ (อ่าน 75)
  [2014-03-27] การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบสำรวจการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท (อ่าน 107)
  [2014-03-27] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 (อ่าน 77)
  [2014-03-27] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 (อ่าน 72)
  [2014-03-27] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อ่าน 84)
  [2014-03-26] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ก.พ. 57) (อ่าน 77)
  [2014-03-26] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 101)
  [2014-03-26] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2557 (อ่าน 85)
  [2014-03-26] สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 74)
  [2014-03-25] การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2014-03-21] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 90)
  [2014-03-21] ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.ส่งเสรมฯ (อ่าน 76)
  [2014-03-21] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 (อ่าน 146)
  [2014-03-18] การสำรวจคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 146)
  [2014-03-18] ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อ่าน 110)
  [2014-03-17] ขอเชิญประชุม (อ่าน 98)
  [2014-03-17] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ มี.ค.57 (อ่าน 77)
  [2014-03-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ งว (อ่าน 87)
  [2014-03-14] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ในเขตจังหวัดกระบี่  (อ่าน 96)
  [2014-03-14] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 70)
  [2014-03-14] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 88)
  [2014-03-13] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 (อ่าน 114)
  [2014-03-13] การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 (อ่าน 97)
  [2014-03-12] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (อ่าน 96)
  [2014-03-12] การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (อ่าน 101)
  [2014-03-12] โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 (อ่าน 95)
  [2014-03-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนมกราคม 2557 (อ่าน 85)
  [2014-03-12] แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เขต/ภาคใต้ ปี 2557 (อ่าน 86)
  [2014-03-12] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.ซัมมิท 2014 (อ่าน 74)
  [2014-03-12] โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.ฯลฯ (อ่าน 91)
  [2014-03-12] ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร (อ่าน 75)
  [2014-03-12] ขอแจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี และยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง (อ่าน 73)
  [2014-03-12] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557 (อ่าน 81)
  [2014-03-11] รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. (อ่าน 79)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557 (อ่าน 83)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (อ่าน 72)
  [2014-03-04] การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฯลฯ (อ่าน 80)
  [2014-03-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 85)
  [2014-03-04] การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 98)
  [2014-02-25] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 94)
  [2014-02-24] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ม.ค. 57) (อ่าน 84)
  [2014-02-21] ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2014-02-20] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 109)
  [2014-02-20] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนฯแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 2 (อ่าน 98)
  [2014-02-19] การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 107)
  [2014-02-18] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 107)
  [2014-02-13] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ กพ. 57 (อ่าน 79)
  [2014-02-11] การเตรียมความพร้อมกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี ฯลฯ (อ่าน 96)
  [2014-02-05] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต (ธ.ค.56)ให้แก่ อปท. (อ่าน 97)
  [2014-02-05] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯลฯ (อ่าน 122)
  [2014-02-05] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จ.กระบี่ (อ่าน 105)
  [2014-02-05] ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านใน อปท. (อ่าน 87)
  [2014-02-03] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 98)
  [2014-02-03] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ม.ค. 57) (อ่าน 116)
  [2014-01-27] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ธ.ค. 56) (อ่าน 102)
  [2014-01-20] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (พ.ย. 56) (อ่าน 93)
  [2014-01-20] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ต.ค. 56) (อ่าน 85)
  [2014-01-17] การดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. ประจำปีงบฯ 2556 (เพิ่มเติม) (อ่าน 175)
  [2014-01-17] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ่าน 152)
  [2014-01-17] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปี (อ่าน 100)
  [2014-01-17] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศพด) ประจำปีงบฯ2557 งวดที่ 1 (ต.ค 56-มี.ค57) (อ่าน 167)
  [2014-01-17] การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (อ่าน 90)
  [2014-01-17] การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท. (อ่าน 99)
  [2014-01-16] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ (อ่าน 99)
  [2014-01-14] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 92)
  [2014-01-14] โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบฯ 57 (อ่าน 97)
  [2014-01-14] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม (อ่าน 118)
  [2014-01-09] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุฯลฯ (อ่าน 101)
  [2014-01-09] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯและโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท.ปี56 (อ่าน 97)
  [2014-01-09] ขอรายชื่อข้าราชการเพื่อเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (อ่าน 102)
  [2014-01-09] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. (อ่าน 93)
  [2014-01-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดท (อ่าน 131)
  [2014-01-08] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 84)
  [2014-01-08] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 84)
  [2014-01-07] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปร (อ่าน 90)
  [2014-01-07] การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (อ่าน 84)
  [2014-01-06] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯลฯ (อ่าน 99)
  [2014-01-06] รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 111)
  [2014-01-03] การเร่งรัดดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ (อ่าน 100)
  [2014-01-03] โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบฯ 2557 (อ่าน 105)
  [2014-01-03] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท. (อ่าน 87)
  [2013-12-26] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนสังกัด อปท. ประจำปีงบฯ 255 (อ่าน 104)
  [2013-12-26] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 100)
  [2013-12-26] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 122)
  [2013-12-25] การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ฯลฯ (อ่าน 95)
  [2013-12-25] การติดตั้งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินบนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2013-12-25] การแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2013-12-24] กำหนดการประชุมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2556 (อ่าน 101)
  [2013-12-18] ขอความร่วมมือให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงฯลฯ (อ่าน 116)
  [2013-12-17] ขอให้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีตีค (อ่าน 90)
  [2013-12-17] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (อ่าน 107)
