Welcome to Krabinoi.org
     
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ
เว็บบอร์ด
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
หนังสือราชการ
  [2022-09-20] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (อ่าน 0)
  [2022-09-20] ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (อ่าน 0)
  [2022-08-05] การจัดกิจกรรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนี ฯ (อ่าน 37)
  [2022-08-05] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 29)
  [2022-08-05] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (อ่าน 18)
  [2022-08-05] การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (อ่าน 17)
  [2022-08-05] การจัดบริการสาธารณะในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ในกรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล (อ่าน 11)
  [2022-08-05] คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 12)
  [2022-08-05] การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ (อ่าน 12)
  [2022-08-05] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2566  (อ่าน 13)
  [2022-08-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2022-08-05] ขอส่งคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ (อ่าน 14)
  [2022-08-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 19)
  [2022-08-05] ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 9)
  [2022-08-05] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 12)
  [2022-08-05] แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสดับอักเสบ บี และ ซี (อ่าน 10)
  [2022-08-05] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 18)
  [2022-08-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 17)
  [2022-08-05] ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 16)
  [2022-08-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (อ่าน 13)
  [2022-08-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ (อ่าน 12)
  [2022-08-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับ ศพด. ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 14)
  [2022-08-05] ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ (อ่าน 17)
  [2022-08-04] แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  (อ่าน 17)
  [2022-08-02] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (อ่าน 20)
  [2022-08-02] การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลกโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 16)
  [2022-08-02] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบปมาณด้านการศึกษาของ อปท. ปีงบ2565 (อ่าน 12)
  [2022-07-27] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปี พ.ศ.2567  (อ่าน 40)
  [2022-07-27] การดำเนินงานขับเคลื่อนตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 (อ่าน 29)
  [2022-07-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 24)
  [2022-07-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 22)
  [2022-07-27] การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2565 (อ่าน 19)
  [2022-07-27] แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมชี้แจงระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อน (อ่าน 18)
  [2022-07-26] ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 (อ่าน 12)
  [2022-07-26] เร่งรัดการนำเขาข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 17)
  [2022-07-26] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 13)
  [2022-07-26] โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ (อ่าน 20)
  [2022-07-26] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 23)
  [2022-07-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)/ หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 24)
  [2022-07-25] ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (อ่าน 12)
  [2022-07-25] หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบฯ (อ่าน 14)
  [2022-07-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (อ่าน 19)
  [2022-07-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (อ่าน 17)
  [2022-07-25] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) (อ่าน 17)
  [2022-07-22] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 21)
  [2022-07-22] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 26)
  [2022-07-22] แนวทางและปฎิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 16)
  [2022-07-22] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 13)
  [2022-07-22] เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (อ่าน 10)
  [2022-07-22] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด (อ่าน 12)
  [2022-07-22] ชื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อ่าน 15)
  [2022-07-22] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงฯ (อ่าน 17)
  [2022-07-22] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศ (อ่าน 20)
  [2022-07-22] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (อ่าน 25)
  [2022-07-20] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ (อ่าน 32)
  [2022-07-20] การสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย (อ่าน 26)
  [2022-07-20] ยกเลิกแผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2022-07-20] แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 20)
  [2022-07-20] การจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทัั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ (อ่าน 14)
  [2022-07-20] ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ (อ่าน 11)
  [2022-07-20] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) (อ่าน 18)
  [2022-07-20] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีฯ (อ่าน 17)
  [2022-07-20] ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติตามมาตรการที่ 1 ฯ (อ่าน 13)
  [2022-07-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 18)
  [2022-07-19] รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต  (อ่าน 20)
  [2022-07-19] ปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 17)
  [2022-07-12] แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัด อปท. (อ่าน 21)
  [2022-07-12] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 19)
  [2022-07-12] แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาฯ (อ่าน 23)
  [2022-07-12] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 17)
  [2022-07-12] ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI..RUN..2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 15)
  [2022-07-12] การตระหนักถึงความสำคัญด้านข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (อ่าน 35)
  [2022-07-12] ปรับกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (อ่าน 20)
  [2022-07-12] ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงแผนการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา อำเภอนำร่อง ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2565 (อ่าน 26)
  [2022-07-11] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 28)
  [2022-07-11] แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจิตอาสา อำเภอนำร่อง ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2565 (อ่าน 22)
  [2022-07-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจปี 2566 (อ่าน 16)
  [2022-07-07] ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา (อ่าน 17)
  [2022-07-06] โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) (อ่าน 19)
  [2022-07-06] การปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 21)
  [2022-07-06] การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ (อ่าน 18)
  [2022-07-06] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 (อ่าน 18)
  [2022-07-06] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 13)
  [2022-07-06] การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร (อ่าน 13)
  [2022-07-06] แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 17)
  [2022-07-06] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย (อ่าน 18)
  [2022-07-06] โครงการอบรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ (อ่าน 21)
  [2022-07-05] สำรวจที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. (อ่าน 40)
  [2022-07-04] ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 (อ่าน 33)
  [2022-06-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 29)
  [2022-06-30] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 24)
  [2022-06-30] รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 19)
  [2022-06-30] ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก อปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบฯ (อ่าน 46)
  [2022-06-29] การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 21)
  [2022-06-29] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 16)
  [2022-06-29] ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 18)
  [2022-06-29] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (อ่าน 18)
  [2022-06-29] หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ (อ่าน 15)
  [2022-06-29] การจัดส่งข้อมูลแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (อ่าน 14)
  [2022-06-29] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร อปท. รุ่นที่1 (อ่าน 16)
  [2022-06-29] การอนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 15)
  [2022-06-29] ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2565 (อ่าน 15)
  [2022-06-29] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 (อ่าน 17)
  [2022-06-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (อ่าน 12)
  [2022-06-28] โครงการอำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง (อ่าน 15)
  [2022-06-28] การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 13)
  [2022-06-28] แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 15)
  [2022-06-28] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 22)
  [2022-06-24] ขอหารือการใช้จ่ายเงินสะสมมาเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2022-06-24] ขอข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 31)
  [2022-06-24] ขอความอนุเคราะห์ให้เชื่อมสัญญาณ รายการวิทยุ คุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี (อ่าน 26)
  [2022-06-24] โครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 (อ่าน 21)
  [2022-06-24] การเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล (อ่าน 19)
  [2022-06-24] ขอเชิญประชุม (อ่าน 39)
  [2022-06-24] การจัดฝึกอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 36)
  [2022-06-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 26)
  [2022-06-22] การคัดเลือกครผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด. ประจำปี 2565 (อ่าน 30)
  [2022-06-21] การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (อ่าน 19)
  [2022-06-21] แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 - 2564 มีผลใช้บังคับได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (อ่าน 22)
  [2022-06-21] การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลกโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 17)
  [2022-06-21] การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 18)
  [2022-06-21] แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจิตอาสา อำเภอนำร่อง ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2565 (อ่าน 19)
  [2022-06-21] ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นร และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ (อ่าน 16)
  [2022-06-21] ขอความอนุเคราะห์บันทึกมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (อ่าน 16)
  [2022-06-21] แนวทางปฏฺิบัติและปฏิทินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 16)
  [2022-06-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ผู้สูงอายุ  (อ่าน 20)
  [2022-06-21] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  (อ่าน 20)
  [2022-06-21] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 23)
  [2022-06-21] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 19)
  [2022-06-17] ขอเชิญชวนบริจากโดยเสร็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย (อ่าน 26)
  [2022-06-17] การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานและการขจัดความยากจนฯ (อ่าน 26)
  [2022-06-17] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย (อ่าน 29)
  [2022-06-17] แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน User ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ (อ่าน 26)
  [2022-06-17] การรายงานข้อมูลผลการฉีดวัคซีนของสุนัขและแมว (อ่าน 20)
  [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวัดป่าชุมชนแห่งชาติ (อ่าน 14)
  [2022-06-16] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LASS) (อ่าน 23)
  [2022-06-15] การดำเนินการตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (อ่าน 36)
  [2022-06-14] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (อ่าน 31)
  [2022-06-14] ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร อปท. (อ่าน 28)
  [2022-06-14] ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ (อ่าน 27)
  [2022-06-14] ระเบียบคณะกรรมการผังเมือง ว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 24)
  [2022-06-14] การรับฟังความคิดเห็น (ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ...) (อ่าน 19)
  [2022-06-14] ประชาสัมพันธ์โครงการให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ ฯลฯ (อ่าน 32)
  [2022-06-14] ขอแจ้งกำหนดการฝึก (อ่าน 25)
  [2022-06-14] ข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัตเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทุศน์วงจรปิด(CCTV) (อ่าน 22)
  [2022-06-13] สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.  (อ่าน 24)
  [2022-06-13] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม (อ่าน 38)
  [2022-06-13] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฯ (อ่าน 41)
  [2022-06-13] แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ปีงบ 2565 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 (อ่าน 25)
  [2022-06-10] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (อ่าน 25)
  [2022-06-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 3 (อ่าน 38)
  [2022-06-09] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (อ่าน 32)
  [2022-06-09] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (อ่าน 35)
  [2022-06-08] สื่อการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 36)
  [2022-06-08] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนา อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระบบสารสนเทศฯ (อ่าน 35)
  [2022-06-08] ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 40)
  [2022-06-07] การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 29)
  [2022-06-06] แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯลฯ (อ่าน 34)
  [2022-06-02] ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ (อ่าน 32)
  [2022-06-02] ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.  (อ่าน 37)
  [2022-06-02] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 32)
  [2022-06-01] การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 (อ่าน 36)
  [2022-05-31] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ (อ่าน 49)
  [2022-05-30] การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (อ่าน 26)
  [2022-05-30] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน (อ่าน 29)
  [2022-05-30] การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ (อ่าน 30)
  [2022-05-30] การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 24)
  [2022-05-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่ากระแสไฟฟ้า (อ่าน 29)
  [2022-05-27] ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อ่าน 37)
  [2022-05-27] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลฯ (อ่าน 28)
  [2022-05-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้าน (อ่าน 21)
  [2022-05-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (อ่าน 36)
  [2022-05-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าการศึกษาของบุตร (อ่าน 20)
  [2022-05-26] การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (อ่าน 35)
  [2022-05-26] โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศพด. ของ อปท. ปี 2565 (อ่าน 32)
  [2022-05-26] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 31)
  [2022-05-26] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 26)
  [2022-05-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (อ่าน 23)
  [2022-05-26] การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อแม่อย่างสูง งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 30)
  [2022-05-26] ประชาสัมพันธ์รายชื่อพื้นที่จุดติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะฯ (อ่าน 19)
  [2022-05-26] แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น  (อ่าน 29)
  [2022-05-26] การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2565 (อ่าน 26)
  [2022-05-26] ประชาสัมพันธ์โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม (อ่าน 24)
  [2022-05-26] ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2022-05-26] ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 (อ่าน 32)
  [2022-05-26] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 27)
  [2022-05-25] การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2022-05-25] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)/ หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 29)
  [2022-05-25] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (อ่าน 30)
  [2022-05-25] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ (อ่าน 38)
  [2022-05-25] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 23)
  [2022-05-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าการศึกษาของบุตร (อ่าน 35)
  [2022-05-25] การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน (อ่าน 22)
  [2022-05-25] การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 28)
  [2022-05-25] ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน  (อ่าน 27)
  [2022-05-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ศพด. ไตรมาส3 (อ่าน 27)
  [2022-05-25] เร่งรัดการใช้จ่ายและส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 31)
  [2022-05-25] ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข 1/2565 (อ่าน 29)
  [2022-05-25] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (อ่าน 22)
  [2022-05-25] ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  (อ่าน 32)
  [2022-05-25] ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำฯ (อ่าน 30)
  [2022-05-25] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 28)
  [2022-05-25] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) (อ่าน 22)
  [2022-05-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้าน (อ่าน 20)
  [2022-05-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ  (อ่าน 23)
  [2022-05-25] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ (อ่าน 21)
  [2022-05-25] การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกระบี่ฯ (อ่าน 25)
  [2022-05-25] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 37)
  [2022-05-20] การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ (อ่าน 35)
  [2022-05-20] การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบ LEC ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) (อ่าน 47)
  [2022-05-20] อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 (อ่าน 30)
  [2022-05-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 39)
  [2022-05-20] ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.เข้าร่วมสัมมนา ส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ (อ่าน 41)
  [2022-05-20] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการกลุ่ม Clusters ที่ 2 อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ (อ่าน 27)
  [2022-05-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 45)
  [2022-05-19] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 25)
  [2022-05-19] เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้ในสถานศึกษา (อ่าน 23)
  [2022-05-19] การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 22)
  [2022-05-19] การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ (อ่าน 35)
  [2022-05-19] ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ โรคโควิด 19 (อ่าน 27)
  [2022-05-19] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.ทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องใน วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 (อ่าน 21)
  [2022-05-19] เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง อปท.  (อ่าน 31)
  [2022-05-19] การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 27)
  [2022-05-17] การรายงานข้อมูลการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2022-05-17] สำรวจฐานข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 36)
  [2022-05-17] การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2022-05-17] ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ โรคโควิด 19 (อ่าน 31)
  [2022-05-17] การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโรคร้อน (ไฮดรอลิก) สำหรับการก่อสร้างของ อปท. (อ่าน 21)
  [2022-05-17] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการฯ (อ่าน 39)
  [2022-05-17] เชิญประชุมติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญิตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (อ่าน 26)
  [2022-05-11] ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 27)
  [2022-05-11] การให้การศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส (อ่าน 23)
  [2022-05-11] ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด (อ่าน 23)
  [2022-05-11] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 25)
  [2022-05-11] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 25)
  [2022-05-11] โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 27)
  [2022-05-10] การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2022-05-10] ขอส่งสรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ (อ่าน 25)
  [2022-05-10] กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรองรับการแจ้งตามกฎกระทรวงค่าธรรมเนียม (อ่าน 24)
  [2022-05-10] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้งบประมาณกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 35)
  [2022-05-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  (อ่าน 35)
  [2022-05-06] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2022-05-06] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.เดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 33)
  [2022-05-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 40)
  [2022-05-06] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  (อ่าน 31)
  [2022-05-06] การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 28)
  [2022-05-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 32)
  [2022-05-06] ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (อ่าน 25)
  [2022-05-06] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 25)
