Welcome to Krabinoi.org
     
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
เว็บบอร์ด
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
หนังสือราชการ
  [2017-03-29] การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (อ่าน 17)
  [2017-03-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2560 (อ่าน 9)
  [2017-03-29] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการที่ประสบอุทกภัย และคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการฝึกอบรมอาชีพ (อ่าน 17)
  [2017-03-29] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประ (อ่าน 19)
  [2017-03-29] พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่าน 21)
  [2017-03-29] การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (อ่าน 17)
  [2017-03-28] ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ฯลฯ (อ่าน 13)
  [2017-03-28] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการโดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับจัดสรร (อ่าน 17)
  [2017-03-28] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 16)
  [2017-03-28] การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ.2554-2559 กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 13)
  [2017-03-27] ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านชุมชน (อ่าน 24)
  [2017-03-23] การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 32)
  [2017-03-21] การสำรวจจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 24)
  [2017-03-21] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 27)
  [2017-03-21] การรายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2 (อ่าน 29)
  [2017-03-20] การตรวจสอบติดตาม เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองท่อม (อ่าน 22)
  [2017-03-20] การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ (อ่าน 26)
  [2017-03-20] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และ 7 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ (อ่าน 20)
  [2017-03-20] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 25)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 26)
  [2017-03-17] การดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (อ่าน 22)
  [2017-03-17] โครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท. (อ่าน 23)
  [2017-03-17] การประชาสัมพันธ์ พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ.2560 (อ่าน 21)
  [2017-03-17] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 13)
  [2017-03-17] แจ้งผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลและคณ (อ่าน 17)
  [2017-03-17] การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2017-03-16] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ  (อ่าน 24)
  [2017-03-16] การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  (อ่าน 24)
  [2017-03-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 24)
  [2017-03-15] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 22)
  [2017-03-15] รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2560 (อ่าน 21)
  [2017-03-15] หนังสือรับรองใช้แทนบัตรประจำตัวคนพิการ (อ่าน 29)
  [2017-03-14] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (อ่าน 21)
  [2017-03-14] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒-๒๕๖๐ (อ่าน 20)
  [2017-03-14] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างของ อปท.ซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอ (อ่าน 14)
  [2017-03-14] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. (อ่าน 15)
  [2017-03-14] ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยยว ว่าด้วยการขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุม (อ่าน 17)
  [2017-03-10] การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 (อ่าน 35)
  [2017-03-10] การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 39)
  [2017-03-09] โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏรูป อปท.และยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต (อ่าน 19)
  [2017-03-09] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักและการเป็นผู้จัดการหอพัก พ.ศ.2560 (อ่าน 11)
  [2017-03-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเสียของ อปท. (อ่าน 22)
  [2017-03-08] การหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 (อ่าน 17)
  [2017-03-08] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 25)
  [2017-03-08] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 28)
  [2017-03-08] โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ (อ่าน 16)
  [2017-03-08] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 14)
  [2017-03-08] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 14)
  [2017-03-06] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง หลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คดีปกครองที่เกี (อ่าน 21)
  [2017-03-03] การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 34)
  [2017-03-03] การลงทะเบียนผู้ที่มีความพร้อมจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ.2560 ฮ.ศ.1438 (อ่าน 18)
  [2017-03-03] ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2017-03-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 19)
  [2017-03-03] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2560 (อ่าน 22)
  [2017-03-03] การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 22)
  [2017-03-01] การจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2017-03-01] ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ (อ่าน 18)
  [2017-03-01] การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (อ่าน 20)
  [2017-03-01] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (อ่าน 19)
  [2017-03-01] ขอเชิญร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (อ่าน 14)
  [2017-03-01] แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 19)
  [2017-03-01] แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (อ่าน 15)
  [2017-03-01] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2017-03-01] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท. (อ่าน 17)
  [2017-03-01] การอบรมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 24)
  [2017-03-01] ขอเชิญร่วมงานเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (อ่าน 23)
  [2017-02-28] ประสานความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ อปท.สมัครขอรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล (อ่าน 17)
  [2017-02-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 30)
  [2017-02-24] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (อ่าน 40)
  [2017-02-24] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 (อ่าน 39)
  [2017-02-24] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 21)
  [2017-02-24] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี พ.ศ.2559-2560 (อ่าน 25)
  [2017-02-24] แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว (อ่าน 20)
  [2017-02-24] มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (อ่าน 16)
  [2017-02-24] ประชุมชี้แจงการจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ อปท. (อ่าน 21)
  [2017-02-24] แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยและการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยพน (อ่าน 20)
  [2017-02-23] แนวทางการบันทึกข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 17)
  [2017-02-20] แนวทางการให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (อ่าน 29)
  [2017-02-20] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับ อปท.ในการช่วยเหลือ อปท.อื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตาม พรบ.ป้อง (อ่าน 24)
  [2017-02-20] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 27)
  [2017-02-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 29)
  [2017-02-20] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24)
  [2017-02-20] การเทียบตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการขอกลับเข้ารับราชการ (อ่าน 17)
  [2017-02-20] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป (อ่าน 19)
  [2017-02-15] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน (อ่าน 28)
  [2017-02-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2017-02-15] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 และโครงการเงินเหลือจ่าย 2560 (อ่าน 38)
  [2017-02-14] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 28)
  [2017-02-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอา (อ่าน 33)
  [2017-02-14] ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯลฯ (อ่าน 24)
  [2017-02-10] แนวทางการใช้จ่ายเงินของ อปท.เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 23)
  [2017-02-10] ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการให้อนุญาตก่อสร้างและรื้อถอนอาคารฯลฯ (อ่าน 25)
  [2017-02-10] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุต้องโทษจำคุก (อ่าน 20)
  [2017-02-10] ขอความอนุเคราะห์ อปท.ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (อ่าน 31)
  [2017-02-10] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน (อ่าน 22)
  [2017-02-10] การดำเนินงานตามแผนติดตามดูแลผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯลฯ (อ่าน 22)
  [2017-02-10] แจ้งเวียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 (อ่าน 23)
  [2017-02-10] การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2017-02-10] เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 (อ่าน 22)
  [2017-02-10] พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (อ่าน 24)
  [2017-02-10] แจ้งกำหนดการเคลื่อนย้ายอาวุธและยุทโธปกรณ์เข้าทำการฝึก (อ่าน 21)
  [2017-02-09] แนวทางการบันทึกข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 26)
  [2017-02-09] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 39)
  [2017-02-09] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ (อ่าน 24)
  [2017-02-09] กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 22)
  [2017-02-09] รายงานผลการดำเนินการบนระบบบัญชี e-LAAS (อ่าน 20)
  [2017-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2017-02-09] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 22)
  [2017-02-09] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน (อ่าน 23)
  [2017-02-07] การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก (อ่าน 19)
  [2017-02-07] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 25)
  [2017-02-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2560 (อ่าน 18)
  [2017-02-07] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่1/2560 (อ่าน 20)
  [2017-02-01] ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 35)
  [2017-02-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2017-02-01] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้ (อ่าน 32)
  [2017-02-01] ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560 (อ่าน 30)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้ (อ่าน 24)
  [2017-02-01] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 21)
  [2017-02-01] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. (อ่าน 20)
  [2017-02-01] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2560 (อ่าน 20)
  [2017-02-01] แผนการนำยางพาราไปใช้ในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 23)
  [2017-02-01] การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท (อ่าน 23)
  [2017-02-01] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร อนาคตท้องถิ่นไทยภายใต้บริบทรัฐ (อ่าน 27)
  [2017-02-01] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 25 (อ่าน 25)
  [2017-02-01] ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเพื่อวางแผนการเสริมสร้างความเข้มแข็งดูแลผู้สูงอายุแบบอ (อ่าน 27)
  [2017-02-01] การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 25)
  [2017-02-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 30)
  [2017-02-01] ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศ (อ่าน 22)
  [2017-02-01] การให้ความช่วยเหลือประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที (อ่าน 21)
  [2017-01-30] ขอความร่วมมือ อปท.สนับสนุนเครื่องจักรเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 29)
  [2017-01-30] แผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 26)
  [2017-01-27] เร่งรัด อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯลฯ (อ่าน 34)
  [2017-01-27] สำรวจข้อมูลผู้ไร้ที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม (อ่าน 31)
  [2017-01-27] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางและติดตามผลการดำเนินด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 32)
  [2017-01-26] แนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 24)
  [2017-01-26] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (อ่าน 27)
  [2017-01-26] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2017-01-26] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 23)
  [2017-01-25] สำรวจข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (อ่าน 21)
  [2017-01-25] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการกรอกข้อมูล (อ่าน 26)
  [2017-01-25] ขอเชิญประชุม (อ่าน 35)
  [2017-01-20] การสำรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 42)
  [2017-01-20] ขอความร่วมมือขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 27)
  [2017-01-20] การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯลฯ (อ่าน 31)
  [2017-01-18] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 38)
  [2017-01-18] ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ (อ่าน 23)
  [2017-01-17] การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯลฯ (อ่าน 33)
  [2017-01-17] การสำรวจข้อมูลถนนและประปาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ (อ่าน 29)
  [2017-01-16] แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยการประเมินระดับอาวุโส ในแบบ(อบจ.๒)(ท.๒)(อบต.๒) (อ่าน 34)
  [2017-01-16] การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (อ่าน 34)
  [2017-01-16] แผนปฏิบัติงานการจัดหาโลหิต ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 22)
  [2017-01-16] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 29)
  [2017-01-13] ติดตามเรื่องการจัดการและส่งต่อผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ (อ่าน 17)
  [2017-01-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 36)
  [2017-01-13] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 25)
  [2017-01-13] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชียวชาญ (อ่าน 25)
  [2017-01-12] การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่น ตา (อ่าน 34)
  [2017-01-12] มติก.อบต จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 32)
  [2017-01-12] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๙ (อ่าน 21)
  [2017-01-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 37)
  [2017-01-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ฯลฯ (อ่าน 29)
  [2017-01-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (อ่าน 24)
  [2017-01-12] คู่มือการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 21)
  [2017-01-12] ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 130) (อ่าน 28)
  [2017-01-09] ขอเชิญประชุมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 31)
  [2017-01-09] ขอเชิญประชุมการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 26)
  [2017-01-09] ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (อ่าน 25)
  [2017-01-09] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 18)
  [2017-01-09] ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 21)
  [2017-01-09] แนวทางการบริหารจัดการความเร็วในพื้นที่ชุมชน (อ่าน 18)
  [2017-01-09] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 28)
  [2017-01-09] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 17)
  [2017-01-09] ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (อ่าน 22)
  [2017-01-05] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 20)
  [2017-01-05] ประกาศกำหนดหลักเเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารบุคคลของเทศบาล (อ่าน 25)
  [2017-01-05] โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย (อ่าน 38)
  [2016-12-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (อ่าน 37)
  [2016-12-29] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 23)
  [2016-12-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 35)
  [2016-12-29] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 22)
  [2016-12-29] การพิจารณาอัตราเงินเดือนในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ (อ่าน 32)
  [2016-12-29] หารือลักษณะต้องห้ามการรับราชการกรณีต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญา (อ่าน 19)
  [2016-12-29] ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 16)
  [2016-12-29] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 20)
  [2016-12-29] ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ (อ่าน 20)
  [2016-12-27] การเปิดตรวจสอบการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 37)
  [2016-12-27] การจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 (อ่าน 27)
  [2016-12-27] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 (อ่าน 33)
  [2016-12-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (อ่าน 31)
  [2016-12-26] แจ้งให้รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2016-12-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 29)
  [2016-12-22] กรณีรองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. มอบหมายงานให้รองปลัด อบต. (อ่าน 29)
  [2016-12-22] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 29)
  [2016-12-22] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน 31)
  [2016-12-21] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 11/2559 (อ่าน 28)
  [2016-12-21] การคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 (อ่าน 36)
  [2016-12-21] แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดเก็บภาษีป้ายของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (อ่าน 24)
  [2016-12-21] การนับระยะการดำรงตำแหน่งในสายงานกรณีมีคำสั่งให้กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (อ่าน 23)
  [2016-12-21] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 38)
  [2016-12-20] โครงการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยช (อ่าน 34)
  [2016-12-20] การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมด้านวิชาการงานทางแก่ อปท.ในระดับพื้นที่ (อ่าน 49)
  [2016-12-19] การแจกจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 และ 2557 (อ่าน 60)
  [2016-12-16] โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 28)
  [2016-12-16] งบรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรณีไม่สามารถลงนามได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2559 เพื่อขอขยายระยะเวล (อ่าน 59)
  [2016-12-14] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 49)
  [2016-12-14] การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถิ่นฯ (อ่าน 35)
  [2016-12-14] ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการบริการสาธารณะ (อ่าน 31)
  [2016-12-14] แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2016-12-14] การตรวจสอบหนังสือค้ำประกัน (อ่าน 31)
  [2016-12-14] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายชื่อผู้ประกอบการ  (อ่าน 32)
  [2016-12-14] พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 27)
  [2016-12-13] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 34)
  [2016-12-07] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2559 (อ่าน 45)
  [2016-12-07] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (อ่าน 40)
  [2016-12-07] การสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่ิอขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ฯลฯ (อ่าน 40)
  [2016-12-07] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 40)
  [2016-12-07] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (อ่าน 39)
  [2016-12-07] ขอข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 35)
  [2016-12-07] ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 32)
  [2016-12-06] ขอเชิญประชุม (อ่าน 46)
  [2016-12-06] ส่งคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 47)
  [2016-12-02] แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 55)
  [2016-12-02] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างข้อกำหนดตามพระราชบัญญํติการสาธารณสุข (อ่าน 35)
  [2016-11-28] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ (อ่าน 35)
  [2016-11-28] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. ใน ก.อบต.จังหวัดกระบี่ (ประธานสภา อบต.) (อ่าน 36)
  [2016-11-25] โครงการ บ้านเวียงป่าเป้า....ปลอดจากอัคคีภัย (อ่าน 31)
  [2016-11-25] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 54)
  [2016-11-24] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 51)
  [2016-11-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2016-11-24] การสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 38)
  [2016-11-22] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 45)
  [2016-11-22] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศฯ (อ่าน 36)
  [2016-11-22] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องรายชื่อสถานสงเคราะห์ของรัฐ (ฉบับที่ 8) พ. (อ่าน 33)
  [2016-11-22] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (อ่าน 31)
  [2016-11-22] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2561 (อ่าน 45)
  [2016-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน ฯลฯ (อ่าน 49)
  [2016-11-21] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจำปีงบประม (อ่าน 51)
  [2016-11-18] การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2016-11-18] หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 50)
  [2016-11-18] การกำหนดหลักเกณฑ์เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2016-11-18] การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 52)
  [2016-11-18] การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (อ่าน 38)
  [2016-11-18] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ปีงบฯ 25 (อ่าน 45)
  [2016-11-18] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2016-11-18] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2560 (อ่าน 34)
  [2016-11-17] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 37)
  [2016-11-16] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 41)
  [2016-11-16] การจัดทำแบบสรุปรายงานการใช้เงินอุดหนุนสำหรับ ศพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (อ่าน 78)
  [2016-11-16] กรอกข้อมูลแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (อ่าน 31)
  [2016-11-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2016-11-15] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 40)
  [2016-11-15] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่10/2559 (อ่าน 40)
  [2016-11-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ของ อปท. (อ่าน 50)
  [2016-11-15] รายงานกำหนดการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 41)
  [2016-11-14] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)สำหรับบุคลากรในสังกัด อปท. (อ่าน 53)
  [2016-11-14] แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (อ่าน 36)
  [2016-11-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการก่อสร้างลานกีฬาผ่านทางร (อ่าน 39)
  [2016-11-11] ร้องเรียน ร้องทุกข์ (อ่าน 53)
  [2016-11-11] การอำนวยความสะดวก ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (อ่าน 34)
  [2016-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้ (อ่าน 50)
  [2016-11-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิ (อ่าน 50)
  [2016-11-10] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรื (อ่าน 39)
  [2016-11-09] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ (อ่าน 60)
  [2016-11-09] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS ณ 31ตุลาคม 2559 (อ่าน 56)