  [2013-12-17] การอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 108)
  [2013-12-16] ขอเขิญร่วมสภากาแฟ (อ่าน 92)
  [2013-12-16] การดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรนักบริหารจัดการการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 104)
  [2013-12-16] การดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 ในเขตเมือง (อ่าน 111)
  [2013-12-13] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง ฯลฯ (อ่าน 99)
  [2013-12-12] การจัดทำแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิฯ สำหรับข้าราชการและพนักงานครู (อ่าน 145)
  [2013-12-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2556 (อ่าน 93)
  [2013-12-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2556 (อ่าน 103)
  [2013-12-11] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2557 (อ่าน 118)
  [2013-12-11] ขอเชิญส่งรายชื่อและผลงานของบุคคล องค์กร เข้าร่วมโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกช (อ่าน 104)
  [2013-12-11] ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสครบ (อ่าน 96)
  [2013-12-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประ (อ่าน 115)
  [2013-12-04] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนฯแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 1 (อ่าน 122)
  [2013-12-04] ขอแจ้งรายชื้อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 (อ่าน 112)
  [2013-12-04] การกำหนดมาตรฐานตำแหน่งพนักงานตรวจโรคสัตว์ของพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 97)
  [2013-12-04] ผลการดำเนินการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบเบิกจ่ายตรง (อ่าน 107)
  [2013-12-04] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ฯ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา (อ่าน 145)
  [2013-11-27] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (อ่าน 105)
  [2013-11-27] การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 (อ่าน 106)
  [2013-11-27] การโอนจัดสรรโครงการสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประ (อ่าน 115)
  [2013-11-27] การจัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2013-11-27] ให้อปท.ตรวจสอบเงินงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 107)
  [2013-11-26] การส่งหนังสือสั่งการ/ประสานงานของจังหวัดกระบี่ทางเว็บไซต์ (อ่าน 84)
  [2013-11-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) (อ่าน 81)
  [2013-11-25] แนวทางปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่  (อ่าน 88)
  [2013-11-25] แจ้งเวียนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 85)
  [2013-11-25] โครงการพัฒนาระบบประปาชุมชนในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 83)
  [2013-11-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 87)
  [2012-10-05] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 874)
  [2012-10-03] vvvb (อ่าน 269)
  [2012-09-24] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุดเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก (อ่าน 846)
  [2012-09-24] การแข่งขันนำ้ดื่มสิงห์แอโรบิค (อ่าน 212)
  [2012-09-24] การให้ความช่วยเหลือเพื่อเติม ฯ (อ่าน 230)
  [2012-09-21] การพัฒนาบุคลากรในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กขององ (อ่าน 606)
  [2012-09-21] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน 2555 (อ่าน 361)
  [2012-09-20] การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 (อ่าน 212)
  [2012-09-20] การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้อันเนื่องมาจา (อ่าน 244)
  [2012-09-19] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 378)
  [2012-09-19] ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และตอนล่าง 2 (อ่าน 148)
  [2012-09-19] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเตรียมการแบ่งเขตการเลือกตั้ง (อ่าน 172)
  [2012-09-19] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม (อ่าน 230)
  [2012-09-19] กฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ (อ่าน 199)
  [2012-09-19] การจ้างขุดลอกคูคลองตามโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัยของ อปท (อ่าน 208)
  [2012-09-19] หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง (อ่าน 221)
  [2012-09-19] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้เสรี (อ่าน 156)
  [2012-09-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 182)
  [2012-09-19] การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (อ่าน 178)
  [2012-09-19] ขอให้รายงานข้อมูลรายจ่ายขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 142)
  [2012-09-18] การสำรวจ อปท ที่ได้รับการจัดสรรอัตราครูผู้ดูแลเด็ก แต่ยังไม่สามารถคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ (อ่าน 258)
  [2012-09-18] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 169)
  [2012-09-17] การจัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2555 (อ่าน 144)
  [2012-09-17] ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) (อ่าน 157)
  [2012-09-14] รายงานข้อมูลเ้งินเหลือจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 143)
  [2012-09-14] รายงานข้อมูลเ้งินเหลือจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 156)
  [2012-09-14] การรายงานผลการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 258)
  [2012-09-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (อ่าน 178)
  [2012-09-13] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (อ่าน 230)
  [2012-09-13] การจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งแรงดันสูงและพัสดุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (อ่าน 170)
  [2012-09-13] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 274)
  [2012-09-13] การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง และผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการการกระจายอำนาจใ (อ่าน 129)
  [2012-09-13] การเร่งรัดการเบิกจ่ายและการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)  (อ่าน 166)
  [2012-09-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท พ.ศ. 2542 (อ่าน 135)
  [2012-09-13] ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2012-09-13] ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดูแดเด็ก ศูนย์ำัพัฒนาเด็กเล็กของ อปท (อ่าน 177)
  [2012-09-13] การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก (อ่าน 186)
  [2012-09-13] การตั้งงบประมาณรายการบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน และบำเหน็จตกทอดลูกจ้างของหน่วยการบริหาร (อ่าน 157)
  [2012-09-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ (อ่าน 129)
  [2012-09-13] การกำหนดให้หพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้ระบบตำแหน่งในระบบวิทยฐานะได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อน (อ่าน 154)
  [2012-09-13] หลักเกณฑ์การกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 138)
  [2012-09-12] ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อซีดีรวมบทเพลงเทิดพระเกียรติและเสื้อปักตราสัญลักษณ์ (อ่าน 137)
  [2012-09-11] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (อ่าน 129)
  [2012-09-11] การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิ (อ่าน 118)
  [2012-09-11] ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล (อ่าน 167)
  [2012-09-11] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) (อ่าน 135)
  [2012-09-11] การกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล (อ่าน 125)
  [2012-09-11] การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (อ่าน 122)
  [2012-09-07] การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 216)
  [2012-09-07] ตอบข้อหารือของจังหวัดชัยภูมิ กรณีหารือคุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 195)
  [2012-09-06] การสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 177)
  [2012-09-06] จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 264)
  [2012-09-06] การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง (อ่าน 281)
  [2012-09-06] ขอสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 142)
  [2012-09-06] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2555 (อ่าน 149)
