Welcome to Krabilocal.go.th
 

| Covid | เชิญชวน สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการ อบต. ทุกแห่ง

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ตอท.) กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 7529)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 1053)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 938)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 2019)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1769)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1988)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1918)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1838)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1787)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1860)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลงานครู [2022-01-11] (อ่าน 51)
 การแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ [2021-12-30] (อ่าน 121)
 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง [2021-12-30] (อ่าน 62)
 การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการสอบแข่งขัน [2021-12-29] (อ่าน 58)
 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ฯ [2021-12-23] (อ่าน 120)
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2021-12-09] (อ่าน 149)
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ [2021-12-07] (อ่าน 131)
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565 [2021-11-24] (อ่าน 163)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.)กรณีพ้นจากตำแหน่ง [2021-11-18] (อ่าน 80)
 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ [2021-11-17] (อ่าน 114)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) [2022-01-14] (อ่าน 9)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 [2022-01-10] (อ่าน 45)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 2 [2022-01-10] (อ่าน 58)
 การโอนเงินจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 [2022-01-10] (อ่าน 34)
 โอนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนธันวาคม 2564 [2022-01-07] (อ่าน 32)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2021-12-30] (อ่าน 59)
 แจ้งการโอนขายบิลและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [2021-12-30] (อ่าน 48)
 ขอแจ้งหนังสือเวียน [2021-12-30] (อ่าน 55)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2021-12-29] (อ่าน 57)
 ขอความอนุเคราะในการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ฯ [2021-12-27] (อ่าน 49)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ [2022-01-10] (อ่าน 28)
 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 [2021-12-24] (อ่าน 60)
 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA [2021-12-24] (อ่าน 55)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๕ [2021-12-15] (อ่าน 68)
 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ [2021-12-08] (อ่าน 55)
 การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน [2021-11-29] (อ่าน 87)
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [2021-11-26] (อ่าน 61)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สำคัญต่อการพัฒนาการเมือง [2021-11-26] (อ่าน 60)
 การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดฯ [2021-11-26] (อ่าน 51)
 การรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร [2021-11-09] (อ่าน 69)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ [2022-01-13] (อ่าน 19)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ [2022-01-12] (อ่าน 23)
 แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม๋ [2022-01-11] (อ่าน 19)
 กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [2022-01-10] (อ่าน 36)
 ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [2022-01-07] (อ่าน 31)
 ขอความร่วมมือประสาน อปท.ดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ ฯ ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 [2022-01-07] (อ่าน 31)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดเทศบาลไทย ใส่ใจโลกร้อน ปี 6 [2022-01-07] (อ่าน 26)
 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพ [2022-01-06] (อ่าน 39)
 ขอส่งการคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก [2022-01-06] (อ่าน 31)
 การจัดสรรงบประมาณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี65 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค 65) [2022-01-06] (อ่าน 34)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่น ด้านการศึกษาในการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาและจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก [2022-01-13] (อ่าน 28)
 อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 14 [2022-01-12] (อ่าน 17)
 แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ปีงบ 2564 [2022-01-12] (อ่าน 25)
 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา [2022-01-07] (อ่าน 41)
 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [2022-01-06] (อ่าน 36)
 เชิญประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี [2022-01-05] (อ่าน 34)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย ในการขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยผ่าน Zoom [2022-01-04] (อ่าน 36)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน [2022-01-04] (อ่าน 44)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น [2022-01-04] (อ่าน 49)