  [2016-11-09] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้ามาแสดงความอาลัย (อ่าน 47)
  [2016-11-09] ขอให้ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถ (อ่าน 43)
  [2016-11-08] การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 53)
  [2016-11-07] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 53)
  [2016-11-07] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 42)
  [2016-11-07] ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย (อ่าน 34)
  [2016-11-07] การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (อ่าน 50)
  [2016-11-07] การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2016-11-07] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหน่งน้ำ (อ่าน 40)
  [2016-11-04] การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด (อ่าน 50)
  [2016-11-02] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ณ 15 ตุลาคม 2559 (อ่าน 45)
  [2016-11-01] การสำรวจข้อมูลเด็ก ข้อมูลพนักงานครูและพนักงานจ้างในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 81)
  [2016-11-01] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 53)
  [2016-11-01] ขอเชิญประชุมเพื่อมอบภารกิจในพิธีบำเพ็ญกุศล ครบ 30 วัน เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแ (อ่าน 50)
  [2016-10-31] อนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปี พ.ศ. 2554-2559 (อ่าน 47)
  [2016-10-31] โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ระยะที่ 1 (อ่าน 57)
  [2016-10-31] ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  (อ่าน 50)
  [2016-10-31] ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 41)
  [2016-10-31] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 72)
  [2016-10-31] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 47)
  [2016-10-28] ขอเชิญประชุม (อ่าน 107)
  [2016-10-27] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 36)
  [2016-10-27] ขอเชิญประชุม (อ่าน 47)
  [2016-10-27] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2016-10-26] แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัยหรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศ (อ่าน 39)
  [2016-10-25] โครงการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e GP สำหรับ อปท (อ่าน 56)
  [2016-10-21] ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 67)
  [2016-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2016-10-20] แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 48)
  [2016-10-20] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปี (อ่าน 32)
  [2016-10-20] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ อปท. (อ่าน 57)
  [2016-10-20] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือท (อ่าน 39)
  [2016-10-20] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ (อ่าน 40)
  [2016-10-20] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สุงอายุ ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2016-10-20] รายงานการประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลและ อบต.รอบที่ 3 (อ่าน 38)
  [2016-10-20] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ฯลฯ (อ่าน 44)
  [2016-10-20] พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (อ่าน 44)
  [2016-10-20] ขอข้อมูลของบุคคลที่มีฐานะยากจน ผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กกำพร้า ผู้พิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง (อ่าน 36)
  [2016-10-20] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 46)
  [2016-10-18] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559 (อ่าน 48)
  [2016-10-18] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. งวดเพิ่มเติม (อ่าน 81)
  [2016-10-17] การแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 79)
  [2016-10-17] ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 71)
  [2016-10-17] การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F (อ่าน 39)
  [2016-10-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 47)
  [2016-10-12] ประชุมโครงการ (อ่าน 40)
  [2016-10-12] รับสมัครโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (อ่าน 41)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 42)
  [2016-10-11] ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ (อ่าน 43)
  [2016-10-11] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาวัสดุโดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบร (อ่าน 41)
  [2016-10-11] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เหลือจ่าย (อ่าน 69)
  [2016-10-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 38)
  [2016-10-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 255 (อ่าน 37)
  [2016-10-11] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 36)
  [2016-10-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฯลฯ (อ่าน 41)
  [2016-10-11] ดำเนินการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) (อ่าน 32)
  [2016-10-10] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ (อ่าน 36)
  [2016-10-07] ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ (อ่าน 94)
  [2016-10-07] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 40)
  [2016-10-07] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 54)
  [2016-10-07] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 41)
  [2016-10-07] แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนกรณีการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูง (อ่าน 32)
  [2016-10-07] แนวทางการปฎิบัติกรณีปลัด อปท.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายก อปท.ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย (อ่าน 35)
  [2016-10-07] การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและคัดเลือกเพื่อรับโอน (อ่าน 33)
  [2016-10-07] หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นประเภททั่วไป (อ่าน 32)
  [2016-10-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 43)
  [2016-10-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 255 (อ่าน 48)
  [2016-10-05] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 38)
  [2016-10-04] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 49)
  [2016-10-04] เร่งรัดการจัดทำและประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 52)
  [2016-09-30] การเทียบตำแหน่งนักบริหารงานช่างกับตำแหน่งนักบริหารงานช่างสุขาภิบาลเป็นสายงานที่มีลักษณะด้านเดียวกัน (อ่าน 44)
  [2016-09-30] การกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างของ อปท. (อ่าน 36)
  [2016-09-30] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 25)
  [2016-09-30] วิธีปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2016-09-30] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 30)
  [2016-09-30] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 32)
  [2016-09-30] การฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 39)
  [2016-09-30] แนวทางปฎิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (อ่าน 31)
  [2016-09-30] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2016-09-30] หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 26)
  [2016-09-30] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (อ่าน 35)
  [2016-09-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและค่าเช่าบ้าน ฯลฯ (อ่าน 24)
  [2016-09-30] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 34)
  [2016-09-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 28)
  [2016-09-30] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2016-09-30] กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ่าน 26)
  [2016-09-30] แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 36)
  [2016-09-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 32)
  [2016-09-29] แบบตรวจข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับจังหวัดและอำเภอ (อ่าน 32)
  [2016-09-29] แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2016-09-28] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 39)
  [2016-09-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 35)
  [2016-09-28] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2016-09-28] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการตามมติคณะรัฐมนตรี  (อ่าน 48)
  [2016-09-28] แนวทางการปรับปรุงตำแหน่งสายงานผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (อ่าน 37)
  [2016-09-28] ขอความร่วมมือแจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/6129 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25 (อ่าน 36)
  [2016-09-28] การดำเนินการตามมาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (อ่าน 29)
  [2016-09-28] ขอให้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฎิรูปการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2016-09-27] การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อ่าน 47)
  [2016-09-23] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 51)
  [2016-09-23] ขอแจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชี อบต.ท้องที่ (อ่าน 50)
  [2016-09-22] แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 84)
  [2016-09-21] การดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ (อ่าน 37)
  [2016-09-21] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 41)
  [2016-09-20] การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศจังหวัดกระบี่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 43)
  [2016-09-20] การตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการหรือทุพพลภ (อ่าน 60)
  [2016-09-20] การปรับปรุงข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2016-09-19] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2016-09-19] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 50)
  [2016-09-19] การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 33)
  [2016-09-19] การติดตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. (อ่าน 31)
  [2016-09-16] การกรอกแบบสำรวจข้อสังเกตในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 50)
  [2016-09-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 60)
  [2016-09-14] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ (อ่าน 40)
  [2016-09-14] แนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 72)
  [2016-09-14] รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 (อ่าน 34)
  [2016-09-14] คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ พ.ศ. 2559 (อ่าน 29)
  [2016-09-14] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2558 (อ่าน 38)
  [2016-09-14] ขอความอนุเคราะห์ประสานให้เทศบาลและ อบต.บันทึกข้อมูลในระบบประมวลผล ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2016-09-14] การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน (อ่าน 97)
  [2016-09-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพ (อ่าน 60)
  [2016-09-14] การกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับเชี่ยวชาญ (อ่าน 37)
  [2016-09-14] หลักสูตรและคุณสมบัติผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ (อ่าน 45)
  [2016-09-14] ประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 31)
  [2016-09-14] แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2016-09-14] ข้อสั่งการเพิ่มเติมของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. (อ่าน 33)
  [2016-09-14] ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา Zika virus disease (อ่าน 32)
  [2016-09-09] การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (อ่าน 44)
  [2016-09-08] ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน เท (อ่าน 38)
  [2016-09-06] การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศ ฯลฯ (อ่าน 43)
  [2016-09-06] ประเภทและเงินบำรุงการศึกษาค่าเล่าเรียนบุตร (อ่าน 59)
  [2016-09-06] แนวทางการขอรับเงินอุดหนุนของจังหวัดและอำเภอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2016-09-06] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 41)
  [2016-09-06] การปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 ฯลฯ (อ่าน 42)
  [2016-08-30] การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 50)
  [2016-08-30] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ฯลฯ (อ่าน 51)
  [2016-08-30] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือนกรกฎาคม 2559 (อ่าน 44)
  [2016-08-30] ซักซ้อมหลักสูตรที่ใช้เป็นคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ฯล (อ่าน 38)
  [2016-08-29] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 56)
  [2016-08-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2016-08-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2016-08-29] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯลฯ (อ่าน 170)
  [2016-08-24] แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุ (อ่าน 59)
  [2016-08-24] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 56)
  [2016-08-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (อ่าน 31)
  [2016-08-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคว (อ่าน 49)
  [2016-08-23] แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล (อ่าน 41)
  [2016-08-23] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 41)
  [2016-08-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 67)
  [2016-08-18] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน มิ.ย. พ.ศ. 2559 (อ่าน 46)
  [2016-08-18] แจ้งการออกกฎหมายใหม่ จำนวน 3 ฉบับ (อ่าน 46)
  [2016-08-18] แนวทางปฏิบัติกรณีเอกชนผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 39)
  [2016-08-18] การขอพระราชทานเข็มที่ระลึก ฯลฯ (อ่าน 49)
  [2016-08-16] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 42)
  [2016-08-16] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บ (อ่าน 40)
  [2016-08-16] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 167)
  [2016-08-16] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 39)
  [2016-08-16] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการพัสดุและก (อ่าน 31)
  [2016-08-16] การดำเนินงาน โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (อ่าน 83)
  [2016-08-15] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯลฯ (อ่าน 44)
  [2016-08-15] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2016-08-15] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 39)
  [2016-08-15] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 (อ่าน 39)
  [2016-08-10] แจ้งการโอนเงินรายได้เข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 47)
  [2016-08-10] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 39)
  [2016-08-10] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเดือน เม.ย. พ.ค. 2559 (อ่าน 35)
  [2016-08-10] การจัดทำฐานข้อมูลผู้มีหน้าทียื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (อ่าน 39)
  [2016-08-10] การสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย และครู ฯลฯ (อ่าน 54)
  [2016-08-10] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 53)
  [2016-08-10] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 55)
  [2016-08-10] การสำรวจจำนวนนักสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2016-08-09] การดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท่้องถิ่น (e-LAAS) (อ่าน 78)
  [2016-08-09] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ (อ่าน 52)
  [2016-08-09] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 49)
  [2016-08-09] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7/2559 (อ่าน 44)
  [2016-08-09] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 ฯลฯ (อ่าน 41)
  [2016-08-09] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (อ่าน 39)
  [2016-08-09] การตรวจสอบโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชน ฯลฯ (อ่าน 37)
  [2016-08-09] การสำรวจรายชื่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ (อ่าน 48)
  [2016-08-05] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 49)
  [2016-08-05] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2016-08-05] ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 47)
  [2016-08-05] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (อ่าน 43)
  [2016-08-05] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ (อ่าน 52)
  [2016-08-05] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 44)
  [2016-08-05] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (อ่าน 48)
  [2016-08-05] ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2016-08-05] ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2016-08-05] แนวทางปฎิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 45)
  [2016-08-05] แบบรายงาน โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (อ่าน 46)
  [2016-08-04] เชิญคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต เสนอโครงการ (อ่าน 45)
  [2016-08-03] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 197)
  [2016-08-03] รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 1.4 และ 1.5 ฯ (อ่าน 45)
  [2016-08-03] ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ (อ่าน 41)
  [2016-08-03] ขอความร่วมมือในการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (อ่าน 47)
  [2016-08-02] แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (อ่าน 52)
  [2016-08-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2016-07-29] การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 74)
  [2016-07-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 138)
  [2016-07-27] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 76)
  [2016-07-27] การอบรมสัมมนาโครงการคืนความรู้สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 58)
  [2016-07-27] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติฯ (อ่าน 62)
  [2016-07-25] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (อ่าน 56)
  [2016-07-25] การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ (อ่าน 64)
  [2016-07-25] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วนฤดูฝน (อ่าน 64)
  [2016-07-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 66)
  [2016-07-14] แผน Big Cleaning Day ของหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตอำเภอคลองท่อม ปี 2559 (อ่าน 86)
  [2016-07-14] การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ (อ่าน 93)
  [2016-07-14] การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงาน (อ่าน 77)
  [2016-07-14] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 57)
  [2016-07-14] แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ (อ่าน 93)
  [2016-07-14] การกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 90)
  [2016-07-14] ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2016-07-13] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 100)
  [2016-07-13] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 73)
  [2016-07-13] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 65)
  [2016-07-13] การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (อ่าน 58)
  [2016-07-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (อ่าน 73)
  [2016-07-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่  (อ่าน 175)
  [2016-07-13] การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๔ ช่วงวัย อายุ ๙ ,๑๘ , ๓๐ และ๔๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (อ่าน 57)
  [2016-07-13] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ ๒๕๕๙ (อ่าน 123)
  [2016-07-11] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธาร (อ่าน 139)
  [2016-07-07] การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 73)
  [2016-07-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯลฯ (อ่าน 79)
  [2016-07-07] ขอเชิญร่วมหารือข้อราชการ (อ่าน 69)
  [2016-07-07] ขอตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 68)
  [2016-07-07] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 85)
  [2016-07-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 69)
  [2016-07-06] การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 118)
  [2016-07-06] การแก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนที่ผิดพลาดฯลฯ (อ่าน 74)
  [2016-07-06] แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการตามกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 109)
  [2016-07-06] การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ แก่กรมวิชาการเกษตร ในการจำหน่ายพันธ์ุพืชและปัจจัยการผลิต (อ่าน 58)
  [2016-07-06] แจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 (อ่าน 60)
  [2016-07-06] การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวนค่างาน ฯลฯ (อ่าน 66)
  [2016-07-04] ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปีและตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  (อ่าน 69)
  [2016-07-04] ขอความร่วมมือในการดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (อ่าน 73)
  [2016-07-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 87)
  [2016-06-29] การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (อ่าน 67)
  [2016-06-29] ขยายระยะเวลาเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (อ่าน 69)
  [2016-06-29] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิก (อ่าน 117)
  [2016-06-29] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (อ่าน 68)
  [2016-06-29] การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) (อ่าน 69)
  [2016-06-29] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 64)
  [2016-06-29] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 73)
  [2016-06-29] การประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 68)
  [2016-06-29] อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 4 (อ่าน 77)
  [2016-06-23] การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2016-06-23] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 81)
  [2016-06-23] การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 169)
  [2016-06-23] การประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ (อ่าน 68)
  [2016-06-23] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 73)
  [2016-06-23] การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ (อ่าน 86)
  [2016-06-22] อนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย (อ่าน 88)
  [2016-06-22] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 74)
  [2016-06-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 71)
  [2016-06-22] การสำรวจโครงการพระราชดำริ (อ่าน 71)
  [2016-06-22] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพก (อ่าน 77)
  [2016-06-22] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ (อ่าน 87)
  [2016-06-22] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (อ่าน 76)
  [2016-06-22] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2559 รายการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการฯลฯ (อ่าน 110)
  [2016-06-22] การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2016-06-22] การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน (อ่าน 86)
  [2016-06-20] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 74)
  [2016-06-16] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 (อ่าน 80)
  [2016-06-16] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 80)
  [2016-06-16] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 76)
  [2016-06-16] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรื (อ่าน 76)
  [2016-06-16] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ (อ่าน 92)
  [2016-06-16] การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 67)
  [2016-06-16] การขอรับการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2016-06-16] ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อ่าน 74)
  [2016-06-16] ขอให้พิจารณาทบทวนการส่งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรม (อ่าน 84)
  [2016-06-15] การรายงานผลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 73)
  [2016-06-14] การจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ฯลฯ (อ่าน 110)
  [2016-06-10] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (อ่าน 115)