  [2012-09-06] การวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2555 ระยะที่ 2  (อ่าน 135)
  [2012-08-31] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็ญลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 (อ่าน 160)
  [2012-08-31] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนา อปท กรณีเร่งด่วน (อ่าน 245)
  [2012-08-31] แจ้งผลการประชุม ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2555 (อ่าน 183)
  [2012-08-31] แจ้งผลการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8/2555 (อ่าน 146)
  [2012-08-31] สำรวจจัดเก็บรายละเิีอียดข้อมูลข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อปท (อ่าน 146)
  [2012-08-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 168)
  [2012-07-11] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ (อ่าน 177)
  [2012-07-05] เร่งรัด อปท ส่งแบบสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนร (อ่าน 186)
  [2012-07-05] การรับฟังการบรรยายทางไกล เรื่อง การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 25 (อ่าน 176)
  [2012-06-28] ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (อ่าน 144)
  [2012-06-28] กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน (อ่าน 157)
  [2012-06-28] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 175)
  [2012-06-28] การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.จัดตั้ง อบต เป็น เทศบาลตำบล พ.ศ. ... (อ่าน 228)
  [2012-06-28] ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (อ่าน 157)
  [2012-06-28] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน มค - มิย 2555 (อ่าน 218)
  [2012-06-28] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 173)
  [2012-06-25] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 (อ่าน 193)
  [2012-06-25] โครงการดื่มน้ำสาบานต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 140)
  [2012-06-25] สำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555 (อ่าน 190)
  [2012-06-25] การจัดสรรงบประมาณด้านการควบคุมไฟป่า (อ่าน 140)
  [2012-06-25] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 142)
  [2012-06-21] ขอเชิญร่วมการสัมมนาแนวทางการปฎิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารพื้นที่เสียงภัย  (อ่าน 151)
  [2012-06-21] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (อ่าน 160)
  [2012-06-21] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 196)
  [2012-06-21] ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (อ่าน 148)
  [2012-06-20] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาขอ (อ่าน 158)
  [2012-06-20] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาของ อปท ประจำปี 2556 (อ่าน 349)
  [2012-06-20] การจัีดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2555 ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก (อ่าน 207)
  [2012-06-20] สำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ถ่ายโอนคืนให้ส่วนราชการ (อ่าน 147)
  [2012-06-20] การประชุมผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 255 (อ่าน 153)
  [2012-05-29] การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วยกระบวนการแผนชุมชน (อ่าน 178)
  [2012-05-29] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในสถานศึกษา (อ่าน 194)
  [2012-05-29] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์ ปี56 (อ่าน 150)
  [2012-05-29] เว็บเพจ สถ. ชวนเที่ยว (อ่าน 210)
  [2012-05-29] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาีคเรียนที่ 1 2555 (อ่าน 243)
  [2012-05-29] โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2 2555 (อ่าน 173)
  [2012-05-29] ขอส่งประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการตรวจประเมินของ Core Team ฯลฯ ประจำปี 2555 (อ่าน 350)
  [2012-05-29] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2012-05-28] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประำจำปี 2555 (อ่าน 207)
  [2012-05-25] การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม (อ่าน 241)
  [2012-05-25] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2555 ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก (อ่าน 212)
  [2012-05-25] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 177)
  [2012-05-25] โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาร 2555 (อ่าน 142)
  [2012-05-25] การฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (อ่าน 135)
  [2012-05-25] สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2555 (อ่าน 199)
  [2012-05-24] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ฯลฯ (อ่าน 189)
  [2012-05-24] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 153)
  [2012-05-21] ขอส่งคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  (อ่าน 220)
  [2012-05-21] การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2555 - 2564 (อ่าน 211)
  [2012-05-21] ขอเิชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการติดอาวุธทางการค้าแก่ผู้บริหารระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื (อ่าน 150)
  [2012-05-21] แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 203)
  [2012-05-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ มหาดไทย..ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ (อ่าน 156)
  [2012-05-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ปี 2555 (อ่าน 149)
  [2012-05-17] แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559  (อ่าน 155)
  [2012-05-17] โครงการ ทรูปลูกปัญญา ปี 2555 (อ่าน 140)
  [2012-05-17] ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาิต ประจำปี 2555 รอบระดับประเทศ (อ่าน 150)
  [2012-05-17] ขยายเวลาการให้กู้เงิน โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ (อ่าน 185)
  [2012-05-17] หารือแนวทางการดำเนินงานของ อปท กรณีการสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการจัดเก็บข้อมูล จปฐ (อ่าน 168)
  [2012-05-17] รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนยาเสพติด ประจำปี 2555 (อ่าน 186)
  [2012-05-16] โครงการ 120 ปี มหาดไทย ท้องถิ่นรวมใจบริการประชาชน (อ่าน 242)
  [2012-05-16] การประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินระดับภาค ประจำปี 2555 (อ่าน 155)
  [2012-05-16] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 140)
  [2012-05-16] โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท ปี 2555 (อ่าน 181)
  [2012-05-15] การฉลองพุทธยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (อ่าน 141)
  [2012-05-15] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ2555 งวดที่3 (อ่าน 165)
  [2012-05-15] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯที่จัดเก็บได้ตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท (อ่าน 141)
  [2012-05-15] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 120 ปี (อ่าน 145)
  [2012-05-15] โครงการเสริมสร้างเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท (อ่าน 160)
  [2012-05-15] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (อ่าน 140)
  [2012-05-15] การรายงานความก้าวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 190)
  [2012-05-15] ขอเิชิญร่วมเสนอชื่อ แม่ 100 ปี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษางาน มหิดล - วันแม่ ประจำปี 2555 (อ่าน 138)
  [2012-05-15] การดำเนินงานโครงการขยายผลอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในชุมชน อผส. (อ่าน 182)
  [2012-05-11] การสำรวจกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ (อ่าน 163)
  [2012-05-11] การดำเนินโครงการ 1479 คนพิการปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีสาน (อ่าน 157)
  [2012-05-11] แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตาม นิเทศและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท (อ่าน 167)
  [2012-05-04] ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2555 (อ่าน 153)
  [2012-05-04] กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 (อ่าน 157)
  [2012-05-04] หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย (อ่าน 157)
  [2012-05-04] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเ็ด็กเล็ก งวดที่ 2 (มกราคม 2555) (อ่าน 187)