 การจัดกิจกรรมจิตอาสาของอปท.และการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลางอปท. (INFO) [2021-12-24] (อ่าน 47)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ทต.เหนือคลอง สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [2021-12-08] (อ่าน 107)
 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทต.คลองพนพัฒนา [2021-11-23] (อ่าน 98)
 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [2021-10-14] (อ่าน 115)
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [2021-10-04] (อ่าน 181)
 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ อบต.หน้าเขา [2021-08-31] (อ่าน 107)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม [2021-03-16] (อ่าน 281)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําเอกสารโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ [2021-03-16] (อ่าน 204)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงพร้อมเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องถ่ายเอกสาร [2021-03-16] (อ่าน 195)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบํารุงเครื่องปริ้นเตอร์ [2021-03-16] (อ่าน 196)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [2021-03-16] (อ่าน 224)
View All 
ประกาศ กทจ/มติ กทจ.
 มติ ก.ท.จ.กระบี่ ครั้งที่ 12/2564 [2021-12-23] (อ่าน 271)
 ประกาศ ก.ท.จ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ 2564 [2021-12-14] (อ่าน 130)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2564 [2021-12-01] (อ่าน 292)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-11-11] (อ่าน 238)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 10/2564 [2021-10-27] (อ่าน 464)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2021-10-18] (อ่าน 192)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 209)
 ประกาศ ก.ท.จ. กระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 200)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 9/2564 [2021-09-29] (อ่าน 457)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 8/2564 [2021-08-27] (อ่าน 524)
View All 
ประกาศ ก.อบต./มติ ก.อบต.
 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างและระดับตำแหน่ง (ฉ4) พ.ศ.2564 [2022-01-06] (อ่าน 58)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 12/2564 [2021-12-22] (อ่าน 325)
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ พ.ศ.2564 [2021-12-14] (อ่าน 97)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2564 [2021-11-24] (อ่าน 396)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-11-11] (อ่าน 194)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 10/2564 [2021-10-21] (อ่าน 564)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 9/2564 [2021-10-20] (อ่าน 294)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-10-18] (อ่าน 130)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 290)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 ฉบับ [2021-09-30] (อ่าน 220)
View All 
กระดานข่าว
  [2022-01-14] หาคนแทน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และรับโอนย้ายนวก.จัดเก็บ (อ่าน 28)
  [2022-01-05] รับโอนย้ายนักทรัพยากร นิติกร (อ่าน 72)
  [2022-01-04] อบต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้าย (อ่าน 61)
  [2021-12-21] รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 255)
  [2021-12-08] หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อ่าน 2939)
  [2021-12-07] รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 563)
  [2021-11-28] ทต.แหลมสักรับโอนย้ายนักวิชาการคลัง​ (อ่าน 2548)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 1100)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 103)
  [2021-11-16] อบต.แหลมสัก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 77)
  [2021-11-15] ทต.ทรายขาว อ.คลอง่ท่อม จ.กระบี่ รับโอนย้ายพนักงาน (อ่าน 361)
  [2021-11-04] รับโอนนักวิชาการศึกษา อบต.ลำทับ (อ่าน 2410)
  [2021-10-11] รับโอนพนักงานเทศลาล (อ่าน 1589)
  [2021-10-11] รับโอนพนักงานเทศลาล (อ่าน 205)
  [2021-10-05] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 313)
  [2021-10-05] อบต.เขาใหญ่ การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (อ่าน 118)
  [2021-09-28] ด่วนที่สุด เทศบาลรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนมาก (อ่าน 763)
  [2021-09-06] หาคนแทน (อ่าน 969)
  [2021-08-25] ทต.แหลมสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 778)
  [2021-08-25] ทต.แหลมสัก รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 194)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2021-10-12] รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 อัตรา (อ่าน 215)
-  [2021-08-01] ร้องเรียน (อ่าน 368)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 428)
-  [2021-07-18] ร้องเรียนการสอบลูกจ้าง ทต.เกาะลันตาใหญ่ (อ่าน 234)
-  [2021-07-13] ทต.อ่าวขนอม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล (อ่าน 224)
-  [2021-04-28] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 269)
-  [2021-01-18] อบต.ราตาปันยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี รับโอน(ย้าย) นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก (อ่าน 256)
-  [2020-10-14] อบต.ปกาสัย รับโอนย้าย นิติกร (อ่าน 369)
-  [2020-09-29] รับโอน(ย้าย) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (อ่าน 499)
-  [2020-06-08] รับโอนนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ (อ่าน 485)
Post | View All  
 
นายสาโรจน์  ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายสาโรจน์ ไชยมาตร
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!