  [2016-06-10] การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2559 (อ่าน 88)
  [2016-06-09] รายงานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2016-06-08] การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 91)
  [2016-06-08] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน(Joint KPls) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (อ่าน 101)
  [2016-06-08] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.น้ำบาดาล (อ่าน 95)
  [2016-06-08] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (อ่าน 100)
  [2016-06-07] แต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 (อ่าน 96)
  [2016-06-07] CD ตัวอย่างป้ายและไฟล์สำหรับทำป้าย โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (อ่าน 125)
  [2016-06-07] โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (อ่าน 103)
  [2016-06-06] ขอความร่วมมือสนับสนุนขยายผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 112)
  [2016-06-06] ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลอาคาร (อ่าน 99)
  [2016-06-06] ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย Focus Group ครั้งที่ 3 ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอคลองท่อมและอำเภอลำทั (อ่าน 90)
  [2016-06-03] แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 (อ่าน 97)
  [2016-06-03] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี (อ่าน 98)
  [2016-06-03] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 115)
  [2016-06-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 110)
  [2016-06-02] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ 5/2559 (อ่าน 107)
  [2016-06-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2559 (อ่าน 104)
  [2016-06-02] ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัด ฯลฯ (อ่าน 86)
  [2016-06-02] การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 (อ่าน 84)
  [2016-06-01] การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ (อ่าน 86)
  [2016-06-01] การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (อ่าน 86)
  [2016-05-31] การปลูกต้นไม้ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (อ่าน 108)
  [2016-05-31] แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค (อ่าน 88)
  [2016-05-31] แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ (อ่าน 89)
  [2016-05-31] ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 108)
  [2016-05-31] การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2016-05-31] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 174)
  [2016-05-31] แจ้งการโอนขายบิลค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 95)
  [2016-05-31] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 131)
  [2016-05-31] สำรวจข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่นๆ (อ่าน 98)
  [2016-05-30] ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 88)
  [2016-05-26] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 95)
  [2016-05-26] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 135)
  [2016-05-26] ข้อเสนอแนะการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (อ่าน 94)
  [2016-05-25] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2016-05-25] สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ (อ่าน 103)
  [2016-05-25] การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 138)
  [2016-05-25] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 136)
  [2016-05-23] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 144)
  [2016-05-23] สำรวจการตั้งงบประมาณโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 107)
  [2016-05-23] แจ้งให้สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ การทำหมันและฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในแต่ละ อปท. (อ่าน 107)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 127)
  [2016-05-19] การสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (อ่าน 114)
  [2016-05-19] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 107)
  [2016-05-19] การจัดประชุมและนิทรรศการ Thailand Domestic MICE Mart 2016 (อ่าน 106)
  [2016-05-19] ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี 2559 (อ่าน 99)
  [2016-05-19] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 118)
  [2016-05-18] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 120)
  [2016-05-18] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2559 (อ่าน 101)
  [2016-05-18] การทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 110)
  [2016-05-17] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 92)
  [2016-05-17] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและอบต. (อ่าน 127)
  [2016-05-17] โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 200,000 บาท (อ่าน 116)
  [2016-05-17] ขอเชิญประชุม (อ่าน 112)
  [2016-05-16] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 143)
  [2016-05-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบฯ 5 (อ่าน 123)
  [2016-05-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 133)
  [2016-05-13] การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน (อ่าน 102)
  [2016-05-13] เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ (อ่าน 96)
  [2016-05-13] การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559 (อ่าน 134)
  [2016-05-12] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2016-05-12] การสำรวจข้อมูลและของดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2016-05-11] ขอความร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ (อ่าน 144)
  [2016-05-11] ขอความร่วมดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ฯลฯ (อ่าน 92)
  [2016-05-11] การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 122)
  [2016-05-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2016-05-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2016-05-11] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 101)
  [2016-05-11] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี จังหวัดกระบี่ (อ่าน 106)
  [2016-05-10] สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 117)
  [2016-05-10] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 102)
  [2016-05-10] ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (อ่าน 109)
  [2016-05-10] การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 100)
  [2016-05-10] หารือการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด (อ่าน 121)
  [2016-05-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด (อ่าน 109)
  [2016-05-10] เชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวผลการดำเนินงานคณะกรรมการศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ (อ่าน 101)
  [2016-05-04] โครงการเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (อ่าน 88)
  [2016-05-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการอาหารเสริม อาหารกลางวัน เงินเดือนครู (อ่าน 131)
  [2016-05-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิก (อ่าน 93)
  [2016-05-04] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม เดือนมีนาค (อ่าน 88)
  [2016-05-04] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ (อ่าน 90)
  [2016-05-04] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 99)
  [2016-05-04] โครงการจดทะเบียนคนพิการจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 (อ่าน 94)
  [2016-05-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 85)
  [2016-05-03] แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัด (อ่าน 83)
  [2016-05-03] การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... (อ่าน 81)
  [2016-05-03] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 79)
  [2016-05-02] การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 81)
  [2016-05-02] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2559 (อ่าน 95)
  [2016-05-02] การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 100)
  [2016-04-29] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 90)
  [2016-04-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 100)
  [2016-04-27] การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (อ่าน 108)
  [2016-04-27] ขอให้ อปท.ในจังหวัดกระบี่ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ ยานพาหนะขนส่ง และครุภัณฑ์ก่อสร้าง  (อ่าน 93)
  [2016-04-27] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุน ศพด.งวด 3 (อ่าน 122)
  [2016-04-27] ขอความร่วมมือในการรณรงค์ ประชารัฐร่วมใจ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค (อ่าน 87)
  [2016-04-27] ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 88)
  [2016-04-27] โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค ๘  (อ่าน 92)
  [2016-04-26] ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 110)
  [2016-04-26] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 88)
  [2016-04-26] แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมงานตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการฯ (อ่าน 81)
  [2016-04-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 104)
  [2016-04-26] การขยายเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ฯลฯ (อ่าน 93)
  [2016-04-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ 144 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่ (อ่าน 86)
  [2016-04-26] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 110)
  [2016-04-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบฯ 59 เงินอุดหนุนการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ผ่านการบำบั (อ่าน 97)
  [2016-04-26] การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถ (อ่าน 89)
  [2016-04-26] การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน (อ่าน 108)
  [2016-04-26] กำหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2016-04-22] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 92)
  [2016-04-22] ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (อ่าน 114)
  [2016-04-22] การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามน (อ่าน 99)
  [2016-04-22] การประชุมชี้แจงการจัดทำเทศบัญญัติหรือข้อบัญญติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (อ่าน 80)
  [2016-04-22] การสำรวจโครงการขุดลอกคูคลองตามแนวพระราชดำริฯลฯ (อ่าน 89)
  [2016-04-22] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2559 เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการจัดก (อ่าน 110)
  [2016-04-20] แจ้งกำชับการดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (อ่าน 106)
  [2016-04-20] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 88)
  [2016-04-20] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2559 (อ่าน 85)
  [2016-04-20] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS เดือน มีนาคม 2559 (อ่าน 82)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....ทต.ทรายขาว (อ่าน 85)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....ทต.คลองพนพัฒนา (อ่าน 79)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.พรุดินนา (อ่าน 79)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.คลองท่อมเหนือ (อ่าน 75)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.เพหลา (อ่าน 76)
  [2016-04-19] ขอเชิญประชุมรับมอบนโยบายฯ....อบต.คลองท่อมใต้ (อ่าน 81)
  [2016-04-12] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 87)
  [2016-04-11] การสำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา (อ่าน 93)
  [2016-04-11] การจัดทำตัวชี้วัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายได้ของ อปท.ในส่วนที่จัดเก็บเอง  (อ่าน 91)
  [2016-04-11] แนวทางการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (อ่าน 83)
  [2016-04-11] แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 (อ่าน 88)
  [2016-04-11] แนวทางในการบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนงบประมาณ ฯลฯ (อ่าน 90)
  [2016-04-11] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทศ ครั้งที่ ๑๕ (อ่าน 88)
  [2016-04-11] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 59 งวดที่ 3 (อ่าน 103)
  [2016-04-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปีงบฯ 5 (อ่าน 100)
  [2016-04-11] สำรวจข้อมูลตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (อ่าน 91)
  [2016-04-11] ขอเชิญร่วมหลักสูตรและการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่อง (อ่าน 81)
  [2016-04-11] สำรวจระยะทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2016-04-07] การจัดทำโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 89)
  [2016-04-05] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก (อ่าน 88)
  [2016-04-05] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนารและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (อ่าน 78)
  [2016-04-05] รายงานประจำเดือนโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ (อ่าน 81)
  [2016-04-05] การแก้ไขปรับปรุงรายการข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2016-04-05] ผลสรุปและข้อเสนอแนะในการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2558 (อ่าน 87)
  [2016-04-05] สำรวจปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 88)
  [2016-04-04] การสำรวจการมีและใช้มาตรการกฎหมายด้านสาธารณสุข (อ่าน 90)
  [2016-04-01] การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริการท้องถิ่นและสมาชิกสภาชิกท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง (อ่าน 96)
  [2016-04-01] การบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองของ อปท.ฯ (อ่าน 92)
  [2016-04-01] การดำเนินงานตามคู่มือประชาชนกระบวนงานออกโฉนดและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (อ่าน 89)
  [2016-04-01] ขอให้ อปท. ในจังหวัดกระบี่ ทบทวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (อ่าน 102)
  [2016-04-01] การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2016-04-01] การแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 118)
  [2016-04-01] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 85)
  [2016-03-31] ประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง (อ่าน 96)
  [2016-03-31] การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ ฯลฯ (อ่าน 99)
  [2016-03-30] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและอบต. (อ่าน 105)
  [2016-03-30] ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข (อ่าน 76)
  [2016-03-30] ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2016-03-30] แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 81)
  [2016-03-30] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 87)
  [2016-03-25] การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจากระบบซี ฯ (อ่าน 105)
  [2016-03-25] แนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลในมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่งในระบบใหม่ (อ่าน 96)
  [2016-03-25] มาตรการระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 104)
  [2016-03-25] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 93)
  [2016-03-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ  (อ่าน 105)
  [2016-03-23] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 116)
  [2016-03-23] ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2016-03-23] อนุมัติให้ดำเนินโครงการ และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา (อ่าน 109)
  [2016-03-22] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (อ่าน 104)
  [2016-03-22] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำหรับเดือนกุมภาพันธ (อ่าน 98)
  [2016-03-21] หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 125)
  [2016-03-18] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ (อ่าน 96)
  [2016-03-17] แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่ว (อ่าน 96)
  [2016-03-17] การดำเนินโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้ำใจ สร้างวิธีไทยสามัคคี (อ่าน 92)
  [2016-03-17] การสำรวจข้อมูลการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2016-03-15] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 88)
  [2016-03-15] ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมเพื่อต่ออายุผู้ปฏิบัตหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์  (อ่าน 94)
  [2016-03-14] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบ e-LAAS เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (อ่าน 95)
  [2016-03-14] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วินัยทางงบประมาณและการคลัง (อ่าน 100)
  [2016-03-14] รับสมัครสอบคัดเลือกคนพิการเข้าทำงานในโรงยาสูบ (อ่าน 82)
  [2016-03-11] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 130)
  [2016-03-10] ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท.เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องยุทธศาสตร์ชาติต่อการปฏิรูป อปท.ที่ยั (อ่าน 99)
  [2016-03-10] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 (อ่าน 99)
  [2016-03-10] ข้อเรียกร้องของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล (อ่าน 87)
  [2016-03-10] ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) (อ่าน 102)
  [2016-03-08] แนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 90)
  [2016-03-08] วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 117)
  [2016-03-08] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรป (อ่าน 90)
  [2016-03-07] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 148)
  [2016-03-07] การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2016-03-07] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (อ่าน 90)
  [2016-03-07] โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข (อ่าน 125)
  [2016-03-03] ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล (อ่าน 100)
  [2016-03-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 129)
  [2016-03-02] การสำรวจการจัดงานกิจกรรมประเพณีในปี พ.ศ.2559 (อ่าน 98)
  [2016-03-01] การดำเนินการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 115)
  [2016-03-01] การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏ (อ่าน 100)
  [2016-03-01] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดงานครบรอบ ๑๔๔ ปี การจัดตั้งกระบี่ (อ่าน 113)
  [2016-03-01] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฯ (อ่าน 100)
  [2016-03-01] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 83)
  [2016-03-01] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2559 (อ่าน 84)
  [2016-02-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 113)
  [2016-02-24] ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2016-02-24] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ (อ่าน 105)
  [2016-02-23] แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 103)
  [2016-02-23] เร่งรัดการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (อ่าน 101)
  [2016-02-18] ขอให้โอนเงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 117)
  [2016-02-17] การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่องการจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 94)
  [2016-02-17] แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 110)
  [2016-02-16] แบบสำรวจผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 119)
  [2016-02-16] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2016-02-16] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2016-02-16] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคไข้ซิกา (Zika virus disease) (อ่าน 106)
  [2016-02-16] แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ และแบบรายงานประจำเดือน (อ่าน 119)
  [2016-02-16] การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สุงอายุ (อ่าน 109)
  [2016-02-15] แจ้งหนังสือเพื่อถือปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 112)
  [2016-02-12] หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี คุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (อ่าน 101)
  [2016-02-12] การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 87)
  [2016-02-12] โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 102)
  [2016-02-12] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2016-02-12] ขอจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังของเทศบาล โดยไม่ผ่านความเห็นชอบ ก.ท. (อ่าน 81)
  [2016-02-12] หารือกรณีการเข้าสู่ตำแหน่งปลัดเทศบาลของเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) ไม่ถูกต้อง (อ่าน 87)
  [2016-02-12] ขอเชิญเข้าอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 109)
  [2016-02-12] สำรวจข้อมูลเครื่องจักรสำหรับขุดบ่อบาดาล (อ่าน 96)
  [2016-02-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน (อ่าน 84)
  [2016-02-12] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 100)
  [2016-02-11] ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก (อ่าน 85)
  [2016-02-10] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 94)
  [2016-02-10] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดส่งภาพกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ (อ่าน 94)
  [2016-02-08] สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพพารา (อ่าน 91)
  [2016-02-03] คำแนะนำประชาชน เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุ ๒๐๑๒ (MERS-CoV) (อ่าน 85)
  [2016-02-03] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 113)
  [2016-02-03] การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประม (อ่าน 81)
  [2016-02-02] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ชุดที่ ๖ (อ่าน 81)
  [2016-02-02] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2559 (อ่าน 93)
  [2016-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่  (อ่าน 153)
  [2016-02-01] ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ แจ่ม แก้วรัตน์ (อ่าน 98)
  [2016-01-26] หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 116)
  [2016-01-26] หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 104)
  [2016-01-19] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 126)
  [2016-01-19] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 103)
  [2016-01-14] แบบสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำต้นทุน (อ่าน 216)
  [2016-01-14] การจัดประชุมชี้แจงการถ่ายโอนภารกิจการดูแลโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (อ่าน 96)
  [2016-01-14] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2016-01-14] การกำหนดหลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 113)
  [2016-01-13] ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ คล้อย มุณีแนม (อ่าน 90)
  [2016-01-13] การสำรวจข้อมูลเงินสัวสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 111)
  [2016-01-13] เชิญชวนแต่งกายผ้าไทยเอกลักษณ์กระบี่ (อ่าน 184)
  [2016-01-12] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 และ LTAX GIS ของ อปท. (อ่าน 128)
  [2016-01-12] เชิญประชุมหัวหน้าสำนักปลัดและนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 86)
  [2016-01-08] มาตรการระงับการสอบแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว (อ่าน 89)
  [2016-01-08] แจ้งระงับการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 84)
  [2016-01-08] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อ่าน 101)
  [2016-01-08] แนวทางการปรับเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการปรับค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 141)
  [2016-01-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 95)
  [2016-01-08] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านเกมและอินเตอร์เน็ต (อ่าน 83)
  [2016-01-08] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 10/2558 (อ่าน 105)
  [2016-01-08] การดำเนินงานตามโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ 5 ล้านบาท (อ่าน 88)
  [2016-01-08] ซักซ้อมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 100)
  [2016-01-08] ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไ (อ่าน 101)
  [2016-01-07] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 85)
  [2016-01-07] ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 131)