  [2022-05-06] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 27)
  [2022-05-06] การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน (อ่าน 27)
  [2022-05-06] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย (อ่าน 26)
  [2022-05-06] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ิม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 3/2565 (อ่าน 32)
  [2022-05-05] แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2022-05-05] รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (อ่าน 21)
  [2022-05-05] รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (อ่าน 24)
  [2022-05-05] แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 27)
  [2022-05-05] เชิญเข้ารับฟังการสมัมมนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 28)
  [2022-05-05] แจ้งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล  (อ่าน 33)
  [2022-05-05] บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 24)
  [2022-04-29] การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ (อ่าน 28)
  [2022-04-29] แนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 23)
  [2022-04-29] ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2022-04-29] การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม (อ่าน 46)
  [2022-04-29] ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 49)
  [2022-04-29] ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ (อ่าน 38)
  [2022-04-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 32)
  [2022-04-29] หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน (อ่าน 32)
  [2022-04-29] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565  (อ่าน 29)
  [2022-04-29] ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (อ่าน 31)
  [2022-04-29] การจัดกิจกรรมเนืองในวันสำคัญ (อ่าน 33)
  [2022-04-29] โครงการ 130 ปี มหาดไทย เด็กไทยรวมใจภักดิ์ (อ่าน 39)
  [2022-04-29] ขอจัดส่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 (อ่าน 29)
  [2022-04-29] ขอความร่วมมือเร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด (อ่าน 60)
  [2022-04-29] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (อ่าน 27)
  [2022-04-28] แจ้งตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (อ่าน 38)
  [2022-04-28] เผยแพร่ความรู้เกี่้ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 44)
  [2022-04-28] ขอส่งเล่มคู่มือการเติมน้ำใต้ดิน (ปี 2564) (อ่าน 31)
  [2022-04-28] การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (อ่าน 31)
  [2022-04-28] แจ้งเปลี่ยนกำหนด การบูรณาการช่วยเหลือครัวเรือนยากจน  (อ่าน 46)
  [2022-04-27] แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีฯ(LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ (LTAX 3000) (อ่าน 28)
  [2022-04-26] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 41)
  [2022-04-26] การติดตามช่วยเหลือครัวเรือนยากจนที่มีปัญหาซับซ้อนตามปฏิบัติการ กระบี่มั่นคง (อ่าน 32)
  [2022-04-26] โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุม  (อ่าน 31)
  [2022-04-26] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ ในยุค New Normal (อ่าน 30)
  [2022-04-26] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ (อ่าน 36)
  [2022-04-26] ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 33)
  [2022-04-26] การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 36)
  [2022-04-26] การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (อ่าน 26)
  [2022-04-25] การกำกับดูแลและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 24)
  [2022-04-25] ขอความร่วมมือการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ให้กับเด็กนักเรียน (อ่าน 33)
  [2022-04-25] ภาพโลโก้สัญลักษณ์ 150 ปี เมืองกระบี่้ (อ่าน 39)
  [2022-04-25] การประกวดกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกาาปฐมวัย (อ่าน 26)
  [2022-04-25] การขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 37)
  [2022-04-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 68)
  [2022-04-25] แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (อ่าน 150)
  [2022-04-25] การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น 2565 (อ่าน 40)
  [2022-04-25] ผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 26)
  [2022-04-25] ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ่าน 24)
  [2022-04-25] เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๑๑ (อ่าน 26)
  [2022-04-25] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (อ่าน 37)
  [2022-04-25] การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 140 ปี (อ่าน 42)
  [2022-04-21] ประชาสัมพันธ์สื่อการ์ตูนดรุณคุณธรรม ของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 32)
  [2022-04-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (อ่าน 35)
  [2022-04-20] ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย (อ่าน 41)
  [2022-04-20] ขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ.2547 (อ่าน 40)
  [2022-04-20] ขอเชิญประชุม (อ่าน 58)
  [2022-04-19] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 49)
  [2022-04-19] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2022-04-19] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ปี 2565 (อ่าน 42)
  [2022-04-19] ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการฯ ของเทศบาลเมืองยโสธร (อ่าน 29)
  [2022-04-19] การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 44)
  [2022-04-19] ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ (อ่าน 34)
  [2022-04-18] เชิญชวน อปท.สมัครเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป้องกันและไขแก้ปัญหาด้านตั้งครรถ์ในวัยรุ่น (อ่าน 50)
  [2022-04-18] เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (อ่าน 38)
  [2022-04-12] การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่ร 2565 (อ่าน 34)
  [2022-04-12] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกระบี่ (อ่าน 44)
  [2022-04-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตสมาส 3 กรณี (อ่าน 38)
  [2022-04-11] แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ (อ่าน 30)
  [2022-04-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  (อ่าน 44)
  [2022-04-11] ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้ารับการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (อ่าน 26)
  [2022-04-11] แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 38)
  [2022-04-11] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 65)
  [2022-04-11] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกัน (อ่าน 37)
  [2022-04-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ (อ่าน 37)
  [2022-04-08] คู่มือการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 42)
  [2022-04-08] แจ้งกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล  (อ่าน 28)
  [2022-04-08] การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 37)
  [2022-04-08] ขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง หมู่ที่ 13 (ชุมชนบ้านเหนือ) (อ่าน 33)
  [2022-04-08] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่3 (อ่าน 34)
  [2022-04-08] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  (อ่าน 36)
  [2022-04-07] ทบทวนการกำหนดบริเวณที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (อ่าน 34)
  [2022-04-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (อ่าน 45)
  [2022-04-07] การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ (อ่าน 40)
  [2022-04-07] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งกรานต์  (อ่าน 46)
  [2022-04-07] ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลพฤติการณ์  (อ่าน 34)
  [2022-04-07] แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (อ่าน 35)
  [2022-03-31] แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี (อ่าน 38)
  [2022-03-31] การของบประมาณรายการเงินเดือนและค่าตอบแทนครูผู้แลเด็ก (มกราคม - มิถุนายน 2555) (อ่าน 34)
  [2022-03-31] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 50)
  [2022-03-31] รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ภาษีป้าย (อ่าน 26)
  [2022-03-31] การดำเนินการสำรวจข้อมูลการแจกจ่ายถุงยังชีพ (อ่าน 49)
  [2022-03-31] เลื่อนประชุม (อ่าน 46)
  [2022-03-30] การสำรวจข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (อ่าน 28)
  [2022-03-30] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 25)
  [2022-03-30] แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 39)
  [2022-03-30] แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (อ่าน 25)
  [2022-03-30] ขอให้เผยแพร่กฎหกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค (อ่าน 30)
  [2022-03-30] การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 25)
  [2022-03-29] รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการกำกับดูแลและยกระดับการประเมินคุณธรรม (อ่าน 171)
  [2022-03-29] รายงานสถิติการใช้ความรุ่นแรงเด็กปฐมวัย (อ่าน 32)
  [2022-03-28] ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 56)
  [2022-03-28] การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 43)
  [2022-03-28] การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 42)
  [2022-03-28] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการ (อ่าน 27)
  [2022-03-28] แนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาของ อปท. (อ่าน 41)
  [2022-03-28] หารือกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (อ่าน 26)
  [2022-03-28] ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา (อ่าน 34)
  [2022-03-25] โครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 28)
  [2022-03-25] การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 35)
  [2022-03-25] แต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการ (อ่าน 33)
  [2022-03-25] แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 45)
  [2022-03-25] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 20)
  [2022-03-25] หารือแนวทางปฏิบัติการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง (อ่าน 66)
  [2022-03-25] ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 28)
  [2022-03-25] แนวทางการเปิดโรงเรียนและ ศพด. ณ ที่ตั้ง On site ในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 23)
  [2022-03-25] ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร (อ่าน 26)
  [2022-03-25] การจัดทำภาพโลโก้ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150 ปี (อ่าน 40)
  [2022-03-25] กำชับการสวมหมวกกันน็อคเด็กปฐมวัย (อ่าน 28)
  [2022-03-25] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2565 (อ่าน 29)
  [2022-03-25] การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ พ.ศ.2564 (อ่าน 25)
  [2022-03-25] กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่สมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปี2565 (อ่าน 24)
  [2022-03-25] การจัดทำเสื้อจำหน่ายเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาผู้สูงอายุ (อ่าน 32)
  [2022-03-25] แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 29)
  [2022-03-25] เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (อ่าน 26)
  [2022-03-25] เชิญประชุมความร่วมมือด้านสุขภาพ (4D) ของเด็กปฐมวัย (อ่าน 25)
  [2022-03-25] แจ้งคำสั่ง ศอ.ปส. 2/2565 (อ่าน 24)
  [2022-03-24] การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (อ่าน 32)
  [2022-03-23] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการระดับอำเภอ (อ่าน 36)
  [2022-03-23] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 38)
  [2022-03-23] แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 37)
  [2022-03-23] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน (อ่าน 35)
  [2022-03-23] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 33)
  [2022-03-23] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียน การวัดผล การนับเวลาเรีน การอนุมัติจบ (อ่าน 22)
  [2022-03-23] แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 34)
  [2022-03-23] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่าย (อ่าน 38)
  [2022-03-23] การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 34)
  [2022-03-23] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 38)
  [2022-03-22] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 45)
  [2022-03-22] ยกเลิกการแข่งขันกีฬา อปท.ครั้งที่ 38 (อ่าน 26)
  [2022-03-21] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2565 (อ่าน 39)
  [2022-03-21] ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 ออนไลน์ (อ่าน 33)
  [2022-03-21] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 39)
  [2022-03-21] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (อ่าน 29)
  [2022-03-21] การใช้ภาพสัญลักษณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการจัดตั้งจังหวัดกระบี่ 150ปี (อ่าน 40)
  [2022-03-18] การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 26)
  [2022-03-18] การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 29)
  [2022-03-18] สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  (อ่าน 26)
  [2022-03-17] ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี (อ่าน 43)
  [2022-03-17] เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู (อ่าน 29)
  [2022-03-17] การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ (อ่าน 32)
  [2022-03-16] ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 33)
  [2022-03-16] แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT (อ่าน 36)
  [2022-03-16] การใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 41)
  [2022-03-16] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ (อ่าน 33)
  [2022-03-16] ประกาศให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 32)
  [2022-03-16] แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเฉพาะกิจเพื่อเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมฯ (อ่าน 31)
  [2022-03-15] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพ้นธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 41)
  [2022-03-15] ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ่าน 39)
  [2022-03-15] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการ บอกดิน 3 (ระยะที่ 3) (อ่าน 67)
  [2022-03-14] ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 33)
  [2022-03-14] แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (อ่าน 90)
  [2022-03-14] โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น (อ่าน 42)
  [2022-03-14] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... (อ่าน 67)
  [2022-03-14] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 80)
  [2022-03-14] การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 88)
  [2022-03-14] มาตรฐานการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆของเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 63)
  [2022-03-14] กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 32)
  [2022-03-14] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (อ่าน 33)
  [2022-03-14] ขอเชิญหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (อ่าน 69)
  [2022-03-14] สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (อ่าน 96)
  [2022-03-14] รายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (อ่าน 46)
  [2022-03-14] รายงานการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ (อ่าน 45)
  [2022-03-11] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 53)
  [2022-03-11] สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 33)
  [2022-03-10] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2022-03-10] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2022-03-10] แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2022-03-10] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 36)
  [2022-03-10] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 58)
  [2022-03-10] การจัดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร. ประจำปี 2565 (อ่าน 37)
  [2022-03-09] แจ้งเวียนหนังสือ (อ่าน 45)
  [2022-03-09] แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลฯ (อ่าน 40)
  [2022-03-09] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 39)
  [2022-03-09] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เสนอชื่อผู้แทนจาก อปท. เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน (อ่าน 40)
  [2022-03-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ (อ่าน 38)
  [2022-03-08] ซักซ้อมแนวทางกรณีมีการแอบอ้างชื่อสถานธนานุบาลของ อปท.ไปใช้ในการซื้อขายสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ (อ่าน 34)
  [2022-03-08] คำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ (อ่าน 39)
  [2022-03-08] ขอเชิญร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 (อ่าน 45)
  [2022-03-08] ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 54)
  [2022-03-08] การดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน (อ่าน 39)
  [2022-03-08] แจ้งยกเลิกการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะฯ (อ่าน 32)
  [2022-03-08] หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ (อ่าน 42)
  [2022-03-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ (อ่าน 40)
  [2022-03-07] การคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. จากนายก อบต. และคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบต. จากประธานสภา อบต. (อ่าน 32)
  [2022-03-07] แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 32)
  [2022-03-07] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 40)
  [2022-03-04] มอบหมายให้ อปท. สนับสนุนการจัดหาอาหารหรือถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน (อ่าน 49)
  [2022-03-04] แผนปฏิบัติการด้านการจัดการปะการังของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) (อ่าน 36)
  [2022-03-04] หารือการขอให้พิจารณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ (อ่าน 50)
  [2022-03-04] การจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (อ่าน 38)
  [2022-03-02] การประชุมสัมมนาเรื่องการกระจายอำนาจและความคาดหวัง (อ่าน 42)
  [2022-03-01] รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (อ่าน 28)
  [2022-03-01] ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมสัมมนายุทธศาสตร์การศึกษาชาติฯ (อ่าน 53)
  [2022-03-01] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งฯ (อ่าน 40)
  [2022-03-01] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (อ่าน 39)
  [2022-03-01] การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (อ่าน 36)
  [2022-03-01] รายงานการติดตั้งถังขยะติดเชื้อชุมชน (อ่าน 29)
  [2022-03-01] รับชมรายการ TIP TV (อ่าน 29)
  [2022-02-28] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 68)
  [2022-02-28] สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย (อ่าน 25)
  [2022-02-28] โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อ่าน 40)
  [2022-02-28] เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียน (อ่าน 30)
  [2022-02-28] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์  (อ่าน 166)
  [2022-02-28] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 42)
  [2022-02-28] การใช้งานแอปพลิเคชัน ERG4Thai เพื่อสนับสนุนการระงับอุบัติภัยเบื้องต้นจากสารเคมีและวัตถุอันตราย (อ่าน 35)
  [2022-02-25] การเปิดการเรียนการสอน On Site ของสถานศึกษา (อ่าน 50)
  [2022-02-25] รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 63)
  [2022-02-24] แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ (อ่าน 41)
  [2022-02-24] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวดที่1/2565 (อ่าน 112)
  [2022-02-24] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องก้นและควบคุมโรคติดต่อฯ (อ่าน 36)
  [2022-02-23] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก (อ่าน 33)
  [2022-02-23] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2565 (อ่าน 37)
  [2022-02-23] การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน (อ่าน 32)
  [2022-02-23] การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ ชุดที่ ๙ (อ่าน 32)
  [2022-02-23] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ  (อ่าน 31)
  [2022-02-23] เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (อ่าน 36)
  [2022-02-23] ขอส่งการประเมินการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (อ่าน 31)
  [2022-02-23] ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมองฯ (อ่าน 33)
  [2022-02-23] ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 (อ่าน 28)
  [2022-02-23] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (อ่าน 37)
  [2022-02-22] การสั่งจอง บันทึกท้องถิ่น 2565 (อ่าน 34)
  [2022-02-22] ขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28)
  [2022-02-22] ขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 32)
  [2022-02-22] การสนับสนุนเครื่องจักรสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2022-02-22] แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT (อ่าน 32)
  [2022-02-18] แจ้งหนังสือเวียน (อ่าน 59)
  [2022-02-18] มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2565 และระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ (อ่าน 33)
  [2022-02-18] การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ระบบประเมินออนไลน์) (อ่าน 50)
  [2022-02-17] ความร่วมมือทางวิชาการในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 43)
  [2022-02-17] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 (อ่าน 36)
  [2022-02-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 43)
  [2022-02-17] โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 41)
  [2022-02-17] แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 46)
  [2022-02-17] ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฯ (อ่าน 36)
  [2022-02-17] การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 38)
  [2022-02-17] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 50)
  [2022-02-17] การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 29)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ( อบต.พรุดินนา) (อ่าน 20)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ( อบต.เพหลา) (อ่าน 20)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ( อบต.คลองท่อมเหนือ) (อ่าน 24)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (อบต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 18)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ทต.คลองพนพัฒนา) (อ่าน 20)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ทต.คลองพน) (อ่าน 21)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ทต.ทรายขาว) (อ่าน 18)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ทต.ห้วยน้ำขาว) (อ่าน 18)
  [2022-02-15] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ทต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 30)
  [2022-02-15] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 38)
  [2022-02-15] การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 35)
  [2022-02-14] การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากสาธารณภัย (อ่าน 38)
  [2022-02-14] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ฯ (อ่าน 51)
  [2022-02-14] โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 41)
