Welcome to Krabilocal.go.th
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 59
ระเบียบพัสดุฉบับใหม่ 2553
แนวทางปฏิบัติการบันทึกบัญชี
อบต.ทรายขาว
อบต.คลองพน
อบจ. กระบี่
ทม. กระบี่
อบต. ไสไทย
 
ภาพกิจกรรม
สถจ.กระบี่ จัดประชุมซักซ้อมการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป 57ประชุม หัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ 22 ตุลาคม 2557ประชุมท้องถิ่นอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฯประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 พ.ศ.2557งานเลี้ยง วันท้องถิ่นไทยการแข่งขันกีฬา วันท้องถิ่นไทยงานวันท้องถิ่นไทย จ.กระบี่
สถจ.กระบี่ ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสถจ.กระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมอบรมข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์กรปกครองสสถจ.กระบี่ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงิน ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS)ของ อปท.
 
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัย
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
 
ข่าวกลุ่มงาน/งาน
 ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 วาระการ/รายงานการประชุม
 รายงานการประชุมนายกฯและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ลงว้นที่ 5 กรกฎาคม 2559 [2016-08-26] (อ่าน 1019)
 ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 [2016-06-23] (อ่าน 829)
 รายงานการประชุมนายกฯ และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2558 [2015-12-28] (อ่าน 1136)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-10-21] (อ่าน 1050)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-08-20] (อ่าน 956)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-06-18] (อ่าน 1016)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่  [2015-04-09] (อ่าน 1014)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2015-01-13] (อ่าน 1050)
 การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-10-14] (อ่าน 1213)
 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ [2014-08-26] (อ่าน 1223)
 
 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องร [2018-06-22] (อ่าน 33)
 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่งของเทสบาล ครั้งที่ 3/ [2018-06-13] (อ่าน 119)
 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ฉบับ [2018-06-08] (อ่าน 273)
 ประกาศ ก.ท.จ.กระบี่ จำนวน 1 ฉบับ [2018-06-08] (อ่าน 172)
 เชิญประชุมชี้แจงการสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. [2018-06-07] (อ่าน 149)
 การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-06-07] (อ่าน 185)
 มติ ก.ท.จ. กระบี่ ครั้งที่ 6/2561 [2018-05-31] (อ่าน 374)
 สำรวจข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-31] (อ่าน 226)
 มติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 5/2561 [2018-05-30] (อ่าน 407)
 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (ส่งผลงานหลังอบรม ๖ เดือน [2018-05-24] (อ่าน 106)
 
 กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-06-20] (อ่าน 69)
 ขอแจ้งเวียนหนังสือ [2018-06-20] (อ่าน 49)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้อง [2018-06-06] (อ่าน 148)
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต เดือน พ.ค. 61 [2018-06-06] (อ่าน 82)
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-24] (อ่าน 122)
 ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสหกรณ์ฯ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสหกรณ์ฯ [2018-05-18] (อ่าน 130)
 ขอส่งหนังสือ [2018-05-18] (อ่าน 140)
 แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสอบราคา [2018-05-17] (อ่าน 83)
 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ [2018-05-11] (อ่าน 118)
 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-05-10] (อ่าน 117)
 
 กลุ่มงานระเบียบกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น [2018-06-12] (อ่าน 72)
 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-06-12] (อ่าน 71)
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งผลการเวียนวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข [2018-06-12] (อ่าน 54)
 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก ครั้งที่ 1/2561 [2018-06-06] (อ่าน 77)
 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ [2018-06-06] (อ่าน 91)
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม [2018-06-05] (อ่าน 75)
 การอบรมเชิงปฎิบัติการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 [2018-06-01] (อ่าน 74)
 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น [2018-05-31] (อ่าน 101)
 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน [2018-05-21] (อ่าน 132)
 ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและรายงานผลการดำเนินการตา [2018-05-10] (อ่าน 161)
 
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
 ประสัมพันธ์เยาวสตรดีเด่น ๒๕๖๑ [2018-06-22] (อ่าน 7)
 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2561 [2018-06-22] (อ่าน 15)
 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการยื่นหนังสือลาออกของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-06-22] (อ่าน 13)
 การจัดทำแผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 [2018-06-21] (อ่าน 23)
 ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [2018-06-21] (อ่าน 24)
 การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 256 [2018-06-21] (อ่าน 31)
 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ. [2018-06-20] (อ่าน 37)
 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน [2018-06-19] (อ่าน 45)
 ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหนะนำโรค [2018-06-19] (อ่าน 34)
 โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [2018-06-19] (อ่าน 37)
 