  [2012-05-02] การประชาสัมพันธ์การจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 163)
  [2012-05-01] ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่นของ อปท. ระดับอำเภอ (อ่าน 161)
  [2012-05-01] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 152)
  [2012-05-01] ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2012-05-01] การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. (อ่าน 146)
  [2012-05-01] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อ่าน 154)
  [2012-05-01] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่2 (อ่าน 139)
  [2012-05-01] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงอำเภอคลองท่อม (อ่าน 149)
  [2012-05-01] หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 151)
  [2012-04-30] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555 (อ่าน 217)
  [2012-04-30] การจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่  (อ่าน 171)
  [2012-04-27] การรายงานผลการอนุมัติให้กู้เงินจากสถาบันการเงิน (อ่าน 179)
  [2012-04-27] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4 2555 (อ่าน 160)
  [2012-04-27] การสำรวจการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล (อ่าน 143)
  [2012-04-26] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 (อ่าน 150)
  [2012-04-25] การโอนจัดสรร งปม 55 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท งวดที่ 3 (อ่าน 174)
  [2012-04-25] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัีฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 55 งวดที่ 2 (มกราคม 2555) (อ่าน 170)
  [2012-04-25] ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาราคาหอมแดง (อ่าน 133)
  [2012-04-25] ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัง อปท ดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2555 (อ่าน 177)
  [2012-04-25] โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (อ่าน 158)
  [2012-04-25] การประชุมตามโครงการศึกษาวิจัยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฯ เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปี 2555 (อ่าน 154)
  [2012-04-25] ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ประจำปี 2555 (อ่าน 163)
  [2012-04-24] การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัด อปท (อ่าน 158)
  [2012-04-24] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC (อ่าน 176)
  [2012-04-23] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (อ่าน 177)
  [2012-04-19] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 167)
  [2012-04-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2555 (อ่าน 157)
  [2012-04-19] การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (อ่าน 154)
  [2012-04-19] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ครั้งที่ 2/2555 (อ่าน 174)
  [2012-04-17] โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1 2555 (อ่าน 235)
  [2012-04-17] ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สภากาแฟ (อ่าน 139)
  [2012-04-12] มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (อ่าน 195)
  [2012-04-12] หารือการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล (อ่าน 183)
  [2012-04-12] การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2555 (อ่าน 130)
  [2012-04-12] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต (อ่าน 157)
  [2012-04-12] การปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการงบประมาณของ อปท (อ่าน 136)
  [2012-04-12] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประำจำปี 2555 (อ่าน 151)
  [2012-04-11] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2555 งวดที่ 3 (อ่าน 191)
  [2012-04-11] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ณ อบต.คลองท่อมเหนือ (อ่าน 167)
  [2012-04-11] การสำรวจข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นที่ลาออกก่อนครบวาระแล้วสมัครรับเลือกตั้งใหม่ (อ่าน 140)
  [2012-04-11] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2 (อ่าน 151)
  [2012-04-11] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554  (อ่าน 139)
  [2012-04-11] การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 142)
  [2012-04-11] การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 2555 พร้อมคำสั่ง (อ่าน 146)
  [2012-04-11] การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 (อ่าน 136)
  [2012-04-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ครั้งที 2 2555 (อ่าน 151)
  [2012-04-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 2555 (อ่าน 124)
  [2012-04-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 3 2555 (อ่าน 140)
  [2012-04-11] โครงการ คนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด Mahadthai self-Cleaning (อ่าน 155)
  [2012-04-10] ขอความร่วมมือจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ (อ่าน 138)
  [2012-04-10] การจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 148)
  [2012-04-10] ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้พลังงาน วันที่ 10 เมษายน 2555 (อ่าน 141)
  [2012-04-10] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัีฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2555 งวดที่ 2 (อ่าน 160)
  [2012-04-10] ขอขยายเวลาให้ อปท พิจารณาส่งแผนงาน/โครงการที่ อปท ประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านสาธารณสุข (อ่าน 143)
  [2012-04-04] ขอความอนุเคราะัห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสำหรับ อปท (อ่าน 151)
  [2012-04-04] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 (อ่าน 162)
  [2012-04-03] การจัดมวลชนและขบวนแห่งาน ครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 169)
  [2012-04-03] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (อ่าน 146)
  [2012-04-03] แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม (อ่าน 145)
  [2012-04-02] ข้อมูลรายละเอียดการขยายเขตไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 187)
  [2012-04-02] การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (อ่าน 168)
  [2012-04-02] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาล (อ่าน 159)
  [2012-04-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีฯ (อ่าน 164)
  [2012-04-02] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาด พ.ศ. 2554 (อ่าน 153)
  [2012-03-30] โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลฯ (อ่าน 261)
  [2012-03-30] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการผลักดันมาตรการคุ้มครองและให้รางวัลผู้แจ้งเบาะแสในคดีทุจริต (อ่าน 156)
  [2012-03-29] การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (อ่าน 166)
  [2012-03-28] การประกวดกิจกรรมตามโครงการกระบี่เมืองสะอาดเฉลิมฉลองครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 178)
  [2012-03-27] การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคัึบภาษีค้างชำระของ อปท. (อ่าน 189)
  [2012-03-27] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานในสังกัด อปท หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยว (อ่าน 152)
  [2012-03-27] การโอนจัดสรร งปม.55 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการ (อ่าน 187)
  [2012-03-27] การโอนจัดสรร งปม.55 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท งวดที่ 3 (อ่าน 165)
  [2012-03-26] การโอนจัดสรร งปม. 55 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับฯ ผู้สูงอายุ งวดที่ 3  (อ่าน 162)
  [2012-03-26] ขอความร่วมมือสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (อ่าน 149)
  [2012-03-26] หารือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (อ่าน 175)
  [2012-03-26] การโอนจัดสรร งปม. 55 งบเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (อ่าน 175)
  [2012-03-26] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญใน อปท (อ่าน 152)
  [2012-03-26] ขอเชิญประชุม 27 มี ค 55 ห้องประชุมอำเภอ (อ่าน 158)
  [2012-03-22] เจ้าหน้าที่ดำเนินงานค่ายบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (อ่าน 188)
  [2012-03-22] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 162)
  [2012-03-22] กำหนดส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 165)