  [2022-02-14] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (อ่าน 31)
  [2022-02-14] การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน (อ่าน 44)
  [2022-02-11] การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) (อ่าน 45)
  [2022-02-11] รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 (อ่าน 44)
  [2022-02-11] การตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดของสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง (อ่าน 53)
  [2022-02-11] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2565 ของ ซีพีออลล์ (อ่าน 41)
  [2022-02-11] ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 36)
  [2022-02-11] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 36)
  [2022-02-11] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันฯ (อ่าน 46)
  [2022-02-11] สำรวจความประสงค์เกี่ยวกับความต้องการองค์ความรู้ ข้อมูล และคู่มือที่สนใจฯ (อ่าน 42)
  [2022-02-11] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 49)
  [2022-02-10] ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมการใช้หลักสูตรขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 31)
  [2022-02-10] การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 35)
  [2022-02-10] การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศพด. ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 43)
  [2022-02-10] ประชาสัมพันธ์บัญชีผู้ใช้งานในระบบ Page Facebook และระบบ twitter (อ่าน 23)
  [2022-02-10] การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2565 (อ่าน 45)
  [2022-02-10] รายงานการจัดการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 40)
  [2022-02-09] การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฯ (อ่าน 33)
  [2022-02-09] โครงการสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ (อ่าน 40)
  [2022-02-09] หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (อ่าน 39)
  [2022-02-09] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (อ่าน 30)
  [2022-02-09] ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับโล่รางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทยฯ (อ่าน 29)
  [2022-02-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2  (อ่าน 30)
  [2022-02-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 31)
  [2022-02-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 32)
  [2022-02-09] การสงเคราะห์ อปพร. ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ (อ่าน 35)
  [2022-02-07] แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ศพด. (อ่าน 44)
  [2022-02-07] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (อ่าน 49)
  [2022-02-07] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม  (อ่าน 36)
  [2022-02-07] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯลฯ (อ่าน 40)
  [2022-02-07] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (อ่าน 38)
  [2022-02-07] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2022-02-04] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 36)
  [2022-02-04] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 43)
  [2022-02-04] การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1  (อ่าน 35)
  [2022-02-04] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 33)
  [2022-02-04] การสำรวจการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. (อ่าน 49)
  [2022-02-04] ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในคราวประชุมนายก อปท. ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 43)
  [2022-02-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศพด.ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 39)
  [2022-02-04] การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง (อ่าน 27)
  [2022-02-04] แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ (อ่าน 32)
  [2022-02-03] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 40)
  [2022-02-03] สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ 5 ปี  (อ่าน 31)
  [2022-02-03] สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) (อ่าน 33)
  [2022-02-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 33)
  [2022-02-02] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ฯลฯ (อ่าน 63)
  [2022-02-02] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 40)
  [2022-02-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 (อ่าน 44)
  [2022-02-02] การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 45)
  [2022-02-02] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ (อ่าน 39)
  [2022-02-02] แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 (อ่าน 44)
  [2022-02-02] การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 (อ่าน 43)
  [2022-02-01] การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497  (อ่าน 44)
  [2022-02-01] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 42)
  [2022-01-31] แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 48)
  [2022-01-31] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติฯ (อ่าน 54)
  [2022-01-31] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก (อ่าน 39)
  [2022-01-31] การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นฯ (อ่าน 39)
  [2022-01-31] เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง Online (อ่าน 32)
  [2022-01-31] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (อ่าน 38)
  [2022-01-31] หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 40)
  [2022-01-31] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ (อ่าน 37)
  [2022-01-31] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (อ่าน 37)
  [2022-01-31] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 40)
  [2022-01-31] ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม  (อ่าน 35)
  [2022-01-31] ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. ... (อ่าน 36)
  [2022-01-31] การรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 50)
  [2022-01-28] ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ... (อ่าน 35)
  [2022-01-28] การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 50)
  [2022-01-27] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะฯ (อ่าน 44)
  [2022-01-27] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ (อ่าน 35)
  [2022-01-27] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการสอบคัดเลือกพนักงานสถานธนานุบาลฯ (อ่าน 34)
  [2022-01-26] ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน (อ่าน 35)
  [2022-01-26] เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (อ่าน 36)
  [2022-01-25] การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 41)
  [2022-01-25] แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 40)
  [2022-01-25] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ (อ่าน 52)
  [2022-01-25] การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (อ่าน 43)
  [2022-01-25] แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนฯ (อ่าน 37)
  [2022-01-25] เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 47)
  [2022-01-25] ขอความร่วมมือโครงการ การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย (อ่าน 54)
  [2022-01-25] การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2022-01-21] แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (อ่าน 59)
  [2022-01-21] การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (อ่าน 43)
  [2022-01-21] การขับเคลื่อนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 38)
  [2022-01-21] การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน 2565 (อ่าน 47)
  [2022-01-21] ขอส่งคู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 42)
  [2022-01-21] รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  (อ่าน 46)
  [2022-01-21] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2022-01-21] การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 (อ่าน 43)
  [2022-01-21] การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 (อ่าน 53)
  [2022-01-20] การคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และสมาชิก อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 39)
  [2022-01-19] แจ้งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยฯ (อ่าน 41)
  [2022-01-19] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 41)
  [2022-01-19] ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. (อ่าน 36)
  [2022-01-19] การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท. (อ่าน 145)
  [2022-01-19] แนวทางการดำเนินการของ ศพด. สังกัด อปท. ภาคเรียน 2/64 ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 58)
  [2022-01-19] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)  (อ่าน 37)
  [2022-01-19] ผลการประกวด อปท. ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับประเทศ (อ่าน 41)
  [2022-01-17] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด (อ่าน 52)
  [2022-01-17] การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมฯ (อ่าน 60)
  [2022-01-17] ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายฯ (อ่าน 53)
  [2022-01-17] สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อายุ 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท. (อ่าน 43)
  [2022-01-14] สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลฯ (อ่าน 34)
  [2022-01-14] การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 60)
  [2022-01-14] แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (อ่าน 52)
  [2022-01-14] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (อ่าน 51)
  [2022-01-13] อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 (อ่าน 41)
  [2022-01-13] คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้้น  (อ่าน 56)
  [2022-01-13] แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 31)
  [2022-01-13] คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ (อ่าน 34)
  [2022-01-13] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (อ่าน 34)
  [2022-01-13] นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ.2564 - 2565 (อ่าน 55)
  [2022-01-13] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2  (อ่าน 45)
  [2022-01-13] ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่ (อ่าน 64)
  [2022-01-12] สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี (อ่าน 68)
  [2022-01-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564  (อ่าน 59)
  [2022-01-11] กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 45)
  [2022-01-11] การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 92)
  [2022-01-11] ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ่าน 52)
  [2022-01-11] ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงฯ (อ่าน 80)
  [2022-01-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6 (อ่าน 46)
  [2022-01-11] แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา (อ่าน 53)
  [2022-01-11] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39)
  [2022-01-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 49)
  [2022-01-11] ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฯ (อ่าน 50)
  [2022-01-11] ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก (อ่าน 53)
  [2022-01-10] ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก (อ่าน 57)
  [2022-01-10] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการบริจาคหนังสือ (อ่าน 50)
  [2022-01-10] ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกฯ (อ่าน 46)
  [2022-01-10] การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 80)
  [2022-01-10] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  (อ่าน 44)
  [2022-01-10] ขอแจ้งเวียนหนังสือ (อ่าน 51)
  [2022-01-10] การเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 (อ่าน 50)
  [2022-01-07] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 99)
  [2022-01-07] ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี  (อ่าน 69)
  [2022-01-06] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 62)
  [2022-01-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น (อ่าน 127)
  [2022-01-06] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (อ่าน 47)
  [2022-01-06] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมกราคม 2565 (อ่าน 46)
  [2022-01-05] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 62)
  [2022-01-05] แผนการประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (อ่าน 57)
  [2022-01-05] รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 43)
  [2022-01-05] พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 (อ่าน 55)
  [2022-01-05] การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2022-01-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ (อ่าน 50)
  [2021-12-30] การสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษา สังกัด อปท. (อ่าน 52)
  [2021-12-30] โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) (อ่าน 47)
  [2021-12-30] โครงการ เทียนชนวน (อ่าน 52)
  [2021-12-30] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 58)
  [2021-12-30] ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลพลายชุมพล (อ่าน 41)
  [2021-12-29] แจ้งประกาศอำเภอคลองท่อม เรื่อง จัดตั้งศูนย์พักคอยในชุมชน (อ่าน 76)
  [2021-12-29] ขอความอนุเคราะห์ในการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๓ และ ภ.ง.ด.๕๓) (อ่าน 40)
  [2021-12-28] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน (อ่าน 48)
  [2021-12-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ (อ่าน 48)
  [2021-12-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 58)
  [2021-12-28] การจัดกิจกรรมจิตอาสาของ อปท.และการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 57)
  [2021-12-27] การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (อ่าน 54)
  [2021-12-27] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลของ อปท.และวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 (อ่าน 53)
  [2021-12-27] หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อชำระหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงิน (อ่าน 44)
  [2021-12-27] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 63)
  [2021-12-27] ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ของ อปท. (อ่าน 67)
  [2021-12-27] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง เปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง. ตอบไป  (อ่าน 54)
  [2021-12-27] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 (อ่าน 58)
  [2021-12-24] ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ TWIN รุ่นที่ 3 (อ่าน 53)
  [2021-12-24] ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจวิชาชีพครู (อ่าน 55)
  [2021-12-24] แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานฯ (อ่าน 48)
  [2021-12-24] การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (อ่าน 98)
  [2021-12-24] ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย (อ่าน 49)
  [2021-12-24] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 61)
  [2021-12-24] แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด (อ่าน 43)
  [2021-12-23] ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 58)
  [2021-12-23] ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารฯ (อ่าน 54)
  [2021-12-23] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากลฯ (อ่าน 53)
  [2021-12-23] ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ (อ่าน 56)
  [2021-12-23] กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 (อ่าน 63)
  [2021-12-22] ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 62)
  [2021-12-21] ขอเชิญ อปท. เข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (อ่าน 66)
  [2021-12-21] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (อ่าน 55)
  [2021-12-17] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1  (อ่าน 45)
  [2021-12-17] การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ (อ่าน 81)
  [2021-12-17] แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 86)
  [2021-12-17] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (อบต.พรุดินนา) (อ่าน 55)
  [2021-12-17] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (อบต.คลองท่อมเหนือ) (อ่าน 35)
  [2021-12-17] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (อบต.เพหลา) (อ่าน 37)
  [2021-12-17] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ทต.คลองพน) (อ่าน 49)
  [2021-12-17] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ทต.ห้วยน้ำขาว) (อ่าน 35)
  [2021-12-17] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 (ทต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 47)
  [2021-12-16] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาวิทยากรตัวคูณด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ชุมชน (อ่าน 79)
  [2021-12-16] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 47)
  [2021-12-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ) งวดที่ 2 (อ่าน 88)
  [2021-12-16] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้พิการหรือทุพพลภาพ) งวดที่ 2 (อ่าน 54)
  [2021-12-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 (อ่าน 44)
  [2021-12-16] การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2565 (อ่าน 57)
  [2021-12-16] การขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2566 สำหรับศูนย์เยาวชนและโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (อ่าน 51)
  [2021-12-16] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 48)
  [2021-12-16] ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 86)
  [2021-12-16] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 64)
  [2021-12-16] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (อ่าน 54)
  [2021-12-14] แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมิน มาตรการเฝ้าระวังฯ (อ่าน 110)
  [2021-12-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 1 (อ่าน 55)
  [2021-12-14] มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 52)
  [2021-12-14] ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 88)
  [2021-12-14] แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (อ่าน 74)
  [2021-12-14] การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 49)
  [2021-12-14] หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (อ่าน 60)
  [2021-12-14] การรายงานข้อมูลสถานะปัจจุบันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ของ อปท. (อ่าน 52)
  [2021-12-14] กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (อ่าน 59)
  [2021-12-14] ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ (อ่าน 44)
  [2021-12-14] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ งวดที่ 2 (อ่าน 50)
  [2021-12-14] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่าการศึกษาบุตร) งวดที่ 1 (อ่าน 42)
  [2021-12-14] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (อ่าน 79)
  [2021-12-13] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท.  (อ่าน 65)
  [2021-12-13] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 56)
  [2021-12-08] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการฯ (อ่าน 58)
  [2021-12-08] การฝึกอบรม การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม (อ่าน 53)
  [2021-12-08] ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบฯ (อ่าน 80)
  [2021-12-08] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 54)
  [2021-12-08] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 53)
  [2021-12-08] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 48)
  [2021-12-08] รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล (อ่าน 44)
  [2021-12-07] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (อ่าน 46)
  [2021-12-07] หลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 63)
  [2021-12-03] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ด้านการศึกษา (อ่าน 74)
  [2021-12-03] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุน (อ่าน 87)
  [2021-12-02] ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 101)
  [2021-12-02] ขอเชิญประชุม (อ่าน 82)
  [2021-12-02] ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (อ่าน 51)
  [2021-12-02] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 46)
  [2021-12-02] สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (อ่าน 74)
  [2021-12-01] การดำเนินการและการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (อ่าน 73)
  [2021-12-01] การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 61)
  [2021-12-01] การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 58)
  [2021-12-01] แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ (อ่าน 92)
  [2021-12-01] สำรวจเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์ ด้านการจัดการสาธารณภัย (อ่าน 95)
  [2021-11-30] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 75)
  [2021-11-30] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 10/2564 (อ่าน 74)
  [2021-11-30] การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (อ่าน 79)
  [2021-11-30] การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 60)
  [2021-11-29] แนวทางในการปฏิบัติราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  (อ่าน 69)
  [2021-11-29] แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (อ่าน 61)
  [2021-11-29] กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 (อ่าน 87)
  [2021-11-29] การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯลฯ (อ่าน 75)
  [2021-11-29] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 48)
  [2021-11-29] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง (อ่าน 68)
  [2021-11-26] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 59)
  [2021-11-26] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565  (อ่าน 67)
  [2021-11-26] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. (อ่าน 57)
  [2021-11-26] ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 71)
  [2021-11-26] การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (อ่าน 53)
  [2021-11-26] รายงานผลการศึกษาสถานการณ์กีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (อ่าน 82)
  [2021-11-26] สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย (อ่าน 91)
  [2021-11-26] สำรวจการรับวัคซีนของครูและบุคลาการทางการศึกษา เทอมที่ 2/2564 (อ่าน 86)
  [2021-11-26] การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM25) ปี 2564-2565 (อ่าน 85)
  [2021-11-25] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบ O-NET (อ่าน 51)
  [2021-11-25] ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) (อ่าน 167)
  [2021-11-25] ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 68)
  [2021-11-25] การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อ่าน 65)
  [2021-11-25] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 184)
  [2021-11-25] ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ (อ่าน 63)
  [2021-11-25] สรุปแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 53)
  [2021-11-25] แบบฟอร์มรายงานการสังเกตการณ์และแบบชี้แจงข้อเท็จจริงรายงานการสังเกตการณ์ (อ่าน 51)