  [2016-01-06] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 118)
  [2016-01-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรของ อปท. เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่  (อ่าน 96)
  [2016-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่  (อ่าน 147)
  [2016-01-06] กระทรวงมหาดไทยมอบของขัวญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข (อ่าน 87)
  [2016-01-06] การดำเนินการโครงการกระบี่โกลบอล ซิตี้ (อ่าน 132)
  [2016-01-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้าง  (อ่าน 151)
  [2016-01-06] การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี (อ่าน 87)
  [2016-01-05] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 89)
  [2016-01-04] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 91)
  [2016-01-04] การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 92)
  [2015-12-29] เร่งรัดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ปีงบฯ 2560 (อ่าน 111)
  [2015-12-25] ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลโครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในกา (อ่าน 104)
  [2015-12-25] แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของ (อ่าน 90)
  [2015-12-25] สำรวจข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 88)
  [2015-12-24] การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 และ LTAX GIS ของ อปท. (อ่าน 117)
  [2015-12-24] การประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (อ่าน 103)
  [2015-12-24] การควบคุมอุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬากลางแจ้งและเครื่องเล่นสวนสนุก เพื่อสร้างความปลอดภัย (อ่าน 93)
  [2015-12-24] การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 133)
  [2015-12-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559 (อ่าน 82)
  [2015-12-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 100)
  [2015-12-24] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 (อ่าน 113)
  [2015-12-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้แก่ อปท. (อ่าน 130)
  [2015-12-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 109)
  [2015-12-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 129)
  [2015-12-16] ขอความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายผักและผลไม้ปลอดภัยในตลาดท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2015-12-16] การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไ (อ่าน 106)
  [2015-12-16] การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ (อ่าน 103)
  [2015-12-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่รา (อ่าน 102)
  [2015-12-14] ระบบรายงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (อ่าน 89)
  [2015-12-14] เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่าน 141)
  [2015-12-14] ติดตามและเร่งรัดการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 87)
  [2015-12-14] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการจัดแข่งขัน ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 ประจำป (อ่าน 84)
  [2015-12-14] การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 142)
  [2015-12-11] ขอความร่วมมือมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 89)
  [2015-12-11] กฎกระทรวงฉบับที่ 65 พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ่าน 141)
  [2015-12-11] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ (อ่าน 106)
  [2015-12-11] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 97)
  [2015-12-09] กฎกระทรวงฉบับที่ 65 พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (อ่าน 176)
  [2015-12-04] ชี้แจงประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 107)
  [2015-12-04] ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากฐ (อ่าน 103)
  [2015-12-04] การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 92)
  [2015-12-04] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองนครศรีธรรมราช (อ่าน 83)
  [2015-12-04] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 162)
  [2015-12-04] การกำกับดูแลการดำเนินงานโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจสอบโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 97)
  [2015-12-04] ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 105)
  [2015-12-03] การสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 103)
  [2015-12-03] รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1 (อ่าน 131)
  [2015-12-02] การติดต่อสอบถามการปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 93)
  [2015-12-02] การรับรองความถูกต้องของข้อมููลในงบการเงินก่อนส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ (อ่าน 89)
  [2015-12-02] ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการหรือหน่วยงานในกำกับ (อ่าน 93)
  [2015-12-02] การติดตามเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (อ่าน 97)
  [2015-12-02] ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2015-12-02] การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) (อ่าน 106)
  [2015-12-02] การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการป (อ่าน 107)
  [2015-12-02] การปลอมแปลงลายมือชื่อสถาปนิกในเอกสารที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (อ่าน 92)
  [2015-12-02] ให้ตรวจสอบพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 100)
  [2015-12-01] มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง( ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 112)
  [2015-12-01] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมหรือบำรุงถนนที่องค์กรปกคร (อ่าน 117)
  [2015-11-30] การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2558 (อ่าน 92)
  [2015-11-26] โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 133)
  [2015-11-26] แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนและกำกับดูแลให้ อปท.ปฏิบัติในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 104)
  [2015-11-26] การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานการบริหารจัดการดีเด่น (อ่าน 90)
  [2015-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน ปีงบฯ 25 (อ่าน 133)
  [2015-11-25] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 116)
  [2015-11-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 115)
  [2015-11-24] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล (อ่าน 129)
  [2015-11-24] ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา เปตอง ท้องถิ่นไทย ถวายสมเด็จย่า (อ่าน 95)
  [2015-11-24] หลักเกณฑ์และการปฏิบัติการขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง (อ่าน 95)
  [2015-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา  (อ่าน 112)
  [2015-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมกล้องวงจรปิด (CCTV) (อ่าน 113)
  [2015-11-24] การจัดงานปีใหม่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559 (อ่าน 108)
  [2015-11-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2558 (อ่าน 109)
  [2015-11-23] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สนับสนุนการก่อสร้างอาคาร ศพ (อ่าน 136)
  [2015-11-23] แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (อ่าน 97)
  [2015-11-23] แจ้งการเปิดระบบทางด่วนรับ ส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ (อ่าน 95)
  [2015-11-23] แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน (อ่าน 95)
  [2015-11-19] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 124)
  [2015-11-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 105)
  [2015-11-19] การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ประจำปี 2559 (อ่าน 128)
  [2015-11-19] สำรวจข้อมูลอัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบการจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งในระบบแท่ง (อ่าน 101)
  [2015-11-18] หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 120)
  [2015-11-18] การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล (อ่าน 99)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการ CCTV และรายการก่อสร้า (อ่าน 146)
  [2015-11-18] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนุเฉพาะกิจ สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการ (อ่าน 141)
  [2015-11-18] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558 (อ่าน 98)
  [2015-11-17] การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 132)
  [2015-11-17] การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 109)
  [2015-11-16] การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 (อ่าน 109)
  [2015-11-16] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 255 (อ่าน 139)
  [2015-11-16] การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 108)
  [2015-11-16] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 108)
  [2015-11-16] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 99)
  [2015-11-16] การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 211)
  [2015-11-13] ขอความร่วมมือการตรวจคัดกรองและส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ และ ๔๒ เดือน (อ่าน 97)
  [2015-11-13] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2559 (อ่าน 98)
  [2015-11-13] เกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 106)
  [2015-11-13] หารือแนวทางปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อ่าน 94)
  [2015-11-12] การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อ่าน 109)
  [2015-11-12] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (CCTV) และรายการก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 132)
  [2015-11-12] การสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ (อ่าน 99)
  [2015-11-12] การแก้ไขรายการข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลฯ (อ่าน 94)
  [2015-11-12] สำรวจข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 117)
  [2015-11-11] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน 121)
  [2015-11-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 166)
  [2015-11-11] ขอความร่วมมือให้ อปท.นำเข้าข้อมูลผู้ขอรับสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 101)
  [2015-11-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ (อ่าน 144)
  [2015-11-10] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 119)
  [2015-11-10] การจัดทำแผนความต้องการครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2015-11-10] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 (อ่าน 120)
  [2015-11-09] แนวทางในการควบคุมสถานบริการท่องเที่ยว และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้นักท่องเที่ยว (อ่าน 100)
  [2015-11-09] การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 122)
  [2015-11-09] แจ้งการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2015-11-06] รายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เดือนตุลาคม 2558 (อ่าน 127)
  [2015-11-03] ขอเชิญประชุม (อ่าน 126)
  [2015-11-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 380)
  [2015-11-03] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) (อ่าน 192)
  [2015-11-02] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2558 (อ่าน 112)
  [2015-11-02] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2015-11-02] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2015-11-02] แนวทางการเรียกคืนเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) ฯลฯ (อ่าน 108)
  [2015-11-02] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 408)
  [2015-11-02] การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ (อ่าน 108)
  [2015-10-30] การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (อ่าน 121)
  [2015-10-30] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 121)
  [2015-10-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ (อ่าน 260)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 101)
  [2015-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2015-10-29] การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2015-10-28] การเบิกเบี้ยประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 153)
  [2015-10-28] ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ (อ่าน 106)
  [2015-10-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงิน (อ่าน 249)
  [2015-10-26] การดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. (อ่าน 132)
  [2015-10-26] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 114)
  [2015-10-22] การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 108)
  [2015-10-22] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม (อ่าน 118)
  [2015-10-22] แก้ไขข้อความระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ (อ่าน 145)
  [2015-10-22] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของเครือข่าย ศพด. และหัวหน้าศูนย์ ศพด.ฯ (อ่าน 142)
  [2015-10-22] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2558 (อ่าน 277)
  [2015-10-22] แนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห (อ่าน 161)
  [2015-10-22] การดำเนินการตรวจสอบปัญหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เน่าบูด (อ่าน 171)
  [2015-10-20] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 123)
  [2015-10-20] การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไ (อ่าน 165)
  [2015-10-20] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 129)
  [2015-10-19] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 130)
  [2015-10-19] แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณก่อนปี พ.ศ. 255 (อ่าน 197)
  [2015-10-19] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 134)
  [2015-10-16] รายงานผลการดำเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E LAAS เดือนกันยายน 2558 (อ่าน 156)
  [2015-10-16] รายชื่อ อปท. ที่ปิดบัญชีปี ๒๕๕๘ ในระบบ E LAAS (อ่าน 192)
  [2015-10-14] เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 122)
  [2015-10-14] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของอ (อ่าน 143)
  [2015-10-14] การจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ (ระดับประเทศ) (อ่าน 165)
  [2015-10-13] การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล (อ่าน 129)
  [2015-10-13] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประ (อ่าน 136)
  [2015-10-13] ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 123)
  [2015-10-13] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 155)
  [2015-10-09] ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 108)
  [2015-10-09] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการเสริมสร้ (อ่าน 145)
  [2015-10-09] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 106)
  [2015-10-07] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 133)
  [2015-10-06] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 124)
  [2015-10-06] หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกสูงขึ้นและสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองและหัวหน้า (อ่าน 156)
  [2015-10-06] หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา (อ่าน 123)
  [2015-10-05] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 108)
  [2015-10-02] แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (อ่าน 214)
  [2015-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 104)
  [2015-10-02] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแ (อ่าน 154)
  [2015-10-02] แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง อปท. (อ่าน 221)
  [2015-10-02] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 295)
  [2015-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 113)
  [2015-10-02] แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 117)
  [2015-10-02] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแ (อ่าน 124)
  [2015-10-02] ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักรไทย (อ่าน 111)
  [2015-10-02] ประกาศคณะกรรมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 (อ่าน 90)
  [2015-09-30] แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณี อปท.ส่งคืนงบประมาณอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุแ (อ่าน 155)
  [2015-09-30] การส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์( เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก) (อ่าน 257)
  [2015-09-30] อบรมสัมมนา Thailand Local government Summit 2015 (อ่าน 107)
  [2015-09-30] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ (อ่าน 156)
  [2015-09-30] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 197)
  [2015-09-30] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก (อ่าน 96)
  [2015-09-30] เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 99)
  [2015-09-30] ประชาสัมพันธ์โครงการ การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน ฯลฯ (อ่าน 153)
  [2015-09-29] โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 119)
  [2015-09-29] การสนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจตำบลละ ๕ ล้านบาท (อ่าน 123)
  [2015-09-23] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำหรับสนับสนุน ศพด. ของ อปท. ประจำเดือนกันยายน 255 (อ่าน 544)
  [2015-09-23] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 120)
  [2015-09-22] การกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 113)
  [2015-09-22] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 105)
  [2015-09-22] โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2 (อ่าน 99)
  [2015-09-22] สำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่ไม่มีประปา ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (อ่าน 125)
  [2015-09-21] การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 131)
  [2015-09-18] การสำรวจข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรเพื่อบรรจุฯ (อ่าน 160)
  [2015-09-18] การกันเงินงบประมาณ 2558 ไว้เบิกเลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณก่อนปี 2558 (อ่าน 241)
  [2015-09-18] การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  (อ่าน 116)
  [2015-09-17] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 123)
  [2015-09-15] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 101)
  [2015-09-15] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (อ่าน 107)
  [2015-09-15] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 134)
  [2015-09-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 130)
  [2015-09-14] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน 254)
  [2015-09-14] โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (อ่าน 108)
  [2015-09-14] ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์ผู้ค้างาช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 96)
  [2015-09-14] ขอเชิญประชุมดำเนินการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (อ่าน 189)
  [2015-09-14] การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ (อ่าน 104)
  [2015-09-11] การรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 128)
  [2015-09-11] การทำโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 141)
  [2015-09-08] กำชับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 134)
  [2015-09-08] ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม (อ่าน 147)
  [2015-09-08] กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีหน่วยงานของรัฐขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน ขอคัด ขอถ่ายสำเนาเอกสา (อ่าน 117)
  [2015-09-08] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 109)
  [2015-09-08] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการศูนย์ขวัญของแผ่นดินอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 102)
  [2015-09-08] สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2015-09-08] สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุและโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสั (อ่าน 152)
  [2015-09-07] การขับเคลื่อนมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 110)
  [2015-09-07] กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (อ่าน 99)
  [2015-09-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภ (อ่าน 110)
  [2015-09-07] การเลี้ยงเกษียณอายุราชการนายอำเภอคลองท่อม (อ่าน 130)
  [2015-09-04] แนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 148)
  [2015-09-03] สำรวจความต้องการการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan (อ่าน 132)
  [2015-08-31] การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิ (อ่าน 211)
  [2015-08-31] หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ (อ่าน 175)
  [2015-08-31] แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 132)
  [2015-08-31] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 125)
  [2015-08-31] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (อ่าน 137)
  [2015-08-28] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 107)
  [2015-08-28] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท. (อ่าน 245)
  [2015-08-28] การดำเนินการตรวจสอบผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 142)
  [2015-08-28] การสำรวจข้อมูลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2015-08-27] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 98)
  [2015-08-27] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 105)
  [2015-08-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2558 (อ่าน 116)
  [2015-08-25] แจ้งการเปิดตรวจการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 119)
  [2015-08-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 103)
  [2015-08-24] ขอแจ้งระงับแบบก่อสร้างระบบประปา (อ่าน 101)
  [2015-08-24] ขอเป็นหน่วยงานทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (อ่าน 97)
  [2015-08-24] ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 100)
  [2015-08-24] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมกลุ (อ่าน 101)
  [2015-08-24] แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 124)
  [2015-08-24] หารือการใช้จ่ายงบประมาณ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 117)
  [2015-08-24] การดำเนินการเพื่อสนองตอบเจตนารมณ์ (อ่าน 89)
  [2015-08-24] การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 113)
  [2015-08-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2015-08-21] แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 112)
  [2015-08-21] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม (อ่าน 100)
  [2015-08-19] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงวาระการปฏิรูปที่สำคัญของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (อ่าน 111)
  [2015-08-19] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง อปท. (อ่าน 129)
  [2015-08-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 129)
  [2015-08-19] รายงานการตรวจสอบตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 105)
  [2015-08-19] มาตรการเพิ่มความระมัดระวัง ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ (อ่าน 101)
  [2015-08-18] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 131)
  [2015-08-18] การใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 (อ่าน 97)
  [2015-08-18] แบบสำรวจ อปท.ที่มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (อ่าน 130)
  [2015-08-18] ซักซ้อมแนวทางการเสนอผลงานการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล (อ่าน 116)
  [2015-08-18] การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 165)
  [2015-08-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 95)
  [2015-08-14] ขอเชิญประชุม (อ่าน 150)
  [2015-08-13] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่ (อ่าน 172)
  [2015-08-13] การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม (อ่าน 101)
  [2015-08-11] สำรวจสายทางหลวงท้องถิ่นทรุดตัวและเกิดรอยแตกร้าว (อ่าน 105)
  [2015-08-11] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 99)
  [2015-08-07] แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 116)
