Welcome to Krabilocal.go.th
     
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
ประกาศ กทจ.
  [2024-06-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ กำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก พ.ศ. 2567 (อ่าน 28)
  [2024-06-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (อ่าน 17)
  [2024-06-11] ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็  (อ่าน 20)
  [2024-05-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6/2567 (อ่าน 267)
  [2024-05-31] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2567 (อ่าน 135)
  [2024-04-03] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2567 (อ่าน 748)
  [2024-03-11] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2567 (อ่าน 687)
  [2024-02-15] กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2567 (อ่าน 462)
  [2024-02-15] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2567 (อ่าน 828)
  [2024-01-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2567 (อ่าน 1189)
  [2024-01-08] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2566 (อ่าน 466)
  [2024-01-08] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เงื่ิอนไข อัตรา และวิธี่การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง (ฉ2) พ.ศ.2566 (อ่าน 637)
  [2023-12-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2566 (อ่าน 775)
  [2023-12-19] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 419)
  [2023-10-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2566 (อ่าน 1394)
  [2023-10-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 397)
  [2023-10-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์วิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 363)
  [2023-10-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2566 (อ่าน 814)
  [2023-08-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2566 (อ่าน 1057)
  [2023-08-08] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2566 (อ่าน 864)
  [2023-07-24] หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (อ่าน 430)
  [2023-07-10] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2566 (อ่าน 746)
  [2023-06-20] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566 (อ่าน 511)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.ท.จ เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2566 (อ่าน 435)
  [2023-06-13] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์ฯ (ฉบับที่ 2) (อ่าน 325)
  [2023-05-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 942)
  [2023-05-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 4/2566 (อ่าน 1087)
  [2023-04-03] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 3/2566 (อ่าน 887)
  [2023-03-09] ประกาศ ก.ท.จ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2566 (อ่าน 521)
  [2023-02-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 1069)
  [2023-01-27] หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากร ฯลฯ (อ่าน 504)
  [2023-01-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 1016)
  [2022-12-26] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 12/2565 (อ่าน 1016)
  [2022-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 586)
  [2022-11-30] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2565 (อ่าน 843)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครู (ฉบับที่ ๓) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 541)
  [2022-11-11] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับตำแหน่งและพนักงานครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๖๕ (อ่าน 476)
  [2022-11-09] ประกาศ ก.ท.จ. หลักเกณฑ์บรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 (อ่าน 456)
  [2022-11-07] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2565 (อ่าน 726)
  [2022-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 1126)
  [2022-09-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2565 (อ่าน 593)
  [2022-08-04] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (อ่าน 566)
  [2022-07-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 838)
  [2022-06-30] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 6/2565 (อ่าน 856)
  [2022-06-23] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง การกำหนดจำนวนตำแหน่งฯ พนักงานครูในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 (อ่าน 413)
  [2022-05-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 1116)
  [2022-04-27] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 1181)
  [2022-03-30] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (อ่าน 448)
  [2022-03-24] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 1011)
  [2022-03-10] ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งครู พ.ศ.2565 (อ่าน 458)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 7) (อ่าน 868)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บท (อ่าน 386)
  [2022-03-01] ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มในสถานการณ์โควิด (อ่าน 445)
  [2022-02-28] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 773)
  [2022-01-28] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 959)
  [2021-12-23] มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2564 (อ่าน 949)
  [2021-12-14] ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ 2564 (อ่าน 595)
  [2021-12-01] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2564 (อ่าน 775)
  [2021-11-11] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 747)
  [2021-10-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2564 (อ่าน 918)
  [2021-10-18] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 603)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 621)
  [2021-09-30] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ (อ่าน 646)
  [2021-09-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2564 (อ่าน 879)
  [2021-08-27] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2564 (อ่าน 919)
  [2021-08-02] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2564 (อ่าน 1073)
  [2021-06-29] มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2564 (อ่าน 989)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 628)
  [2021-06-08] ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ (อ่าน 609)
 
Top!
Top!