  [2021-11-25] หารือแนวทางปฏิบัติการจัดการเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯลฯ (อ่าน 47)
  [2021-11-25] การดำเนินการของ ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 43)
  [2021-11-25] กำหนดการอบรมและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. (อ่าน 44)
  [2021-11-25] ขอให้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแหล่งน้ำเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 78)
  [2021-11-25] แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 76)
  [2021-11-25] การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1  (อ่าน 41)
  [2021-11-25] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 53)
  [2021-11-25] นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 และประเมินการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 (อ่าน 143)
  [2021-11-25] แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาฯ (อ่าน 47)
  [2021-11-25] การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. (อ่าน 58)
  [2021-11-25] การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 51)
  [2021-11-23] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการจัดการสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 45)
  [2021-11-22] แนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตฯลฯ (อ่าน 67)
  [2021-11-22] การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (อ่าน 68)
  [2021-11-19] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 59)
  [2021-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้าน (อ่าน 65)
  [2021-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 60)
  [2021-11-18] รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (อ่าน 63)
  [2021-11-18] คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ฯ (อ่าน 53)
  [2021-11-18] ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ (อ่าน 60)
  [2021-11-18] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดทำแบบมาตรฐานสนับสนุนภารกิจของ อปท. (อ่าน 64)
  [2021-11-18] การประชุมมอบนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 98)
  [2021-11-18] ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Jitasa.care สำหรับบริหารจัดการการฉีดวัคซีนฯ (อ่าน 70)
  [2021-11-18] ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อทำคำให้การเพิ่มเติมแก้คำคัดค้านคำให้การ (อ่าน 46)
  [2021-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (อ่าน 49)
  [2021-11-18] ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารฯ (อ่าน 50)
  [2021-11-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 83)
  [2021-11-17] มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 70)
  [2021-11-17] ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ โครงการ เด็กไทย ใส แซ่บ สุข...ยุควิถีชีวิตใหม่ (อ่าน 88)
  [2021-11-17] ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนออนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการ (อ่าน 95)
  [2021-11-17] กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 46)
  [2021-11-17] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 119)
  [2021-11-17] การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (อ่าน 49)
  [2021-11-17] แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2564 (อ่าน 43)
  [2021-11-17] การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และบั้งไฟ (อ่าน 41)
  [2021-11-16] การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2564 (อ่าน 71)
  [2021-11-16] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง (อ่าน 68)
  [2021-11-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2021-11-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อ่าน 94)
  [2021-11-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 59)
  [2021-11-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 94)
  [2021-11-16] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนฯ (อ่าน 123)
  [2021-11-16] ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 80)
  [2021-11-15] ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 53)
  [2021-11-15] ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ (อ่าน 42)
  [2021-11-15] ขอส่งแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ (อ่าน 52)
  [2021-11-15] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 43)
  [2021-11-15] ประชาสัมพันธ์รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ (อ่าน 53)
  [2021-11-15] การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ฯ (อ่าน 53)
  [2021-11-15] หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนฯ (อ่าน 49)
  [2021-11-12] ประกาศการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสภาการศึกษา (อ่าน 106)
  [2021-11-12] การจัดทำความสะอาดสถานที่ในการตรวจราชการ (อ่าน 62)
  [2021-11-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาฯ (อ่าน 61)
  [2021-11-11] ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 65)
  [2021-11-11] แบบรายงานการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อฯ (อ่าน 65)
  [2021-11-11] การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 53)
  [2021-11-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 67)
  [2021-11-11] ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ (อ่าน 49)
  [2021-11-11] ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (อ่าน 59)
  [2021-11-11] โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกเทศมนตรี (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) (อ่าน 57)
  [2021-11-11] เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วงขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 50)
  [2021-11-11] แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) (อ่าน 63)
  [2021-11-09] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 6 (อ่าน 63)
  [2021-11-09] รายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน (อ่าน 94)
  [2021-11-09] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (อ่าน 67)
  [2021-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเช่าบ้าน (อ่าน 53)
  [2021-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (อ่าน 71)
  [2021-11-09] โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  (อ่าน 72)
  [2021-11-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 69)
  [2021-11-09] ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน (อ่าน 70)
  [2021-11-09] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย (อ่าน 72)
  [2021-11-09] คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฯ (อ่าน 91)
  [2021-11-09] การจัดงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (อ่าน 89)
  [2021-11-05] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 118)
  [2021-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2021-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 67)
  [2021-11-05] การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2021-11-05] การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 65)
  [2021-11-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา (อ่าน 87)
  [2021-11-03] แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (อ่าน 65)
  [2021-11-03] ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 66)
  [2021-11-03] กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2021-11-03] รายงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 57)
  [2021-11-03] การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (อ่าน 60)
  [2021-11-03] เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วงขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 59)
  [2021-11-03] การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 94)
  [2021-11-03] แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม (อ่าน 93)
  [2021-11-01] มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (อ่าน 101)
  [2021-11-01] กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ (อ่าน 64)
  [2021-11-01] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (อ่าน 80)
  [2021-11-01] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (อ่าน 73)
  [2021-11-01] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (อ่าน 69)
  [2021-11-01] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (อ่าน 63)
  [2021-11-01] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 64)
  [2021-11-01] ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 66)
  [2021-11-01] เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วงขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 89)
  [2021-10-29] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 121)
  [2021-10-29] แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2021-10-29] รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีน (อ่าน 55)
  [2021-10-29] สำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2021-10-29] การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 (อ่าน 87)
  [2021-10-29] การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 128)
  [2021-10-29] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 9/2564 (อ่าน 78)
  [2021-10-29] ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2021-10-28] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 51)
  [2021-10-28] ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (อ่าน 62)
  [2021-10-27] แจ้งผลการประกวดคัดเลือกกองทุน กปท.ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 74)
  [2021-10-27] กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 67)
  [2021-10-27] เชิญประชุมติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 71)
  [2021-10-27] แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 66)
  [2021-10-27] แนวทางการเปิดสถานศึกษา โรงเรียน/วิทยาลัย ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 76)
  [2021-10-27] มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 75)
  [2021-10-26] ดำเนินการตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 53)
  [2021-10-26] เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 62)
  [2021-10-26] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 69)
  [2021-10-26] แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2566-2570 ผ่านระบบ Thai water Plan (อ่าน 46)
  [2021-10-25] แผนและผลการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ (อ่าน 82)
  [2021-10-25] ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (อ่าน 84)
  [2021-10-25] ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 85)
  [2021-10-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 84)
  [2021-10-25] แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ (อ่าน 69)
  [2021-10-20] การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการฯ (อ่าน 55)
  [2021-10-20] แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2021-10-20] โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย พ.ศ. 2564 ระดับจังหวัด (อ่าน 62)
  [2021-10-20] การจัดกิจกรรม วันที่ 23 ตุลาคม 2564 (เทศบาลตำบลทุกแห่ง) (อ่าน 84)
  [2021-10-20] การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 49)
  [2021-10-20] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2021-10-20] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (อ่าน 88)
  [2021-10-20] ผลการพิจารณาการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (อ่าน 50)
  [2021-10-20] ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย พ.ศ.2564 (อ่าน 48)
  [2021-10-20] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 47)
  [2021-10-19] การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565  (อ่าน 76)
  [2021-10-18] การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (อ่าน 49)
  [2021-10-18] แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. (อ่าน 49)
  [2021-10-18] ขอส่งรายละเอียดประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ (อ่าน 57)
  [2021-10-18] การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (อ่าน 45)
  [2021-10-18] การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อ่าน 52)
  [2021-10-18] การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งฯ (อ่าน 49)
  [2021-10-15] มติที่ประชุมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการขยะติดเชื้อของศูนย์พักคอย ตลาดและสถานที่กักกันฯ (อ่าน 65)
  [2021-10-15] แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน (อ่าน 63)
  [2021-10-15] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 81)
  [2021-10-15] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 53)
  [2021-10-15] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 60)
  [2021-10-15] ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 58)
  [2021-10-14] การจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 54)
  [2021-10-14] แจ้งประกาศสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 51)
  [2021-10-14] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. (อ่าน 75)
  [2021-10-14] แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 50)
  [2021-10-14] ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ (อ่าน 78)
  [2021-10-14] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 71)
  [2021-10-14] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมฯ (อ่าน 56)
  [2021-10-12] ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลเนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2564 (อ่าน 95)
  [2021-10-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ (อ่าน 68)
  [2021-10-12] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ (อ่าน 68)
  [2021-10-12] การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 71)
  [2021-10-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ งวดที่ 8/2564 (อ่าน 75)
  [2021-10-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 7/2564 (อ่าน 107)
  [2021-10-12] ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ (อ่าน 60)
  [2021-10-11] เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง (อ่าน 74)
  [2021-10-11] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง (อ่าน 88)
  [2021-10-11] การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ (อ่าน 84)
  [2021-10-11] การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 65)
  [2021-10-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 75)
  [2021-10-11] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 65)
  [2021-10-11] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ปีงบ 2565 (อ่าน 84)
  [2021-10-11] ย้ายผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำเขต แต่งตั้งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ (อ่าน 61)
  [2021-10-11] ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (อ่าน 66)
  [2021-10-08] เน้นย้ำเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน จังหวัดกระบี่ ปี 2564 (อ่าน 49)
  [2021-10-08] เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วงขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 48)
  [2021-10-08] ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ (อ่าน 53)
  [2021-10-08] การดำเนินการตามแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา (อ่าน 48)
  [2021-10-07] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปี ยุวกาชาดไทย (อ่าน 60)
  [2021-10-07] ขอทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 66)
  [2021-10-07] การประชุมหารือพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งฯ (อ่าน 66)
  [2021-10-07] รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ (อ่าน 59)
  [2021-10-07] รายงานผลการขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2563 (อ่าน 71)
  [2021-10-07] แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระยะที่ 2 (อ่าน 66)
  [2021-10-07] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 66)
  [2021-10-07] การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (อ่าน 73)
  [2021-10-07] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 60)
  [2021-10-07] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 64)
  [2021-10-07] แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 65)
  [2021-10-07] ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 58)
  [2021-10-07] การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เหลือจ่าย (อ่าน 54)
  [2021-10-07] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 51)
  [2021-10-07] การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 47)
  [2021-10-07] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ (อ่าน 65)
  [2021-10-07] การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 53)
  [2021-10-07] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (อ่าน 54)
  [2021-10-07] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 52)
  [2021-10-07] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 58)
  [2021-10-07] แนวทางการปฎิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2021-10-07] การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2021-10-07] สำรวจข้อมูลงบประมาณที่จะดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 64)
  [2021-10-05] การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน (อ่าน 46)
  [2021-10-05] ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดฯ (อ่าน 54)
  [2021-10-05] การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 42)
  [2021-10-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ (อ่าน 51)
  [2021-10-05] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ (อ่าน 40)
  [2021-10-05] แนวทางเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยการติดเชื้อฯ (อ่าน 48)
  [2021-10-05] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (อ่าน 103)
  [2021-10-05] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคล องค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ  (อ่าน 100)
  [2021-10-05] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์ โครงการสำมะโน/สำรวจต่าง ๆ (อ่าน 43)
  [2021-10-05] การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (อ่าน 58)
  [2021-10-04] ตอบแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2021-10-04] ขอเชิญประชุม (อ่าน 84)
  [2021-10-04] การนำเข้าข้อมูลในระบบรายงาน CATAS System พร้อมทั้งการดูแลช่วยเหลือและติดตามการใช้สารเสพติดฯ (อ่าน 80)
  [2021-10-04] การนำเข้าข้อมูลโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในระบบ (อ่าน 57)
  [2021-10-01] รายงานผลการดำเนินงานในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 53)
  [2021-10-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 94)
  [2021-10-01] การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) (อ่าน 51)
  [2021-10-01] เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯลฯ (อ่าน 74)
  [2021-10-01] การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 63)
  [2021-10-01] การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ (อ่าน 84)
  [2021-09-30] การชะลอการนำส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ (อ่าน 63)
  [2021-09-30] การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและณาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและณาปนสถานฯ (อ่าน 66)
  [2021-09-30] การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (อ่าน 76)
  [2021-09-30] การรายงานบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) (อ่าน 70)
  [2021-09-30] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2021-09-30] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 90)
  [2021-09-30] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ (อ่าน 82)
  [2021-09-29] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 73)
  [2021-09-29] ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 (อ่าน 75)
  [2021-09-29] กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 70)
  [2021-09-29] กฎกระทรวงการควบคุมกระเช้าไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 75)
  [2021-09-29] กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ (อ่าน 71)
  [2021-09-29] โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (อ่าน 64)
  [2021-09-29] ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 97)
  [2021-09-28] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (อ่าน 76)
  [2021-09-28] สำรวจพื้นที่แหล่งน้ำที่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคฯ (อ่าน 69)
  [2021-09-28] แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 83)
  [2021-09-28] ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 (อ่าน 77)
  [2021-09-28] แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช (อ่าน 62)
  [2021-09-28] ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 61)
  [2021-09-28] การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 64)
  [2021-09-27] การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2564 (อ่าน 60)
  [2021-09-27] จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาอายุ ๑๒ปีขึ้นไป (อ่าน 71)
  [2021-09-27] การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 (อ่าน 71)
  [2021-09-17] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (อ่าน 126)
  [2021-09-17] การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  (อ่าน 167)
  [2021-09-17] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมวันป้องกันโรคเรบีส์ฯ (อ่าน 60)
  [2021-09-17] ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 54)
  [2021-09-17] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 123)
  [2021-09-17] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  (อ่าน 57)
  [2021-09-16] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อ่าน 83)
  [2021-09-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 4  (อ่าน 73)
  [2021-09-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (อ่าน 70)
  [2021-09-16] ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ (อ่าน 64)
  [2021-09-16] การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม (อ่าน 94)
  [2021-09-15] แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ อปท. (อ่าน 74)
  [2021-09-15] การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (อ่าน 87)
  [2021-09-15] การจัดทำฐานข้อมูล แผนปฎิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ อปท. (อ่าน 80)
  [2021-09-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 4 (อ่าน 57)
  [2021-09-15] การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 64)
  [2021-09-14] ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 80)
  [2021-09-14] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (อ่าน 76)
  [2021-09-14] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (อ่าน 99)
  [2021-09-14] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณฯ (อ่าน 79)
  [2021-09-14] อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ (อ่าน 75)
  [2021-09-14] แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่นฯ (อ่าน 49)
  [2021-09-14] การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (อ่าน 49)
  [2021-09-14] ตอบแบบสอบถามต่อการให้บริการของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (อ่าน 70)