 งานบริหารทั่วไป
 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) [2018-06-12] (อ่าน 92)
 การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดโครงการอบรม ครบรอบ 1 ปี พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ [2018-06-07] (อ่าน 120)
 แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ เพิ่มเติม เชิญประชุม [2018-05-22] (อ่าน 166)
 ขยายเวลาการปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ [2018-05-09] (อ่าน 132)
 แนวทางการประเมินผุ้บริหารองค์การ ผุู้บริหารท้องถิ่น [2018-05-01] (อ่าน 241)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่  [2018-04-26] (อ่าน 175)
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำหรับข้าราชการที่เกษี [2018-04-23] (อ่าน 129)
 โครงการปฐมนิเทศและเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการบรรจุใหม่ [2018-04-04] (อ่าน 335)
 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Suffi [2018-03-26] (อ่าน 239)
 ประชุมซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล [2018-03-22] (อ่าน 207)
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ [2018-06-22] (อ่าน 2)
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม [2018-06-22] (อ่าน 6)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.เขาคราม [2018-06-21] (อ่าน 4)
 ประการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อบต.เขาคราม [2018-06-19] (อ่าน 11)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการรปรับปรุง ศพด. อบต.เขาคราม [2018-06-19] (อ่าน 7)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-06-19] (อ่าน 8)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ อบต.เขาคราม [2018-06-15] (อ่าน 17)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอม อบต.เขาคราม [2018-06-15] (อ่าน 11)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า อบต.เขาคราม [2018-06-12] (อ่าน 17)
 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนประชุม อบต.เขาคราม [2018-06-11] (อ่าน 23)
View All 
ประกาศ กทจ.
 ทดสอบ xxx [2015-12-01] (อ่าน 826)
View All 
ประกาศ ก.อบต.
 ทดสอบ 2  [2015-12-01] (อ่าน 906)
View All 
กระดานข่าว
  [2018-06-23] eragetPluctBrtsmopecgq (อ่าน 40)
  [2018-06-23] ddfbahelhnves (อ่าน 11)
  [2018-06-23] dervdhcmlysxd (อ่าน 65)
  [2018-06-23] fddbnCoelsBrtCoelsjgo (อ่าน 29)
  [2018-06-23] ddfpckigdljdj (อ่าน 5)
  [2018-06-23] ddfqujhlfbtjl (อ่าน 12)
  [2018-06-23] hhbSnorbBtjDooftkmkz (อ่าน 15)
  [2018-06-23] hhbSnorbBtjDooftufqc (อ่าน 14)
  [2018-06-23] nnjViaspBtjDooftunab (อ่าน 3)
  [2018-06-23] dgbfvsweekBrtsmopemzv (อ่าน 3)
  [2018-06-23] derrpzolahncy (อ่าน 9)
  [2018-06-23] nnjViaspBtjDooftqqlt (อ่าน 3)
  [2018-06-23] fddbnCoelsBrtCoelsnzp (อ่าน 23)
  [2018-06-23] fddbnCoelsBrtCoelsnol (อ่าน 17)
  [2018-06-23] ddfcdrrfuzkbe (อ่าน 10)
  [2018-06-23] ddfouhwfyleoz (อ่าน 75)
  [2018-06-23] derrnwstsweuf (อ่าน 18)
  [2018-06-23] hvbCoelsBrtCoelsbfu (อ่าน 85)
  [2018-06-23] ssintikgwjfyv (อ่าน 2)
  [2018-06-23] derdkmzuqogqo (อ่าน 45)
Post || View All
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
-  [2018-06-18] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการคลัง อบจ.ภูเก็ต (อ่าน 16)
-  [2018-06-14] อบต.อ่าวลึกเหนือ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (อ่าน 60)
-  [2018-06-06] รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (อ่าน 77)
-  [2018-05-31] ธุรการกระบี่ (อ่าน 97)
-  [2018-05-01] หน่วยงานไหนรับโอนย้ายเจ้าพนักงานธุรการบ้างคะ (อ่าน 196)
-  [2018-04-24] จัดเก็บรายได้ที่ไหนว่างบ้างอยากโอนย้าย (อ่าน 200)
-  [2018-03-26] รับโอนย้าย (อ่าน 298)
-  [2018-03-26] สอบถามตำแหน่งว่่าง (อ่าน 304)
-  [2018-03-13] การบริการ (อ่าน 272)
-  [2018-02-27] รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (อ่าน 250)
Post | View All  
 
นายสมปราชญ์  จงจิต ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
นายปราโมทย์ ศรีวิสุทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
 
 
Link หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
ฐานเศรฐกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ผู้จัดการ
บ้านเมือง
bangkokpost
 
Top!
Top!
Hit counter
67668
Users online
11
Page loadtime:
0_0575