  [2015-08-07] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2015-08-07] การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2015-08-07] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ (อ่าน 115)
  [2015-08-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 7/2558 (อ่าน 122)
  [2015-08-06] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2015-08-06] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการคว (อ่าน 98)
  [2015-08-05] ให้บรรจุการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตัดถ่างรถที่ประสบอุบัติเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและเงินสนับ (อ่าน 117)
  [2015-08-04] การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำ (อ่าน 120)
  [2015-08-03] การจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท.งวดที่ 4 (อ่าน 299)
  [2015-08-03] การจัดการขยะในสถานศึกษา (อ่าน 107)
  [2015-08-03] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 138)
  [2015-08-03] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ่าน 98)
  [2015-08-03] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 107)
  [2015-08-03] การประชาสัมพันธ์คัดเลือก ผู้หญิงเก่ง ปี 2559 และ องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น ปี 2559 (อ่าน 116)
  [2015-08-03] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 102)
  [2015-08-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 154)
  [2015-08-03] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบฯ 58 ครั้งท (อ่าน 138)
  [2015-07-29] ขยายเวลาในการลงข้อมูล ccis (อ่าน 121)
  [2015-07-29] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม อปท.สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน (อ่าน 657)
  [2015-07-29] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของ อปท.นำหลักปรัชญาของเศ (อ่าน 100)
  [2015-07-28] แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2015-07-28] การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเยาวชนแข่งรถในทาง และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 89)
  [2015-07-28] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 121)
  [2015-07-28] การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำ ฯลฯ (อ่าน 122)
  [2015-07-28] การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เงินอุดหนุนสำหรับสนันสนุนการบริการสา (อ่าน 358)
  [2015-07-28] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 98)
  [2015-07-28] การบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯลฯ (อ่าน 106)
  [2015-07-28] การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 118)
  [2015-07-27] ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำป (อ่าน 128)
  [2015-07-27] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของสภาพัฒนาการเมืองประจำปี 2558 (อ่าน 110)
  [2015-07-27] ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 98)
  [2015-07-27] การส่งเสริมความปลอดภัยในการสัญจรด้วยรถจักรยาน (อ่าน 110)
  [2015-07-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 (อ่าน 104)
  [2015-07-24] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.25 (อ่าน 101)
  [2015-07-24] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2015-07-24] ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 106)
  [2015-07-22] กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ คสช. (อ่าน 122)
  [2015-07-22] การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อปท. ในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 (อ่าน 138)
  [2015-07-22] การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 121)
  [2015-07-22] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 111)
  [2015-07-22] การดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของ อปท. (อ่าน 138)
  [2015-07-22] ต้องการทราบความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน (อ่าน 100)
  [2015-07-20] ประกาศบัญชีรายชื่อสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ฯลฯ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (อ่าน 124)
  [2015-07-20] การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 96)
  [2015-07-20] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจฯ เดือน มิ.ย. 58 (อ่าน 102)
  [2015-07-20] การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ (อ่าน 98)
  [2015-07-17] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 108)
  [2015-07-17] ส่งรหัสผู้ใช้งาน Username และ Password (อ่าน 127)
  [2015-07-17] เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 284)
  [2015-07-17] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 96)
  [2015-07-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท (อ่าน 285)
  [2015-07-14] การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 120)
  [2015-07-14] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่16)พ.ศ.2558 (อ่าน 127)
  [2015-07-13] สำรวจข้อมูลประปา (อ่าน 115)
  [2015-07-13] หารือเกี่ยวกับแนวทางการตราเทศบัญญัติควบคุมการปล่อยและจำหน่ายโคมลอย (อ่าน 112)
  [2015-07-13] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ (อ่าน 154)
  [2015-07-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6/2558 (อ่าน 119)
  [2015-07-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 118)
  [2015-07-13] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สุงอายุ ปีงบ 58 ครั้งที่ 8  (อ่าน 127)
  [2015-07-13] ขอส่งข้อมูลประชาชนที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 105)
  [2015-07-13] การกวดขันดูแลความปลอดภัยและตรวจสภาพการใช้เครื่องเล่น (อ่าน 96)
  [2015-07-13] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 108)
  [2015-07-10] การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับงาน(Organizer) การจัดทำงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ของอป (อ่าน 104)
  [2015-07-10] การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะเงินงบประมาณ ปี 2555 - 2557 กรณีไม่มีหน (อ่าน 121)
  [2015-07-10] การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (อ่าน 247)
  [2015-07-10] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 115)
  [2015-07-09] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 136)
  [2015-07-09] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท (อ่าน 130)
  [2015-07-09] หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ (อ่าน 159)
  [2015-07-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 408)
  [2015-07-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณประจำปี 2559 รายการอุดหนุนเงินทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 531)
  [2015-07-08] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 166)
  [2015-07-08] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2558 (อ่าน 118)
  [2015-07-07] แจ้งกำหนดวันเปิดใช้งาน ฯลฯ โปรแกรมลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 113)
  [2015-07-07] การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามโครงการท่องเที่ยววิถีไทย ปลอดภัยทั่วทิศ (อ่าน 154)
  [2015-07-07] มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว (อ่าน 100)
  [2015-07-07] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 121)
  [2015-07-07] ขอความร่วมมือเตรียมการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ในวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 (อ่าน 101)
  [2015-07-06] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนข (อ่าน 156)
  [2015-07-06] แนวทางปฏิบัติการอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า (อ่าน 129)
  [2015-07-06] ขอเชิญร่วมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสและคนยากจน ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 114)
  [2015-07-01] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 148)
  [2015-07-01] การดำเนินการตามมติ ก.ก.ถ. ฯลฯ (อ่าน 123)
  [2015-07-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 5/2558 (อ่าน 116)
  [2015-07-01] การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ปี 2558 (อ่าน 148)
  [2015-07-01] โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้และผลิตสื่อสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 135)
  [2015-07-01] การปฏิบัติงานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (อ่าน 116)
  [2015-07-01] แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ่าน 133)
  [2015-06-30] คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) (อ่าน 99)
  [2015-06-30] การสำรวจข้อมูลตามประกาศ ก.ถ. (อ่าน 102)
  [2015-06-30] การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 142)
  [2015-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เพิ่มเติม) (อ่าน 187)
  [2015-06-30] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 98)
  [2015-06-30] การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 152)
  [2015-06-30] การดำเนินโครงการธนาคารขยะ (อ่าน 119)
  [2015-06-29] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2559 (อ่าน 101)
  [2015-06-29] การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมทั้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และอัตราราคางานต่อหน่วย (อ่าน 129)
  [2015-06-29] แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาประชุม (อ่าน 120)
  [2015-06-29] ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินกลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่มีการบริหารจัดการด (อ่าน 111)
  [2015-06-29] ขอเชิญประชุม (อ่าน 138)
  [2015-06-26] ขอเชิญประชุม (อ่าน 137)
  [2015-06-25] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อ่าน 119)
  [2015-06-24] การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (อ่าน 104)
  [2015-06-24] ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด (อ่าน 111)
  [2015-06-24] ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญ้ติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งแ (อ่าน 119)
  [2015-06-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (อ่าน 115)
  [2015-06-19] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 128)
  [2015-06-19] การประเมินผลการบริหารงานบุคคล ตามแบบประเมินผลการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 146)
  [2015-06-19] ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด (อ่าน 111)
  [2015-06-19] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 213)
  [2015-06-18] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด-ปิด โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง (อ่าน 105)
  [2015-06-17] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา IQ เพื่อยกระดับสติปัญญา (อ่าน 121)
  [2015-06-17] การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่กระทำความผิด (อ่าน 116)
  [2015-06-17] ให้บรรจุแผนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในแผนพัฒนาสามปี (อ่าน 132)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง (อ่าน 168)
  [2015-06-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้ส (อ่าน 132)
  [2015-06-17] รายงานการจัดสรรงบประมาณส่วนที่ขาด (อ่าน 139)
  [2015-06-17] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 109)
  [2015-06-16] ขอเลื่อนการประชุม (อ่าน 107)
  [2015-06-16] เลื่อนประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม ITA (อ่าน 106)
  [2015-06-16] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 99)
  [2015-06-16] ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 154)
  [2015-06-16] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 132)
  [2015-06-16] การบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 146)
  [2015-06-16] การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกา (อ่าน 98)
  [2015-06-16] การจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 110)
  [2015-06-15] การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯลฯ (อ่าน 124)
  [2015-06-15] การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 118)
  [2015-06-15] การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 (อ่าน 148)
  [2015-06-12] การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 105)
  [2015-06-12] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 113)
  [2015-06-11] การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (อ่าน 123)
  [2015-06-11] การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (อ่าน 98)
  [2015-06-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (ccis) (อ่าน 128)
  [2015-06-11] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 123)
  [2015-06-11] ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง (อ่าน 113)
  [2015-06-10] การตรวจสอบคุณภาพอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 144)
  [2015-06-10] แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (อ่าน 332)
  [2015-06-10] โครงการบริการอินเตอร์เน็ตฟรี (อ่าน 129)
  [2015-06-10] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 139)
  [2015-06-10] การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 109)
  [2015-06-10] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ...... (อ่าน 109)
  [2015-06-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วน (อ่าน 99)
  [2015-06-09] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจำทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 123)
  [2015-06-09] การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมม (อ่าน 118)
  [2015-06-09] การเบิกจ่ายกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสำหรับสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 108)
  [2015-06-09] การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของพนักงานและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน (อ่าน 122)
  [2015-06-09] เชิญประชุม (อ่าน 110)
  [2015-06-08] การดำเนินการจัดทำ Big Cleaning Day ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2015-06-08] ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้า (อ่าน 107)
  [2015-06-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 115)
  [2015-06-05] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน (อ่าน 124)
  [2015-06-05] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา (อ่าน 116)
  [2015-06-04] ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล (อ่าน 118)
  [2015-06-04] รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (อ่าน 114)
  [2015-06-04] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557 (อ่าน 99)
  [2015-06-04] ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปาและการขอโอน (อ่าน 117)
  [2015-06-04] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริม อปท. สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชน ตามตัวชี้วัดคำรับรองก (อ่าน 156)
  [2015-06-04] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทาง (อ่าน 102)
  [2015-06-03] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 192)
  [2015-06-02] กำหนดให้มีรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 156)
  [2015-05-29] (ร่าง) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 25558-2564 (อ่าน 105)
  [2015-05-29] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 133)
  [2015-05-29] โครงการประชุมชี้แจงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของ อปท. (อ่าน 151)
  [2015-05-26] สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) (อ่าน 106)
  [2015-05-26] การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 109)
  [2015-05-26] การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน (อ่าน 119)
  [2015-05-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 124)
  [2015-05-25] การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย (อ่าน 110)
  [2015-05-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (อ่าน 118)
  [2015-05-25] แก้ไขข้อความ (อ่าน 115)
  [2015-05-25] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 333)
  [2015-05-25] แนวทางปฏิบัติมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 118)
  [2015-05-22] การสำรวจข้อมูลการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 141)
  [2015-05-22] ผลการคัดเลืกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ปี 2558 (อ่าน 182)
  [2015-05-22] ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระบี่นครแห่งการอ่าน (อ่าน 116)
  [2015-05-22] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 154)
  [2015-05-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 226)
  [2015-05-21] การสนับสนุนการขับเครื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (อ่าน 105)
  [2015-05-21] แจ้งผลการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 107)
  [2015-05-21] การประชุมชี้แจงวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ (อ่าน 99)
  [2015-05-20] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 129)
  [2015-05-20] การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 102)
  [2015-05-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 140)
  [2015-05-20] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรื (อ่าน 141)
  [2015-05-20] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 151)
  [2015-05-20] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (อ่าน 122)
  [2015-05-19] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 118)
  [2015-05-18] การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 110)
  [2015-05-18] การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร้อยละของเทศบาลและ อบต.ที่นำแผน (อ่าน 125)
  [2015-05-18] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 154)
  [2015-05-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (อ่าน 116)
  [2015-05-15] การหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ฯลฯ (อ่าน 157)
  [2015-05-15] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก (อ่าน 116)
  [2015-05-15] การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำ (อ่าน 105)
  [2015-05-15] ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (อ่าน 102)
  [2015-05-15] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 98)
  [2015-05-12] การปฏิบัติการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 118)
  [2015-05-12] การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 148)
  [2015-05-06] สำรวจกำลังพลปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (อ่าน 116)
  [2015-05-06] การสำรวจและติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อปท. (อ่าน 130)
  [2015-05-06] การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 186)
  [2015-05-01] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ (อ่าน 119)
  [2015-05-01] หารือการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่คณะกรรมการประจำมัสยิด (อ่าน 127)
  [2015-05-01] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (อ่าน 124)
  [2015-05-01] ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเ (อ่าน 108)
  [2015-04-30] ขอรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (อ่าน 105)
  [2015-04-30] การรักษาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม 2558 (อ่าน 102)
  [2015-04-29] ยกเลิกหลักเกณ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2015-04-29] คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (อ่าน 124)
  [2015-04-29] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.255 (อ่าน 139)
  [2015-04-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ (อ่าน 117)
  [2015-04-29] กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 130)
  [2015-04-29] การแต่งตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อเก็บขยะบริเวณจุดเสี่ยงในการทิ้งขยะและจุดที่มีผู้นำขยะมาทิ้งซ้ำซาก (อ่าน 107)
  [2015-04-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (อ่าน 100)
  [2015-04-27] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 99)
  [2015-04-27] ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ (อ่าน 103)
  [2015-04-27] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 189)
  [2015-04-24] การจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่ อปท.งวดที่ 3 (อ่าน 204)
  [2015-04-24] ขอความร่วมมือในการห้ามฆ่าโคและกระบือเพศเมีย (อ่าน 96)
  [2015-04-22] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 (อ่าน 165)
  [2015-04-22] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 125)
  [2015-04-22] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 110)
  [2015-04-22] การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2015-04-22] การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบของ อปท.ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย (อ่าน 115)
  [2015-04-21] ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรณีสถานการณ์ภัยแล้ง (อ่าน 128)
  [2015-04-21] การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ (อ่าน 99)
  [2015-04-21] การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบวงเงินค่าครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 131)
  [2015-04-21] มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2558 (อ่าน 124)
  [2015-04-21] มติ ก.ท.จ.จังหวัดกระบี่ ครั้งที 3/2558 (อ่าน 118)
  [2015-04-21] การประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 105)
  [2015-04-21] การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 104)
  [2015-04-21] ขอความร่วมมือปฏิบัติตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (อ่าน 140)
  [2015-04-21] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 108)
  [2015-04-20] การแก้ไขแบบรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 86)
  [2015-04-10] การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 148)
  [2015-04-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542  (อ่าน 132)
  [2015-04-10] หลักเกณฑ์และวิธีปฏบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 201)
  [2015-04-10] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหากล้องวงจรปิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 137)
  [2015-04-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 117)
  [2015-04-10] ขอความร่วมมือให้ อปท.ดำเนินการสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (อ่าน 114)
  [2015-04-09] ขอความร่วมมือดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (อ่าน 106)
  [2015-04-09] การได้มาซี่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 108)
  [2015-04-09] การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ (อ่าน 107)
  [2015-04-09] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 107)
  [2015-04-09] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘ (อ่าน 112)
  [2015-04-09] ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรงบประมาณฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 135)
  [2015-04-08] การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกระบี่ปลอดโฟม พ.ศ. 2558 (อ่าน 151)
  [2015-04-08] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ (อ่าน 105)
  [2015-04-08] ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร (อ่าน 134)
  [2015-04-03] การสำรวจความคิดเห็นการทำปฏิญญาคลองท่อมเมืองน้ำพุร้อนและสปา (อ่าน 112)
  [2015-04-01] การซ่อมสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท (อ่าน 169)
  [2015-04-01] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘ (อ่าน 142)
  [2015-04-01] การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (อ่าน 594)
  [2015-04-01] กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้า (อ่าน 106)
  [2015-04-01] การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 107)
  [2015-04-01] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศของ อปท. (อ่าน 145)
  [2015-03-31] คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินพิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558 (อ่าน 108)
  [2015-03-30] การแจ้งโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 244)
  [2015-03-30] ขอความร่วมมือจัดผู้เข้าร่วมโครงการเวทีความคิดปฏิรูปประเทศ (อ่าน 115)
  [2015-03-30] ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรขอ (อ่าน 104)
  [2015-03-30] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  (อ่าน 121)
  [2015-03-30] การเตรียมพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกครัน ประจำปี ๒๕๕๘ (อ่าน 106)