  [2012-03-21] กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2547-2554 กรณีไม่มีหนี (อ่าน 165)
  [2012-03-21] หารือเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 189)
  [2012-03-21] สำรวจข้อมูลรายได้ขายแบบแปลน โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการขั้นพื้นฐานของ อปท ภายใต้แผนปฏิบัติ (อ่าน 169)
  [2012-03-21] การป้องกัีนและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 178)
  [2012-03-21] การจัดทำค่ายบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาในระบบสมัครใจ (อ่าน 192)
  [2012-03-21] ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริการชุมชน (อ่าน 160)
  [2012-03-21] หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน 148)
  [2012-03-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 170)
  [2012-03-20] ขอเชิญส่งรายละเอียดแผนงาน โครงการ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข (อ่าน 158)
  [2012-03-20] ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านบริหาร และด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบ (อ่าน 159)
  [2012-03-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคล องค์กร สื่อ เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ประชาบดี สำหรับ (อ่าน 162)
  [2012-03-20] การดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสะอาด (อ่าน 175)
  [2012-03-20] ขอเชิญประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (อ่าน 165)
  [2012-03-20] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 160)
  [2012-03-20] การโอนจัดสรร งปม. 55 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล (อ่าน 153)
  [2012-03-19] สำรวจข้อมูลความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  (อ่าน 160)
  [2012-03-19] ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55 รอบที่ 2 และลงลายมือชื่อใบรับรองเกษตร (อ่าน 149)
  [2012-03-19] คณะทำงานแก้ข้อกฎหมายการอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (อ่าน 150)
  [2012-03-19] เอกสารเพิ่มเติม การบริหารงบประมาณงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ อปท กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 173)
  [2012-03-16] การแก้ไขปัญหาการตื้นเขินแม่น้ำ ลำคลอง (อ่าน 170)
  [2012-03-15] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 184)
  [2012-03-15] แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 5 (อ่าน 152)
  [2012-03-15] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 178)
  [2012-03-15] ขอความร่วมมือในการเร่งรัดจัดทำประมวลจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น (อ่าน 163)
  [2012-03-15] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน 55 (อ่าน 187)
  [2012-03-15] การโอนจัดสรร งปม.55 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งวดที่ 1 (อ่าน 151)
  [2012-03-15] ขอซักซ้อมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติม (อ่าน 179)
  [2012-03-15] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน (อ่าน 160)
  [2012-03-14] ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2012-03-14] โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท ปี 2555 (อ่าน 177)
  [2012-03-14] หารือการได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิปริญญาโทในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 191)
  [2012-03-14] โครงการบริการทดสอบวัสดุให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 164)
  [2012-03-14] การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2555 (อ่าน 166)
  [2012-03-14] ขอความร่วมมือ อปท.บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 161)
  [2012-03-12] ขอเชิญประชุม 14 มี ค 55 เวลา 10.00 น (อ่าน 164)
  [2012-03-12] งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชดุดา สิริโสภาพัณณวดี (อ่าน 163)
  [2012-03-12] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัีฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 55 งวดที่ 2 (อ่าน 179)
  [2012-03-12] แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผุ้สูงอายุ ประจำปี 55  (อ่าน 158)
  [2012-03-09] ข้อเสนอต่อภาคประชาชนและข้อเสนอต่อรัฐบาลเวที 7 ปี สึนามิ...ถึง...มหาอุทกภัย 27 มกราคม 2555 (อ่าน 165)
  [2012-03-09] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย ฯ (อ่าน 166)
  [2012-03-09] การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (อ่าน 167)
  [2012-03-09] โครงการ Workshop on Public-sector Productivity (อ่าน 174)
  [2012-03-09] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุของ อปท (อ่าน 168)
  [2012-03-09] โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 (อ่าน 155)
  [2012-03-09] การคัดเลือก ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 163)
  [2012-03-06] การเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (อ่าน 160)
  [2012-03-06] การรวบรวมข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 154)
  [2012-03-06] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้รางวัลผู้นำชุมชน ฯ (อ่าน 147)
  [2012-03-06] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนอัตรากำลังฯ (อ่าน 151)
  [2012-03-02] หลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท (อ่าน 169)
  [2012-03-02] แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 3 (อ่าน 165)
  [2012-03-02] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (อ่าน 174)
  [2012-03-02] จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ ประจำเดือน มกราคม 2555 (อ่าน 176)
  [2012-03-02] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเบิกจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน (อ่าน 180)
  [2012-03-02] แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินงานค่ายบำบัดรักษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (อ่าน 163)
  [2012-03-02] การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 1/2555 (อ่าน 201)
  [2012-03-02] การรวบรวมข้อมูลภารกิจด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2555 (อ่าน 161)
  [2012-03-02] การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 (อ่าน 178)
  [2012-03-02] ขอเชิญประชุมการประกวดโรงเรียน นักเีรียน และเยาวชน ตามโครงการกระบี่เมืองสะอาด  (อ่าน 181)
  [2012-02-29] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 2555 (อ่าน 150)
  [2012-02-29] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 2555 (อ่าน 151)
  [2012-02-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 140 ปี แห่งการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ (อ่าน 177)
  [2012-02-27] โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1 2555 (อ่าน 179)
  [2012-02-27] จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฯ  (อ่าน 148)
  [2012-02-24] ด่วน (อ่าน 171)
  [2012-02-23] การรายงานผลดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา  (อ่าน 173)
  [2012-02-22] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท ครั้งที่ 1/2555 (อ่าน 157)
  [2012-02-22] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 154)
  [2012-02-22] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 157)
  [2012-02-22] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ (ก.อบต.จังหวัดกระบี่) (อ่าน 171)
  [2012-02-22] ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2555 (อ่าน 168)
  [2012-02-21] สรุปการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี (อ่าน 155)
  [2012-02-21] หารือเรื่องอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวกับถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวง (อ่าน 172)
  [2012-02-21] หารือกรณีภาระหนี้เงินกู้ของเทศบาลน้ำก่ำ (อบต.น้ำก่ำ) (อ่าน 169)
  [2012-02-21] โครงการอบรมพัฒนาการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยผู้ดูแลเด็ก ศพด. ของ อปท. ประจำปี 2555 (อ่าน 440)
  [2012-02-21] ขอความร่วมมือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55 รอบที่ 2 (อ่าน 154)
  [2012-02-21] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 168)
  [2012-02-21] โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณิภาคฤดูร้อน ฯลฯ (อ่าน 169)
  [2012-02-21] การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (อ่าน 152)
