Welcome to Krabilocal.go.th
 

| Covid | เชิญชวน สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการ อบต. ทุกแห่ง

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
  [2021-10-12] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 อัตรา (อ่าน 111)
  [2021-08-01] ร้องเรียน (อ่าน 309)
  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 359)
  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 203)
  [2021-07-13] ทต.อ่าวขนอม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 175)
  [2021-04-28] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 236)
  [2021-01-18] อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก (อ่าน 227)
  [2020-10-14] อบต.ปกาสัย รับโอนย้าย นิติกร (อ่าน 341)
  [2020-09-29] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (อ่าน 463)
  [2020-06-08] รับโอนนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 455)
  [2019-12-16] ความระมัดระวัง (อ่าน 680)
  [2019-12-16] หาคาแทน นายช่างโยธา (อ่าน 500)
  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 619)
  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 755)
  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 610)
  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 885)
  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 636)
  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 893)
  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 477)
  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 591)
  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 505)
  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 871)
  [2018-08-20] ธุรการกระบี่ที่ไหนว่างบ้างคะ (อ่าน 805)
  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 582)
  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 453)
  [2018-07-25] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 399)
  [2018-07-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 466)
  [2018-07-03] เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 765)
  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 390)
  [2018-06-14] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 564)
  [2018-06-06] รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (อ่าน 432)
  [2018-05-31] ธุรการกระบี่ (อ่าน 542)
  [2018-05-01] หน่วยงานไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (อ่าน 9702)
  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 17532)
  [2018-03-26] รับโอนย้าย (อ่าน 17002)
  [2018-03-26] สอบถามตำแหน่งว่่าง (อ่าน 18523)
  [2018-03-13] การบริการ (อ่าน 17846)
  [2018-02-27] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 9068)
  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 21305)
  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 16048)
  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 20271)
  [2017-07-05] รับโอนย้าย จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 21968)
  [2017-06-28] รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล (อ่าน 24023)
  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 20338)
  [2017-05-08] รับโอน นักวิเคราะห์ฯ (อ่าน 21110)
  [2017-04-18] เจ้าพนักงานธุรการ ที่ใหนว่างบ้างค่ะ (อ่าน 11981)
  [2017-04-05] รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1504)
  [2017-03-27] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 2929)
  [2017-03-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1029)
  [2017-03-10] ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ประกวดราคาจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรง (อ่าน 3025)
  [2017-03-03] รับโอน (ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 2615)
  [2017-01-23] รับโอนย้าย (อ่าน 7559)
  [2016-11-17] อบต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รับโอนย้าย ตำแหน่ง จพง.ธุรการฯ กองสวัสดิการฯ (อ่าน 3290)
  [2016-09-02] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 612)
  [2016-09-01] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บ (อ่าน 2665)
  [2016-08-23] อบต.ปกาสัยรับโอน(ย้าย)นิติกร (อ่าน 1367)
  [2016-08-22] รับโอน ย้าย (อ่าน 6929)
  [2016-08-18] หาคนแทน นักวิชาการศึกษา อบต.เขาไพร (อ่าน 12298)
  [2016-08-11] ทต.รัษฎา จ.ภูเก็ต รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ ด่วน (อ่าน 4346)
  [2016-08-03] รับโอน ย้าย เจ้าพนักงานพัสดุุ และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ (อ่าน 1067)
  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 601)
  [2016-07-25] รับโอนย้าย (อ่าน 20405)
  [2016-07-12] อบต.เกาะศรีบอยา รับโอน(ย้าย) (อ่าน 689)
  [2016-07-11] รับโอน(ย้าย)ทดแทน (อ่าน 553)
  [2016-06-28] รับโอนย้าย (อ่าน 542)
  [2016-06-20] เทศบาลตำบลศีสุนรับโอนย้าย จพง.ป้องกันฯ (อ่าน 12413)
  [2016-06-08] รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 11844)
  [2016-05-17] รับโอนย้ายนักทรัพย์ (อ่าน 2544)
  [2016-04-04] รับโอนย้าย (หาคนแทน) (อ่าน 11802)
  [2016-03-10] รับโอนย้ายนายช่างโยธา (อ่าน 2601)
  [2015-11-02] อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) (อ่าน 878)
  [2015-10-20] อบต.คลองทราย จ.สงขลา ตำแหน่งว่าง (อ่าน 1465)
  [2015-10-13] รับโอนย้าย ผอ.กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ต้องการขึ้นเป็น ผอ.กองคลัง อบต.เขาไม้แก้ว ด (อ่าน 1041)
  [2015-10-13] รับโอนย้าย ผอ.กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินการคลังที่ต้องการขึ้นเป็น ผอ.กองคลัง อบต.เขาไม้แก้ว ด (อ่าน 582)
  [2015-09-21] รับโอนย้ายตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า(ด่วน) (อ่าน 1460)
  [2015-09-04] อบต.เกาะลันตาใหญ่ ( รับโอน(ย้าย) (อ่าน 3245)
  [2015-09-03] รับโอนย้าย จพง.ประปา และจพง.ป้องกัน (อ่าน 890)
  [2015-08-05] รับโอน (อ่าน 884)
  [2015-08-03] รับโอนย้าย (อ่าน 2221)
  [2015-07-25] รับโอน ตำแหน่งบุคลากร (อ่าน 823)
  [2015-07-20] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1618)
  [2015-06-22] รับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 21539)
  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 978)
  [2015-06-19] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 13669)
  [2015-06-13] รับโอนย้ายตำแหน่งวิเคราะห์ (อ่าน 3062)
  [2015-06-03] รับโอนย้าย2ตำแหน่ง (อ่าน 10324)
  [2015-05-19] อบต.สำนักแต้ว อ.สะเดาจ.สงขลา รับโอนย้ายบุคลากร (อ่าน 24201)
  [2015-05-19] รับโอน(ย้าย)เจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 540)
  [2015-05-19] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 1016)
  [2015-05-19] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 1019)
  [2015-05-08] รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 647)
  [2015-05-08] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ (อ่าน 825)
  [2015-05-01] รับโอนย้าย (อ่าน 981)
  [2015-04-07] รับโอน (ย้าย) (อ่าน 786)
  [2015-04-01] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 2150)
  [2015-03-17] อบต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 22672)
  [2015-03-12] รับโอน(ย้าย) จนท.จัดเก็บรายได้ และจพง.การเงินและบัญชี (อ่าน 1040)
  [2015-02-24] รับโอน นักวิชาการศึกษา (อ่าน 791)
  [2015-02-12] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 22145)
  [2015-02-06] รับโอน(ย้าย) จำนวน 3 อัตรา (อ่าน 874)
  [2014-12-17] รับโอนย้ายพัสดุ (อ่าน 3636)
  [2014-12-16] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (อ่าน 1375)
  [2014-10-16] ทต.ทรายขาวรับโอนย้าย (อ่าน 1726)
Post || Home
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!