Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 935)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 764)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1077)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 986)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 900)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 951)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 954)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 994)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1146)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1161)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงกรณีที่มีเหตุอันไม่อาจคาดหมายจนไม่สามารถยื่นเสนอขอรับการประเมินฯ (โบนัส [2018-04-26] (อ่าน 30)
 แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2559 [2018-04-26] (อ่าน 17)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖ [2018-04-09] (อ่าน 114)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างสว่นราชการและกำหนดตำแหน่งของเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๖ [2018-04-09] (อ่าน 104)
 มติ ก.ท.จ กระบี่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ [2018-03-30] (อ่าน 408)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2561 [2018-03-28] (อ่าน 512)
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาการพิเศษและเชี่ยวชาญประจ [2018-03-22] (อ่าน 146)
 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูฯ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ(กรณีเยียวยารอบเดือ [2018-03-14] (อ่าน 183)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน [2018-03-12] (อ่าน 177)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยว [2018-03-12] (อ่าน 159)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาส 3  [2018-04-20] (อ่าน 40)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน เด็กด้อยโอกาส ไตรมาส 3  [2018-04-20] (อ่าน 39)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าบำเหน็จบำนาญ ไตรมาส 2 เพิ่มเติมและไตรมาส 3  [2018-04-20] (อ่าน 25)
 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพความพิการและผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 3  [2018-04-20] (อ่าน 33)
 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555-2560 [2018-04-19] (อ่าน 35)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย [2018-04-10] (อ่าน 102)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึก [2018-04-10] (อ่าน 79)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านราย [2018-04-10] (อ่าน 71)
 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสหรับการจัดการศึกษ [2018-04-10] (อ่าน 71)
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-03-27] (อ่าน 161)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงทุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงา [2018-04-11] (อ่าน 75)
 ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ-รถดูดโคลน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-04-09] (อ่าน 75)
 แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา [2018-04-09] (อ่าน 60)
 การสำรวจการออกข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) [2018-04-03] (อ่าน 106)
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนาย [2018-03-22] (อ่าน 134)
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อมูลห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โด [2018-03-20] (อ่าน 113)
 ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ [2018-03-15] (อ่าน 148)
 การดำเนินการของกองทุนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-03-15] (อ่าน 142)
 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีพ.ศ. ๒๕๒๑ถึง พ.ศ. [2018-03-15] (อ่าน 105)
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [2018-03-13] (อ่าน 140)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน [2018-04-26] (อ่าน 20)
 ให้ผู้ช่วยผู้จัดการไปปฏิบัติหน้าที่แทน [2018-04-26] (อ่าน 11)
 แนวทางการใช้จ่ายสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาร [2018-04-26] (อ่าน 12)
 ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 [2018-04-26] (อ่าน 17)
 โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้อายุและพิการ [2018-04-25] (อ่าน 36)
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [2018-04-25] (อ่าน 28)
 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรีย [2018-04-25] (อ่าน 25)
 การจัดสรรกำไรสุทธิของสถานธนานุบาล [2018-04-24] (อ่าน 22)
 การรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมตามแนวทางการดำเนินการป้องกันเพื่อป้องกันเด็กจมนำ้ในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒน [2018-04-23] (อ่าน 41)
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูน [2018-04-23] (อ่าน 41)
 
 งานบริหารทั่วไป
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  [2018-04-26] (อ่าน 25)
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการที่เกษี [2018-04-23] (อ่าน 39)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่ [2018-04-04] (อ่าน 241)
 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffi [2018-03-26] (อ่าน 151)
 ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล [2018-03-22] (อ่าน 131)
 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 [2018-03-21] (อ่าน 132)
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับรอ [2018-03-19] (อ่าน 129)
 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2561 [2018-03-15] (อ่าน 124)
 ออกอากาศรายการมหาดไทยชวนรู้ [2018-03-06] (อ่าน 135)
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ [2018-03-06] (อ่าน 252)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีต ศพด. อบต.อ่าวลึกน้อย  [2018-04-19] (อ่าน 23)
 อบต.เขาคราม เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [2018-04-17] (อ่าน 18)
 อบต.เขาคราม เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 [2018-01-31] (อ่าน 630)
 เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบสาร [2017-12-13] (อ่าน 255)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที ประจำปีงบประม [2017-11-16] (อ่าน 253)
 ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 3 [2017-11-16] (อ่าน 235)
 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [2017-11-14] (อ่าน 478)
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาคราม [2017-10-06] (อ่าน 340)
 ประกาศราคากลางค่าเช่าที่เก็บเอกสารทางราชการ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 284)
 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาฯ ปี 2561 [2017-09-21] (อ่าน 311)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 761)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 833)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 436)
  [2018-04-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อบต.ห้วยน้ำขาว (อ่าน 65)
  [2018-04-17] แจ้งข่าวโอนย้าย ท้องถิ่นภาคใต้ (อ่าน 1101)
  [2018-04-02] อบต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา รับโอนย้ายเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (อ่าน 72)
  [2018-03-09] ทม.กระบี่ รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 2043)
  [2018-02-28] หาคนแทน จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน (อ่าน 2048)
  [2018-02-22] หาคนแทนค่ะ (อ่าน 3007)
  [2018-02-21] โอนย้าย (อ่าน 909)
  [2018-02-15] รับโอนนายช่างไฟฟ้า (อ่าน 2032)
  [2018-02-12] กระบี่ที่ใหนรับโอน ผอ กองการศึกษาระดับต้น บ้าง (อ่าน 907)
  [2018-02-12] รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา อบต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ (อ่าน 169)
  [2018-02-07] อบต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีฯ (อ่าน 918)
  [2018-02-06] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 466)
  [2018-02-05] รับโอน(ย้าย)หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (อ่าน 355)
  [2018-01-23] รับโอนย้าย ป้องกัน (อ่าน 2365)
  [2018-01-14] อบต.ชะอวด รับโอนย้ายจัดเก็บฯ (อ่าน 1311)
  [2018-01-10] รับโอน(ย้าย)จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 1842)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 714)
  [2017-12-26] รับโอนย้าย จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (อ่าน 643)
  [2017-12-18] ทต.คลองท่อมใต้ รับโอนนักพัฒนาชุมชน (อ่าน 1980)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 18)
-  [2018-04-18] http://www.red11s.us.com (อ่าน 14)
-  [2018-04-17] http://www.curry4s.us (อ่าน 19)
-  [2018-03-26] รับโอนย้าย (อ่าน 136)
-  [2018-03-26] สอบถามตำแหน่งว่่าง (อ่าน 122)
-  [2018-03-13] การบริการ (อ่าน 142)
-  [2018-02-27] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 128)
-  [2017-12-03] ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อ่าน 795)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 1210)
-  [2017-07-24] รับโอน(ย้าย) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ตำแหน่ง (อ่าน 12620)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
45115
Users online
03
Page loadtime:
0_7176