  [2021-09-14] การเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนปี 2564 (อ่าน 54)
  [2021-09-14] รายงานข้อมูลเพื่อรองรับการจัดสรรงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 55)
  [2021-09-14] ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ ATK (อ่าน 65)
  [2021-09-14] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับฯ (อ่าน 104)
  [2021-09-14] แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ (อ่าน 70)
  [2021-09-14] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 144)
  [2021-09-14] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 129)
  [2021-09-14] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (อ่าน 72)
  [2021-09-14] ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 74)
  [2021-09-13] การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (อ่าน 46)
  [2021-09-10] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้ อปท. (อ่าน 89)
  [2021-09-10] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (อ่าน 81)
  [2021-09-10] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (อ่าน 82)
  [2021-09-10] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการฯ (อ่าน 87)
  [2021-09-10] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4  (อ่าน 85)
  [2021-09-10] การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 70)
  [2021-09-10] หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นฯ (อ่าน 70)
  [2021-09-10] การฝึกอบรมโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล จังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 102)
  [2021-09-10] การจัดทำแผนงาน/โครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 (อ่าน 65)
  [2021-09-09] ขอเชิญประชุม (อ่าน 116)
  [2021-09-08] ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  (อ่าน 109)
  [2021-09-08] การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 100)
  [2021-09-08] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน (อ่าน 67)
  [2021-09-08] การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (อ่าน 103)
  [2021-09-08] ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 74)
  [2021-09-07] ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2021-09-07] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 (อ่าน 87)
  [2021-09-07] การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน (อ่าน 52)
  [2021-09-07] ขอส่งสรุปการประชุมการกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 57)
  [2021-09-07] การฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตามการถ่ายโอนภารกิจ พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 (อ่าน 59)
  [2021-09-07] เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 62)
  [2021-09-07] สำรวจข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2021-09-06] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการฯ (อ่าน 108)
  [2021-09-06] การจัดเก็บและนำส่งรายได้ อปท. เดือนกรกฏาคม 2564 (อ่าน 107)
  [2021-09-06] การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอฯ (อ่าน 67)
  [2021-09-06] การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 103)
  [2021-09-06] ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (อ่าน 79)
  [2021-09-06] อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (อ่าน 84)
  [2021-09-06] ขอแจ้งเวียนหนังสือ (อ่าน 75)
  [2021-09-01] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (อ่าน 82)
  [2021-09-01] การอนุม้ติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ (อ่าน 63)
  [2021-09-01] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2021-09-01] การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 105)
  [2021-08-30] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติฯ (อ่าน 94)
  [2021-08-30] การสำรวจข้อมูลชุมชนในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา (อ่าน 74)
  [2021-08-30] เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ฯ (อ่าน 77)
  [2021-08-27] แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ (อ่าน 74)
  [2021-08-27] ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (อ่าน 70)
  [2021-08-27] ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก (อ่าน 65)
  [2021-08-27] การดำเนินการจัดหาวัสดุทางการแพทย์สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 73)
  [2021-08-27] การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ  (อ่าน 69)
  [2021-08-27] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 112)
  [2021-08-27] การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ (อ่าน 57)
  [2021-08-27] การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 52)
  [2021-08-26] โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น  (อ่าน 74)
  [2021-08-25] แจ้งเวียนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 145)
  [2021-08-25] โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับภาค ๖ (อ่าน 72)
  [2021-08-25] การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 101)
  [2021-08-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 102)
  [2021-08-25] แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณและเครื่องสำรองไฟฟ้า (อ่าน 47)
  [2021-08-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ งวดที่ 6/2564 (อ่าน 82)
  [2021-08-25] ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการใช้ที่ราชพัสดุของส่วนราชการและ อปท.ที่เลิกใช้ประโยชน์แล้วฯ (อ่าน 40)
  [2021-08-25] โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและ ศพด. (อ่าน 79)
  [2021-08-25] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 62)
  [2021-08-25] การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินฯ (อ่าน 53)
  [2021-08-25] ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 62)
  [2021-08-25] การแจ้งจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. (อ่าน 72)
  [2021-08-20] การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. (อ่าน 69)
  [2021-08-20] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะฯ (อ่าน 72)
  [2021-08-20] การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด(โรงเรียน/วิทยาลัย) (อ่าน 69)
  [2021-08-20] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 72)
  [2021-08-20] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 86)
  [2021-08-20] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. (อ่าน 77)
  [2021-08-19] การประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากด้วยก๊าซชีวภาพหรือชีวมวล (อ่าน 90)
  [2021-08-19] ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (อ่าน 103)
  [2021-08-18] ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2021-08-18] ขอความร่วมมือแจ้งปฎิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง (อ่าน 49)
  [2021-08-18] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (อ่าน 73)
  [2021-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 63)
  [2021-08-18] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ ๒) (อ่าน 69)
  [2021-08-18] ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (อ่าน 67)
  [2021-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4  (อ่าน 83)
  [2021-08-18] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 4 (อ่าน 52)
  [2021-08-18] การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด- 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 117)
  [2021-08-16] การประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา ครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 63)
  [2021-08-16] การประกวดคัดเลือกกองทุน กปท.ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 58)
  [2021-08-16] การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน (อ่าน 89)
  [2021-08-16] แจ้งเลื่อนการประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 81)
  [2021-08-16] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนฯ (อ่าน 64)
  [2021-08-16] การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (อ่าน 83)
  [2021-08-16] โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2021-08-13] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ (อ่าน 70)
  [2021-08-13] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงฯ (อ่าน 64)
  [2021-08-13] การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อ่าน 62)
  [2021-08-13] กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 63)
  [2021-08-13] เชิญประชุมซักซ้อมการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 79)
  [2021-08-13] ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ (อ่าน 68)
  [2021-08-13] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2021-08-10] การสำราจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 70)
  [2021-08-10] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 75)
  [2021-08-09] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 74)
  [2021-08-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ  (อ่าน 60)
  [2021-08-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (อ่าน 85)
  [2021-08-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณฯ (อ่าน 97)
  [2021-08-09] การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. (อ่าน 74)
  [2021-08-09] กำชับ กวดขัน ตรวจสอบ ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 62)
  [2021-08-09] การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 85)
  [2021-08-06] การรายงานแบบ บง.บศ.๑-๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2021-08-06] ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ (อ่าน 107)
  [2021-08-06] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 80)
  [2021-08-05] ขอความอนุเคราะห์ (อ่าน 74)
  [2021-08-05] ขอทราบข้อมูลสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล (อ่าน 109)
  [2021-08-05] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (อ่าน 65)
  [2021-08-05] การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 75)
  [2021-08-05] การออกตรวจติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการฯ (อ่าน 72)
  [2021-08-04] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 73)
  [2021-08-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ (อ่าน 92)
  [2021-08-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  (อ่าน 71)
  [2021-08-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4  (อ่าน 88)
  [2021-08-04] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 46)
  [2021-08-04] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 71)
  [2021-08-04] เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 63)
  [2021-08-03] แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 65)
  [2021-08-03] มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 88)
  [2021-08-03] การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของ อสม. (อ่าน 93)
  [2021-08-03] การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (อ่าน 74)
  [2021-08-03] การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคโควิด-19 (อ่าน 123)
  [2021-08-03] แจ้งเลื่อนการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 60)
  [2021-08-03] ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 (อ่าน 72)
  [2021-08-03] การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 103)
  [2021-08-02] ตรวจสอบรายละเอียดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (อ่าน 66)
  [2021-08-02] แนวปฎิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กสำหรับ อปท.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (อ่าน 63)
  [2021-08-02] ตรวจสอบข้อมูลระบบประปาหมูบ้าน (อ่าน 74)
  [2021-07-30] ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 (อ่าน 49)
  [2021-07-30] การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานฯ (อ่าน 56)
  [2021-07-30] การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 44)
  [2021-07-30] การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 66)
  [2021-07-30] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 108)
  [2021-07-30] ขอทราบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 84)
  [2021-07-30] ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 72)
  [2021-07-30] ขอความร่วมมือสำรวจการจัดซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อ COVID-19 (อ่าน 86)
  [2021-07-30] แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2021-07-30] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (อ่าน 53)
  [2021-07-30] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 49)
  [2021-07-29] ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 46)
  [2021-07-27] มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมฯ (อ่าน 46)
  [2021-07-27] ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ (อ่าน 47)
  [2021-07-27] แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 58)
  [2021-07-27] แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 83)
  [2021-07-27] การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 41)
  [2021-07-27] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อปท.ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาดฯ (อ่าน 52)
  [2021-07-27] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดไทย (อ่าน 37)
  [2021-07-27] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 (อ่าน 59)
  [2021-07-27] ขอความอนุเคราะห์ (อ่าน 55)
  [2021-07-27] ขอความอนุเคราะห์ อปพร. ประจำด่านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว (อ่าน 57)
  [2021-07-23] มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 77)
  [2021-07-23] ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 59)
  [2021-07-23] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. (อ่าน 92)
  [2021-07-23] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัยฯ (อ่าน 53)
  [2021-07-23] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 71)
  [2021-07-23] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อปท. (เพิ่มเติม) (อ่าน 93)
  [2021-07-23] แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 52)
  [2021-07-22] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ (อ่าน 83)
  [2021-07-21] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 2/2564 (อ่าน 70)
  [2021-07-21] การชะลอการนำส่งคืนงบประมาณรายจ่าย งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 85)
  [2021-07-21] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  (อ่าน 83)
  [2021-07-21] การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อกู้เงินจากธนาคารในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (อ่าน 62)
  [2021-07-21] ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication (อ่าน 62)
  [2021-07-21] การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย (อ่าน 42)
  [2021-07-21] โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 62)
  [2021-07-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีเงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2021-07-21] การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 69)
  [2021-07-21] รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท. เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ (อ่าน 54)
  [2021-07-20] แนวทางและหลักเกณฑ์การรับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกระบี่ (อ่าน 64)
  [2021-07-20] การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ปลดล็อกอุปสรรค สู่บริการภาครัฐยุค New Normal (อ่าน 68)
  [2021-07-19] ยกเลิกวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 47)
  [2021-07-19] ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท. (อ่าน 60)
  [2021-07-19] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 75)
  [2021-07-19] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 86)
  [2021-07-19] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 72)
  [2021-07-19] ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (อ่าน 50)
  [2021-07-19] ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ (อ่าน 48)
  [2021-07-19] ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (อ่าน 41)
  [2021-07-19] การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 51)
  [2021-07-19] ขอส่งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้ระบบทะเบียนแหล่งน้ำและทางน้ำ (อ่าน 92)
  [2021-07-16] ชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  (อ่าน 47)
  [2021-07-16] ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 47)
  [2021-07-16] การขอออกโฉนดที่ดินที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 44)
  [2021-07-16] การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 45)
  [2021-07-16] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เงินอุดหนุนทั่วไป  (อ่าน 67)
  [2021-07-16] รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ (อ่าน 64)
  [2021-07-16] แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 69)
  [2021-07-16] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ (อ่าน 54)
  [2021-07-16] แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 56)
  [2021-07-16] แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี (อ่าน 51)
  [2021-07-16] การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ (อ่าน 62)
  [2021-07-14] ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วน (อ่าน 49)
  [2021-07-14] ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง (อ่าน 55)
  [2021-07-14] หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ๒๐๑๔ (อ่าน 55)
  [2021-07-14] การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (อ่าน 52)
  [2021-07-14] การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่าน 127)
  [2021-07-13] การดำเนินโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมของ อปท. (อ่าน 89)
  [2021-07-13] ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ (อ่าน 53)
  [2021-07-13] ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (อ่าน 70)
  [2021-07-13] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 5/2564 (อ่าน 89)
  [2021-07-13] คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย (อ่าน 62)
  [2021-07-13] การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (อ่าน 74)
  [2021-07-13] ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 47)
  [2021-07-13] ส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 59)
  [2021-07-13] รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ (อ่าน 69)
  [2021-07-13] ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 115)
  [2021-07-13] พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต (อ่าน 61)
  [2021-07-12] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการฯ (อ่าน 73)
  [2021-07-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2021-07-09] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2564 (อ่าน 59)
  [2021-07-09] ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ (อ่าน 88)
  [2021-07-09] ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 77)
  [2021-07-09] แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อ่าน 54)
  [2021-07-09] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้นฯ (อ่าน 58)
  [2021-07-09] การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ (อ่าน 47)
  [2021-07-09] ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจผ่านระบบ Google form (อ่าน 76)
  [2021-07-09] การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ฯ (อ่าน 54)
  [2021-07-09] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายฯ (อ่าน 64)
  [2021-07-08] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบี้ยยังชีพคนพิการ (อ่าน 89)
  [2021-07-08] รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. (อ่าน 73)
  [2021-07-08] แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 45)
  [2021-07-08] กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถฯ (อ่าน 48)
  [2021-07-08] แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (อ่าน 46)
  [2021-07-08] การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (อ่าน 77)
  [2021-07-08] ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัลฯ (อ่าน 44)
  [2021-07-08] แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 52)
  [2021-07-08] การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 48)
  [2021-07-08] หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. (อ่าน 47)
  [2021-07-07] การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (อ่าน 41)
  [2021-07-07] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 73)
  [2021-07-07] จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 43)
  [2021-07-07] กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 52)
  [2021-07-07] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและประสบปัญหาสังคม (อ่าน 66)
  [2021-07-07] โครงการ ๑๐๘ ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม (อ่าน 46)
  [2021-07-07] การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 40)
  [2021-07-06] การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 87)
  [2021-07-06] ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 56)
  [2021-07-06] แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2564 (อ่าน 48)
  [2021-07-06] การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของ อปท. (อ่าน 50)
  [2021-07-06] การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย (อ่าน 48)
  [2021-07-06] สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ (อ่าน 57)
  [2021-07-06] รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (อ่าน 48)
  [2021-07-06] การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 39)
  [2021-07-06] แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกระบี่ฯ (อ่าน 64)
  [2021-06-23] หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน (อ่าน 91)
  [2021-06-23] ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำสุขอาศัยอย่างยั่งยืน (อ่าน 59)
  [2021-06-23] แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ (อ่าน 49)
  [2021-06-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่าน 117)
  [2021-06-23] โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 48)
  [2021-06-23] ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่  (อ่าน 50)
  [2021-06-18] ขยายเวลารับสมัคร และเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด (อ่าน 59)
  [2021-06-18] การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 121)
  [2021-06-17] รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ฯ (อ่าน 88)
  [2021-06-17] ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ่าน 52)
  [2021-06-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 89)
  [2021-06-17] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนันสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (อ่าน 50)
  [2021-06-17] ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 73)
  [2021-06-17] ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (อ่าน 50)
  [2021-06-17] รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (อ่าน 76)
  [2021-06-16] แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 57)
  [2021-06-16] แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร (อ่าน 47)