  [2015-03-30] ขอความร่วมมือให้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการเขตสุภาพที่ ๑ - ๑๒ (อ่าน 101)
  [2015-03-30] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 95)
  [2015-03-30] ขออนุมัติใช้เงินสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 144)
  [2015-03-27] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์ (อ่าน 124)
  [2015-03-27] การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ตกเบิกครูผู้ดูแลเด็ก)ฯ (อ่าน 184)
  [2015-03-25] การแก้ไขหลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 133)
  [2015-03-25] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (อ่าน 121)
  [2015-03-25] ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง (อ่าน 111)
  [2015-03-25] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (อ่าน 116)
  [2015-03-25] การตรวจสอบและยืนยันโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 108)
  [2015-03-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2558 (อ่าน 106)
  [2015-03-24] การประชุมสัญจรของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ (อ่าน 104)
  [2015-03-23] การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (อ่าน 108)
  [2015-03-20] แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศ (อ่าน 118)
  [2015-03-20] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประ (อ่าน 133)
  [2015-03-20] ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (อ่าน 110)
  [2015-03-20] คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 เรื่อง ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟ (อ่าน 188)
  [2015-03-20] แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะนำประกอบการพิจารณา ประจำปี 2558 (อ่าน 131)
  [2015-03-20] การสำรวจข้อมูลบ่อบาดาลสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 127)
  [2015-03-20] การสำรวจข้อมูลการใช้ประปา (อ่าน 108)
  [2015-03-18] การแก้ไขปัญหาห้องน้ำสาธารณะไม่สะอาดและการจัดระเบียบป้ายโฆษณา (อ่าน 129)
  [2015-03-17] การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2558 (อ่าน 110)
  [2015-03-17] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 112)
  [2015-03-17] ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำทีมีความสำคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (อ่าน 101)
  [2015-03-17] การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบรูณาการ (ศมบ.) และประเด็นความมั่นคงทีเกียวข้องกับกระทรวงมหาดไท (อ่าน 103)
  [2015-03-17] การประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 129)
  [2015-03-16] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (อ่าน 104)
  [2015-03-13] การมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ (อ่าน 126)
  [2015-03-13] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประ (อ่าน 137)
  [2015-03-13] ขอเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการและรายงานการสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประ (อ่าน 117)
  [2015-03-12] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้ายรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 128)
  [2015-03-12] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 102)
  [2015-03-12] การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558) (อ่าน 136)
  [2015-03-12] เชิญชวนสวมเสื้อแจ็คเก็ตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ (อ่าน 115)
  [2015-03-12] การประชาสัมพันธ์ผลงานของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 98)
  [2015-03-12] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 112)
  [2015-03-11] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 102)
  [2015-03-11] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ (อ่าน 109)
  [2015-03-11] แจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็กเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ๒๕๕๘ (อ่าน 187)
  [2015-03-11] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน (อ่าน 113)
  [2015-03-11] การพิจารณาดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างใหม่ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 112)
  [2015-03-09] ขอเชิญร่วมเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 117)
  [2015-03-06] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2015-03-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)ฯ (อ่าน 122)
  [2015-03-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 114)
  [2015-03-06] โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 138)
  [2015-03-06] การดำเนินโครงการอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อ่าน 105)
  [2015-03-05] วันท้องถิิ่นไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 133)
  [2015-03-05] การสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2015-03-05] การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดการบริหารห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (อ่าน 109)
  [2015-03-05] ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 128)
  [2015-03-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 119)
  [2015-03-03] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2557 (อ่าน 109)
  [2015-03-03] แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปีงบฯ 2558 (อ่าน 141)
  [2015-03-03] การใช่จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนุนการบริการสาธารณสุข (อ่าน 194)
  [2015-03-02] การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม (อ่าน 119)
  [2015-03-02] ขอเชิญประชุม (อ่าน 117)
  [2015-03-02] ขอความร่วมมืออปท.นำส่งเงินงบประมาณโครงการ To be number one ประจำปี 2558 (อ่าน 104)
  [2015-03-02] เปลี่ยนแปลง อปท.เป้าหมายการประชุมในหัวข้อพลังชุมชนท้องถิ่นปฏิรูปสังคม (อ่าน 105)
  [2015-02-27] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 119)
  [2015-02-25] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับส (อ่าน 282)
  [2015-02-25] แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีของ อปท. (อ่าน 137)
  [2015-02-25] โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (อ่าน 166)
  [2015-02-24] เร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบรายจ่ายลงทุน (อ่าน 125)
  [2015-02-24] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีน (อ่าน 254)
  [2015-02-23] เปลี่ยนแแปลงการอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 (อ่าน 112)
  [2015-02-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลสำหรับ (อ่าน 106)
  [2015-02-23] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.งวด 1/2558 (อ่าน 97)
  [2015-02-23] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ ให้ อปท.งวด 4/2557 (อ่าน 92)
  [2015-02-23] ให้ อปท. จัดส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 114)
  [2015-02-23] รายงานข้อมูล ปัญหา ข้อขัดข้อง ในการหาผู้รับจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น (อ่าน 112)
  [2015-02-20] รายงานข้อมูลภัยแล้งและแนวทางช่วยเหลือ (อ่าน 117)
  [2015-02-19] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2558 (อ่าน 112)
  [2015-02-18] สำรวจข้อมูลความต้องการใช้ยางปูพื้นสนามฟุตซอลประจำเทศบาล (อ่าน 115)
  [2015-02-17] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 111)
  [2015-02-17] แนวทางการประดับธงชาติ (อ่าน 125)
  [2015-02-17] การดำเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อสร้างจริยธรรม คุณธรรม ความร (อ่าน 124)
  [2015-02-16] สำรวจข้อมูลความต้องการดูเเลบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน รวมทั้งบ่อบาดาลสาธารณะ (อ่าน 123)
  [2015-02-13] พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ. 25 (อ่าน 130)
  [2015-02-12] ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 119)
  [2015-02-12] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 118)
  [2015-02-11] การจัดการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อ่าน 165)
  [2015-02-11] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 140)
  [2015-02-11] ขอให้เฝ้าระวังไฟไหม้สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 103)
  [2015-02-11] การจัดระเบียบทางเท้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร (อ่าน 102)
  [2015-02-11] การจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามโครงการกระบี่เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 102)
  [2015-02-10] แจ้งโอนจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 (อ่าน 145)
  [2015-02-10] กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2557 กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 121)
  [2015-02-10] การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 101)
  [2015-02-10] การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการกระบี่เมืองสวย น้ำใส (อ่าน 103)
  [2015-02-10] หนังสือแจ้งแนวทางปฎิบัติ จำนวน 3 เรื่อง (อ่าน 139)
  [2015-02-10] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 131)
  [2015-02-10] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 113)
  [2015-02-09] หารือการรับโอน (ย้าย) และการบรรจุเเต่งตั้งการจ้างพนักงานจ้าง ฯลฯ (อ่าน 136)
  [2015-02-09] มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว (อ่าน 116)
  [2015-02-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลก (อ่าน 111)
  [2015-02-09] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (อ่าน 123)
  [2015-02-09] การรายงานข้อมูลเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 (อ่าน 124)
  [2015-02-09] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหร (อ่าน 133)
  [2015-02-06] ซักซ้อมแนวทางในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล กรณีเจ้าหน้าที่ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (อ่าน 117)
  [2015-02-06] การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (อ่าน 144)
  [2015-02-06] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีจัดซื้อพัสดุที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก (อ่าน 128)
  [2015-02-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 154)
  [2015-02-04] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุงถนนที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนฯ ป (อ่าน 142)
  [2015-02-04] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) พ.ย.2557 (อ่าน 119)
  [2015-02-04] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 119)
  [2015-02-04] โครงการคลองท่อมขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% (อ่าน 118)
  [2015-02-04] การประชุมผู้บริหารและปลัด อปท.ครั้งที่ 2/2558 (อ่าน 122)
  [2015-02-02] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) (อ่าน 192)
  [2015-02-02] การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 130)
  [2015-02-02] เชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 111)
  [2015-02-02] แจ้งเปลี่ยนแปลงรหัสการอบรม สัมมนา โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท. (อ่าน 115)
  [2015-02-02] แจ้งหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 106)
  [2015-02-02] ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 102)
  [2015-02-02] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (อ่าน 135)
  [2015-02-02] การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 (อ่าน 103)
  [2015-02-02] การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1 (อ่าน 108)
  [2015-02-02] การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี (อ่าน 103)
  [2015-02-02] ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและผู้แทนปลัดเทศบาล (อ่าน 101)
  [2015-01-30] ขอเชิญประชุม (อ่าน 125)
  [2015-01-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (อ่าน 110)
  [2015-01-29] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 101)
  [2015-01-28] โครงการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2558 (อ่าน 103)
  [2015-01-28] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน (อ่าน 105)
  [2015-01-27] รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 96)
  [2015-01-27] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (อ่าน 163)
  [2015-01-27] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือนธันวาคม 2557 (อ่าน 110)
  [2015-01-27] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ต.ค.2557 (อ่าน 96)
  [2015-01-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (ด้านการศึกษา งวดที่ ๒) (อ่าน 158)
  [2015-01-26] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวด 2/2558 (อ่าน 117)
  [2015-01-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 97)
  [2015-01-23] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียบรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2557 (อ่าน 93)
  [2015-01-23] หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2015-01-23] อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (อ่าน 91)
  [2015-01-23] แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 (อ่าน 104)
  [2015-01-23] แจ้งเวียนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 96)
  [2015-01-22] แจ้งการโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงวด 2/2558 (อ่าน 113)
  [2015-01-22] แจ้งโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สวัสดิการคนพิการหรือทุพพลภาพ (เพิ่มเติมอัตราใหม่และงวด 2/2558) (อ่าน 117)
  [2015-01-22] เร่งรัดรายงานยอดจำนวนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 99)
  [2015-01-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ (อ่าน 89)
  [2015-01-21] แจ้งบุคลากร ศพด. ของ อปท. เข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาหารปลอดภัย (อ่าน 95)
  [2015-01-21] ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ (อ่าน 99)
  [2015-01-21] ขอให้โอนเงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอคลองท่อม (อ่าน 107)
  [2015-01-20] ร่างพระราชกฤษฎีการาคาปานกลางของที่ดิน ฯลฯ (อ่าน 114)
  [2015-01-19] โครงการกระบี่เมืองจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (อ่าน 98)
  [2015-01-19] ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมการจัดอบรมโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 96)
  [2015-01-19] โครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว (อ่าน 85)
  [2015-01-19] การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (อ่าน 108)
  [2015-01-19] โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ (อ่าน 99)
  [2015-01-16] เร่งรัดรายงานจำนวนผู้สูงอายุ และตรวจสอบการคำนวณช่วงอายุกับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน 115)
  [2015-01-15] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2558 (อ่าน 97)
  [2015-01-15] โครงการฝึกอบรมของ อปท. (อ่าน 144)
  [2015-01-15] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2558 (อ่าน 96)
  [2015-01-15] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (อ่าน 94)
  [2015-01-15] ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน Joint KPIs (อ่าน 81)
  [2015-01-14] การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการกระบี่เมืองสวนน้ำใส (อ่าน 95)
  [2015-01-14] หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๕๙๔ (อ่าน 90)
  [2015-01-14] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ (อ่าน 90)
  [2015-01-14] การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 98)
  [2015-01-13] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 200)
  [2015-01-13] ขอความร่วมมือเชิญผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการขยะเหลือศูนย์ (อ่าน 85)
  [2015-01-13] ขอให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งแต่งพร้อมทะเบียนประวัติพนักงานครูผู้ดูแลเด็กบรรจุใหม่ (อ่าน 103)
  [2015-01-13] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปร (อ่าน 92)
  [2015-01-13] ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) (อ่าน 118)
  [2015-01-13] พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 77)
  [2015-01-13] มติสมัชชาสุขภาพเเห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 (อ่าน 73)
  [2015-01-12] การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2015-01-12] การกรอกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (อ่าน 87)
  [2015-01-08] แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 87)
  [2015-01-08] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อ่าน 119)
  [2015-01-08] ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2015-01-08] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯลฯ (อ่าน 132)
  [2015-01-07] การทำประชาพิจารณ์ (อ่าน 115)
  [2015-01-07] เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 172)
  [2015-01-07] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (อ่าน 105)
  [2015-01-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 107)
  [2015-01-06] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ฯลฯ (อ่าน 99)
  [2015-01-06] การปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 92)
  [2015-01-06] ซักซ้อมการรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ อปท. ตามข้อเสนอแนะ สตง. (อ่าน 120)
  [2015-01-06] การให้ความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ (อ่าน 143)
  [2015-01-05] ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพ นายวรภัฒ แก้วรัตน์ (อ่าน 104)
  [2014-12-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (อ่าน 91)
  [2014-12-30] ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย (อ่าน 101)
  [2014-12-30] ข้อความประชาสัมพันธ์โครงการ กระบี่...เมืองสวยน้ำใส (อ่าน 95)
  [2014-12-30] โครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ฯลฯ (อ่าน 95)
  [2014-12-30] แจ้ง มติ ก.ทจ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 107)
  [2014-12-30] การปรับเพิ่มราคาน้ำนมดิบและราคากลางนมโรงเรียน (อ่าน 241)
  [2014-12-30] การรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 84)
  [2014-12-29] การปฏิบัติหน้าที่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558 (อ่าน 94)
  [2014-12-26] มติ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2557 (อ่าน 110)
  [2014-12-26] ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขและบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ccis (อ่าน 105)
  [2014-12-26] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2014-12-25] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 94)
  [2014-12-25] ซักซ้อมแนวทางในการประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล กรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อ (อ่าน 95)
  [2014-12-25] การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู (อ่าน 100)
  [2014-12-23] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการจัดงานเทศกาลประจำปีของส่วนราชการ (อ่าน 115)
  [2014-12-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ม.ค.58) (อ่าน 111)
  [2014-12-23] แจ้งแนวทางการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 (อ่าน 123)
  [2014-12-23] การจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 107)
  [2014-12-23] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2558 (อ่าน 127)
  [2014-12-23] การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 100)
  [2014-12-22] มติ ก.ท.จ. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2557 (อ่าน 117)
  [2014-12-22] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปฏิญญาการพัฒนาการท่องเทียว (อ่าน 103)
  [2014-12-22] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556 (อ่าน 96)
  [2014-12-22] ระเบียบ มท ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 130)
  [2014-12-22] แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2  (อ่าน 99)
  [2014-12-22] เร่งรัดการดำเนินงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพือการวางแผนและประเมืนผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.(e- (อ่าน 103)
  [2014-12-22] การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 (อ่าน 108)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 99)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งวดที่ 11 ปีงบฯ 2557 (อ่าน 92)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ (อ่าน 90)
  [2014-12-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ 2542 งวดที่ 10 ปีงบฯ (อ่าน 97)
  [2014-12-18] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (พ.ย. 57) (อ่าน 90)
  [2014-12-18] ขอเชิญประชุม การจัดงานวัน BIG Cleaning Day (อ่าน 95)
  [2014-12-18] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ค่าใช้จ่ายสำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา (อ่าน 131)
  [2014-12-16] โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรแบบองค์รวม ฯลฯ (อ่าน 111)
  [2014-12-16] ขอให้จัดทำบัญชีโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเดิม ฯลฯ (อ่าน 106)
  [2014-12-12] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2557 (อ่าน 112)
  [2014-12-11] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมความรู้ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (อ่าน 80)
  [2014-12-09] ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เสริมความรู้ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (อ่าน 98)
  [2014-12-09] การจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 (อ่าน 108)
  [2014-12-08] ขอเชิญประชุม (อ่าน 129)
  [2014-12-08] แจ้งโอนจัดสรรเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 153)
  [2014-12-08] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน ศพด. งวดที่ 1/2558 (อ่าน 264)
  [2014-12-08] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 109)
  [2014-12-03] สำรวจข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (อ่าน 174)
  [2014-12-03] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (อ่าน 142)
  [2014-12-03] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. (อ่าน 130)
  [2014-12-01] เวียนแจ้งประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2 (อ่าน 91)
  [2014-11-28] การนำส่งข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 (อ่าน 123)
  [2014-11-26] มอบหมายภารกิจโครงการ กระบี่ เมืองสวย นำใส (อ่าน 119)
  [2014-11-26] การจดสิทธิบัตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) (อ่าน 106)
  [2014-11-26] สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ (อ่าน 94)
  [2014-11-25] การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก ฯลฯ (อ่าน 105)
  [2014-11-25] แผนการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2558 (อ่าน 114)
  [2014-11-25] การจัดสรร งปม. เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ (อ่าน 127)
  [2014-11-25] เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เม (อ่าน 107)
  [2014-11-25] โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณืและจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 (อ่าน 101)
  [2014-11-25] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ต.ค. 57) (อ่าน 107)
  [2014-11-24] ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปา (อ่าน 118)
  [2014-11-24] การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 98)
  [2014-11-24] การตรวจสอบและควบคุมดูแลความปลอดภัยอาคาร (อ่าน 86)
  [2014-11-24] การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS ประจำปี 2558 (อ่าน 145)
  [2014-11-24] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 97)
  [2014-11-24] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 113)
  [2014-11-24] การจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 97)
  [2014-11-24] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2014-11-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 97)
  [2014-11-21] การจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2558 (อ่าน 468)
  [2014-11-20] สำรวจการติดตั้งป้ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2014-11-20] การจัดสรร งปม.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคาร ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 191)
  [2014-11-20] ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (อ่าน 96)
  [2014-11-19] แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนามาตรฐานแผนที่รูปแปลงโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน (อ่าน 109)
  [2014-11-19] ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอนประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 116)
  [2014-11-17] ขอเชิญประชุม (อ่าน 134)
