Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ประกาศ กทจ.
  [2023-10-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2566 (อ่าน 524)
  [2023-10-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 121)
  [2023-10-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 137)
  [2023-10-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2566 (อ่าน 599)
  [2023-08-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2566 (อ่าน 861)
  [2023-08-08] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2566 (อ่าน 677)
  [2023-07-24] หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (อ่าน 269)
  [2023-07-10] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2566 (อ่าน 559)
  [2023-06-20] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566 (อ่าน 357)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.ท.จ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (อ่าน 297)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 222)
  [2023-05-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 749)
  [2023-05-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2566 (อ่าน 870)
  [2023-04-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน 728)
  [2023-03-09] ประกาศ ก.ท.จ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 (อ่าน 401)
  [2023-02-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 909)
  [2023-01-27] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 415)
  [2023-01-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 916)
  [2022-12-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 12/2565 (อ่าน 928)
  [2022-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 494)
  [2022-11-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2565 (อ่าน 756)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 465)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและพนักงานครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 406)
  [2022-11-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (อ่าน 386)
  [2022-11-07] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2565 (อ่าน 654)
  [2022-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 1060)
  [2022-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 531)
  [2022-08-04] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 497)
  [2022-07-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 769)
  [2022-06-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 788)
  [2022-06-23] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 (อ่าน 354)
  [2022-05-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 1041)
  [2022-04-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1116)
  [2022-03-30] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (อ่าน 386)
  [2022-03-24] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 924)
  [2022-03-10] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 (อ่าน 407)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) (อ่าน 804)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บท (อ่าน 334)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด (อ่าน 391)
  [2022-02-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 691)
  [2022-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 893)
  [2021-12-23] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 883)
  [2021-12-14] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ 2564 (อ่าน 527)
  [2021-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 709)
  [2021-11-11] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 671)
  [2021-10-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 849)
  [2021-10-18] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 523)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 540)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 572)
  [2021-09-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2564 (อ่าน 815)
  [2021-08-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 843)
  [2021-08-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 1008)
  [2021-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 921)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 547)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 512)
 
Top!
Top!