  [2021-06-16] แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ (อ่าน 55)
  [2021-06-16] ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 66)
  [2021-06-16] แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 54)
  [2021-06-16] โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 47)
  [2021-06-14] การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล (นายกเทศมนตรีและประธานสภา) ใน ก.ท.จ.กระบี่ (อ่าน 61)
  [2021-06-14] กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการฯ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 (อ่าน 92)
  [2021-06-14] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ (อ่าน 50)
  [2021-06-14] การอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ (อ่าน 47)
  [2021-06-14] ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 52)
  [2021-06-14] ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ผู้รับบำนาญ/ครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนฯ (อ่าน 53)
  [2021-06-14] การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 65)
  [2021-06-11] การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) (อ่าน 79)
  [2021-06-11] การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเช่าบ้าน ไตรมาส 3 (อ่าน 58)
  [2021-06-11] ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ (อ่าน 50)
  [2021-06-11] การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ  (อ่าน 68)
  [2021-06-11] ขอเชิญนายกเทศมนตรีทุกแห่งร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีฯ (อ่าน 66)
  [2021-06-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 4/2564 (อ่าน 61)
  [2021-06-11] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 2/2564 (อ่าน 61)
  [2021-06-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 (อ่าน 54)
  [2021-06-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 57)
  [2021-06-11] คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 40)
  [2021-06-11] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 66)
  [2021-06-11] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 41)
  [2021-06-11] การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณีฯ (อ่าน 52)
  [2021-06-11] แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 50)
  [2021-06-07] แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 82)
  [2021-06-04] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 95)
  [2021-06-04] เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 84)
  [2021-06-04] แนวทางปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนเพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนา (อ่าน 63)
  [2021-06-04] เร่งรัดการดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ (อ่าน 59)
  [2021-06-04] ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) (อ่าน 64)
  [2021-06-04] ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ (อ่าน 68)
  [2021-06-04] ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 70)
  [2021-06-04] ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู้และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายฯ (อ่าน 47)
  [2021-06-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) (อ่าน 77)
  [2021-06-04] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร) (อ่าน 71)
  [2021-06-02] สำรวจจำนวนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาสังกัด อปท. (อ่าน 70)
  [2021-06-02] กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 54)
  [2021-06-01] ขอความร่วมมือเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (อ่าน 65)
  [2021-05-31] ขอเชิญประชุม (อ่าน 106)
  [2021-05-31] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3  (อ่าน 93)
  [2021-05-31] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 104)
  [2021-05-31] การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55)
  [2021-05-31] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ (อ่าน 82)
  [2021-05-31] การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 52)
  [2021-05-31] การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 98)
  [2021-05-31] การโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (อ่าน 103)
  [2021-05-31] ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 66)
  [2021-05-31] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว (อ่าน 42)
  [2021-05-28] การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา)  (อ่าน 65)
  [2021-05-28] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 68)
  [2021-05-28] การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 52)
  [2021-05-28] การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (อ่าน 62)
  [2021-05-27] การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีฯ (อ่าน 61)
  [2021-05-25] ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนฯ (อ่าน 59)
  [2021-05-25] การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อ่าน 59)
  [2021-05-25] ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) (อ่าน 51)
  [2021-05-25] ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่่งปลูกสร้าง (อ่าน 72)
  [2021-05-25] หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ (อ่าน 87)
  [2021-05-25] การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) (อ่าน 80)
  [2021-05-25] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ งวดที่ 3/2564 (อ่าน 86)
  [2021-05-25] ผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 123)
  [2021-05-24] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง และคลื่นลมแรง (อ่าน 51)
  [2021-05-24] จัดส่งหนังสือคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2021-05-24] การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2021-05-24] ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 44)
  [2021-05-24] สำรวจข้อมูลจำนวนเงินที่เรียกคืนจากผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐ (อ่าน 49)
  [2021-05-24] การรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (อ่าน 111)
  [2021-05-24] การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 111)
  [2021-05-20] การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่าน 115)
  [2021-05-20] โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน (อ่าน 54)
  [2021-05-18] การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (อ่าน 49)
  [2021-05-18] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวด 2/2564 (อ่าน 55)
  [2021-05-18] การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2021-05-18] การสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (อ่าน 80)
  [2021-05-18] ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับสถานที่กักกันหรือสังเกตุอาการกลุ่มผู้ป่วยฯลฯ (อ่าน 131)
  [2021-05-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (อ่าน 122)
  [2021-05-18] การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)  (อ่าน 66)
  [2021-05-18] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (อ่าน 62)
  [2021-05-18] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 86)
  [2021-05-18] การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 108)
  [2021-05-18] การสำรวจประสิทธิภาพของ อปท.ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 65)
  [2021-05-18] การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 48)
  [2021-05-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ (อ่าน 91)
  [2021-05-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3  (อ่าน 96)
  [2021-05-18] การขยายเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 59)
  [2021-05-18] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 (อ่าน 53)
  [2021-05-18] ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 70)
  [2021-05-17] การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. ลงในระบบข้อมูล อปท. (อ่าน 59)
  [2021-05-17] ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 56)
  [2021-05-17] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว (อ่าน 54)
  [2021-05-17] การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ จุดตรวจด่านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว (อ่าน 53)
  [2021-05-14] หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย (อ่าน 67)
  [2021-05-14] การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาคและประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพฯ (อ่าน 61)
  [2021-05-14] การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) (อ่าน 54)
  [2021-05-14] การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง (อ่าน 75)
  [2021-05-14] ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 67)
  [2021-05-12] ขอเชิญประชุม (อ่าน 61)
  [2021-05-11] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 69)
  [2021-05-11] ขอความอนุเคราะห์คนงาน (อบต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 52)
  [2021-05-11] ขอความอนุเคราะห์คนงาน (อ่าน 57)
  [2021-05-07] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 88)
  [2021-05-05] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 (อ่าน 71)
  [2021-05-05] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจบ้านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว (อ่าน 64)
  [2021-05-03] การอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ (อ่าน 57)
  [2021-05-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อ่าน 96)
  [2021-05-03] การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 59)
  [2021-05-03] ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 80)
  [2021-04-30] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (อ่าน 70)
  [2021-04-30] โครงการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อ่าน 56)
  [2021-04-30] การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 64)
  [2021-04-30] แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อ่าน 105)
  [2021-04-30] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 65)
  [2021-04-29] ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ (อ่าน 77)
  [2021-04-29] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 58)
  [2021-04-29] ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 78)
  [2021-04-29] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ  (อ่าน 92)
  [2021-04-29] งดการประชุมประจำเดือน คณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 55)
  [2021-04-29] ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 123)
  [2021-04-28] การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564 (อ่าน 72)
  [2021-04-28] แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (อ่าน 69)
  [2021-04-28] การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 (อ่าน 73)
  [2021-04-28] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2021-04-28] ขอความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและอำเภอ (อ่าน 70)
  [2021-04-27] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 58)
  [2021-04-27] ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. เข้าร่วมรับชม Facebook Live (อ่าน 80)
  [2021-04-27] การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนของกิจการและสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน (อ่าน 65)
  [2021-04-27] ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะปฏิบัติงานยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม COVID-19 (อ่าน 63)
  [2021-04-26] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  (อ่าน 151)
  [2021-04-26] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  (อ่าน 147)
  [2021-04-26] การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 66)
  [2021-04-26] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 69)
  [2021-04-26] การสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักฯ (อ่าน 71)
  [2021-04-26] การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 54)
  [2021-04-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ (อ่าน 87)
  [2021-04-23] การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (อ่าน 50)
  [2021-04-23] หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (อ่าน 61)
  [2021-04-23] เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (อ่าน 68)
  [2021-04-23] เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ (อ่าน 85)
  [2021-04-23] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2564 (อ่าน 68)
  [2021-04-23] ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม และรายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนดฯ (อ่าน 63)
  [2021-04-23] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ ๒๕๔๒ (อ่าน 79)
  [2021-04-23] ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 49)
  [2021-04-22] ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ (อ่าน 77)
  [2021-04-21] มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (อ่าน 93)
  [2021-04-20] หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล (อ่าน 62)
  [2021-04-20] อนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 110)
  [2021-04-20] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (อ่าน 73)
  [2021-04-20] แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ (อ่าน 96)
  [2021-04-20] แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP (อ่าน 82)
  [2021-04-20] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2021-04-20] การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. (อ่าน 76)
  [2021-04-20] ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 68)
  [2021-04-19] การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (อ่าน 64)
  [2021-04-19] การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด อปท. (อ่าน 58)
  [2021-04-19] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษฯ (อ่าน 54)
  [2021-04-19] ผลการพิจารณาการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 63)
  [2021-04-19] ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อ่าน 57)
  [2021-04-19] การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ ฉบับที่ 7/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 (อ่าน 59)
  [2021-04-16] การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 66)
  [2021-04-09] แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายในการตั้งด่านชุมชนของ อปท. (อ่าน 101)
  [2021-04-09] เอกสารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (อ่าน 57)
  [2021-04-08] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (อ่าน 63)
  [2021-04-08] แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 61)
  [2021-04-08] ขอเชิญปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลทุกแห่งเข้าร่วมประชุม (อ่าน 84)
  [2021-04-08] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (ทต.ทรายขาว) (อ่าน 69)
  [2021-04-05] ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 103)
  [2021-04-05] กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารฯ (อ่าน 78)
  [2021-04-05] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 65)
  [2021-04-05] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2021-04-05] การส่งเงินค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการฯ (อ่าน 85)
  [2021-04-05] รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดกระบี่ (อ่าน 72)
  [2021-04-05] การจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 67)
  [2021-03-30] ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 116)
  [2021-03-30] ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (อ่าน 83)
  [2021-03-30] โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 68)
  [2021-03-30] มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของ Covid-19 สำหรับตลาดในพื้นที่อปท. เพิ่มเติม (อ่าน 72)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (ทต.ทรายขาว) (อ่าน 76)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (ทต.ห้วยน้ำขาว) (อ่าน 63)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (ทต.คลองพน) (อ่าน 62)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (อบต.เพหลา) (อ่าน 62)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (อบต.คลองท่อมเหนือ) (อ่าน 57)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (อบต.พรุดินนา) (อ่าน 69)
  [2021-03-29] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (ทต.คลองท่อมใต้) (อ่าน 67)
  [2021-03-29] ขอเชิญปรึกษาหารือการพัฒนาเมืองคลองท่อม (อ่าน 67)
  [2021-03-29] การรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 63)
  [2021-03-29] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ (อ่าน 155)
  [2021-03-29] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน (อ่าน 88)
  [2021-03-29] แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท.ในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินฯ (อ่าน 99)
  [2021-03-25] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 71)
  [2021-03-25] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC (อ่าน 92)
  [2021-03-25] ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2021-03-25] ขอความร่วมมือขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต (อ่าน 134)
  [2021-03-25] การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 (อ่าน 94)
  [2021-03-25] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  (อ่าน 78)
  [2021-03-24] ตรวจสอบความซ้ำซ้อนข้อมูลของนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 62)
  [2021-03-24] ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา ฯลฯ  (อ่าน 59)
  [2021-03-24] การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan)  (อ่าน 72)
  [2021-03-24] ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3S แสนสนุกปลุกทักษะการเรียนรู้สู่การเลื่อนวิทยฐานะสำหรับครูระดับปฐมวัย (อ่าน 64)
  [2021-03-22] การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่่วนท้องถิ่น (อ่าน 70)
  [2021-03-22] ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 82)
  [2021-03-22] มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 69)
  [2021-03-22] มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2564 (อ่าน 61)
  [2021-03-22] การสำรวจข้อมูลระบบประปา (อ่าน 84)
  [2021-03-19] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2021-03-19] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 (อ่าน 55)
  [2021-03-19] การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 83)
  [2021-03-18] แนวทางปฏิบัติกรณีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทอื่นเพื่อมาประกอบธุรกิจโรงแรม (อ่าน 66)
  [2021-03-17] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้แก่ อปท. (อ่าน 95)
  [2021-03-17] การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 59)
  [2021-03-16] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชาชนที่ถูกเรียกเงินคืนจากหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 68)
  [2021-03-16] การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 61)
  [2021-03-16] ขอจัดส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 66)
  [2021-03-16] การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 75)
  [2021-03-16] แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมโรค (อ่าน 86)
  [2021-03-16] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 55)
  [2021-03-15] การประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 76)
  [2021-03-12] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 75)
  [2021-03-12] ขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) (อ่าน 69)
  [2021-03-12] การมอบหมายให้ อปพร.ร่วมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 64)
  [2021-03-11] การเปลี่ยนชื่อ การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2021-03-11] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 57)
  [2021-03-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2021-03-11] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 62)
  [2021-03-11] สำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2564 (อ่าน 72)
  [2021-03-10] การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 74)
  [2021-03-10] เปลี่ยนแปลงห้องประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (อ่าน 57)
  [2021-03-10] กำหนดการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 67)
  [2021-03-10] ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 78)
  [2021-03-10] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 62)
  [2021-03-10] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP (อ่าน 73)
  [2021-03-09] ขอเชิญประชุมชี้แจงและซักซ้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  (อ่าน 80)
  [2021-03-09] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000) (อ่าน 121)
  [2021-03-09] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.(e-Plan-eMENSCR) (อ่าน 79)
  [2021-03-09] การดำเนินการตามมาตรา ๙๙ แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ (อ่าน 76)
  [2021-03-09] ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล (อ่าน 74)
  [2021-03-09] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีอปท.สั่งใช้บุคคลภายนอกปฏิบัติราชการให้กับอปท. (อ่าน 89)
  [2021-03-09] ขอจัดส่งหนังสือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 72)
  [2021-03-09] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP (อ่าน 63)
  [2021-03-09] การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ  (อ่าน 53)
  [2021-03-08] แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS (อ่าน 73)
  [2021-03-08] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่รักษาผู้ป่วย Covid-19 (อ่าน 83)
  [2021-03-08] ขอส่งหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 62)
  [2021-03-05] บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (อ่าน 73)
  [2021-03-04] การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 67)
  [2021-03-04] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 77)
  [2021-03-03] การเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 76)
  [2021-03-02] ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนาฯ (อ่าน 101)
  [2021-03-02] การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 (อ่าน 81)
  [2021-03-01] การเตรียมความพร้อมสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2564 (อ่าน 74)
  [2021-02-25] ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อ่าน 84)
  [2021-02-25] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 79)
  [2021-02-25] การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฯ (อ่าน 83)
  [2021-02-25] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2021-02-25] แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 82)
  [2021-02-25] การตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (อ่าน 84)
  [2021-02-23] ซักซ้อมความเข้าใจการพิจารณาที่จอดรถยนต์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (อ่าน 81)
  [2021-02-23] ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ UNDP (อ่าน 94)
  [2021-02-23] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ (อ่าน 101)
  [2021-02-23] การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (อ่าน 77)