  [2012-02-21] ขออนุเคราะห์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (อ่าน 152)
  [2012-02-20] ขอให้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 172)
  [2012-02-20] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (2556-2558) (อ่าน 198)
  [2012-02-20] แจ้งแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (อ่าน 158)
  [2012-02-16] เปลี่ยนชื่อโดเมนระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 147)
  [2012-02-16] การพัฒนาข้าราชการด้วยการอบรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) (อ่าน 150)
  [2012-02-16] การสำรวจรายชื่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 149)
  [2012-02-16] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2 (อ่าน 162)
  [2012-02-16] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 202)
  [2012-02-16] ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสอนขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่าง พรบ. พ.ศ. 2555 โครงการป้องกัน (อ่าน 162)
  [2012-02-15] แนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 2555 (อ่าน 197)
  [2012-02-15] การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2555 งวดที่ 2  (อ่าน 184)
  [2012-02-15] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. (อ่าน 154)
  [2012-02-15] หารือปลัด อปท. ปฏิบัติหน้าที่นายก อปท. กรณีการโอนข้าราชการหรือพนักงาน อปท. (อ่าน 235)
  [2012-02-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ ฯ ประจำเดือนมกราคม 2555 (อ่าน 180)
  [2012-02-15] หารือเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิกรณีการรับโอนข้าราชการประเภทอื่น (อ่าน 147)
  [2012-02-15] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ ภัยพิบัติ 2012 กับการวางแผนป้องกันภัยของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถ (อ่าน 160)
  [2012-02-15] ขอเชิญประชุม (อ่าน 165)
  [2012-02-14] การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 158)
  [2012-02-14] โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริต (อ่าน 153)
  [2012-02-14] การรับสมัครคัดเลือก อปท ดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2555 (อ่าน 145)
  [2012-02-14] การกำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย (อ่าน 149)
  [2012-02-14] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ (อ่าน 142)
  [2012-02-14] การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (อ่าน 144)
  [2012-02-14] ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง4ปีการบริหารงานบุคคล (อ่าน 181)
  [2012-02-14] การเปลี่ยนชื่อโดเมนเวบไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 148)
  [2012-02-13] การโอนจัดสรร งปม. 55 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 (อ่าน 149)
  [2012-02-13] การโอนจัดสรร งปม. 55 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการเสิรมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล (อ่าน 159)
  [2012-02-13] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัีฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 55 เพิ่มเติม (อ่าน 176)
  [2012-02-13] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ แก่ อปท  (อ่าน 215)
  [2012-02-13] เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผ่านรบบ e-PLen (อ่าน 148)
  [2012-02-13] ขอความร่วมมือ อปท.บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 169)
  [2012-02-13] การประกวด โครงการรักชาติถูกทางสเริมสร้างความซื้อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555 (อ่าน 161)
  [2012-02-13] มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ แก้ไขเพิ่มเติม (อ่าน 155)
  [2012-02-13] การสนับสนุนข้อมูลรายการภาษีโรงเรือนและที่ดิน (อ่าน 162)
  [2012-02-13] การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2555 (อ่าน 176)
  [2012-02-13] การสร้างเอกลักษณ์ถนนสายน่ามองในชุมชน (อ่าน 176)
  [2012-02-10] การสร้างเอกลักษณ์ถนนสายน่ามองในชุมชน (อ่าน 181)
  [2012-02-03] การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (อ่าน 162)
  [2012-02-03] ให้นำส่งเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2555 (อ่าน 153)
  [2012-02-01] สภากาแฟ (อ่าน 183)
  [2012-01-31] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 2555 (อ่าน 153)
  [2012-01-31] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 2555 (อ่าน 133)
  [2012-01-31] แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 163)
  [2012-01-31] การจัดสรร งปม. สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี งปม. 55 เพิ่มเติม (อ่าน 188)
  [2012-01-30] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน (อ่าน 181)
  [2012-01-30] โอนเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4 2554 (อ่าน 173)
  [2012-01-27] ถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. (อ่าน 185)
  [2012-01-27] ประเด็นข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. (อ่าน 194)
  [2012-01-26] กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้ง ฯ ผู้แทนเกษตรกร (อ่าน 166)
  [2012-01-26] แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานของ อปท. (อ่าน 155)
  [2012-01-26] การขอคืนเงินค่าลงทะเีบียน (อ่าน 165)
  [2012-01-26] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 164)
  [2012-01-26] ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Early Childhood Health Care Management (อ่าน 165)
  [2012-01-26] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 163)
  [2012-01-26] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผุ้เสียภาษีที่ได้รับผ (อ่าน 156)
  [2012-01-26] โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 195)
  [2012-01-26] โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน (อ่าน 143)
  [2012-01-26] การบริหารงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (อ่าน 150)
  [2012-01-26] ซักซ้อมแนวทางการออกใบเสร็จรับเงินภาษีฯ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับ อปท. (อ่าน 150)
  [2012-01-26] การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และผุ้บริหารงานที่ดิน (อ่าน 164)
  [2012-01-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ (อ่าน 166)
  [2012-01-23] ขอเชิญประชุม 26 มค 55 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 164)
  [2012-01-23] แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผุ้สูงอายุ ประจำปี 55 (อ่าน 171)
  [2012-01-23] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรรพรรดิมาลา ฯ (อ่าน 175)
  [2012-01-20] การน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ (อ่าน 162)
  [2012-01-19] การดำเนินการขอพระราชทานนามอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ (อ่าน 152)
  [2012-01-17] ขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2554 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 188)
  [2012-01-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ประจำเดือน ธ.ค.54 (อ่าน 176)
  [2012-01-17] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท. กรณีจัดทำโีครงการส่งเสริมพิธีละศีลอด (อ่าน 188)
  [2012-01-17] ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (อ่าน 168)
  [2012-01-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  (อ่าน 171)
  [2012-01-17] มอบอำนาจเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯ (อ่าน 160)
  [2012-01-17] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 (อ่าน 164)
  [2012-01-17] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประำจำปี 55 (อ่าน 154)
  [2012-01-17] มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5  (อ่าน 162)
  [2012-01-17] ซักซ้อมแนวทางการกำหนดตำแหน่งรองปลัดเทศบาล (อ่าน 261)
  [2012-01-17] แก้ไขแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (อ่าน 165)
  [2012-01-16] หารือการเลื่อนระดับพนักงานเทศบาล (อ่าน 146)
  [2012-01-12] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว (อ่าน 167)
  [2012-01-12] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2555 (อ่าน 351)
  [2012-01-11] ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 174)
  [2012-01-09] เร่งรัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (อ่าน 159)
  [2012-01-09] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 55 เพิ่มเติม (อ่าน 165)
