Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2562 [2019-07-03] (อ่าน 288)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 ปรจำปี 2562 [2019-03-07] (อ่าน 368)
 รายงานการประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 2 ปรจำปี 2561 [2018-12-04] (อ่าน 347)
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1426)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 1115)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1397)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1333)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 1206)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1262)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1240)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 แจ้งเพื่อเวียนองค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ และถือปฏิบัติ [2019-11-27] (อ่าน 211)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ [2019-11-27] (อ่าน 160)
 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [2019-11-26] (อ่าน 70)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 11/2562 [2019-11-22] (อ่าน 320)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 11/2562 [2019-11-22] (อ่าน 397)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง [2019-11-20] (อ่าน 48)
 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้(ครั้งที่ 1 ปี2562) [2019-11-18] (อ่าน 312)
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลาง (ก.ท.) แทนตำแหน่งว่าง ฯ [2019-11-13] (อ่าน 57)
 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) ฯ [2019-11-12] (อ่าน 56)
 แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครู รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (กรณีปรับปรุง) [2019-11-12] (อ่าน 54)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [2019-11-29] (อ่าน 68)
 การจัดเก็บและนำส่งรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-29] (อ่าน 75)
 ภาษี พ.ร.บ. กำหนดแผน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๑๐/๒๕๖๒ [2019-11-28] (อ่าน 51)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [2019-11-22] (อ่าน 72)
 การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ [2019-11-22] (อ่าน 61)
 การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน ๙ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ) [2019-11-22] (อ่าน 94)
 แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๔-๒๕๖๒ [2019-11-22] (อ่าน 76)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 [2019-10-29] (อ่าน 275)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบก [2019-10-29] (อ่าน 112)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดการการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [2019-10-29] (อ่าน 158)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-22] (อ่าน 79)
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการลานกีฬา/สนามกีฬา [2019-11-20] (อ่าน 75)
 การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [2019-11-15] (อ่าน 78)
 การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเ [2019-10-30] (อ่าน 78)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [2019-10-29] (อ่าน 71)
 แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [2019-10-29] (อ่าน 74)
 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ [2019-10-29] (อ่าน 40)
 ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-10-22] (อ่าน 50)
 การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-10-22] (อ่าน 69)
 ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-09-10] (อ่าน 191)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะ [2019-12-09] (อ่าน 13)
 ขอนำส่งชื่อผู้ใช้งานระบบและรหัสผ่านของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย [2019-12-06] (อ่าน 27)
 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-12-06] (อ่าน 44)
 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-12-06] (อ่าน 28)
 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 [2019-12-06] (อ่าน 13)
 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [2019-12-06] (อ่าน 29)
 การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ [2019-12-03] (อ่าน 37)
 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ [2019-12-02] (อ่าน 28)
 การจัดทำแผนความต้องการรายการครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2653-2567 [2019-12-02] (อ่าน 44)
 ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [2019-11-29] (อ่าน 40)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
 งานบริหารทั่วไป
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [2019-11-28] (อ่าน 75)
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุม [2019-11-28] (อ่าน 43)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2019-11-20] (อ่าน 98)
 การเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-18] (อ่าน 109)
 ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [2019-11-12] (อ่าน 115)
 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  [2019-11-11] (อ่าน 168)
 ขออเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2019-11-05] (อ่าน 76)
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตาม [2019-10-04] (อ่าน 215)
 ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการเข [2019-09-17] (อ่าน 97)
 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [2019-08-23] (อ่าน 308)
  View All / ดูต่อทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการส่งผู้บริหารองค์กรเข้ารว่มฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ปฏิรูปความโปร่งใส [2019-08-15] (อ่าน 115)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-05-31] (อ่าน 75)
 ประกาศแผนการซืั้ออาหารเสริม นม อบต.เขาคราม [2019-05-13] (อ่าน 120)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 112)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2019-04-22] (อ่าน 84)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยศาลาด่าน [2019-04-03] (อ่าน 109)
 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-25] (อ่าน 101)
 ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบลศาลาด่าน [2019-03-20] (อ่าน 106)
 ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยตำบล [2019-02-06] (อ่าน 139)
 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนถ่ายขยะมุลฝอยตำบลศาลาด่าน [2018-12-25] (อ่าน 179)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 1191)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 1265)
View All 
กระดานข่าว
  [2019-12-07] หาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อบต.ห้วยน้ำขาว ค่ะ (อ่าน 8641)
  [2019-11-26] รับโอน (ย้าย) นวก.สาธารณสุข จพง.พัสดุ (อ่าน 37687)
  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 6086)
  [2019-11-13] ต้องการหาคนแทนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 40221)
  [2019-10-26] สอบถามค่ะ มีใครสอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง นวก.พัสดุ ของ อบจ.กระบี่ ปี48บ้าง ค่ะ ใครมีปริ้นประกาศรายช (อ่าน 21183)
  [2019-10-25] ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 1543)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ และนายช่างโยธา (อ่าน 32519)
  [2019-10-17] รับโอนเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 135)
  [2019-10-16] รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 1059)
  [2019-08-22] ต้องการคนมาแทน (อ่าน 707876)
  [2019-08-08] หาคนแทน (อ่าน 64486)
  [2019-07-25] รับโอนย้าย หาคนแทน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (อ่าน 43610)
  [2019-07-11] อบต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล สายงานปฏิบัติ จำนวน 6 ตำแหน่ง (อ่าน 71381)
  [2019-07-03] รับโอน(ย้าย) จพง.สาธารณสุข (อ่าน 46374)
  [2019-06-30] websites obhdxUnsesgmv (อ่าน 21393)
  [2019-06-30] site link golffvossiclelno (อ่าน 336)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 13595)
  [2019-06-27] รับโอนย้ายนวก.สาธารณสุข (อ่าน 182)
  [2019-06-24] ด่วนรับโอนย้่ายหาคนแทนตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ทต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (อ่าน 17306)
  [2019-06-17] รับโอนย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา และนักวิชาการศึกษา อบต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครฯ (อ่าน 35429)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2019-11-25] รับโอน(ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัด (อ่าน 33)
-  [2019-09-18] นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ที่ไหนว่างบ้างค่ะ จังหวัดกระบี่ ช่วยแจ้งเบอร์โทรให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค (อ่าน 171)
-  [2019-09-02] รับโอน(ย้าย) ผอ.โรงเรียนอนุบาล สังกัด อบต. และครูชำนาญการ (อ่าน 113)
-  [2019-01-10] รับโอนย้ายตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีระดับชำนาญงาน (อ่าน 473)
-  [2018-11-30] ทต.ทอนหงส์ รับโอนย้าย ผอ.กองการศึกษา และ ผอ.โรงเรียนเทศบาล (อ่าน 326)
-  [2018-11-29] รับโอนย้ายนักทรัพยากรบุคคล (อ่าน 495)
-  [2018-11-27] เว็บไซต์อ่านยาก (อ่าน 227)
-  [2018-11-03] นวก.ศึกษา หาคนแทน (อ่าน 351)
-  [2018-08-24] อบต.คลองยาง รับโอน (ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.) (อ่าน 313)
-  [2018-08-23] รับโอนย้ายธุรการ ,พัสดุ (อ่าน 634)
Post | View All  
 
นายอรรณพ  คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายอรรณพ คณานุรักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
48010
Users online
04
Page loadtime:
0_0717