  [2021-02-23] แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในฯ (อ่าน 103)
  [2021-02-23] แต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลของ อปท. และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 80)
  [2021-02-23] การจัดสรรอัตราพนักงานครูส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างทั่วไป (อ่าน 80)
  [2021-02-23] สำรวจข้อมูลการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online (อ่าน 86)
  [2021-02-23] ขอเชิญประชุม (อ่าน 91)
  [2021-02-23] การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 71)
  [2021-02-23] ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฏหมายอื่นฯ (อ่าน 93)
  [2021-02-22] ตัวชี้วัดแผนชุมชนสู่แผนท้องถิ่น (อ่าน 74)
  [2021-02-22] การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ (อ่าน 63)
  [2021-02-19] แนวทางการลดภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีฯ (อ่าน 88)
  [2021-02-19] ขอความเห็นชอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2021-02-18] การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศฯ (อ่าน 70)
  [2021-02-18] สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (อ่าน 96)
  [2021-02-18] การขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ภาคใต้ (อ่าน 60)
  [2021-02-16] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 75)
  [2021-02-16] ขอความร่วมมือสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้จำนำ (อ่าน 63)
  [2021-02-16] แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (อ่าน 72)
  [2021-02-16] การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID-19 (อ่าน 78)
  [2021-02-16] ขอเชิญเข้าประชุมการบันทึกข้อมูลตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 63)
  [2021-02-15] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 149)
  [2021-02-15] การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 72)
  [2021-02-15] รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4) (อ่าน 88)
  [2021-02-15] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 64)
  [2021-02-15] แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” (อ่าน 69)
  [2021-02-15] ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 61)
  [2021-02-11] ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 76)
  [2021-02-11] การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 76)
  [2021-02-11] การขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 75)
  [2021-02-10] สำรวจการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (อ่าน 84)
  [2021-02-09] ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (อ่าน 92)
  [2021-02-09] เผยแพร่เอกสารคู่มือเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน (อ่าน 71)
  [2021-02-09] ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 72)
  [2021-02-09] แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 79)
  [2021-02-09] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด (อ่าน 77)
  [2021-02-05] แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี (อ่าน 86)
  [2021-02-05] แนวทางและมาตรการในการปฎิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ (อ่าน 68)
  [2021-02-05] แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 ของ อปท.และสถานศึกษาในสังกัด อปท. (อ่าน 93)
  [2021-02-05] การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (อ่าน 72)
  [2021-02-05] โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2564 (อ่าน 68)
  [2021-02-05] ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของ อปท.ที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (อ่าน 74)
  [2021-02-05] กรณีผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้่ยยังชีพคืน (อ่าน 100)
  [2021-02-05] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 66)
  [2021-02-05] การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษฯ (อ่าน 91)
  [2021-02-05] ประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต (อ่าน 65)
  [2021-02-04] ขอรายชื่อผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ (อ่าน 78)
  [2021-02-03] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 83)
  [2021-02-03] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 65)
  [2021-02-02] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2021-02-02] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 59)
  [2021-02-02] การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 66)
  [2021-02-01] การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ในระบบข้อมูลกลางของ อปท. (อ่าน 110)
  [2021-02-01] ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 62)
  [2021-02-01] การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 71)
  [2021-01-29] การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 105)
  [2021-01-29] สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 59)
  [2021-01-28] ขอเชิญประชุมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง (อ่าน 70)
  [2021-01-26] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 65)
  [2021-01-26] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 109)
  [2021-01-26] การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (อ่าน 88)
  [2021-01-26] การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 (อ่าน 66)
  [2021-01-26] แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 (อ่าน 120)
  [2021-01-26] การเร่งรัด โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  (อ่าน 86)
  [2021-01-25] เร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อ่าน 94)
  [2021-01-22] การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 (อ่าน 103)
  [2021-01-22] รับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. (อ่าน 67)
  [2021-01-22] ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 78)
  [2021-01-22] ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ (อ่าน 80)
  [2021-01-21] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสารเตือนภัยทางการเงิน (อ่าน 83)
  [2021-01-21] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 75)
  [2021-01-20] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 126)
  [2021-01-20] แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2021-01-20] ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2021-01-20] รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตฯ (อ่าน 75)
  [2021-01-20] แต่งตั้ง (ย้าย) ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลของ อปท. และบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) พนักงานสถานธนานุบาล (อ่าน 60)
  [2021-01-20] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 71)
  [2021-01-20] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ค่าจัดการเรียนการสอน ไตรมาสที่ 2 (อ่าน 87)
  [2021-01-18] แนวทางปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 102)
  [2021-01-18] ขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯลฯ (อ่าน 66)
  [2021-01-18] กำหนดวันและการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 101)
  [2021-01-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (อ่าน 68)
  [2021-01-18] มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงแรม สถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ฯลฯ (อ่าน 97)
  [2021-01-18] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 63)
  [2021-01-18] ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูในหลักสูตร “Teacher Training Students” (อ่าน 88)
  [2021-01-18] การตรวจเยี่ยมจุดสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (อ่าน 65)
  [2021-01-15] แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนฯ (อ่าน 88)
  [2021-01-15] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (อ่าน 85)
  [2021-01-15] แนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 91)
  [2021-01-15] ขอความอนุเคราะห์แจ้งบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของ อปท.ที่ใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย (อ่าน 87)
  [2021-01-15] การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 (อ่าน 80)
  [2021-01-15] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 90)
  [2021-01-15] ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแผนเผชิญเหตุในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 97)
  [2021-01-15] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ (อ่าน 81)
  [2021-01-15] ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยฯ (อ่าน 89)
  [2021-01-15] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะและโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2564 (อ่าน 82)
  [2021-01-15] บัญชีนวัตกรรมไทย (อ่าน 85)
  [2021-01-14] องค์กร Mayors For Peace ประเทศญี่ปุ่นประสงค์ขยายเมืองสมาชิกกับประเทศไทย (อ่าน 81)
  [2021-01-14] แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) (อ่าน 115)
  [2021-01-14] การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 83)
  [2021-01-14] แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (อ่าน 66)
  [2021-01-14] บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (อ่าน 73)
  [2021-01-14] กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ ๒๕๖๓ (อ่าน 92)
  [2021-01-14] แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน โควิค ๑๙ (อ่าน 81)
  [2021-01-14] แจ้งการใช้งาน รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ของหน่วยงานของรัฐฯ (อ่าน 61)
  [2021-01-14] การบรรยายและถ่ายทอดสด เรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก (อ่าน 58)
  [2021-01-12] แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (อ่าน 95)
  [2021-01-12] มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่ (อ่าน 91)
  [2021-01-12] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อฯ (อ่าน 100)
  [2021-01-12] การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2021-01-12] ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ (อ่าน 77)
  [2021-01-12] แนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯ (อ่าน 64)
  [2021-01-12] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 (อ่าน 120)
  [2021-01-11] แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 89)
  [2021-01-11] แนวทางการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (อ่าน 68)
  [2021-01-11] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 136)
  [2021-01-11] การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชนผ่านระบบ CITIZENinfo (อ่าน 104)
  [2021-01-11] การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่นฯลฯ (อ่าน 70)
  [2021-01-11] การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 79)
  [2021-01-11] การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 79)
  [2021-01-11] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. งวดที่ 4/2563 (อ่าน 82)
  [2021-01-11] สำรวจรายชื่อผู้ที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (อ่าน 65)
  [2021-01-08] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 (อ่าน 67)
  [2021-01-08] การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมีหนี้ผูกพัน (อ่าน 80)
  [2021-01-08] เลื่อนการจัดโครงการที่ดำเนินการอบรมในระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 (อ่าน 80)
  [2021-01-08] ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ประจำจุดสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคฯ (อ่าน 96)
  [2021-01-07] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่ากระแสไฟฟ้า ครั้งที่ 1 (อ่าน 90)
  [2021-01-07] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 86)
  [2021-01-07] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (อ่าน 76)
  [2021-01-07] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (อ่าน 94)
  [2021-01-07] ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขหรือจัดทำข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด หรือข้อบัญญัติเรื่องอื่นใดที่ีอยู่ในภารกิจ (อ่าน 80)
  [2021-01-07] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (อ่าน 90)
  [2021-01-07] แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 92)
  [2021-01-07] รายงานผลการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯลฯ (อ่าน 69)
  [2021-01-07] กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ (อ่าน 84)
  [2021-01-07] ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (อ่าน 70)
  [2021-01-06] ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวด ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี (อ่าน 72)
  [2021-01-06] การบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (อ่าน 68)
  [2021-01-06] แจ้งการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2564 (อ่าน 75)
  [2021-01-06] แจ้งรายชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่เข้าข่ายข้อ 23 ตามประกาศฯ 2561 (อ่าน 67)
  [2021-01-05] การป้องกันข้อร้องเรียนการกระทำผิดตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2563 (อ่าน 65)
  [2021-01-05] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าการศึกษาบุตร งวดที่ 1 (อ่าน 80)
  [2021-01-05] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (อ่าน 66)
  [2021-01-05] มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท. (อ่าน 114)
  [2021-01-05] การจัดกิจกรรมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 108)
  [2021-01-05] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อ่าน 82)
  [2021-01-05] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (อ่าน 116)
  [2021-01-05] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ งวดที่ 11/2563 (อ่าน 90)
  [2021-01-05] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตุลาคม 2563 (อ่าน 86)
  [2021-01-05] ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีฯ (อ่าน 134)
  [2021-01-05] เร่งรัดการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 213)
  [2021-01-04] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลื่อนจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อ่าน 70)
  [2020-12-30] โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  (อ่าน 93)
  [2020-12-30] การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (อ่าน 81)
  [2020-12-29] การปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ (อ่าน 66)
  [2020-12-29] การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 (อ่าน 70)
  [2020-12-29] สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 77)
  [2020-12-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 (อ่าน 69)
  [2020-12-28] ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ฯลฯ (อ่าน 92)
  [2020-12-28] การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 70)
  [2020-12-28] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 72)
  [2020-12-28] ขอส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2564 (อ่าน 64)
  [2020-12-28] การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานที่ท่องเที่ยว (อ่าน 70)
  [2020-12-28] การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาดนัด ตลาดสด (อ่าน 73)
  [2020-12-25] แนวทางเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ (COVID 19) (อ่าน 80)
  [2020-12-25] แนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (อ่าน 101)
  [2020-12-25] แจ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมจิตอาสาวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อ่าน 73)
  [2020-12-23] ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (อ่าน 79)
  [2020-12-23] ตอบแบบสำรวจการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 69)
  [2020-12-23] แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2020-12-22] มอบหมายการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ (อ่าน 86)
  [2020-12-22] การเตรียมความพร้อมก่อนเสนอโครงการ (อ่าน 91)
  [2020-12-22] ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการศาสตร์พระราชาฯ (อ่าน 68)
  [2020-12-21] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2564 (อ่าน 77)
  [2020-12-21] แนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (อ่าน 89)
  [2020-12-21] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท.  (อ่าน 80)
  [2020-12-21] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1  (อ่าน 70)
  [2020-12-20] แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค (อ่าน 78)
  [2020-12-20] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 78)
  [2020-12-17] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 86)
  [2020-12-17] หารือการจัดเลี้ยงอาหารให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (อ่าน 71)
  [2020-12-17] การรายงานหน่วยงานทางการศึกษาหรือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติ (อ่าน 69)
  [2020-12-17] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าเช่าบ้านไตรมาสที่ 1 (อ่าน 103)
  [2020-12-17]  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดที่ 2 (อ่าน 85)
  [2020-12-17] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดที่ 1 (อ่าน 101)
  [2020-12-16] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ ทต.ทรายขาว (อ่าน 72)
  [2020-12-16] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ ทต.คลองท่อมใต้ (อ่าน 78)
  [2020-12-16] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ อบต.เพหลา (อ่าน 65)
  [2020-12-16] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ ทต.คลองพน (อ่าน 85)
  [2020-12-16] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของ ทต.ห้วยน้ำขาว (อ่าน 66)
  [2020-12-16] การตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ของอบต.คลองท่อมเหนือ (อ่าน 76)
  [2020-12-16] การจัดทำแผนงานโครงการเพื่อรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง ปี 2563/2564 (อ่าน 92)
  [2020-12-15] การประชุมพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ (อ่าน 89)
  [2020-12-15] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ  (อ่าน 133)
  [2020-12-15] กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงฯลฯ (อ่าน 85)
  [2020-12-15] ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการฯลฯ  (อ่าน 72)
  [2020-12-15] การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 68)
  [2020-12-14] การเร่งรัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 82)
  [2020-12-14] การประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ (อ่าน 107)
  [2020-12-14] แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ. (อ่าน 85)
  [2020-12-14] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 75)
  [2020-12-09] ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ (อ่าน 68)
  [2020-12-09] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 133)
  [2020-12-09] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (อ่าน 102)
  [2020-12-08] ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ ประจำปี 2564 (อ่าน 75)
  [2020-12-07] การจัดทำโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดกระบี่ (อ่าน 82)
  [2020-12-07] ขอเชิญประชุม (อ่าน 78)
  [2020-12-03] การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2020-12-03] การสำรวจสิ่งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุงบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 84)
  [2020-12-03] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒ (อ่าน 89)
  [2020-12-03] การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 73)
  [2020-12-03] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 113)
  [2020-12-02] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน (อ่าน 81)
  [2020-12-01] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 76)
  [2020-12-01] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง (อ่าน 75)
  [2020-11-30] การจัดส่งเอกสารโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 118)
  [2020-11-27] ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ (อ่าน 89)
  [2020-11-27] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเข้าถึงการขนส่งสาธารณะ (อ่าน 92)
  [2020-11-27] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2020-11-26] ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (อ่าน 89)
  [2020-11-26] ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินการในระบบ KTB Corporate Online (อ่าน 82)
  [2020-11-26] สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต 11 ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 106)
  [2020-11-26] การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 102)
  [2020-11-24] การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 104)
  [2020-11-24] รับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 88)
  [2020-11-24] การคัดเลือกศูนย์ อปพร.ดีเด่น และสมาชิก อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563 (อ่าน 75)
  [2020-11-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2564 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (อ่าน 82)
  [2020-11-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 83)
  [2020-11-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป (อ่าน 88)
  [2020-11-23] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2564 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่่และภารกิจถ่ายโอน (อ่าน 75)
  [2020-11-23] การใช้งานแอปพลิเคชั่น ผู้พิทักษ์ไทยชนะ (อ่าน 82)
  [2020-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2564 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการฯ (อ่าน 84)
  [2020-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2564 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  (อ่าน 75)
  [2020-11-18] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (อ่าน 66)
  [2020-11-18] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 67)
  [2020-11-18] ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก (อ่าน 66)
  [2020-11-18] การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 72)
  [2020-11-18] ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (อ่าน 102)
  [2020-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2564 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ (อ่าน 79)
  [2020-11-18] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2564 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ (อ่าน 71)
  [2020-11-18] มาตรการการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 (อ่าน 67)
  [2020-11-17] เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 75)
  [2020-11-17] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2563 (อ่าน 77)
  [2020-11-17] โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่นเบื้องต้นฯ (อ่าน 71)
  [2020-11-17] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 70)
  [2020-11-17] โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ่าน 68)
  [2020-11-17] การประชุมผู้บริหาร อปท.และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2563 (อ่าน 71)
  [2020-11-17] แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 92)
  [2020-11-17] แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 83)
  [2020-11-17] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 87)
  [2020-11-17] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 79)
  [2020-11-17] โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 96)