  [2012-01-09] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (อ่าน 175)
  [2012-01-09] พบปะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานาส่วนท้องถิ่น (อ่าน 174)
  [2012-01-06] การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประำจำปี 55 (อ่าน 172)
  [2012-01-05] ขอความร่วมมือชี้แจง การขึ้นทะเีบียนกองทุนประกันสังคม  (อ่าน 153)
  [2012-01-05] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 176)
  [2012-01-05] การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเีบียนสิทธิฯ  (อ่าน 171)
  [2012-01-05] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวินัย ประจำปี 2555 (อ่าน 182)
  [2012-01-05] ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 163)
  [2012-01-05] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 12 (อ่าน 144)
  [2012-01-05] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12 (อ่าน 130)
  [2012-01-05] ข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง (อ่าน 176)
  [2012-01-04] เลื่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอ แบบบูรณาการระดับอำเภอ (อ่าน 161)
  [2011-12-30] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 2 (อ่าน 171)
  [2011-12-30] การจัดสรร งปม. สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี งปม. 55 งวดที่ 1 (อ่าน 178)
  [2011-12-30] การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่้บ้านและชุมชน (อ่าน 154)
  [2011-12-30] หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินของ อบจ. และเทศบาล (อ่าน 190)
  [2011-12-30] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 145)
  [2011-12-30] ขยายเวลายกเว้นการเรียกค่าบริการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (อ่าน 157)
  [2011-12-28] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 ตามผลการตรวจของ สตง. (อ่าน 517)
  [2011-12-28] การป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย (อ่าน 156)
  [2011-12-26] โครงการอบรมพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณของ อปท. ให้กับบุคลากรเทศบาล ปี 55 (อ่าน 163)
  [2011-12-26] หารือข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นเสียค่าตอบแทนรายปีสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (อ่าน 157)
  [2011-12-26] รายงานผลการปฏิบัติงานจังหวัดนำร่องการนำแผนพัฒนาการเมืองสู่การปฏิบัติ (อ่าน 148)
  [2011-12-26] การสำรวจข้อมูลการจัดทำบริการสาธารณะร่วมกันของ อปท.  (อ่าน 170)
  [2011-12-26] หลักเกณฑ์การดำเนินการเกี่ยวกับสัมปทานประกอบกิจการประปา (อ่าน 156)
  [2011-12-22] การสำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 163)
  [2011-12-22] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (อ่าน 132)
  [2011-12-21] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ (อ่าน 167)
  [2011-12-21] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ (อ่าน 156)
  [2011-12-20] กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปี 2555 (อ่าน 148)
  [2011-12-20] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท. (อ่าน 152)
  [2011-12-20] การจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานช่วยเหลือฟื้นฟูภัยน้ำท่วมของ ส.ท.ท (อ่าน 132)
  [2011-12-20] ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 (อ่าน 138)
  [2011-12-20] แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผุ้สูงอายุ ประจำปี 55 (อ่าน 148)
  [2011-12-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ประจำเดือน พ.ย.54 (อ่าน 148)
  [2011-12-19] การตรวจสอบการคลัง อปท. ประำจำปี 2555 (อ่าน 158)
  [2011-12-19] ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระสินค้าและบริการให้กับประชาชน (อ่าน 166)
  [2011-12-19] ซักซ้อมการจัดเก็บเอกสารการรับ - จ่ายเงิน ของ อปท. (อ่าน 152)
  [2011-12-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (อ่าน 137)
  [2011-12-14] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ในระบบสารสนเทศการจัดการ (อ่าน 144)
  [2011-12-14] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 151)
  [2011-12-14] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข (อ่าน 140)
  [2011-12-14] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. (อ่าน 138)
  [2011-12-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผุ้เสียภาษีที่ได้รับผ (อ่าน 145)
  [2011-12-09] การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประำจำปี 55 (อ่าน 178)
  [2011-12-09] ขอขยายเวลาการรับลงทะเีบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอปท. (อ่าน 148)
  [2011-12-09] ขอเชิญร่วมในการส่ง และต้อนรับนายอำเภอคลองท่อม (อ่าน 165)
  [2011-12-06] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11 (อ่าน 129)
  [2011-12-06] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 11 (อ่าน 138)
  [2011-12-01] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลกรณีกู้เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับระยะเวลาการชำระหนี้เ (อ่าน 153)
  [2011-12-01] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (อ่าน 156)
  [2011-12-01] การจัดสรร งปม. สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี งปม. 55 งวดที่ 1 (อ่าน 179)
  [2011-12-01] การโอนจัดสรร งปม. 55 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (อ่าน 148)
  [2011-12-01] แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผุ้สูงอายุ ประจำปี 55 (อ่าน 137)
  [2011-12-01] การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 141)
  [2011-11-28] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2011-11-28] การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเีบียนสิทธิฯ ประำจำเดือน ต.ค.54 (อ่าน 143)
  [2011-11-28] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. (อ่าน 144)
  [2011-11-25] กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 150)
  [2011-11-23] ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เหตุอุทกภัยดินถล่มฯ (อ่าน 152)
  [2011-11-23] เร่งรัดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 150)
  [2011-11-23] ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 140)
  [2011-11-22] การโอนจัดสรร งปม. 55 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่่ 1 (อ่าน 152)
  [2011-11-22] แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 1 (อ่าน 143)
  [2011-11-22] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2554 (อ่าน 164)
  [2011-11-22] โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อ่าน 141)
  [2011-11-22] ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2 54 (อ่าน 189)
  [2011-11-18] กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน (อ่าน 157)
  [2011-11-17] รายชื่อ ผู้ประสานงานประจำตำบล ของอำเภอคลองท่อม (อ่าน 178)
  [2011-11-16] โอนเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4 2554 (อ่าน 197)
  [2011-11-15] การดำเนินการตามประกาศคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อระงับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฯ (อ่าน 157)
  [2011-11-11] ขอเชิญร่วมงานกระบี่เบิกฟ้าอันดามันประจำปี 2554 (อ่าน 176)
  [2011-11-09] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาีคเรียนที่ 2 (อ่าน 170)
  [2011-11-09] การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 156)
  [2011-11-09] รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 134)
  [2011-11-07] ด่วนที่สุด สำรวจยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับอุทกภัยในเขตกรุงเทพฯ (อ่าน 150)
  [2011-11-04] แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 151)
  [2011-11-04] ประมาณราคาและแบบแปลนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 165)
  [2011-11-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 10 (อ่าน 152)
  [2011-11-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ประจำเดือน ต.ค.54 (อ่าน 145)
  [2011-11-03] นโยบายและแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย ปี 55 (อ่าน 138)
  [2011-11-03] การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (อ่าน 136)
  [2011-11-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ  (อ่าน 145)
  [2011-11-03] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จฯ (อ่าน 142)
  [2011-11-03] แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (อ่าน 136)
