Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1082)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 865)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1160)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1078)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 980)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1044)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1041)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1071)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1234)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1255)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาและการดำเนินการทางวินัย [2018-08-16] (อ่าน 32)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม [2018-08-16] (อ่าน 34)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณษการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๔/ [2018-08-14] (อ่าน 50)
 ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม)กลับ [2018-08-10] (อ่าน 95)
 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ืเรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ [2018-08-06] (อ่าน 113)
 ตรวจสอบรายชื่อ ข้าราชการครูพนักงานครูฯ ที่ขอยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะระดับชำนาญการพิเศ [2018-08-03] (อ่าน 98)
 สำรวจรายชื่อ ข้าราชการครู พนักงานครูฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาก [2018-08-03] (อ่าน 78)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ( ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) [2018-08-02] (อ่าน 54)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 7/2561 [2018-08-02] (อ่าน 177)
 การเทียบเท่าหลักสูตรการฝึกอบรมตามตำแหน่งสายงานเดิมของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่นกับสูตรการฝึกอบรมข้า [2018-08-02] (อ่าน 85)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธเบิกจ่ายตรง อปท. [2018-08-16] (อ่าน 41)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ [2018-08-15] (อ่าน 46)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-08-14] (อ่าน 60)
 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเงินสมทบ กบท. [2018-08-06] (อ่าน 87)
 แจ้งโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะกันยายน2559ถึงมิถุนายน 2561 [2018-07-31] (อ่าน 154)
 การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ [2018-07-26] (อ่าน 128)
 การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด [2018-07-05] (อ่าน 155)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต มิ.ย.61 [2018-07-05] (อ่าน 128)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-06-20] (อ่าน 232)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-06-20] (อ่าน 130)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-08-17] (อ่าน 1)
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช [2018-08-07] (อ่าน 67)
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น [2018-07-25] (อ่าน 118)
 ขอส่งหนังสือ แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี [2018-07-17] (อ่าน 110)
 ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร [2018-07-17] (อ่าน 83)
 ขอรับการสนับสนุนการดำเนินการตาม โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ปัญหา [2018-07-17] (อ่าน 72)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-07-04] (อ่าน 114)
 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...  [2018-06-26] (อ่าน 98)
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2018-06-12] (อ่าน 114)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-06-12] (อ่าน 156)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ประจำปี 2561 [2018-08-17] (อ่าน 6)
 การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 [2018-08-17] (อ่าน 12)
 โครงการวัด ประช่ รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม [2018-08-15] (อ่าน 32)
 ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [2018-08-15] (อ่าน 40)
 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performacne Assessment : LPA) ประจำปี 2561 [2018-08-10] (อ่าน 106)
 โครงการรณรงค์ อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก [2018-08-09] (อ่าน 62)
 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2561 [2018-08-08] (อ่าน 66)
 การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 [2018-08-08] (อ่าน 32)
 แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น [2018-08-07] (อ่าน 47)
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา [2018-08-03] (อ่าน 53)
 
 งานบริหารทั่วไป
 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมมูลข่า [2018-08-17] (อ่าน 17)
 จัดประชุมวิชาการสามคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 [2018-08-17] (อ่าน 10)
 ขอความสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 [2018-08-10] (อ่าน 43)
 การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกซื (e-Learning) หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. [2018-08-10] (อ่าน 48)
 การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ ผุ้บริหารท้องถิ่น [2018-07-20] (อ่าน 115)
 แนวทางการใช้ป่ายกิจกรรมในการดเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ [2018-07-19] (อ่าน 82)
 โครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที [2018-07-04] (อ่าน 182)
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [2018-07-02] (อ่าน 134)
 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [2018-06-12] (อ่าน 143)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ [2018-06-07] (อ่าน 170)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-07-26] (อ่าน 27)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์อื่น อบต.เขาคราม [2018-07-26] (อ่าน 27)
 ประกาศชนะผู้เสนอราคาซื้อต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2018-07-24] (อ่าน 28)
 ประกาศประกวดราคาจักซื้อโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา [2018-07-23] (อ่าน 32)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-07-20] (อ่าน 24)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าสนามกีฬาบ้านหนองจิกและสนามกีฬาบ้านเขาค้อม [2018-07-17] (อ่าน 19)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถมดินและปลูกหญ้า อบต.เขาคราม [2018-07-16] (อ่าน 29)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง อบต.เขาคราม [2018-07-13] (อ่าน 22)
 ผลการพิจารณาผลการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อโทรทัศน์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง [2018-07-11] (อ่าน 35)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์ อบต.เขาคราม [2018-07-10] (อ่าน 30)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 860)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 953)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-08-18] btkgennick[BHX,5,5]BtjDooftimlt (อ่าน 5)
  [2018-08-18] btjdRofthey prefe (อ่าน 4)
  [2018-08-18] axzdquequenqe (อ่าน 2)
  [2018-08-17] btjdRoftzif prefe (อ่าน 7)
  [2018-08-17] bcgjomiabsdpenueyz (อ่าน 4)
  [2018-08-17] sdsBlagsBrtCoelsydn (อ่าน 0)
  [2018-08-17] ynsgfluttbsdpenuewv (อ่าน 3)
  [2018-08-17] sgfjxspealBtjDooftm (อ่าน 12)
  [2018-08-17] sgfjxspealBtjDooftu (อ่าน 4)
  [2018-08-17] btfyFuedsBrtsmopehtn (อ่าน 6)
  [2018-08-17] dsdosBlagsBrtCoelsmeb (อ่าน 0)
  [2018-08-16] mdtxvdaymnBrtsmopewwh (อ่าน 0)
  [2018-08-16] kjagfluttbsdpenueil (อ่าน 0)
  [2018-08-16] lakzdquequehse (อ่าน 0)
  [2018-08-16] akugschidlyyfla (อ่าน 1)
  [2018-08-16] mdtxvdaymnBrtsmopezqs (อ่าน 1)
  [2018-08-16] kdnhfrineBrtCoelsmpn (อ่าน 0)
  [2018-08-16] yabgjomiabsdpenuesc (อ่าน 1)
  [2018-08-16] akugschidlynhzl (อ่าน 0)
  [2018-08-16] kdnhfrineBrtCoelshox (อ่าน 1)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-08-10] รับโอนนักวิชาการศึกษา (อ่าน 41)
-  [2018-08-08] รับโอน(ย้าย)จพง.พัสดุ (อ่าน 41)
-  [2018-07-25] รับโอน(ย้าย)จพง.จัดเก็บรายได้ (อ่าน 65)
-  [2018-07-04] รับโอนย้ายนิติกร (อ่าน 117)
-  [2018-07-03] เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ่าน 209)
-  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 79)
-  [2018-06-14] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 179)
-  [2018-06-06] รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (อ่าน 156)
-  [2018-05-31] ธุรการกระบี่ (อ่าน 190)
-  [2018-05-01] หน่วยงานไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (อ่าน 336)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
61219
Users online
02
Page loadtime:
0_7115