  [2020-11-17] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2020-11-17] ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความต้องการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (อ่าน 67)
  [2020-11-17] การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย (อ่าน 65)
  [2020-11-17] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 72)
  [2020-11-17] ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัด (อ่าน 66)
  [2020-11-16] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 63)
  [2020-11-16] ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นพร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน (อ่าน 77)
  [2020-11-16] เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 86)
  [2020-11-16] แก้ไขแบบและเพิ่มเติมข้อมูลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ปี 64 (อ่าน 80)
  [2020-11-16] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปีปี2564 (อ่าน 92)
  [2020-11-16] รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯลฯ (อ่าน 81)
  [2020-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 72)
  [2020-11-16] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (อ่าน 76)
  [2020-11-09] โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 85)
  [2020-11-09] ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน “คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 10” (อ่าน 76)
  [2020-11-09] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยฯลฯ (อ่าน 88)
  [2020-11-09] การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯลฯ (อ่าน 76)
  [2020-11-09] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ (อ่าน 76)
  [2020-11-09] การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 86)
  [2020-11-09] แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิง เพิ่มเติม (อ่าน 79)
  [2020-11-06] การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ่าน 90)
  [2020-11-06] การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85)
  [2020-11-06] ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นฯลฯ (อ่าน 79)
  [2020-11-06] ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 79)
  [2020-11-05] เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 77)
  [2020-11-05] หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าน 82)
  [2020-11-04] การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (อ่าน 76)
  [2020-11-04] ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2020-11-03] ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ (อ่าน 78)
  [2020-11-03] ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันของกองทุนสิ่งแวดล้อม (อ่าน 84)
  [2020-11-03] ตอบแบบสอบถามออนไลน์ พร้อมจัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการขับเคลื่อนฯ (อ่าน 74)
  [2020-11-03] การปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา (อ่าน 96)
  [2020-11-02] การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 95)
  [2020-10-30] การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการฯ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง (อ่าน 77)
  [2020-10-30] ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (อ่าน 106)
  [2020-10-30] ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการทีดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 79)
  [2020-10-30] แนวทางการจัดงานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 (อ่าน 74)
  [2020-10-30] โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 76)
  [2020-10-30] แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 72)
  [2020-10-30] การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2020-10-30] การขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนฯ และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง (อ่าน 101)
  [2020-10-29] แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 77)
  [2020-10-29] รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯลฯ (อ่าน 79)
  [2020-10-29] การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (อ่าน 101)
  [2020-10-29] การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 92)
  [2020-10-28] การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯลฯ (อ่าน 88)
  [2020-10-28] ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่ อปท. (อ่าน 69)
  [2020-10-28] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อปท. (อ่าน 71)
  [2020-10-28] กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. มาใช้บังคับฯ (อ่าน 78)
  [2020-10-28] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (อ่าน 69)
  [2020-10-28] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้แก่ อปท. (อ่าน 77)
  [2020-10-28] การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. (อ่าน 69)
  [2020-10-28] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขังและคลื่นลมแรง (อ่าน 63)
  [2020-10-27] แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 70)
  [2020-10-27] ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินในเขตประกาศหวงห้ามฯลฯ (อ่าน 78)
  [2020-10-26] การปฏิบัติโครงการจิตอาสาพระราชทาน (จิตอาสาพัฒนา และจิตอาสาภัยพิบัติ) (อ่าน 77)
  [2020-10-26] ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จ.กระบี่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69)
  [2020-10-26] ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ  (อ่าน 78)
  [2020-10-26] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (อ่าน 79)
  [2020-10-26] กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งฯลฯ (อ่าน 72)
  [2020-10-26] ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัด อปท. (อ่าน 84)
  [2020-10-22] การติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (อ่าน 85)
  [2020-10-22] การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง 2563 (อ่าน 77)
  [2020-10-21] การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 (อ่าน 84)
  [2020-10-21] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 75)
  [2020-10-21] ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน 90)
  [2020-10-21] การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯลฯ (อ่าน 89)
  [2020-10-21] ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ อปท.ทั่วประเทศไทย (อ่าน 71)
  [2020-10-21] ขอความร่วมมือสำรวจหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (อ่าน 82)
  [2020-10-21] การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อ่าน 104)
  [2020-10-21] แนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่ีมีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 90)
  [2020-10-21] แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯลฯ (อ่าน 76)
  [2020-10-21] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (อ่าน 77)
  [2020-10-21] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ฯลฯ (อ่าน 85)
  [2020-10-20] รายงานควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 98)
  [2020-10-20] ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ (อ่าน 72)
  [2020-10-20] การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 83)
  [2020-10-20] หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการฯ (อ่าน 71)
  [2020-10-20] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 69)
  [2020-10-20] โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่นฯ (อ่าน 91)
  [2020-10-16] โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (อ่าน 93)
  [2020-10-16] กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญฯลฯ (อ่าน 132)
  [2020-10-16] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ  (อ่าน 100)
  [2020-10-16] การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (อ่าน 88)
  [2020-10-15] การจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนในจังหวัดกระบี่ (อ่าน 73)
  [2020-10-15] มอบเกียรติบัตรและรางวัลด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 65)
  [2020-10-14] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 105)
  [2020-10-14] โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นฯ (อ่าน 94)
  [2020-10-14] ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่นฯ (อ่าน 91)
  [2020-10-14] การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับใบแจ้งให้ชำระหนี้ (อ่าน 114)
  [2020-10-14] ความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง (อ่าน 82)
  [2020-10-14] โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (อ่าน 99)
  [2020-10-14] การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 (อ่าน 81)
  [2020-10-12] การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง (อ่าน 72)
  [2020-10-12] คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 82)
  [2020-10-12] ประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามโครงการอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 75)
  [2020-10-12] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2020-10-12] การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพครู และการดูแลนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อปท. (อ่าน 69)
  [2020-10-12] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 70)
  [2020-10-09] ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2563 (อ่าน 81)
  [2020-10-09] แจ้งรายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุฯ เพิ่มเติม (อ่าน 77)
  [2020-10-09] ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้การจัดการเลือกตั้งฯลฯ (อ่าน 77)
  [2020-10-09] โครงการฝึกอบรมอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (อ่าน 86)
  [2020-10-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (อ่าน 83)
  [2020-10-09] แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ (อ่าน 71)
  [2020-10-09] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ (อ่าน 97)
  [2020-10-09] แจ้งปฏิทินการดำเนินงานจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาคฯ (อ่าน 75)
  [2020-10-09] ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ฯลฯ (อ่าน 72)
  [2020-10-09] แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ  (อ่าน 80)
  [2020-10-09] ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ (อ่าน 66)
  [2020-10-09] ส่งมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (อ่าน 78)
  [2020-10-09] หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (อ่าน 73)
  [2020-10-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 76)
  [2020-10-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 69)
  [2020-10-09] การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 70)
  [2020-10-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนกันยายน 2563  (อ่าน 73)
  [2020-10-09] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  (อ่าน 78)
  [2020-10-09] ขอความร่วมมือบริจาคโลหิต (อ่าน 71)
  [2020-10-07] ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ฯลฯ (อ่าน 82)
  [2020-10-07] การเทียบโอนผลการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา (อ่าน 70)
  [2020-10-07] การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 71)
  [2020-10-07] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เครือข่ายครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1/2563 (อ่าน 80)
  [2020-10-06] แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 102)
  [2020-10-06] การกำหนดหลักฐานการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 76)
  [2020-10-06] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 82)
  [2020-10-06] โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ (อ่าน 78)
  [2020-10-05] การบันทึกข้อมูลนักเรียน ข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (อ่าน 106)
  [2020-10-05] ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 101)
  [2020-10-05] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำเดือนตุลาคม 2563 (อ่าน 76)
  [2020-10-05] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯลฯ (อ่าน 106)
  [2020-10-05] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ  (อ่าน 92)
  [2020-10-05] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม  (อ่าน 143)
  [2020-10-05] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ฯลฯ (อ่าน 85)
  [2020-10-05] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ  (อ่าน 70)
  [2020-10-05] ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 115)
  [2020-10-05] ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (อ่าน 138)
  [2020-10-02] การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 (อ่าน 83)
  [2020-10-02] การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลาง (อ่าน 104)
  [2020-10-02] โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก 3 ขวบ ในจังหวัดกระบี่เข้าสู่ระบบการศึกษา (อ่าน 87)
  [2020-10-02] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 3/2563 (อ่าน 76)
  [2020-10-02] การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 3/2563 (อ่าน 75)
  [2020-10-02] ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน (อ่าน 85)
  [2020-10-02] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 84)
  [2020-10-02] ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ (อ่าน 86)
  [2020-10-02] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (อ่าน 61)
  [2020-10-02] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (อ่าน 67)
  [2020-10-02] แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (อ่าน 68)
  [2020-10-02] การแจ้งโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (อ่าน 64)
  [2020-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด ๘/2563 (อ่าน 73)
  [2020-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ งวดที่ ๗/๒๕๖๓ (อ่าน 80)
  [2020-10-02] การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวด 6/2563 (อ่าน 74)
  [2020-10-01] แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 81)
  [2020-10-01] การแบ่งกลุ่มควบคุมการตรวจของผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำภาคและประจำเขต (อ่าน 72)
  [2020-10-01] ปรับปรุงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (อ่าน 68)
  [2020-10-01] แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ (อ่าน 92)
  [2020-10-01] การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2563 (อ่าน 76)
  [2020-10-01] การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 2) (อ่าน 91)
  [2020-10-01] แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ (อ่าน 65)
  [2020-10-01] ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน ๓ ฉบับ ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  (อ่าน 115)
  [2020-10-01] การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 75)
  [2020-10-01] การใช้งานระบบคลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 67)
  [2020-09-30] การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (อ่าน 92)
  [2020-09-30] การตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 85)
  [2020-09-30] ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของ จ.กระบี่ (อ่าน 74)
  [2020-09-30] การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  (อ่าน 73)
  [2020-09-30] การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ (อ่าน 76)
  [2020-09-30] ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนและลงข้อมูลในระบบ ODRS (อ่าน 74)
  [2020-09-30] การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ (อ่าน 69)
  [2020-09-29] การสำรวจข้อมูล อปท.ที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ  (อ่าน 77)
  [2020-09-29] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ (อ่าน 90)
  [2020-09-29] ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ (อ่าน 75)
  [2020-09-23] แนวทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 98)
  [2020-09-22] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ 4 (อ่าน 109)
  [2020-09-22] การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 95)
  [2020-09-21] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 100)
  [2020-09-21] การแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 (อ่าน 92)
  [2020-09-21] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ ระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 80)
  [2020-09-16] การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (อ่าน 143)
  [2020-09-16] ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่นฯ (อ่าน 93)
  [2020-09-16] การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 82)
  [2020-09-15] หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม (อ่าน 97)
  [2020-09-14] ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (อ่าน 112)
  [2020-09-14] ขอความร่วมมือให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 108)
  [2020-09-14] การจัดกิจกรรมซ้อมความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (อ่าน 113)
  [2020-09-14] ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการฯ (อ่าน 135)
  [2020-09-14] ขอประชาสัมพ้นธ์กิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563 (อ่าน 87)
  [2020-09-11] การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565  (อ่าน 108)
  [2020-09-11] ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อ่าน 98)
  [2020-09-11] แนวทางปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e-LAAS  (อ่าน 100)
  [2020-09-11] ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด - 19 (อ่าน 121)
  [2020-09-11] ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (อ่าน 95)
  [2020-09-10] การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน (อ่าน 131)
  [2020-09-09] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  (อ่าน 84)
  [2020-09-09] ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (อ่าน 178)
  [2020-09-09] ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านฯ (อ่าน 118)
  [2020-09-09] การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 (อ่าน 121)
  [2020-09-09] ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี  (อ่าน 103)
  [2020-09-09] ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันมหิดล (อ่าน 112)
  [2020-09-08] การติดตาม เฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (อ่าน 85)
  [2020-09-08] การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ่าน 96)
  [2020-09-08] แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 125)
  [2020-09-08] แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (อ่าน 73)
  [2020-09-03] ตอบแบบสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. (อ่าน 97)
  [2020-09-01] แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษี ฯลฯ (อ่าน 126)
  [2020-09-01] การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่งเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่าน 114)
  [2020-09-01] ขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกหรือตอบสัมภาษณ์โครงการสำรวจ ประจำเดือนกันยายน 2563 (อ่าน 79)
  [2020-08-31] รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ภายในสถานศึกษา (อ่าน 69)
  [2020-08-27] ประกาศกรมอนามัย (อ่าน 83)
  [2020-08-27] โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF (อ่าน 85)
  [2020-08-27] มาตรการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังเปิดใช้บริการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (อ่าน 83)
  [2020-08-26] แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (อ่าน 106)
  [2020-08-26] การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ (อ่าน 78)
  [2020-08-26] แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 72)
  [2020-08-26] การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) (อ่าน 70)
  [2020-08-26] กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 68)
  [2020-08-26] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 71)
  [2020-08-26] เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อ่าน 78)
  [2020-08-26] รายงานผลการทดลองเปิดเรียนแบบ ON-site (อ่าน 69)
  [2020-08-26] หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง (C4T Plus) แบบออนไลน์ (วิทยาการคำนวณ) (อ่าน 73)
  [2020-08-26] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา (อ่าน 71)
  [2020-08-26] การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในระบบ INFO (อ่าน 86)
  [2020-08-26] การระบุพิกัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีพ.ศ.2563ในระบบ e-Plan (อ่าน 79)
  [2020-08-24] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ (อ่าน 96)
  [2020-08-24] การอนุมัติโอนเปลี่่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (อ่าน 91)
  [2020-08-24] ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการระดับอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ (อ่าน 78)
  [2020-08-21] แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (อ่าน 77)
  [2020-08-21] กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 68)
  [2020-08-21] องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และนักเรียนที่ได้รับรางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น (อ่าน 84)
  [2020-08-21] แจ้งให้เร่งส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น (อ่าน 87)
  [2020-08-20] ร้องเรียนตลาดสดและตลาดนัดทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนไม่ได้มาตรฐาน (อ่าน 78)
  [2020-08-20] แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 86)
  [2020-08-20] การปรับอัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนานุบาล (อ่าน 67)
  [2020-08-20] แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 91)
  [2020-08-20] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันฯ (อ่าน 68)
  [2020-08-19] ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 75)
  [2020-08-19] โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 73)
  [2020-08-19] การโอนเงินจัดสรรงบประมาณ งบกลาง โครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. (อ่าน 83)
  [2020-08-19] การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 (อ่าน 60)
  [2020-08-19] แนวทางปฏิบัติกรณีปลัด อปท.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายก อปท.ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัย (อ่าน 69)
  [2020-08-19] การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว (อ่าน 68)
  [2020-08-19] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (อ่าน 72)
  [2020-08-19] การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (อ่าน 64)
  [2020-08-19] หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 69)
  [2020-08-19] แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด (อ่าน 82)
  [2020-08-19] การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย (อ่าน 74)
  [2020-08-19] การเชื่อมโยงคู่มือสำหรับประชาชน ผ่านระบบ CITIZENinfo (อ่าน 75)
  [2020-08-19] หารือเกี่ยวกับการขออนุมัติเพื่อตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจที่ไม่มีค่าตอบแทน (อ่าน 82)
  [2020-08-19] แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 81)
  [2020-08-19] ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลคนพิการที่ วัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง (อ่าน 64)
  [2020-08-18] การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (อ่าน 73)
  [2020-08-18] เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอคลองท่อม (อ่าน 74)
  [