  [2011-11-03] ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงินฯ ข้อ 88 วรรคสอง (อ่าน 312)
  [2011-11-03] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10 (อ่าน 140)
  [2011-11-03] การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2011-11-03] สำรวจข้อมูล อปท. ประจำปี (อ่าน 172)
  [2011-11-03] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (อ่าน 159)
  [2011-11-02] แนวทางดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำีปี 2556 (อ่าน 142)
  [2011-11-02] การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเีบียนสิทธิฯ  (อ่าน 151)
  [2011-10-31] ขอความร่วมมือการดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ที่มี ความจำเพาะและเข้มข้นพิเศษ (อ่าน 146)
  [2011-10-31] การขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยบริหารราชการส่วน (อ่าน 286)
  [2011-10-31] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละะเอียดของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (อ่าน 145)
  [2011-10-31] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 1 (อ่าน 182)
  [2011-10-31] แนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประำจำปี งบประมาณ พ.ศ. 255 (อ่าน 161)
  [2011-10-26] การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กทม  (อ่าน 156)
  [2011-10-26] แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรัรบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี 2556 (อ่าน 147)
  [2011-10-26] การวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท. (อ่าน 153)
  [2011-10-26] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กที่อายุครบ 3 ปี ที่ยังไม่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 179)
  [2011-10-20] แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 166)
  [2011-10-20] การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (อ่าน 169)
  [2011-10-20] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท.จังหวัดกระบี่ (อ่าน 148)
  [2011-10-20] ตอบข้อหารือการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 160)
  [2011-10-20] การติดตามผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อ่าน 169)
  [2011-10-20] การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขของ อปท (อ่าน 163)
  [2011-10-20] แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (อ่าน 139)
  [2011-10-20] ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกฯ (อ่าน 157)
  [2011-10-20] หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นตำแหน่งสายงานผุ้บริหารฯ (อ่าน 144)
  [2011-10-20] การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะ (อ่าน 166)
  [2011-10-20] หารือการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (อ่าน 154)
  [2011-10-12] แจ้งแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครคัดเลือกกรณีพิเศษ (อ่าน 165)
  [2011-10-12] แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณ 2555 ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (อ่าน 169)
  [2011-10-11] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ 19 ตุลาคม 2554 ณ อบต.เพหลา (อ่าน 148)
  [2011-10-10] แจ้งเข้าดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย (อ่าน 160)
  [2011-10-10] แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 173)
  [2011-10-10] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของ อปท. ในระบบสารสนเทศการจัดการ (อ่าน 161)
  [2011-10-10] ขอความร่วมมือดำเนินการตามมติ ครม. โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี (อ่าน 176)
  [2011-10-10] การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากากรพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 154)
  [2011-10-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ประจำเดือน ก.ย.54 (อ่าน 147)
  [2011-10-10] การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ (อ่าน 182)
  [2011-10-10] การกำักับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการไม่สรรหาตำแหน่งสายงานนักบริหารที่ว่าง (อ่าน 146)
  [2011-10-10] กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง (อ่าน 158)
  [2011-10-10] ด่วนที่สุด ตรวจสอบจำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพ คนชราและผู้พิการประจำปี 2555 (อ่าน 146)
  [2011-10-03] แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559  (อ่าน 201)
  [2011-10-03] โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 164)
  [2011-10-03] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเ็ด็กเล็ก (อ่าน 181)
  [2011-10-03] การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเีบียนสิทธิฯ ประำจำเดือน ส.ค.54 (อ่าน 148)
  [2011-10-03] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9 (อ่าน 155)
  [2011-10-03] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 9 (อ่าน 168)
  [2011-10-03] โอนเงินค่าภาคหลางแร่ งวดที่ 3 /2554 (อ่าน 160)
  [2011-10-03] การจัดเก็บและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเีบียนสิทธิฯ ประำจำเดือน ก.ค.54 (อ่าน 152)
  [2011-10-03] แนวทางการเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2554 (อ่าน 149)
  [2011-10-03] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ครั้งที่ 10 2554 (อ่าน 176)
  [2011-10-03] แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเ็ด็ก  (อ่าน 157)
  [2011-10-03] ติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและแจ้งพ้นสภาพนักศึกษา (อ่าน 153)
  [2011-10-03] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปี งบประมาณ 2555 (อ่าน 339)
  [2011-10-03] เรียนเชิญส่งผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนนานาชาติ (อ่าน 146)
  [2011-09-29] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุ้มครองและห่วงใยเด็ก (อ่าน 178)
  [2011-09-29] ขอความอนุเคราะห์ในการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือ อปท ในการรวบรวมข้อมูลสายทาง (อ่าน 149)
  [2011-09-29] การพิจารณาของ อปท. ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (อ่าน 160)
  [2011-09-29] การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อ่าน 145)
  [2011-09-29] การถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. (อ่าน 155)
  [2011-09-29] การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (อ่าน 144)
  [2011-09-28] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ (อ่าน 151)
  [2011-09-26] สัมมนาสรุปผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้านจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2554ฯ (อ่าน 164)
  [2011-09-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ ประจำเดือน ส.ค.54 (อ่าน 144)
  [2011-09-23] แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559  (อ่าน 199)
  [2011-09-23] การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (อ่าน 149)
  [2011-09-23] การใชับังคับ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบฯ ในเขต อบต. (อ่าน 285)
  [2011-09-23] แนวทางปฏิบัติการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ (อ่าน 152)
  [2011-09-23] การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเีกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 129)
  [2011-09-23] โครงการ กิจกรรม ด้านการพัฒนาสตรีและการพัฒนาครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ 2555 (อ่าน 154)
  [2011-09-23] ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยในพื้นที่ (อ่าน 142)
  [2011-09-19] เร่งรัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 159)
  [2011-09-16] สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์ (อ่าน 168)
  [2011-09-15] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4 (อ่าน 166)
  [2011-09-15] การจัดทำประกาศหรือข้อกำหนดของหน่วยงานในการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกฯ (อ่าน 160)
  [2011-09-15] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการปกิบัติตาภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตาม พรบ.ควบคุมน้ (อ่าน 153)
  [2011-09-15] ขอเผยแพร่คู่มือและเอกสารโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นฯ (อ่าน 150)
  [2011-09-15] ทต.คลองท่อมใต้ และ อบต.ทรายขาว ยังไม่ส่งรายงานข้อมูลบุคลากร (อ่าน 136)
  [2011-09-15] ทต.คลองท่อมใต้ อบต.เพหลา อบต.ทรายขาว ยังไม่ส่งรายงาน (อ่าน 220)