  [2014-11-17] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ (อ่าน 193)
  [2014-11-17] สภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 (อ่าน 124)
  [2014-11-17] การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา (อ่าน 92)
  [2014-11-17] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สุงอายุ ฯลฯ ปีงบ 58 งวดที่  (อ่าน 137)
  [2014-11-17] การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์ก (อ่าน 135)
  [2014-11-17] การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 103)
  [2014-11-17] โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ฯ (อ่าน 83)
  [2014-11-17] การกำจัดวัชพืชและผักตบชวา (อ่าน 106)
  [2014-11-17] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 116)
  [2014-11-17] เตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้แก่ผู้มีสิทธิ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 135)
  [2014-11-14] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ (อ่าน 156)
  [2014-11-14] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบฯ 2559 (อ่าน 92)
  [2014-11-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 ฯ ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 175)
  [2014-11-14] การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.  (อ่าน 86)
  [2014-11-14] การเร่งรัดรายงานการตีราคาปานกลางของที่ดินมาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2558-2561 (อ่าน 118)
  [2014-11-13] แจ้งขอให้การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำป (อ่าน 95)
  [2014-11-13] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 (ต.ค.57-มี.ค.58) (อ่าน 188)
  [2014-11-12] การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (อ่าน 130)
  [2014-11-11] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 104)
  [2014-11-11] การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 106)
  [2014-11-11] การกำกับดูแล และตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับการทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและสุขภาพของ (อ่าน 77)
  [2014-11-11] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายละเอียดบัญชีราบชื่อ เพื่อเตรียมการจ่ายเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุแ (อ่าน 122)
  [2014-11-11] ข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 78)
  [2014-11-11] ขอความร่วมมือ อปท.ในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริมนมโรงเรียน (อ่าน 153)
  [2014-11-11] ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 88)
  [2014-11-11] การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 100)
  [2014-11-11] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 87)
  [2014-11-11] มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งและบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (อ่าน 79)
  [2014-11-11] ขอเชิญประชุม (อ่าน 96)
  [2014-11-11] การดำเนินการโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ฯลฯ (อ่าน 97)
  [2014-11-07] การส่งสาวงามเข้าประกวดสาวงามปกาสัยในงานปีใหม่และงานกาชาด ประจำปี 2558 (อ่าน 144)
  [2014-11-07] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 231)
  [2014-11-07] ตรวจสอบโครงการ(เพิ่มเติม) (อ่าน 97)
  [2014-11-07] ตรวจสอบโครงการ (อ่าน 85)
  [2014-11-06] ส่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 (อ่าน 118)
  [2014-11-06] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.255 (อ่าน 100)
  [2014-11-06] การเตรียมความพร้อมเพื่อเชิงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 82)
  [2014-11-06] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.  (อ่าน 108)
  [2014-11-05] ขอส่งรายชื่อ อปท. ที่ผ่านการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2553-2557 (อ่าน 106)
  [2014-11-05] การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย (อ่าน 102)
  [2014-11-05] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 72)
  [2014-11-05] การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ (อ่าน 71)
  [2014-11-05] หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห (อ่าน 89)
  [2014-11-03] การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ (อ่าน 87)
  [2014-11-03] การพิจารณายกเว้นหรือลดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 97)
  [2014-11-03] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ก.ย. 57) (อ่าน 109)
  [2014-10-30] สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ บันทึกท้องถิ่นปี 2558 (อ่าน 111)
  [2014-10-30] ขอความร่วมมือแจ้ง อปท. บันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 96)
  [2014-10-30] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้ อ ป ท ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 101)
  [2014-10-30] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผุ้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ  (อ่าน 106)
  [2014-10-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุ (อ่าน 195)
  [2014-10-30] โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได (อ่าน 84)
  [2014-10-30] แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี2558 (อ่าน 274)
  [2014-10-30] งบประมาณเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อจัดสรรให้ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัด (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็ (อ่าน 135)
  [2014-10-30] กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน และข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึษาท้องถิ่น (SIS) (อ่าน 99)
  [2014-10-30] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 272)
  [2014-10-30] แจ้งบัญชีรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป (อ่าน 212)
  [2014-10-29] สรุปผลการประชุมการตีราคากลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ (อ่าน 112)
  [2014-10-28] แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ (อ่าน 117)
  [2014-10-28] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อ่าน 176)
  [2014-10-28] แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.  (อ่าน 216)
  [2014-10-28] โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข (อ่าน 120)
  [2014-10-28] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 123)
  [2014-10-27] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปร (อ่าน 215)
  [2014-10-27] รออนุมัติงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษา งบประมาณปี ๕๘ (อ่าน 164)
  [2014-10-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (พ.ย. 57) (อ่าน 86)
  [2014-10-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ส.ค.57) (อ่าน 114)
  [2014-10-22] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ก.ค.57) (อ่าน 88)
  [2014-10-22] แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ (อ่าน 90)
  [2014-10-22] การคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นอนุกรรมการการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัดแทนตำแหน (อ่าน 111)
  [2014-10-22] โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  (อ่าน 130)
  [2014-10-21] สำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาล (อ่าน 94)
  [2014-10-21] การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล (อ่าน 99)
  [2014-10-20] การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 97)
  [2014-10-20] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 133)
  [2014-10-20] ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (อ่าน 181)
  [2014-10-20] การเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำกหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพ (อ่าน 125)
  [2014-10-20] ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. (อ่าน 135)
  [2014-10-20] ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 115)
  [2014-10-20] วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (อ่าน 86)
  [2014-10-20] ขอความร่วมมืองดจุดพลุไฟและปล่อยโคมลอย (อ่าน 98)
  [2014-10-15] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯลฯ (อ่าน 120)
  [2014-10-15] เชิญประชุมตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ.2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.25 (อ่าน 148)
  [2014-10-15] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 97)
  [2014-10-15] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 94)
  [2014-10-15] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2557 (อ่าน 105)
  [2014-10-15] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศฯ ประจำ (อ่าน 105)
  [2014-10-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 110)
  [2014-10-15] การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ อป (อ่าน 89)
  [2014-10-15] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 112)
  [2014-10-15] การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 88)
  [2014-10-15] การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. (อ่าน 155)
  [2014-10-15] สรุปผลการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (อ่าน 87)
  [2014-10-13] รับสมัครผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (อ่าน 91)
  [2014-10-13] การบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (อ่าน 101)
  [2014-10-13] แนางทางการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 121)
  [2014-10-13] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 114)
  [2014-10-13] แนวทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2557 และ 2558 (อ่าน 136)
  [2014-10-13] แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯลฯ (อ่าน 126)
  [2014-10-13] มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (อ่าน 76)
  [2014-10-13] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. (อ่าน 86)
  [2014-10-13] ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555 และ  (อ่าน 118)
  [2014-10-09] การประกอบพิธีในวันปิยมหาราช (อ่าน 111)
  [2014-10-09] แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ  (อ่าน 151)
  [2014-10-09] หารือแนวทางการอุดหนุนเงินโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 ครั้งที่ 31 (อ่าน 118)
  [2014-10-09] ภารกิจงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ของ อปท. (อ่าน 144)
  [2014-10-09] การปรับปรุงสถานะข้อมูลผู้มึสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศก (อ่าน 96)
  [2014-10-09] การรวบรวมและเผยแพร่ผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ อปท. (อ่าน 93)
  [2014-10-09] เร่งรัดการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 255 (อ่าน 100)
  [2014-10-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหับพัฒนา อปท. กรณีเร่งด่วน (อ่าน 168)
  [2014-10-09] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และการขยายเวลาเบิกจ่ายเป็นเงินงบประมาณ (อ่าน 104)
  [2014-10-09] การกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ อปท. (อ่าน 71)
  [2014-10-09] ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 93)
  [2014-10-09] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด แ (อ่าน 83)
  [2014-10-08] การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปี 2557 (อ่าน 202)
  [2014-10-08] การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการคัดเลือก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฯ (อ่าน 90)
  [2014-10-08] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 149)
  [2014-10-08] ขอเชิญประชุมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล (ปลัดฯ) (อ่าน 85)
  [2014-10-08] ขอเชิญประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล(นายกฯ) (อ่าน 83)
  [2014-10-07] โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่ปี 2556-255 (อ่าน 122)
  [2014-10-07] การเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ (อ่าน 105)
  [2014-10-07] ขอให้ อปท. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่ (อ่าน 132)
  [2014-10-07] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 110)
  [2014-10-07] เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. (อ่าน 103)
  [2014-10-07] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 94)
  [2014-10-07] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 103)
  [2014-10-06] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 85)
  [2014-09-30] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนกันยายน 2557 (อ่าน 222)
  [2014-09-30] ขอเชิญประชุม (อ่าน 136)
  [2014-09-29] ผลการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2557 (อ่าน 139)
  [2014-09-29] ให้ อปท. บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2014-09-29] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบปะปาหมู่บ้าน (แบบ ทน.สบจ.2/2557) (อ่าน 168)
  [2014-09-26] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 143)
  [2014-09-26] คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝนของไทย (อ่าน 87)
  [2014-09-26] การจัดสรรอัตราพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบฯ 57 (อ่าน 215)
  [2014-09-26] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 80)
  [2014-09-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ต.ค. 57) (อ่าน 89)
  [2014-09-26] โครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน (อ่าน 93)
  [2014-09-25] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ส.ค. 57) (อ่าน 125)
  [2014-09-25] สำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืนตามโครงการประชุม/สัมมนา/อบรมโครงการต่างๆ (อ่าน 105)
  [2014-09-24] ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง (อ่าน 101)
  [2014-09-19] ประกาศ ก.ท.จ. การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น ๑ อันดับ (อ่าน 143)
  [2014-09-19] โครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ของ อปท.กระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๕๘ (อ่าน 137)
  [2014-09-19] คำแนะนำประชาชน เรื่องการติดเชื้อไวรัสอีโบลา (อ่าน 75)
  [2014-09-19] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 131)
  [2014-09-19] มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน (อ่าน 131)
  [2014-09-19] การรายงานยอดจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี (อ่าน 85)
  [2014-09-19] แนวทางการเยียวยาพนักงานจ้างกรณีปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของ อปท. ฯลฯ (อ่าน 103)
  [2014-09-19] การเทียบระดับตำแหน่งข้าราชการ กทม. เพื่อประโยชน์ในการรับโอนมาดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 89)
  [2014-09-19] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด.ของ อปท. ปีงบฯ 57 งวดที่ 3 (อ่าน 191)
  [2014-09-19] สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างของบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯ (อ่าน 95)
  [2014-09-19] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด (อ่าน 87)
  [2014-09-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดการระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดกระบี่ (อ่าน 94)
  [2014-09-18] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2557 (อ่าน 141)
  [2014-09-17] ขอเลื่อนการจัดงานเกษียณอายุราชการ (อ่าน 105)
  [2014-09-16] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 110)
  [2014-09-16] การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อปท. (อ่าน 110)
  [2014-09-16] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ (อ่าน 120)
  [2014-09-16] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท.  (อ่าน 116)
  [2014-09-16] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ก.ค. 57) (อ่าน 100)
  [2014-09-16] สำรวจค่ารักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ก่อนสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕๖ (อ่าน 94)
  [2014-09-15] การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณก่อนปี พ.ศ.๒๕๕๗ (อ่าน 132)
  [2014-09-15] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 131)
  [2014-09-11] ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) (อ่าน 99)
  [2014-09-10] การสำรวจข้อมุลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 105)
  [2014-09-10] แจ้งกำหนดเวลาการเข้าปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ อปท. (e-LAAS) (อ่าน 101)
  [2014-09-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ 2542 งวดที่ 8 ปีงบฯ  (อ่าน 101)
  [2014-09-09] การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ่าน 92)
  [2014-09-09] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมหรือบำรุงรักษาถนนที่ได้รับถ่ายโอนจา (อ่าน 113)
  [2014-09-08] การทบทวนข้อมูลและจัดลำดับความเร่งด่วนของข้อมูลสภาพปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ (อ่าน 109)
  [2014-09-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2014-09-08] การรายงานคะแนนผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 111)
  [2014-09-05] แก้ไขรายละเอียดขอเชิญนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม (อ่าน 121)
  [2014-09-04] ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 109)
  [2014-09-04] ขอเชิญนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม (อ่าน 109)
  [2014-09-03] ประสานขอความร่วมมือกับอำเภอและ อปท.ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 64/2557 (อ่าน 96)
  [2014-09-03] ผู้ตรวจสอบอาคารที่การขึ้นทะเบียนสิ้นสุดลง (อ่าน 89)
  [2014-09-03] แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 98)
  [2014-08-29] ขอพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธาณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทางสายตา (อ่าน 121)
  [2014-08-29] ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ่าน 102)
  [2014-08-29] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 181)
  [2014-08-29] แนวทางการปรับอัตราเงินเดินพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี ๓ (อ่าน 154)
  [2014-08-29] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๗ (อ่าน 93)
  [2014-08-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (อ่าน 93)
  [2014-08-29] แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ (อ่าน 104)
  [2014-08-29] ขอให้ยื่นเอกสารรับการตรวจประเมินผลการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ (อ่าน 128)
  [2014-08-28] รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. (อ่าน 107)
  [2014-08-28] ตรวจประเมินการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) (อ่าน 183)
  [2014-08-26] การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 117)
  [2014-08-26] แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นฯ (อ่าน 101)
  [2014-08-26] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ (อ่าน 92)
  [2014-08-26] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 111)
  [2014-08-26] การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ครัวเรือนยากจน (อ่าน 100)
  [2014-08-26] บัญชีกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง ลูกจ้างประจำของ อปท. (อ่าน 156)
  [2014-08-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ก.ย. 57) (อ่าน 95)
  [2014-08-22] ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า เข้าพรรษา เป็น งดเหล้าให้ ครบพรรษา (อ่าน 97)
  [2014-08-20] สำรวจข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการของ อปท. (อ่าน 122)
  [2014-08-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 7 (อ่าน 105)
  [2014-08-19] ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อ่าน 130)
  [2014-08-19] งดการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นบางมาตราฐานชั่วคราว (อ่าน 97)
  [2014-08-19] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสม (อ่าน 147)
  [2014-08-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2557 (อ่าน 97)
  [2014-08-18] รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจการก่อสร้าง ฯลฯ (อ่าน 118)
  [2014-08-15] การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)ของ อปท. (อ่าน 123)
  [2014-08-15] แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 ขององค์การปกครองท้องถิ่น (อ่าน 121)
  [2014-08-13] การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้ อ ป ท ประจำเดือนมิถุนายน 2557 (อ่าน 113)
  [2014-08-13] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาส่วนท้องถิ่น (อ่าน 177)
  [2014-08-13] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รายได้ของ อปท.จัดเก็บเอง (อ่าน 104)
  [2014-08-13] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (อ่าน 114)
  [2014-08-13] มาตราการเร่งรัดด้านการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด (อ่าน 97)
  [2014-08-13] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ฯ (อ่าน 178)
  [2014-08-07] ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (อ่าน 148)
  [2014-08-07] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ในเขตจังหวัดกระบี่  (อ่าน 128)
  [2014-08-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (อ่าน 126)
  [2014-08-07] ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 136)
  [2014-08-07] การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบสังคม (อ่าน 99)
  [2014-08-07] โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่2/57 (อ่าน 90)
  [2014-08-06] แนวทางการดำเนินการต่องบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 116)
  [2014-08-06] แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจฯ ครั้งที่ 1 2557 (อ่าน 127)
  [2014-08-06] การขยายเวลาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (อ่าน 100)
  [2014-08-06] การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯลฯ (อ่าน 123)
  [2014-08-06] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 6/2557 (อ่าน 121)
  [2014-08-06] เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 55-56 (อ่าน 117)
  [2014-08-06] สำรวจคุณวุฒิการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 182)
  [2014-08-05] การขอใช้บัญชีผู้สอบเเข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบเเข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 130)
  [2014-08-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 182)
  [2014-08-05] การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด.ของ อปท. (อ่าน 222)
  [2014-08-05] การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 111)
  [2014-08-04] ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 196)
  [2014-08-04] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (อ่าน 130)
  [2014-08-04] ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ (อ่าน 106)
  [2014-08-01] การดำเนินงานออกเยี่ยมผู้ยากไร้อำเภอคลองท่อม (อ่าน 109)
  [2014-08-01] ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท (อ่าน 167)
  [2014-07-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อ ป ท (อ่าน 132)
  [2014-07-29] การเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอน พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๖ (อ่าน 113)
  [2014-07-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) (อ่าน 104)
  [2014-07-29] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 143)
  [2014-07-29] การปฏิบัติตามมาตรา ๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย (อ่าน 103)
  [2014-07-29] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 109)
  [2014-07-29] การนำส่งเงินรายได้ อปท.ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (อ่าน 101)
  [2014-07-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ส.ค. 57) (อ่าน 114)
  [2014-07-24] การตีราคาปานกลางที่ดิน (อ่าน 155)
  [2014-07-22] การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 120)
  [2014-07-22] ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 112)
  [2014-07-22] ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบฯ 2558 (อ่าน 120)
  [2014-07-22] ขอความร่วมมือในการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (อ่าน 119)
  [2014-07-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 (อ่าน 112)
  [2014-07-18] แจ้งเลื่อน สภากาแฟ ก.ค. 2557 (อ่าน 99)
  [2014-07-18] ขอแจ้งเลื่อนเวลาการประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 109)
  [2014-07-18] ขอรับการสนับสนุนข้อมูลที่ดินจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (อ่าน 107)
  [2014-07-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ ก.ค. 57 (อ่าน 97)
  [2014-07-18] สำรวจอดีตข้าราชการตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป รายงานให้ท้องถิ่นอำเภอทราบ ภาย (อ่าน 115)
  [2014-07-18] การขอรับสสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาปี ๒๕๕๘ (อ่าน 113)
  [2014-07-17] สำรวจอดีตข้าราชการตำแหน่งชำนาญการพิเศษหรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่าน 93)
  [2014-07-17] การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ของ อปท. ประจำปี 2557 (อ่าน 160)
  [2014-07-16] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ อปท (อ่าน 184)
  [2014-07-16] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม (อ่าน 100)
  [2014-07-16] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ (อ่าน 137)
  [2014-07-16] สำรวจ อปท. ที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน (อ่าน 125)
  [2014-07-16] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (อ่าน 115)
  [2014-07-10] แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมุลลงในเว็บไซต์ของศูนย์ปรองดองฯ (อ่าน 114)
  [2014-07-10] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น 2557 รุ่น 2/57 (อ่าน 117)
  [2014-07-10] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 รุ่นที่ 34 (อ่าน 114)
  [2014-07-10] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2/2557 (อ่าน 109)
  [2014-07-09] ขอเปลี่ยนแปลงเวลา โครงการ ผวจ.กระบี่ พบชาวไทยมุสลิมในโอกาส เดือนรอมฎอน จากเวลา 18.30 น. เป็น 17.30 น (อ่าน 97)
  [2014-07-08] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรณีมีการตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (อ่าน 150)
  [2014-07-08] ขอส่งโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  (อ่าน 116)
  [2014-07-08] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการและผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (อ่าน 113)
  [2014-07-08] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฯลฯ (อ่าน 105)
  [2014-07-07] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 6/2557 (อ่าน 106)
  [2014-07-07] รายงานข้อมูลเด็กเล็กของอปท.เพิ่มเติม ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 118)
  [2014-07-03] แจ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 (อ่าน 142)
  [2014-07-03] หารือแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 220)
  [2014-07-03] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนมิถุนายน 57 (อ่าน 132)
  [2014-07-02] ขอทราบความต้องการแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 90)
  [2014-07-02] การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 57 (อ่าน 97)
  [2014-07-02] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 111)
  [2014-07-01] คุณสมบัติผู้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ (อ่าน 93)
  [2014-07-01] คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (อ่าน 88)
  [2014-07-01] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยของการขุดดิน (อ่าน 97)
  [2014-07-01] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการ (อ่าน 112)
  [2014-06-30] กรอกข้อมูลก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 119)
  [2014-06-30] ขอความร่วมมือสำรวจและจัดทำข้อมูลเรือทุกชนิดของ อ ป ท (อ่าน 95)
  [2014-06-30] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 93)
  [2014-06-30] การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบฯ 2558 (อ่าน 90)
  [2014-06-30] การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงหรือบำรุงรักษาถนนฯลฯประจำปีงบประมาณ58 (อ่าน 106)
  [2014-06-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ 2542 งวดที่ 5 ปีงบฯ 2557 (อ่าน 106)
  [2014-06-27] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ พ.ศ ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙) และเงินที่เก็บได้ตามกฎหมายว่าด้ว (อ่าน 89)
  [2014-06-27] การจัดส่งโครงการอุดหนุนเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง (อ่าน 115)
  [2014-06-26] ขอความร่วมมือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (อ่าน 101)
  [2014-06-26] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเกี่ยวกับการพิจารณาฐานะการคลังจากงบพัฒนาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลั (อ่าน 103)
  [2014-06-26] การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฯลฯ (อ่าน 104)
  [2014-06-26] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นิติกรรมที่ดิน) ประจำเดือนเมษายน 2557 (อ่าน 91)
  [2014-06-26] ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ของ อปท. (อ่าน 107)
  [2014-06-25] การรายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อ อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท (อ่าน 96)
  [2014-06-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจ (อ่าน 101)
  [2014-06-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (ก.ค. 57) (อ่าน 95)
  [2014-06-24] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท. อุตสาหกรรม สัญจร 14  (อ่าน 97)
  [2014-06-24] กำหนดการประชุมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน และหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณ (อ่าน 96)
  [2014-06-20] การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของ อปท. (อ่าน 127)
  [2014-06-20] แจ้งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ (อ่าน 91)
  [2014-06-20] ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 104)
  [2014-06-20] การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ (อ่าน 81)
  [2014-06-20] การขยายระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2557 (อ่าน 83)
  [2014-06-20] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (พ.ค. 57) (อ่าน 84)
  [2014-06-20] การขอรับการสนับสนุนโครงการจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (อ่าน 102)
  [2014-06-20] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ มิ.ย.57 (อ่าน 94)
  [2014-06-19] การจัดโครงการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ (อ่าน 88)
  [2014-06-19] แนวทางปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (อ่าน 95)
  [2014-06-19] การปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานยังชีพ ฯลฯ (อ่าน 87)
  [2014-06-19] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 84)
  [2014-06-19] ติดตามเร่งรัดการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2556 (อ่าน 91)
  [2014-06-16] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท.ปี 2557 (ccis)  (อ่าน 128)
  [2014-06-13] ผลการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 95)
  [2014-06-13] ให้ อปท. จัดเตรียมบุคลากรและเอกสารในการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. (อ่าน 132)
  [2014-06-13] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2557 (อ่าน 107)
  [2014-06-13] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 93)
  [2014-06-12] การจัดทำโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุก ฯลฯ (อ่าน 90)
  [2014-06-12] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2 (อ่าน 94)
  [2014-06-12] การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) ฯลฯ (อ่าน 105)
  [2014-06-12] การแจ้งกำหนดระยะเวลาการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (อ่าน 91)
  [2014-06-12] ขอความร่วมมือสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (อ่าน 112)
  [2014-06-12] การจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเคลื่อนที่ (Mobile Team)  (อ่าน 89)
  [2014-06-12] สรุปผลการประชุมผู้บริหารและปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 99)
  [2014-06-12] การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2014-06-12] การดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 (อ่าน 157)
  [2014-06-11] การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ประจำปี 2557 (อ่าน 125)
  [2014-06-09] เอกสารเพิ่มเติม เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 116)
  [2014-06-05] ให้ อปท. ส่งแบบรายงานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดไปที่จังหวัด ด่วนค่ะ (อ่าน 151)
  [2014-06-04] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (เม.ย. 57) (อ่าน 134)
  [2014-06-04] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนพฤษภาคม 57 (อ่าน 131)
  [2014-06-04] การสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 163)
  [2014-06-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 88)
  [2014-06-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2557 (อ่าน 99)
  [2014-06-04] การดำเนินการตามแนวทางเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ของกรมควบคุมโรค (อ่าน 105)
  [2014-06-04] รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ยังไม่ได้บันทึกระบบสารสนเทศทางการศึกษา (อ่าน 128)
  [2014-06-04] ขอความอนุเคราะห์สำรวจปริมาณผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ (อ่าน 152)
  [2014-06-04] การตีราคาปานกลางของที่ดินรอบปี พ.ศ. 2554-2557 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 2558-2561 (อ่าน 911)
  [2014-06-04] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุน ศพด. ปีงบฯ 2557 งวดที่ 2 (อ่าน 183)
  [2014-06-04] ซักซ้อมการติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของ อปท. ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (อ่าน 125)
  [2014-06-04] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนุบสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 4) (อ่าน 119)
  [2014-06-04] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 3 ประจ (อ่าน 100)
  [2014-06-04] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(มี.ค. 57) (อ่าน 92)
  [2014-06-03] การเลือกกรรมการ ก.ส.ท. ฯลฯ (อ่าน 83)
  [2014-06-03] การขอปรังปรุงส่วนราชการระดับกองเป็นสำนัก (อ่าน 96)
  [2014-06-03] การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบฯ 2557 ของ อปท. กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา (อ่าน 116)
  [2014-06-03] การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับค้างชำระของ อปท. (อ่าน 111)
  [2014-06-03] สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (อ่าน 117)
  [2014-06-02] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2557 (อ่าน 106)
  [2014-05-30] ประชาสัมพันธ์ข่าวทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (อ่าน 113)
  [2014-05-30] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2557 (อ่าน 98)
  [2014-05-30] ซักซ้อมแนวทางการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลที่เกษียณอายุราชการ ฯลฯ (อ่าน 115)
  [2014-05-29] การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา กรณีบ (อ่าน 109)
  [2014-05-29] หารือคุณวุฒิการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกรณีคุณวุฒิประกา (อ่าน 141)
  [2014-05-29] การปฏิบัติในการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ (อ่าน 110)
  [2014-05-29] อนุมัติจัดสรรงบฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ (อ่าน 108)
  [2014-05-29] การแก้ไขเพิ่มเติมรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นแล (อ่าน 124)
  [2014-05-29] การจัดทำเนื้อหาความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนลงในเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (อ่าน 90)
  [2014-05-29] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (อ่าน 90)
  [2014-05-29] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2557 (อ่าน 85)
  [2014-05-28] กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฯลฯ (อ่าน 92)
  [2014-05-28] ขอเชิญชวนสมทบเงินกองทุนช่วยเหลือชาวนา (อ่าน 76)
  [2014-05-28] การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ (อ่าน 95)
  [2014-05-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (มิ.ย. 57) (อ่าน 93)
  [2014-05-27] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม (อ่าน 85)
  [2014-05-26] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ พ.ค.57 (อ่าน 87)
  [2014-05-26] ขอยกเลิกโครงการบริหารงานห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท. (อ่าน 87)
  [2014-05-16] การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จ.กระบี่ (อ่าน 134)
  [2014-05-16] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม (อ่าน 119)
  [2014-05-08] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ก.พ. 57) (อ่าน 116)
  [2014-05-08] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 101)
  [2014-05-07] หารือการขอรับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ (อ่าน 151)
  [2014-05-06] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2557 (อ่าน 105)
  [2014-05-06] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 125)
  [2014-05-06] โครงการตรวจติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและคัดเลือกสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ปี 2557 (อ่าน 102)
  [2014-05-01] บิดาท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ถึงแก่กรรม (อ่าน 99)
  [2014-04-30] ขอรับใบอนุญาตและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.2557 (อ่าน 139)
  [2014-04-30] การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด. ประจำปีงบฯ 2557 ทุนการศึกษา (อ่าน 157)
  [2014-04-28] ขอความร่วมมือบรรจุโครงการบริหารงานห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของ อปท. (อ่าน 111)
  [2014-04-28] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (มี.ค. 57) (อ่าน 103)
  [2014-04-28] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ฯลฯ (อ่าน 100)
  [2014-04-28] มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว (อ่าน 98)
  [2014-04-28] การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท. ประจำปีงบฯ 57 (อ่าน 120)
  [2014-04-25] การจัดทำทำเนียบหน่วยงาน/องค์กร ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 (อ่าน 99)
  [2014-04-25] การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 86)
  [2014-04-25] การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 82)
  [2014-04-25] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 (อ่าน 88)
  [2014-04-25] รายชื่อผู้เข้ารับอบรมโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างแล (อ่าน 100)
  [2014-04-25] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 96)
  [2014-04-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 107)
  [2014-04-25] การโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับ ศพด.ของ อปท. ปีงบฯ 57 ฯลฯ (อ่าน 166)
  [2014-04-25] การประชุมนายก อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ (อ่าน 82)
  [2014-04-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (พ.ค. 57) (อ่าน 96)
  [2014-04-22] การจัดตั้งสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด (อ่าน 104)
  [2014-04-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ฯลฯ (อ่าน 117)
  [2014-04-18] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เม.ย.57 (อ่าน 103)
  [2014-04-11] การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด. ของ อปท.ปี 2557 (อ่าน 139)
  [2014-04-11] ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก (อ่าน 97)
  [2014-04-11] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (อ่าน 116)
  [2014-04-09] แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและสัญญาณ Internet (อ่าน 126)
  [2014-04-04] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (อ่าน 108)
  [2014-04-04] ส่งคำชี้แจงกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลาง อปท. ปี 57 (อ่าน 110)
  [2014-04-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 120)
  [2014-04-04] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2557 (อ่าน 104)
  [2014-04-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 1 ประจ (อ่าน 107)
  [2014-04-03] แนวทางการประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 115)
  [2014-04-03] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนุบสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (งวดที่ 3) (อ่าน 128)
  [2014-04-03] สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางกา (อ่าน 166)
  [2014-04-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ม.ค. 57) (อ่าน 99)
  [2014-04-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(ธ.ค. 56) (อ่าน 93)
  [2014-04-01] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท.(พ.ย. 56) (อ่าน 86)
  [2014-04-01] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุน ศพด. ปีงบฯ 57 ค่าจัดการเรียนการสอน (อ่าน 168)
  [2014-04-01] โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2557 (อ่าน 105)
  [2014-04-01] ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ (อ่าน 84)
  [2014-04-01] การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ (อ่าน 94)
  [2014-03-27] การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบสำรวจการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท (อ่าน 118)
  [2014-03-27] การเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 (อ่าน 96)
  [2014-03-27] มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 (อ่าน 89)
  [2014-03-27] ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (เงินอุดหนุนทั่วไป) (อ่าน 103)
  [2014-03-26] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ก.พ. 57) (อ่าน 96)
  [2014-03-26] การดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 125)
  [2014-03-26] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2557 (อ่าน 103)
  [2014-03-26] สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (อ่าน 95)
  [2014-03-25] การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2014-03-21] การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 107)
  [2014-03-21] ขอเผยแพร่เอกสารกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.ส่งเสรมฯ (อ่าน 94)
  [2014-03-21] แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 (อ่าน 164)
  [2014-03-18] การสำรวจคุณวุฒิทางการศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 166)
  [2014-03-18] ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (อ่าน 129)
  [2014-03-17] ขอเชิญประชุม (อ่าน 118)
  [2014-03-17] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ มี.ค.57 (อ่าน 101)
  [2014-03-14] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ งว (อ่าน 106)
  [2014-03-14] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี อปท. ในเขตจังหวัดกระบี่  (อ่าน 116)
  [2014-03-14] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 91)
  [2014-03-14] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2557 (อ่าน 107)
  [2014-03-13] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 (อ่าน 130)
  [2014-03-13] การจัดทำทะเบียนกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2557 (อ่าน 112)
  [2014-03-12] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 (อ่าน 112)
  [2014-03-12] การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ (อ่าน 118)
  [2014-03-12] โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 (อ่าน 111)
  [2014-03-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนมกราคม 2557 (อ่าน 100)
  [2014-03-12] แจ้งผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เขต/ภาคใต้ ปี 2557 (อ่าน 104)
  [2014-03-12] ประชาสัมพันธ์โครงการ อปท.ซัมมิท 2014 (อ่าน 95)
  [2014-03-12] โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร อปท.ฯลฯ (อ่าน 102)
  [2014-03-12] ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร (อ่าน 93)
  [2014-03-12] ขอแจ้งกำหนดวันฝึกภาคสนามทางยุทธวิธี และยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง (อ่าน 90)
  [2014-03-12] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมงานวันท้องถิ่นไทย ปี 2557 (อ่าน 103)
  [2014-03-11] รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. (อ่าน 95)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย 2557 (อ่าน 100)
  [2014-03-11] การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 (อ่าน 89)
  [2014-03-04] การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ฯลฯ (อ่าน 95)
  [2014-03-04] การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (อ่าน 98)
  [2014-03-04] การดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (อ่าน 110)
  [2014-02-25] ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบการก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 108)
  [2014-02-24] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ม.ค. 57) (อ่าน 100)
  [2014-02-21] ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 102)
  [2014-02-20] การประชุมผู้บริหาร อปท. และปลัด อปท. จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2557 (อ่าน 126)
  [2014-02-20] แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนฯแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 2 (อ่าน 111)
  [2014-02-19] การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2556 (อ่าน 120)
  [2014-02-18] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 120)
  [2014-02-13] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ กพ. 57 (อ่าน 89)
  [2014-02-11] การเตรียมความพร้อมกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี ฯลฯ (อ่าน 107)
  [2014-02-05] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต (ธ.ค.56)ให้แก่ อปท. (อ่าน 107)
  [2014-02-05] แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขฯลฯ (อ่าน 136)
  [2014-02-05] การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล จ.กระบี่ (อ่าน 116)
  [2014-02-05] ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านใน อปท. (อ่าน 98)
  [2014-02-03] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2557 (อ่าน 103)
  [2014-02-03] การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ม.ค. 57) (อ่าน 130)
  [2014-01-27] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ธ.ค. 56) (อ่าน 114)
  [2014-01-20] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (พ.ย. 56) (อ่าน 109)
  [2014-01-20] การนำส่งเงินรายได้ อปท. (ต.ค. 56) (อ่าน 98)
  [2014-01-17] การดำเนินการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ ศพด. ประจำปีงบฯ 2556 (เพิ่มเติม) (อ่าน 192)
  [2014-01-17] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (อ่าน 156)
  [2014-01-17] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปี (อ่าน 113)
  [2014-01-17] การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ศพด) ประจำปีงบฯ2557 งวดที่ 1 (ต.ค 56-มี.ค57) (อ่าน 182)
  [2014-01-17] การเลือกตั้งกรรมการ ก.ส.ท.ผู้แทนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  (อ่าน 104)
  [2014-01-17] การจัดทำข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ อปท. (อ่าน 112)
  [2014-01-16] ขอเชิญร่วมสภากาแฟ (อ่าน 111)
  [2014-01-14] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2557 (อ่าน 104)
  [2014-01-14] โครงการพัฒนากระบวนทัศน์การจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบฯ 57 (อ่าน 109)
  [2014-01-14] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฝึกอบรม (อ่าน 126)
  [2014-01-09] การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุฯลฯ (อ่าน 116)
  [2014-01-09] โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นฯและโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัด อปท.ปี56 (อ่าน 109)
  [2014-01-09] ขอรายชื่อข้าราชการเพื่อเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (อ่าน 115)
  [2014-01-09] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของ อปท. (อ่าน 102)
  [2014-01-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 57 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.งวดท (อ่าน 146)
  [2014-01-08] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 98)
  [2014-01-08] แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2556 (อ่าน 93)
  [2014-01-07] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปร (อ่าน 102)
  [2014-01-07] การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (อ่าน 93)
  [2014-01-06] การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯลฯ (อ่าน 114)
  [2014-01-06] รายงานข้อมูลความคืบหน้าการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในหมู่บ้าน/ชุมชน (อ่าน 118)
  [2014-01-03] การเร่งรัดดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ (อ่าน 113)
  [2014-01-03] โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบฯ 2557 (อ่าน 114)
  [2014-01-03] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ให้แก่ อปท. (อ่าน 99)
  [2013-12-26] โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอม